Atzinums

Projekta ID
22-TA-3464
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu anotācijā, vai MK noteikumu projekta grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 71.panta izpratnē.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 2.sadaļu ar informāciju par Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un finansējuma saņēmēju, ņemot vērā, ka pagarinot termiņu palielināsies slogs ne tikai īstenojot projektu, bet arī sadarbības iestādei, veicot projekta īstenošanas uzraudzību, kas pārsniedz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17.decembra Regulā (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteikto izdevumu attiecināmības termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā grozījumus Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, kas nosaka nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu, lūdzam šo punktu izteikt, piemēram, šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
72.2 Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no
Komisijas regulas Nr. 651/2014, Komisijas regulas Nr. 1388/2014 vai Komisijas regulas Nr. 702/2014 prasībām, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem. Savukārt, ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta kontroles normas, tostarp nosacījumi, kas izriet no Komisijas regulas Nr. 1407/2013, Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 prasībām, sadarbības iestāde finansējuma saņēmējam uzliek par pienākumu atmaksāt sadarbības iestādei visu saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
4.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju par MK noteikumu projekta ietekmi uz īstenošanā esošajiem projektiem, tai skaitā, vai būs nepieciešami grozījumi noslēgtajos līgumos /vienošanās. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt ar informāciju, ka/ vai rādītāju sasniegšanas termiņa pagarinājuma iespēja attiecas arī uz jau pabeigtajiem projektiem, kuru rādītāju sasniegšanu nav ietekmējušas kara Ukrainā sekas, bet rādītāju nesasniegšanai 3 gadu periodā ir bijuši citi iemesli, piemēram, covid-19 vai citi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.sadaļas 1.3.apakšsadaļas apakšnodaļā "Pašreizējā situācija" un arī turpmāk aizstāt tekstu "Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda" ar tekstu "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda".
Piedāvātā redakcija
-