Atzinums

Projekta ID
24-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, kad Latvija ir saņēmusi piedāvājumu uzņemties Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa (turpmāk - konkurss) organizēšanu 2025.gadā Latvijā, kādā termiņā ir jāpieņem lēmums par to, vai Latvija piekrīt būt rīkotājvalsts un vai ar Eiropas Komisiju nav jau noslēgts informatīvajā ziņojumā minētais dotācijas līgums. Tāpat informatīvajam ziņojumam ir pievienojama atsauce uz konkursa rīkošanas vadlīnijām, kur ir noteikti konkursa finansēšanas nosacījumi.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 24.panta trešo daļu, budžeta iestādes var uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, nepārsniedzot saimnieciskā gada valsts budžeta likumā noteiktos valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamos apjomus. Budžeta iestādes var uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības vienīgi Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un pasākumos, ja ir pieņemts attiecīgs Ministru kabineta lēmums. Ministru kabineta lēmums ir pieņemams pirms attiecīgo saistību uzņemšanās.
Tāpat saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 46.panta ceturto daļu saistības, kuras no budžeta finansētu institūciju vadītāji uzņēmušies attiecībā uz budžeta līdzekļiem bez asignējuma, pārsniedzot piešķirto asignējumu vai pilnvaras plānotajām saistībām nākotnē, nav uzskatāmas par valsts saistībām. Līdz ar to šādām institūcijām valsts budžeta līdzfinansējums ir nodrošināms attiecīgās institūcijas esošo līdzekļu ietvaros.
Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu un nepieciešamības gadījumā precizēt arī Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā iekļauto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma ceturtajā rindkopā sniegta informācija, ka saskaņā ar konkursa rīkošanas vadlīnijām Eiropas Komisijas finansējums šī pasākuma visu pamataktivitāšu īstenošanai ir 1 milj. euro, vienlaikus tiek sagaidīts, ka organizētājvalsts piesaistīs sponsorus un/vai pašu finansējumu vismaz 25%-50% apmērā no kopējā budžeta.
Savukārt informatīvā ziņojuma sadaļā "Pasākuma budžeta plānojums" sniegta informācija, ka saskaņā ar konkursa rīkošanas vadlīnijām Eiropas komisija nodrošina konkursa izdevumu apmaksu līdz 1 mlj. euro, uzņēmējvalsts līdz 25% no kopējā budžeta.
Vienlaikus informatīvā ziņojuma tabulā Nr.1 “Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa īstenošanai plānotais finansējums pa gadiem, euro” sniegta informācija, ka konkursa īstenošanai plānots Eiropas Komisijas finansējums 1 milj. euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 248 454 euro apmērā, kas nesasniedz iepriekš minētos vismaz 25% no kopējā budžeta.
Attiecīgi lūdzam precizēt un savstarpēji salāgot sniegto informāciju, vienlaikus papildinot informatīvo ziņojumu, vai plānots piesaistīt sponsorus (ar kādu līdzfinansējumu), lai sasniegtu organizētājvalsts līdzfinansējumu vismaz 25%.
Tāpat informatīvais ziņojums ir papildināms ar aprēķiniem par papildu nepieciešamā finansējuma izlietojumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktu izteikt šādā redakcijā:
"2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai 2024.-2025.gadā uzņemties jaunas valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa Latvijā sagatavošanai un īstenošanai. Konkursa sagatavošanas un īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 248 454 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums 1 000 000 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 248 454 euro apmērā.".
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
"3. Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto valsts budžeta līdzfinansējumu, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu…".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekts paredz publisko līdzekļu piešķīrumu “Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa” atbalstīšanai un īstenošanai Latvijā 2025. gadā, lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, vai šis publisko līdzekļu piešķīrums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta izpratnē. Skaidrojam, no informatīvā ziņojuma pirmsšķietami secināms, ka MK rīkojuma projekta ietvaros publisko līdzekļu piešķiršana ir paredzēta ar nesaimniecisku darbību saistīta pasākuma īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijas valsts funkcijas ietvaros un tādējādi pasākums nekvalificējas kā komercdarbības atbalsts. Vienlaikus lūdzam informatīvajā ziņojumā norādīt, ka plānotā Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa īstenošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegāde tiks īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru, tādējādi izslēdzot komercdarbības atbalsta esamību preču un pakalpojumu sniedzēju līmenī.
 
Piedāvātā redakcija
-