Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai nodrošinātu MKN projekta uztveramību, lūdzam MKN projekta pielikumā vai anotācijā aprakstīt 1.2.1.4.pasākuma īstenošanas shēmu, iekļaujot šādu informāciju:
- kā pasākuma īstenošana iekļaujas kopējā inovāciju pārvaldības modelī, t.sk. plānotā vērtēšanas komisijas un konsultatīvās padomes izveide;
- kādas ir uzņēmumiem piedāvātās atbalsta apakšprogrammas (programmai un uzņēmumiem pieejamais maksimālais finansējums, galvenās atbalstāmās darbības, TRL līmenis u.c. būtiski nosacījumi);
- kā tiks nodrošināta LIAA izmaksu demarkācija ar citām programmām, kurās arī plānota LIAA administratīvo izmaksu segšana.
Tāpat lūdzam par šiem jautājumiem organizēt sanāksmi, pieaicinot arī IZM un TM kolēģus, lai pārrunātu augstāk minētos aspektus, kā arī, kā plānots organizēt komercializācijas jautājumus un kāda ir plānotā vaučeru izsniegšanas shēma.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Kohēzijas politikas programmas (2021-2027). 85.paragrāfa nosacījums (atbalsts mazas, vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un lielajiem komersantiem, ja tas ietver sadarbību minētajās aktivitātēs ar MVU P&I aktivitātēs)  ir attiecināms ne tikai uz pētniecības organizācijām (turpmāk - PO) kā lielajiem komersantiem, bet uz visiem lielajiem komersantiem. Lūdzam EM atbilstoši precizēt MKN projekta 2.4.apakšpunktu. Tāpat lūdzam izvērtēt, vai šajā pasākumā nav plānots atbalsts arī mid- caps uzņēmumiem, uz ko arī ir attiecināms augstākminētais nosacījums.

Papildus vēršam uzmanību, ka precizētajā MKN projektā ietverts nosacījums tikai par sadarbību ar mazajiem un vidējiem komersantiem, tomēr mērķa grupa ir plašāka un tajā ir minēti arī sīkie komersanti. Lūdzam izvērtēt nepieciešamību veikt atbilstošus precizējumus, t.sk. arī MKN projekta 5.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atsaucoties uz MKN projektā anotācijā minēto, ka uz šo MKN projektu attiecas EM izstrādātās vadlīnijas "Vadlīnijas (ieteikumi) tehnoloģiju tiesību komercializācijas darbību veikšanai", tad lūgums to skaidrot MKN projekta anotācijā. Tāpat vēršam uzmanību, ka vadlīnijās ir jāveic grozījumi, jo šobrīd spēkā esošā redakcija neparedz, ka tās tiek attiecinātas arī uz Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027.gadam. Vienlaicīgi aicinām nodrošināt, ka aktualizējot vadlīnijas, tajās tiek atrunāti un ņemti vērā visi TM izziņas 14.punktā minētie aspekti.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu skat. iebildumu pie MKN projekta 2.4.apakšpunta (nosacījums par sadarbību P&I darbībās ir attiecināms ne tikai uz PO, bet arī uz lielajiem komersantiem, kā arī par sadarbību ar sīkajiem komersantiem). Lūdzam veikt atbilstošu precizējumu pasākuma mērķa grupas formulējumu.

