Atzinums

Projekta ID
23-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā sniegtā atbalsta disproporciju Latvijas reģionu griezumā, lūdzam sniegt skaidrojumu kā Altum sekmēs aizdevumu pieejamību Latgales reģionā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Eex-ante novērtējumā ir izteikts priekšlikums, ka būtu izvērtējama nepieciešamība izsniegt aizdevumus uz 7 - 15 gadu periodu, īpaši ņemot vērā, ka 94 % aizdevumu izsniegti mikrouzņēmumiem.
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kā plānots novērst vai mazināt šo trūkumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā Tirgus nepilnību sākotnējā novērtējumā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda atbalstam finanšu instrumentu veidā (turpmāk - ex-ante) sniegto informāciju, ka lielākai daļai izsniegto aizdevumu (89%) fiksētā procentu likme ir robežās starp 5% un 8%, kas ir ļoti augsta uzņēmumiem, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību. Kā liecina Eiropas Centrālās bankas dati, Latvijā kredītu likmes uzņēmumiem ir ceturtās augstākās starp eirozonas valstīm tūlīt pēc Maltas, Īrijas un Grieķijas un krietni pārsniedz eirozonas vidējo līmeni.
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kā plānots novērst vai mazināt šo nepilnību.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka noteikumu projekts papildina MK 2016.gada 31.maija noteikumus Nr. 328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem” ar jaunu atbalsta 1.2.3.3. pasākumu ”Starta un izaugsmes aizdevumi”, paredzot tā īstenošanai finansējumu 15 870 000 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu 13 489 500 euro un valsts budžeta finansējumu 2 380 500 euro, attiecīgi lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļu, sniedzot informāciju par projekta ietekmi uz valsts budžetu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Iebildums
Lūdzam pievienot anotācijas pielikumu, kurā aktualizēti dati par esošo atbalsta programmas īstenošanas gaitu, kā arī izvērtēta turpmāka atbalsta programmas ietekme, riski un sagaidāmie zaudējumi, finansiālais rezultāts un atbalsta programmas īstenošanas izmaksu noteikšanas principi, piemēram, atbilstība segtajam riskam, kredītriskam, izsniegšanas un ilgtermiņa darbības izdevumi, kā arī iekļauta informācija par zaudējumu segšanu, kas pārsniedz pirmo zaudējumu noteikto robežu, no piesaistītiem finanšu resursiem, kā arī informācija par maksas par Altum noslogoto kapitālu iecenošanu, maksas apmēru, kā arī pamatojumu par vadības izmaksas izmaiņām finanšu instrumentu griezumā, lai ievērotu Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Izsekojamības un noteiktības nolūkā lūdzam iekļaut informāciju par ALTUM lēmuma apstrīdēšanas kārtību MK noteikumos vai vismaz anotācijā, tādējādi informējot adresātus par tālākām ALTUM lēmuma apstrīdēšanas tiesībām. Uzskatām, ka vispārējā civiltiesiskā kārtībā apstrīdami ALTUM lēmumi nav pašsaprotamas cita normatīvā akta regulētas tiesības.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikt robežvērtības un principus 7.3.apakšpunktā noteiktā atmaksu finansējuma izmantošanai. Ievērojot labo praksi, 7.3.apakšpunktā būtu jānosaka arī atmaksātā finansējuma apmērs, kuru drīkst izmantot sabiedrība Altum.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka MK noteikumu 13.punktā ietvertā piebilde “vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru” tiek pārbaudīta, balstoties uz atbalsta pretendenta iesniegtu apliecinājumu, t.sk. paredzot, ka šāda apliecinājuma iesniegšana ir paredzēta ALTUM projektu vērtēšanas kritēriju metodikā. Aicinām izvērtēt nepieciešamību MK noteikumus papildināt ar prasību, iesniegt šādu apliecinājumu kopā ar citu iesniedzamo informāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā līmenī tiek nodrošināts ERAF līdzfinansējums - vai līdzdalības fonda līmenī, vai īpašā fonda līmenī, vai galasaņēmēju līmenī. Ņemot vērā, ka noteikumu 25. un 34.punktā noteikts, ka saimnieciskās darbības veicējam jānodrošina līdzfinansējums, lūdzam izvērtēt iespēju uzskaitīt šo līdzfinansējumu. Papildus vēršam uzmanību, ja līdzfinansējums tiek nodrošināts ar investīcijām galasaņēmēju līmenī, struktūra, kas īsteno finanšu instrumentus, glabā dokumentārus pierādījumus, kas apliecina pamatā esošo izdevumu attiecināmību.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzu precizēt punkta redakciju, atsakoties no līdzfinansējuma nodrošināšanas gadījumos, kad aizdevums izsniegts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
Ja mikroaizdevuma investīcijām summa (atkārtota mikroaizdevuma gadījumā – mikroaizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas, izņemot gadījumus, kad mikroaizdevums tiek izsniegts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Saimnieciskās darbības veicējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības atbalstu.
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdu “septiņus” ar vārdu “trīs”. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018.gada rādītāju aprakstu (rādītāju fishe) 1.politiskajam mērķim, rādītāja RCO05 “Atbalstītie jaunie uzņēmumi” aprakstā ir noteikts, ka uzņēmums tiek uzskatīts par jaunu uzņēmumu, ja tas ir reģistrēts trīs gadu laikā pirms projekta uzsākšanas.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzu precizēt punkta redakciju, atsakoties no līdzfinansējuma nodrošināšanas gadījumos, kad aizdevums izsniegts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
Ja starta aizdevuma investīcijām summa (atkārtota aizdevuma gadījumā – starta aizdevumu kopsumma) ir lielāka par 7000 euro, saimnieciskās darbības veicējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa projekta īstenošanai vismaz 10 procentu apmērā no pieteikumā paredzētās projekta summas, izņemot gadījumus, kad starta aizdevums tiek izsniegts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai. Saimnieciskās darbības veicējs pieteikumā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar komercdarbības atbalstu.
13.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka aizdevuma termiņa pagarinājums ietver jauna de minimis atbalsta piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam, lūdzam precizēt MK noteikumu 35.punktu, paredzot, ka gadījumā, ja saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar šo noteikumu 43.1 punktu pagarina aizdevuma termiņu, aģentūra ne tikai no jauna izvērtē un pārbauda saimnieciskās darbības veicēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu, bet arī pieņem lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 36.1. punktu. 
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka aizdevuma termiņa pagarinājums ietver jauna de minimis atbalsta piešķiršanu saimnieciskās darbības veicējam, lūdzam precizēt MK noteikumu 36.punktu, paredzot, ka saimnieciskās darbības veicējs sabiedrībā Altum iesniedz 36.punktā minēto informāciju par saimnieciskās darbības veicēja iepriekš saņemto de minimis atbalstu arī, lai saņemtu aizdevuma pagarinājumu. 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka 08.06.2021 stājās spēkā grozījumi Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, papildinot likumu ar normām, kas nosaka pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu gadījumos, kad Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par nelikumīga un nesaderīga ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu atbalsta atgūšanu, lūdzam MK noteikumu 41.2 .punktu izteikt, piemēram, šādā redakcijā:
 
