Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret rādītāja svītrošanu: atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas skaitu

ja šāds rādītājs netiek apkopots, nav saprotams par kādu tehnoloģiju pārnesi vispār ir runa? kas ir tehnoloģiju pārnese, kas nebalstās uz pētniecību?

vēršam arī uzmanību uz to, ka tehnoloģiju "pārnese" bez publisko pētniecības organizāciju iesaistes ir jāpārbauda uz iespējamu nepamatotu valsts atbalstu, piemēram, tehnoloģiju tiesību pārnešana no lielā uz mazo uzņēmumu un atbalsta pieprasīšana pēc MVU kritērijiem
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret MK Noteikumu IV daļas "Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana" svītrošanu. Izslēdzot publiskās pētniecības organizācijas no pasākuma, nav iespējams īstenot nevienu aprakstīto aktivitāti. Jo Latvijā pētniecība, t.sk. vēlīniemTRL pamatā notiek publiskās pētniecības organizācijas. Latvijā komercsektoram pārsvarā nav pētniecības jaudu un resursu, mēģinājumi realizēt pasākumu ar uzņēmumu resursiem nav iespējami. Par kādu tehnoloģijas pārnesi, no kurienes uz kurieni ir runa, ja pētniecības organizācijas netiek iesaistītas??
Piedāvātā redakcija
IV.Publisko pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret pētniecības organizācijas svītrošanu no gala labuma saņēmēju uzskaitījuma. Pētniecības rezultātu komercializācija ir vienīgais konsistentais tehnoloģiju pārneses ceļš Latvijas Republikā. Uzņēmumiem, sevišķi mazajiem, nav pētniecības resursu, un par tehnoloģiju pārnesi nav iespējams runāt.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret atsauces svītrošanu uz Viedās specializācijas stratēģiju, tam nav saturiska pamata. Iebilstam pret jauno formulējumu, kur ētniecību veic komersanti paši, nevis sadarbībā ar pētniecības organizācijām. Latvijā tas ir absurdi, jo uzņēmumiem nav savu pētniecības resursu.
Piedāvātā redakcija
Pasākuma mērķis ir nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem jaunu produktu/pakalpojumu, pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai sadarbībā ar pētniecības organizācijām, lai veicinātu inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā paaugstināšanu, veidojot saikni starp sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem un publiskajām pētniecības institūcijām, kas sekmētu zināšanu tiešu pārnesi un kļūtu par katalizatoru ilgtermiņa, padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm.
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret pētniecības organizāciju svītrošanu no mēŗka grupas. Komersanti autonomi nevar realizēt NEVIENU no pasākumā paredzētajām darbībām, jo to rīcībā nav pētniecības resursu, izņemot dažus lielos uzņēmumus.
Piedāvātā redakcija
Pasākuma mērķa grupa ir komersanti atbilstoši šo noteikumu 2.4. apakšpunktam un pētniecības organizācijas. 
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret pētniecības organizāciju svītrošanu, uzņēmumi autonomi nevar veikt šīs darbības, jo tiem nav pētniecības un inovācijas resursu, sevišķi MVU
Piedāvātā redakcija
komercializācijas atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem un  un publiskajām pētniecības organizācijām;
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Iebilstam pret 8. punkta svītrošanu
Piedāvātā redakcija
8. Pētniecības organizācijām pieejamais finansējums ir 30% un komersantiem ir 70% no šo noteikumu 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai minētā finansējuma, atskaitot 17. punktā finansējuma saņēmējam paredzēto finansējumu.
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kā inovācijas partnerības procedūra iekļaujas tehnoloģiju pārnesē
Piedāvātā redakcija
-