 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt kopējo elastības finansējuma apmēru atbilstoši DPP - 4 242 810 EUR. Atbilstošus precizējumus lūgums veikt arī anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt VB elastības finansējuma apmēru atbilstoši DPP - 636 421 EUR. Atbilstošus precizējumus lūgums veikt arī anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums izteikt piedāvātajā redakcijā un atbilstoši precizēt anotāciju.
Papildus lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka 11.punktā ar vārdu “komersanti” tiek saprasts “uzņēmumi” atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.–2027.gadam noteikto rādītāju definīcijām un rādītāju aprakstiem.
Piedāvātā redakcija
11.1. Līdz 2024. gadam sasniedzamie iznākuma rādītāji:
11.1.1. Atbalstīto komersantu skaits (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi) – 6;
11.1.2. Ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 19;
11.2. Līdz 2029. gadam sasniedzamais iznākuma rādītājs:
11.2.1. Atbalstīto komersantu skaits (tai skaitā: mikrouzņēmumi, mazi, vidēji un lieli uzņēmumi) – 190;
11.2.2. Ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 190;
11.2.3. Komersantu skaits, kas sadarbojas ar pētniecības organizācijām – 38.
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas perioda vadības likumu projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju, kad ir apstiprināts projekta iesniegums, tādēļ, lai izvairītos no interpretācijas iespējām ar 2.3.apakšpunktā noteikto, lūdzam salāgot terminoloģiju, papildinot 13.punktu ar informāciju "un kurš pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas ir finansējuma saņēmējs."
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka no MK noteikumu projektā un anotācijā minētā nav izsekojams, kuras ir darbības, kurām atbalsts kvalificējams kā komercdarbības (t.sk. de minimis) atbalsts (saistībā ar vienkāršoto izmaksu piemērošanas iespējām un ierobežojumiem). Lūdzam to detalizētāk aprakstīt.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācijā šis aspekts nav detalizētāk aprakstīts, lūdzam skaidrot, ko praktiski nozīmē "informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana, ievērojot nediskriminācijas principus".
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kāda ir šī pasākuma ietvaros potenciāli iegādājamo datu bāzu atšķirība no pasākuma 1.2.3.1. ietvaros iegādājamajām datu bāzēm un vai nav saskatāms dubultā finansējuma risks.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, kas ietverts izziņas 38.punktā. Vēršam uzmanību, ka no 16.5.punkta redakcijas, pretēji izziņas skaidrojumā norādītajam, t.i., ka informācijas sistēmas tiks iegādātas,  joprojām ir nolasāms, ka finansējuma saņēmējs veiks IT sistēmu, programmu un rīku izstrādi. Lūdzam precizēt MK noteikumu projektu atbilstoši izziņā norādītajam.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kontekstā ar EM skaidrojumu izziņas 38.punktā, ka šo darbību ietvaros  ir paredzēts iegādāties IT sistēmas, programmas, rīku izstrādes pakalpojumus, lai nodrošinātu  šī pasākuma īstenošanu (piemēram, business.gov.lv sistēmas izveide, uzturēšana, pilnveidošana). tad atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai,  business.gov.lv LIAA jau ir izveidota un tā darbojas, kā ari 
LIAA šo platformu izmanto savai komunikācijai ar komersantiem par visām atbalsta programmām, ne tikai par šo. Vēršam uzmanību, ka IT sistēmāmu uzturēšanas izmaksas no pasākuma finansējuma nav attiecināmas. Tāpat lūdzam sniegt informāciju aptuvenās aplēses par šādu IT sistēmu, programmu un rīku izmaksām un sagaidāmajiem ieguvumiem.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai šīs darbības ietvaros nav konstatējama pārklāšanās ar pasākuma 1.2.3.1. ietvaros atbalstāmo darbību “izglītojošu un mācību programmu īstenošana, kas vērstas uz uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību tikai 4.1. apakšpunktā minētas aktivitātes ietvaros”.
Ņemot vērā, ka risks par potenciālu darbību un attiecināmo izmaksu pārklāšanos starp LIAA veicamajām aktivitātēm 1.2.3.1. un 1.2.1.4. ir saskatāms saistībā ar vairākām atbalstāmajām darbībām, lūdzam konceptuāli skaidrot, kā tiks nodrošināta darbību nepārklāšanās.
 
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka EM precizējums par komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu sīkajiem, mazajiem, vidējiem komersantiem un lielajiem komersantiem, kas nav PO, ir pretrunā ar MKN 28.punktu un visu IV. sadaļu, kas paredz komercializāciju PO. Tāpat no MKN V.nodaļas " Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" nolasāms, ka ar komercializāciju komersantu gadījumā saprotams atbalsts vaučeru veidā (MKN 16.11.punts). Tāpat lūdzam šo punktu papildināt ar atsauci uz MKN projekta 5. punkta nosacījumu (atbalsts lielajiem komersantiem un PO pie noteiktu nosacījumu izpildes).

Līdz ar to, lūdzam EM precizēt MKN 16.9 punkta redakciju, izsakot to šādā redakcijā:
"16.9. pētījumu komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana publiskajām pētniecības organizācijām, ievērojot šo noteikumu 5.punkta nosacījumus".