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
 
16.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka šie ir grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem", lūdzam precizēt šajā sadaļā norādīto tiesību akta nosaukumu un numuru.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam vārdus "2016. gada 1.marta" un "Ministru kabineta" samainīt vietām.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam atšifrēt abreviatūru "ERAF", jo iepriekš tekstā šīs abreviatūras izmantošana nav noteikta.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu 6.punkts nav attiecināms tikai uz 3.1.1.4.pasākumu, jo īpaši ņemot vērā 6.2.apakšpunktā noteikto valsts aizdevuma summas apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rādītāju nosaukumus atbilstoši ES fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda programmai un 1.2.3. SAM rādītāju metodoloģijas aprakstam.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr.2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 5.panta 2.punkta c apakšpunktu atbalstu var sniegt uzņēmumiem ,kas nav MVU, ja investīcijas tiek veiktas mazās vidējas kapitalizācijas sabiedrībās un vidējas kapitalizācijas sabiedrībās (ar darbinieku skaitu līdz 3 000), kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 2. panta 6) un 7) punktā, izmantojot finanšu instrumentus.
Savukārt spēkā esošie MK noteikumi Nr.328 ļauj sniegt atbalstu tikai MVU.
Lūdzam izvērtēt iespēju paplašināt atbalsta saņēmēju loku.
Atbilstoši lūdzam precizēt arī noteikumu 21. un 26.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzu precizēt nosacījumus par zemes iegādi, lai nodrošinātu atbilstību Komisijas deleģētās regulas Nr. 480/2014 4.pantam.
Piedāvātā redakcija
11.9. neapbūvētas vai apbūvētas zemes iegādei, ja zemes iegādes maksa pārsniedz 10 procentus no aizdevuma summas. Minētais nosacījums ir attiecināms no 2016.gada 3.jūnija, ja aizdevums tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma;
23.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu 19.punktā noteiktā norma ir attiecināma tikai uz 3.1.1.4.pasākumu, nepieciešamības gadījumā to precizējot.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt arī III sadaļas nosaukumu atbilstoši veiktajiem precizējumiem MK noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-