Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
28.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam rast iespēju papildināt punktu ar atbalstāmo darbību, kas paredz attiecināmās izmaksas konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, teritorijas labiekārtošanas, iekārtu un ierīču virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes un  piekļūstamības  personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam rast iespēju  papildināt punktu, paredzot, ka ES fondu finansējuma saņēmēji var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā, apzināti un sistemātiski  integrējot ar iepirkumu saistītās darbībās prasības, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu un efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku. Publisko iepirkumu līgumos būtu jāparedz tādi izpildes nosacījumi un tādu pasākumu īstenošanu, ar kuriem veicina sieviešu un vīriešu vienlīdzību darba vietā, palielina sieviešu dalību darba tirgū un rod labāku līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi. Iepirkuma procedūrā būtu jādod priekšroka tādiem pakalpojuma sniedzējiem, kuri sekmē sociālās atstumtības riskam pakļauto personu vai grupu locekļu sociālo iekļaušanu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums veikt redakcionālu precizējumu
Piedāvātā redakcija
ne retāk kā vienu reizi ceturksnī savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pievienot skaidrojumu, kāds ir termiņš uzraudzības periodam, vai sniegt atsauci uz atbilstošo MK noteikumu punktu. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam rast iespēju precizēt punkta redakciju, definējot horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” (HP VINPI) rādītājus atbilstoši vadlīnijām par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” ieviešanu un uzraudzību [1] un salāgot to ar 5.04.2023. UK apakškomitejā skatāmo 4.3.4.1. pasākuma projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku, kurā ir definēti HP VINPI rādītāji.

[1]  Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) (pieejamas šeit:https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027)
Piedāvātā redakcija
Finansējuma saņēmējs uzkrāj datus par horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” rādītājiem:
- objektu skaits, kuros ERAF/KF ieguldījumu rezultātā ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība
- veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai
- konsultatīva rakstura pasākumu skaits par būvētās vides, IT risinājumu, IT tehnoloģiju piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. 
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam rast iespēju papildināt sadaļu "Atbalstāmās darbības" ar informāciju, ka projektu īstenošanā ir noteiktas atbalstāmās darbības horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanai un paredz attiecināmās izmaksas konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, teritorijas labiekārtošanas, iekārtu un ierīču virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes un  piekļūstamības  personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Iebildums
Lūdzam rast iespēju papildināt sadaļu ar informāciju par specifiskajām darbībām, kas veicinās personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas un tiesības, iekļaujot aprakstu par vispārīgajām un specifiskajām horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana", kas tiks nodrošinātas projektu īstenošanā. 
Piedāvātā redakcija
Piemēram, projektu ietvaros tiks īstenotas horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" darbības:
vispārīgas
- projekta tīmekļvietnē tiks izveidota sadaļa "Viegli lasīt", kurā tiks iekļauta īsa aprakstoša informācija par projektu un citu lasītājiem nepieciešamu informāciju vieglajā valodā, lai plašākai sabiedrībai nodrošinātu iespēju uzzināt par ES fondu ieguldījumiem;
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina personu ar invaliditāti piesaisti un nodrošina iekļaujošus darba apstākļus;
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju (skat. metodisko materiālu “Ieteikumi diskrimināciju un stereotipus mazinošai komunikācijai ar sabiedrību”;

specifiskas
- projektēšanas laikā un pirms objekta nodošanas ekspluatācijā publiskajai infrastruktūrai tiks veikts vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums un iegūto punktu skaits nav zemāks par 8 (LM vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma metodika pieejama šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamibas-pasnovertejums-saskana-ar-lbn-200-21);
- tiks nodrošināti konsultatīva rakstura pasākumi par būvētās vides, teritorijas labiekārtošanas, iekārtu un ierīču virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes un  piekļūstamības  personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai;
-  būvprojektu izstrādē papildus būvnormatīvā LBN 200-21 noteiktajam, projektu ietvaros tiks īstenotas labās prakses darbības, kas īpaši veicina vides piekļūstamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atbilstoši vadlīnijām “Labās prakses ieteikumi vides piekļūstamības nodrošināšanai papildus LBN 200-21 noteiktajam”. Pieejams šeit: https://www.lm.gov.lv/lv/ieteikumi-ieklaujosas-vides-veidosanai
8.
Anotācija (ex-ante)
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Iebildums
Lūdzam rast iespēju papildināt sadaļu ar informāciju par vispārīgajām horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" (HP VINPI) darbībām, kas veicinās dzimumu līdztiesību atbilstoši vadlīnijām par HP VINPI ieviešanu un uzraudzību [1].

[1]  Horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) (pieejamas šeit:https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027)
Piedāvātā redakcija
Piemēram, 
- projekta vadības un īstenošanas personāla atlase tiks nodrošināta bez jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas, veicina mazāk pārstāvētā dzimuma piesaisti, personu ar invaliditāti piesaisti un nediskriminē  pēc rases, etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, pārliecības,  seksuālās orientācijas vai citiem apstākļiem;
- īstenojot projekta komunikācijas aktivitātes, tiks izvēlēta valoda un vizuālie tēli, kas mazina diskrimināciju un stereotipu veidošanos par kādu no dzimumiem, personām ar invaliditāti, reliģisko pārliecību, vecumu, rasi un etnisko izcelsmi vai seksuālo orientāciju.
9.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Iebildums
Lūdzam papildināt sadaļu ar informāciju par 4.3.4.1. pasākuma ietekmi uz HP "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" (turpmāk - HP VINPI):
 Piemēram,
- 4.3.4.1. pasākumam  ietekmi uz  HP VINPI (skat. HP VINPI vadlīniju 1.pielikumu, https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027);
-  projektu iesniegumu HP VINPI vērtēšanas kritērija veidu, kurš tiks piemērots projektu iesniegumu vērtēšanā (kvalitātes kritērijs, skat. HP vadlīniju 6.1. sadaļa);
- norādīt informāciju par to, ka pasākumam tiks piemēroti HP VINPI  rādītāji.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Labās prakses un citu valstu piemēri uzsver kā pozitīvu un lietderīgu aspektu, kad dzīvojamā mājā tiek izmitinātas vairākas personas, ģimenes, kurām, piemēram, ir  socializēšanās problēmas, nabadzības risks, ka šajā mājā vienlīdz ir iespēja iegūt arī sociālos pakalpojumus, kas var būt gan kā sociālais darbinieks, gan atbalsta centrs. Līdz ar to ir produktīvāks darbs ar klientiem, jo viņi ir pieejamāki, kas var veicināt viņu prasmju, spēju attīstību un paaugstina iespējamību nākotnē veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā un uzlabot savas dzīves kvalitāti.
 
Piedāvātā redakcija
Vadoties no minētā, aicinām paredzēt iespēju pašvaldībām projekta kopējās un kopējās attiecināmās izmaksās - pašvaldības papildu ieguldījuma daļā - iekļaut izmaksas, kas ir tieši saistītas ar plānoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi, ja sociālajā dzīvojamā mājā plānota sociālo pakalpojumu sniegšana atbilstoši noteikumu 34. punkta nosacījumiem.
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums skaidrot, vai izveidojot izīrējamos dzīvokļus plānots nodrošināt vides un informācijas piekļūstamību plašākā apjomā nekā noteikts būvniecības nozares regulējumā.
Piedāvātā redakcija
-