 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam 16.10.apakšpunktā svītrot vārdus "un lielajiem", atsaucoties uz MKN projekta V.sadaļas "Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" 49.punktā minēto, ka aktivitātes mērķa grupa ir MVU.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas MKN 16.13.punkta izpratnē ir saprotams ar jaunuzņēmumu darbības atbalstam noteikto administrējošo iestādi, un šādu skaidrojumu iekļaut vismaz anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
1) Vēršam uzmanību, ka Regulas Nr. 2021/1060 55.panta 1.punktā noteikta iespēja piemērot vienoto izmaksu likmi personāla atlīdzības izmaksām līdz 20 % no pārējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, neieskaitot personāla atlīdzības izmaksas. Lūdzam precizēt redakciju.
2) Papildus tam piemērojamās vienotās likmes noteikšanai aprēķins nav jāveic ar nosacījumu, ka darbības tiešās izmaksas neietver publiskus būvdarbu līgumus vai piegādes vai pakalpojumu līgumus, kuru vērtība pārsniedz MK 28.02.2017. noteikumos Nr.105 noteiktās robežvērtības. Skaidrojam, ka gadījumā, ja robežvērtības ir pārsniegtas vienoto personāla atlīdzības likmi var piemērot, bet tās pamatošanai nepieciešams izstrādāt metodiku. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam:
1. skaidrot, vai plānotās iepirkumu izmaksas neietver publiskus būvdarbu līgumus vai piegādes vai pakalpojumu līgumus, kuru vērtība pārsniedz MK 28.02.2017. noteikumos Nr.105 noteiktās robežvērtības;
2. saskaņot konkrētu likmes apmēru ar VI.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka regulas Nr. 2021/1060 55.panta 1.punktā paredzēta iespēja piemērot vienoto likmi personāla atlīdzības izmaksu segšanai, savukārt no 17.punktā minētā izriet, ka likmi plānots piemērot 16.1 un 16.2. apakšpunktā minētajām darbībām, un 18.punktā ir skaidrots, ka tajās ietilpst arī darba braucieni un komandējumi, dalības maksas pasākumos, kas nav personāla atlīdzības izmaksas, kā arī ārpakalpojuma izmaksas personāla kvalifikācijas celšanai un sadarbības tīklu veidošanai un ārējo ekspertu piesaistes izmaksas.
Norādām, ka šīs izmaksas nav personāla atlīdzības izmaksas, līdz ar to aicinām pārskatīt redakcijas.
 
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā anotācijā norādīto informāciju, lūdzam precizēt, ka ārvalstu komandējumu izmaksas attiecināmas tikai projekta īstenošanas personālam un projekta vadītājam.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kā ārpakalpojuma izmaksas projekta vadībā un īstenošanā iesaistītā personāla kvalifikācijas celšanai veicinās pasākuma mērķa un rādītāju sasniegšanu. Tāpat lūgums skaidrot, kā tiks nodrošināta demarkācija ar sadarbības tīklu programmu, kuru plānots īstenot Atveseļošanas fonda plāna 5.1.1.2.i. investīcijas ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka piemērojot vienoto personāla atlīdzības likmi ir būtiski nodrošināt izmaksu un funkciju nepārklāšanos.
Papildus norādām, ka nav atbalstāms skaidrojums, kas norādīts izziņas 43.punktā "Minētās funkcijas, atkarībā no jautājuma specifikas var tikt veiktas no īstenošanas personāla vai ārpakalpojumu izmaksām", līdz ar to lūdzam anotācijā detalizēti skaidrot, kā izmaksas un funkcijas tiks nošķirtas, t.sk. no 18.5. apakšpunktā minētajām ārējo ekspertu piesaistes izmaksām, 18.6..apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem, 22.1. apakšpunktā minētie konsultanti, 22.4. minētie konsultāciju pakalpojumi, 35.5. apakšpunktā minētie eksperti, kas tiks piesaistīti u.c.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādos gadījumos plānota ārējo ekspertu iesaiste, īpaši ņemot vērā, ka MKN projekta 18.6.apakšpunkts jau atrunā iespējamo ārpakalpojumu (piemēram, juridisko pakalpojumu, tehnoloģiju pārneses speciālistu piesaiste, mārketinga materiālu izgatavošanas, mārketinga aktivitāšu un citu ārpakalpojumu) izmaksas un piegāžu izmaksas, kā arī MKN projekta 43.punkts atrunā iespējas finansējuma saņēmējam piesaistīt EK ekspertu datubāzē iekļautus ekspertus šo noteikumu 16.9., un 16.10. apakšpunktā minēto jautājumu izvērtēšanai. Atsaucoties uz augstākminēto lūdzam EM izvērtēt nepieciešamību svītrot 18.5.apakšpunktu, jo tas iespējami dublē MKN projekta 18.6.punktā un 43.punktā jau noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam atrunāt netiešo izmaksu aprēķināšanas principu.
 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, jo pašlaik no redakcijām izriet, ka personāla izmaksās ietilpst visas 18.punktā minētās, taču netiešās izmaksas būtu aprēķināmas tikai no projekta vadības un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot vai papildināt MK noteikumu projektu ar informāciju, kādas izmaksas ir paredzētas MK noteikumu projekta 16.6., 16.7., 16.8., 16.9.,  16.10., 16.11 un 16.13.apakšpunktā norādīto darbību nodrošināšanai.
 
