Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
18.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums

Aicinām precizēt norādītās mērķgupas un ietekmes aprakstu. Lūdzam atzīmēt, ka  tiesiskais regulējums ietekmē juridiskās personas (patreiz atzīmēts ar "nē"). Norādāms, ka mērķgrupas var būt gan privātais, gan publiskais sektors. Katru mērķgrupu atzīmē atsevišķi un sniedz ietekmes aprakstu uz to. Katru jauno mērķgrupu pievieno, nospiežot "+" zīmi pie "Citas  juridiskās personas".
Tāpat aicinām precizēt sadaļu tā, lai būtu skaidrs, ka likumprojekts attiecas gan uz privāto tiesību juridiskajām personām (uz to norādīts  likumprojekta 3. pantā un tas izriet no 18. panta pirmās daļas) plašākā nozīmē un kādā veidā, gan, ka tas attiecas uz subjektiem likuma izpratnē. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.4. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Iebildums
40. pants paredz, ka Nacionālais kiberdrošības centrs un Satversmes aizsardzības birojs var uzdot subjektam veikt ārēju auditu par subjekta atbilstību šajā likumā un Ministru kabineta noteiktajām kiberdrošības prasībām. 
Ārējā audita izmaksas sedz attiecīgais subjekts.
Vērtējot ietekmi uz tautsaimniecību, jāidentificē izmaksas, ko radīs risinājumu izpilde pēc būtības, t.sk.  projekta prasību izpilde (atbilstības izmaksas).
Lūdzam aprēķināt un norādīt, kādas izmaksas noteiktās prasības izpilde (audita veikšana) radīs vienai personai. 
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2.3. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Priekšlikums
Administratīvās izmaksas jāaprēķina par informācijas sniegšanas prasībām, kas izriet no tiesību akta projekta. Juridiskajām personām administratīvo izmaksu finansiālais novērtējums jānorāda, ja tas gada laikā pārsniedz 2 000 euro šai mērķgrupai.
18. panta pirmajā daļā noteikts, ka juridiskā persona veic pašizvērtējumu, nosakot savu atbilstību būtisko pakalpojumu sniedzēja vai svarīgo pakalpojumu sniedzēja statusam. Atbilstības gadījumā juridiskā persona ne vēlāk kā viena mēneša laikā par to paziņo Nacionālajam kiberdrošības centram. Projektā norādīts, kas ir jāiekļauj šajā paziņojumā. 
38. pantā paredzēts, ka subjekts līdz kārtējā gada 1. jūlijam iesniedz Nacionālajam kiberdrošības centram un Satversmes aizsardzības birojam subjekta atbilstības ikgadējo pašnovērtējuma ziņojumu.
Aicinām izvērtēt, vai šīs informācijas sniegšanas prasības radīs izmaksas un nepieciešamības gadījumā šīs izmaksas norādīt anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-