 
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai šīs komandējuma izmaksas ir tās pašas, kas minētas 18.3. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību uz Vadlīniju Nr.1.2. “Vadlīnijas attiecināmo izmaksu noteikšanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gada plānošanas periodā" 19.1.apakšpunktā noteikto, proti, ka saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas 64.panta 1.punkta c) apakšpunktu PVN ir attiecināmas šādos gadījumos:
-Projektiem, kuru kopējās izmaksas ir mazākas par 5 milj. EUR (ieskaitot PVN). Savukārt gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir valsts atbalsta (t.sk. de minimis) saņēmējs PVN tiešajām attiecināmajām izmaksām var tikt attiecināms tikai tādā gadījumā, ja tas nav atgūstams atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;
-Projektiem, kuru kopējās izmaksas ir vismaz 5 milj. EUR (ieskaitot PVN), ja tas nav atgūstams saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem PVN jomā;
-Gala saņēmēju veiktas investīcijas Finanšu instrumentu kontekstā.
Ņemot vērā augstāk minēto, aicinām izvērtēt, vai 23.punkta redakcija nebūtu precizējama.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 29.4.2.apakšpunktā ietvertais papildinājums: "izņemot projektus, kas paredz efektīvu sadarbību, kad sadarbības nolīgums sadarbības komersantam dod pirmpirkuma tiesības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām" neatbilst Eiropas Komisijas 28.10.2022. paziņojuma  "Pētniecībai, izstrādei un inovācijai piešķiramā valsts atbalsta nostādnes" (2022/C 414/01) 30.punkta d)apakšpunktam: "gadījumos, kad sadarbības nolīgums sadarbības uzņēmumam dod pirmpirkuma tiesības attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesībām, ko radījušas sadarbības pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras, — šie subjekti izmanto abpusējas tiesības lūgt saimnieciski izdevīgākus piedāvājumus no trešām personām tā, lai sadarbības uzņēmumam būtu attiecīgi jāpieskaņo savs piedāvājums" un nenodrošina to, ka pirmpirkuma gadījumā pētniecības organizācijas saņemtā kompensācija ir līdzvērtīga tirgus cenai. Ievērojot izteikto komentāru, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.

 
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepārprotamas izpratnes nodrošināšanai par to, kāpēc pētniecības komercializācijas projekts būtu uzskatāms par  ar saimniecisku darbību nesaistītu, lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā ietvert izziņas 78.punktā sniegto skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka  MKN 30. (finansējums vienam komercializācijas projektam līdz 200 000 eur ar maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vienam projektam līdz 90 %) un 31.punkts (finansējumu iespējams palielināt vēl par 200 000 euro), -kopā atbalsts, ko piešķir LIAA,  nonāk pretrunā ar nacionālo* un EK regulējumu**.

*Eiropas Savienības fondu 2021-207. gada plānošanas perioda vadības likuma 12.pantā ir noteikta sadarbības iestāde un tās funkcijas, kura atbilstoši normatīviem aktiem izvērtē projektus un piešķir finansējumu.
**Vienīgais izņēmums, kad LIAA varētu piešķirt atbalstu būtu, ja tas tiktu sniegts kā komercdarbības atbalsts saskaņā ar de minimis regulējumu, atbilstoši tam kā norādīts Regulas Nr.1060/2021 2.panta 9.punkta d apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas šajā gadījumā saprotams ar vārdiem "ja attiecināms".
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka atbalsts paredzēts pētniecības organizācijām, lai turpinātu ar saimniecisko darbību nesaistītus tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus, nav skaidrs, kā produkta rūpnieciskā dizaina izstrādes izmaksu attiecināšana joprojām izpilda šo nosacījumu. Vēršam uzmanību, ka izziņas 94.punktā skaidrotais, ka nepieciešams sasniegt pēc iespējas augstāku tehnoloģiju līmeni, līdz pat TRL9, liecina par to, ka plānots atbalstīt projektus, kas tiks sekmīgi ekspluatēti tirgū. Ja šādas izmaksas tiek attiecinātas un atbalstu plānots piešķirt projektiem ar augstu tehnoloģiju attīstības līmeni, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un uz 28.punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, piemēram,  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25.panta nosacījumus. Pretējā gadījumā pastāv nelikumīga komercdarbības atbalsta piešķiršanas risks MK noteikumu projekta 28.punktā minētajiem subjektiem.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka atbalsts paredzēts pētniecības organizācijām, lai turpinātu ar saimniecisko darbību nesaistītus tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus, nav skaidrs, kā produkta vai tehnoloģijas sertificēšanas un testēšanas pakalpojumu izmaksu attiecināšana joprojām izpilda šo nosacījumu. Vēršam uzmanību, ka izziņas 95.punktā skaidrotais, ka nepieciešams sasniegt pēc iespējas augstāku tehnoloģiju līmeni, līdz pat TRL9, liecina par to, ka plānots atbalstīt projektus, kas tiks sekmīgi ekspluatēti tirgū. Ja šādas izmaksas tiek attiecinātas un atbalstu plānots piešķirt projektiem ar augstu tehnoloģiju attīstības līmeni, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un uz 28.punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, piemēram,  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25.panta nosacījumus. Pretējā gadījumā pastāv nelikumīga komercdarbības atbalsta piešķiršanas risks MK noteikumu projekta 28.punktā minētajiem subjektiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka atbalsts paredzēts pētniecības organizācijām, lai turpinātu ar saimniecisko darbību nesaistītus tehnoloģiju pārneses un pētniecības projektus, nav skaidrs, kā komercializācijas piedāvājuma sagatavošanas izmaksu attiecināšana joprojām izpilda šo nosacījumu. Vēršam uzmanību, ka izziņas 95.punktā skaidrotais, ka nepieciešams sasniegt pēc iespējas augstāku tehnoloģiju līmeni, līdz pat TRL9, liecina par to, ka plānots atbalstīt projektus, kas tiks sekmīgi ekspluatēti tirgū. Ja šādas izmaksas tiek attiecinātas un atbalstu plānots piešķirt projektiem ar augstu tehnoloģiju attīstības līmeni, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un uz 28.punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, piemēram,  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25.panta nosacījumus. Pretējā gadījumā pastāv nelikumīga komercdarbības atbalsta piešķiršanas risks MK noteikumu projekta 28.punktā minētajiem subjektiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot izziņas 94. un 95.punktā norādīto par Ekonomikas ministrijas plānoto par nepieciešamību sasniegt pēc iespējas augstāku tehnoloģiju līmeni, līdz pat TRL9, kas liecina par sekmīgu sistēmas ekspluatāciju, nav skaidrs, kā aktivitātes ietvaros, ļaujot sasniegt šādu  tehnoloģijas gatavības līmeni,  joprojām tiks nodrošināts tas, ka aktivitātes ietvaros tiek īstenoti ar saimniecisko darbību nesaistīti tehnoloģiju pārneses un pētniecības projekti, kuru ietvaros pētniecības organizācijas īsteno darbības, kurām nav saimnieciska rakstura. Ievērojot izteikto iebildumu, lūdzam pārskatīt MK noteikumu projekta 37.punktā noteikto, kā arī sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā. Gadījumā, ja atbalstu plānots piešķirt projektiem ar augstu tehnoloģiju attīstības līmeni, lūdzam precizēt MK noteikumu projektu un uz 28.punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem attiecināt komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu, piemēram,  Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 25.panta nosacījumus. Pretējā gadījumā pastāv nelikumīga komercdarbības atbalsta piešķiršanas risks 28.punktā minētajiem subjektiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Konceptuāli: Lūdzam skaidrot, kā konceptuāli EM plāno nodrošināt ārējo ekspertu iesaisti, ņemot vērā jauno inovāciju pārvaldības modeli. Ņemot vērā, ka ārējo ekspertu piesaiste P&A&I jomā tiek paredzēta arī citos EM pārziņā esošajos/plānotajos pasākumos (piemēram, 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai" 1.kārtas ietvaros; ERAF finansējums 7 milj. EUR, lūdzam izvērtēt iespēju šādas procesus organizēt centralizēti, kā arī nodrošināt izmaksu efektivitāti un optimizēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka tehnoloģiju pārneses un ar saimniecisko darbību nesaistītu pētniecības pieteikumu vērtēšanas komisijai primāri būtu nepieciešams izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību MK noteikumu projekta 29.punktā ietvertajiem nosacījumiem. Attiecīgi aicinām to nepārprotami norādīt MK noteikumu projektā un tā anotācijā. 
 
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MKN projektu ar minimālajām prasībām, kuras jāietver sadarbības līgumā (atbildība, funkcijas utml.).
 
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, aizstājot 16.11 punktu ar 16.9 punktu.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu, kas ietverts izziņas 104.punktā. Vēršam uzmanību, ka no 52.punkta redakcijas joprojām nav nepārprotami skaidrs, uz kādiem projektiem šis nosacījums tiks attiecināts - uz projektiem kuru ietvaros komersanti saņems komercdarbības atbalstu vai uz ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētniecības un tehnoloģiju pārneses projektiem. Ievērojot minēto, lūdzam atbilstoši precizēt un norādīt to MK noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kas šajā gadījumā saprotams ar vārdiem "ja attiecināms".
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kontekstā ar EM sniegto atbilde izziņas 101.punktā, ka augsti kvalificētu darbinieku piesaiste plānota arī lielajiem komersantiem Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 7. panta trešās  daļas atbalsta ietvaros , vēršam EM uzmanību uz to, ka atbalsts lielajiem uzņēmumiem šī pasākuma ietvaros var tikt paredzēts tikai izpildot Kohēzijas politikas programmas (2021-2027). 85.paragrāfa nosacījumu par sadarbību ar MVU P&I darbībās. Turklāt tas nav iekļaujams MKN projekta V.sadaļā, kur atbilstoši MKN 49.punktam atbalsta mērķa grupa ir MVU.

Aicinām EM šo jautājumu un PO pētniecības komercializācijas jautājumus pārrunāt, organizējot sanāksmi, t.sk. pieaicinot IZM kolēģus (ja iespējams, prezentējot plānoto vaučeru izsniegšanas shēmu, kā arī komercializācijas fonda praktisko organizāciju).
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt, ka netiek attiecinātas jau pabeigtas darbības.
 
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar informāciju par izmaksu attiecināmības termiņu, ņemot vērā MK noteikumu projekta 78. un 116.punktā noteikto.

 
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka MK  noteikumu projekta 16. punktā ir norādītas atbalstāmās darbības, nevis izmaksas. Lūdzam precizēt noteikumu projekta 80. punktu, norādot atsauces uz konkrētiem 18.–22. punktiem/apakšpunktiem, kam piemērojamas 80.  punktā minētās vienkāršoto izmaksu metodikas.
 
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norādām, ka atbilstoši iepriekš sniegtajiem iebildumiem, tika minētas vairākas izmaksu pozīcijas, kurām varētu tikt piemērotas vienkāršotās izmaksas, par ko izziņā sniegta atsauce uz MK noteikumu 84. (iepriekš 92.) punktu. Vēršam uzmanību, ka no šajā punktā minētā, kā arī no anotācijā sniegtā apraksta nav pilnībā/ ir tikai daļēji izsekojams, kādām izmaksām tiks izstrādātas un piemērotas vienkāršotās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam MK noteikumu projekta  1.pielikumā "Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums" norādīt korektu pasākuma numuru un nosaukumu, šobrīd norādīto "1.2.3.1." aizstājot ar "1.2.1.4.".
 
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam izziņas 121.punktā ietverto iebildumu daļā attiecībā uz to, ka vēl joprojām nav skaidrs, kāpēc, sniedzot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, būtu jāievēro finansējuma saņēmēja izstrādātā kārtība, kā tiek piešķirts atbalsts tehnoloģiju pārneses vai ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētniecības pieteikumiem. Atkārtoti aicinām pārskatīt normā lietotās atsauces uz citiem MK noteikumu projekta punktiem. 
 
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam EM MKN projekta 96.1.punktā svītrot atsauci uz lielajiem komersantiem, ņemot vērā to, ka MKN V.sadaļas (komercializācijas vaučeri) atbalsta mērķa grupa ir  komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu (MKN 49.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam EM šajā punktā svītrot atsauci uz lielajiem komersantiem, ņemot vērā to, ka MKN V.sadaļas (komercializācijas vaučeri) atbalsta mērķa grupa ir  komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu (MKN 49.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam EM šajā punktā svītrot atsauci uz lielajiem komersantiem, ņemot vērā to, ka MKN V.sadaļas (komercializācijas vaučeri) atbalsta mērķa grupa ir  komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu (MKN 49.punkts).
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam izziņas 126.punktā iekļauto iebildumu, vēršam uzmanību, ka atšķirībā no izziņā norādītā, MK noteikumu projekta 115.punktā izmaiņas nav veiktas. 

 
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam izziņas 130.punktā iekļauto iebildumu, vēršam uzmanību, ka atšķirībā no izziņā norādītā, MK noteikumu projekta 118.punktā izmaiņas nav veiktas. 
 
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam MK noteikumu projekta 1.pielikumā "Objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājums " norādīt korektu pasākuma numuru un nosaukumu, šobrīd norādīto "1.2.3.1." aizstājot ar "1.2.1.4.".
Piedāvātā redakcija
-
56.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam salāgot mērķa redakciju ar MKN projekta 4.punktā noteikto. Aicinām par pasākuma mērķi izmantot anotācijā formulēto mērķi, jo tas precīzāk atspoguļo pasākuma ietvaros paredzēto un ir vieglāk uztverams.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, vai pasākuma ietvaros plānots piemērot reģionālo pieeju.
 
Piedāvātā redakcija
-
58.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka LIAA projekta izmaksas ir attiecināms pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas, lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu, kas nosaka finanšu plūsmas pirms projekta apstiprināšanas nodrošināšanas nosacījumus, kā arī atbildīgās iestādes pienākumus un atbildību gadījumos, ja pirms projekta apstiprināšanas radušās izmaksas, kas nav attiecināmas no ES fondu līdzekļiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
59.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot šādus aspektus:
- pasākuma sasaisti ar Valdības rīcības plāna uzdevumiem;
- kāds ir pasākuma ieguldījums kopējā ekonomikas transformācijā;
- kādi ir plānotie kvantitatīvie rādītāji/ieguvumi sabiedrībai un nozarei pasākuma īstenošanas rezultātā, neskaitot programmā noteiktos rādītājus;
- vai un kāda ir plānotā ietekme uz IKP.
 
Piedāvātā redakcija
-
60.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar MKN projekta izziņas 115.punktā iekļautajiem skaidrojumiem par "zaļo publisko iepirkumu" un "inovāciju publisko iepirkumu".
 
Piedāvātā redakcija
-
61.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādas ir galvenās atšķirības plānotajā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 1.2.1.4.pasākuma īstenošanā no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.2.pasākuma īstenošanas, t.sk., kāds ir Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.2.pasākuma īstenošanas statuss, vai nepastāv dubultās finansēšanas risks.
 
Piedāvātā redakcija
-
62.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt summu pie finansējuma koda uz 22 865 000 EUR, kas ir ERAF finansējuma daļa.
 
Piedāvātā redakcija
-
63.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par atbalstāmo darbību demarkāciju ar ES fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda 1.2.3.1. atbalsta pasākumu.
Piedāvātā redakcija
-
64.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt Anotācijas 1.3. sadaļas 11.punktā "Vienkāršoto izmaksu metodikas" norādīto informāciju par vienkāršoto izmaksu metodikām - norādām, ka vadošā iestāde neapstiprina atbildīgās iestādes metodikas, līdz ar to lūdzam veikt attiecīgus precizējumus. Papildus norādām, ka metodikas ir piemērojamas ja tās paredzētas MK noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļas 6.punktā (Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai" ) (atbalsts MVK vaučeru veidā) un tās pirmajā teikumā un anotācijas 1.3.sadaļas 8.punktā (Finansējuma saņēmēja atbalstāmās darbības) punktā par inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu , lūdzam svītrot atsauci uz lielajiem komersantiem, nodrošinot atbilstību MKN projekta V. sadaļas 49.punktā noteiktajam, ka aktivitātes mērķa grupa ir komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā un vidējā komersanta statusam saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 2. panta 2. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Attiecībā uz anotācijas 1.3.sadaļas 5.punktā ( Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas un patentēšanas fonda darbības nodrošināšana) minēto, ka projektiem, kuriem atbilstoši finansējuma saņēmēja izstrādātajai projekta iesniegumu vērtēšanas metodikai, vērtējot tehnoloģijas aprakstu, noteikts augsts komercializācijas potenciāls, atbalsta apjoms var būt palielināts vēl par 200 000 euro, lūdzu skat.iebildumu pie MKN projekta 31.punkta un nepieciešamības gadījumā viekt atbilstošus pecizējumus arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MKN projektu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs uzņemas segt sadārdzinājumu, ja tāds radīsies. Tāpat lūdzam atbilstoši precizēt MKN projekta 31.1.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ja pasākuma īstenoto projektu ietvaros ir plānots gūt neto ieņēmumus, ir jāparedz nepieciešamība veikt projekta izmaksu ieguvumu vai izmaksu efektivitātes analīzi atbilstoši normatīvā akta, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā 1.pielikuma sadaļā “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana” (attiecas tikai uz ERAF, KF un TPF) noteiktajam vai izmaksu efektivitātes analīzi, vadošās iestādes vadlīnijās Nr. 1.1., kā arī vadošās iestādes vadlīnijās Nr. 1.2. noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām EM pārformulēt īsāku un vieglāk uztveramu pasākuma mērķi, salāgojot tā redakciju, piemēram, ar to, kas minēts anotācijā. Tāpat pasākuma mērķim jāatbilst Programmā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošināt normu uztveramību, lūdzam izdalīt noteikumu projekta 7.punkta pēdējos divis teikumus, kā divus atsevišķus punktus.
 
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā MK noteikumu projekta  redakcijā Nr.1 noteikto prasību, ka  projekta iesnieguma vērtēšanas komisijā sadarbības iestāde iekļauj arī pārstāvi no Latvijas Pašvaldību savienības un redakcijā Nr.2 veiktus precizējumus, t.i. prasība ir dzēsta, lūdzam izvērtēt nepieciešamību minētā pārstāvja iekļaušanai vērtēšanas komisijas sastāvā, attiecīgi pēc nepieciešamības  papildinot  MK noteikumu projektu
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 15.punktu ar vārdiem "šo noteikumu" pirms skaitļa un vārda "16.punktā".
 
Piedāvātā redakcija
-
73.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā MK noteikumu projekta  16.3.apakšpunktā,  83.punktā noteikto  un izziņā sniegto skaidrojumu, ka 16.3. apakšpunkts ietver ne tikai obligāto publicitātes prasību ievērošanu, bet arī atbalsta programmu popularizēšanu tās mērķa grupām un citām ieinteresētajām pusēm, piemēram, pakalpojuma sniedzējiem, riska kapitāla investoriem u.c. , lai izvairītos no interpretācijas iespējām,  lūdzam ar minēto skaidrojumu papildināt  anotāciju. Vienlaikus izvērtēt un ja nepieciešams  noteikt izmaksas par obligāto publicitātes prasību izpildes nodrošināšanu
Piedāvātā redakcija
-
74.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt atbilstību MK noteikumu projekta 17. punktā ietvertajai atsaucei uz regulas Nr. 1060/2021 55. panta 1. punktu. Vēršam uzmanību, ka minētās regulas 55. panta 1. punkts noteic, ka Darbības tiešās personāla izmaksas var aprēķināt, izmantojot vienotu likmi līdz 20 % apmērā no tiešajām izmaksām, kas nav minētās darbības tiešās personāla izmaksas. Proti, punktā nav noteikts personāla izmaksu ierobežojums procentuāli no pārējām izmaksām, bet punkts paredz vienotās likmes piemērošanu, kā atskaites punktu ņemot tās izmaksas, kas nav tiešās personāla izmaksas.
 
Piedāvātā redakcija
-
75.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 19.punktu ar vārdiem "pirmās daļas" aiz skaitļa un vārda "54.panta".
 
Piedāvātā redakcija
-
76.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par normā ietvertajiem pienākumiem un tiesībām.
Lai nodrošinātu normas uztveramību, aicinām punktu sadalīt, nodalot finansējuma saņēmēja pienākumus, no normās, kas nosaka izmaksu attiecināmību.
 
Piedāvātā redakcija
-
77.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 82.1.apakšpunktā ietverto atsauci uz MK noteikumiem "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā". Vēršam uzmanību, ka ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā, ņemot vērā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas funkcionalitāti, veidlapas ir iestrādātas minētajā sistēmā, attiecīgi arī maksājuma pieprasījuma veidlapa. Līdz ar to maksājumu pieprasījumu veidlapa vairs nav attiecīgo noteikumu sastāvdaļa.
 
Piedāvātā redakcija
-
78.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā Ministru kabineta 2022.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma Nr.64 6§ 3.punktā noteikto, lūdzma izvērtēt un, ja attiecināms, nodrošināt tiesisko ietvaru, kā arī tehnisko mehānismu, kādā finansējuma saņēmējs var pārbaudīt mērķa grupas dalībnieka atbilstību dalībai projektā, jo īpaši attiecībā uz fizisko personu datiem, kas reģistrēti valsts informācijas sistēmās un projekta īstenošanas laikā valsts informācijas sistēmās var tikt aktualizēti.
 
Piedāvātā redakcija
-
79.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepieciešams tehnisks precizējums, starp cipariem "50.8." un "50.9."ievietojot saikli "un".
Piedāvātā redakcija
109. Maksimālā atbalsta intensitāte atbilstoši Regulas Nr. 651/2014 18. panta 2. punktam šo noteikumu 50.8. un 50.9. apakšpunktā minētajām darbībām sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem komersantiem ir 50 %.
80.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas 1.3. sadaļas 11.punktā "Vienkāršoto izmaksu metodikas" lūdzam papildināt, vai vienkāršotās izmaksas par pasākumiem un pakalpojumiem, kas nav saistīti finanšu atbalstu, tiks piemērotas tikai EK - dalībvalsts līmenī.
Piedāvātā redakcija
-
81.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā kā n gadu norādīt 2023.gadu, attiecīgi projekta ietekmi uz budžetu atspoguļojot korektajās ailēs un 6.punktā svītrojot informāciju par 2022.gadu. Vienlaikus lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā ietekmi uz budžetu atspoguļot kopā ar elastības finansējumu, ņemot vērā, ka pēc Eiropas Komisijas lēmuma par vidusposma pārskatu pasākumam pieejamai kopējai attiecināmas finansējums var tikt palielināts līdz 26 900 000 euro.
 
Piedāvātā redakcija
-