Atzinums

Projekta ID
23-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
03.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 13.punktā lietoto terminoloģiju atbilstoši Maksātnespējas likumā lietotajai:
1)  dzēšot atsauci uz sanāciju un mierizlīgumu, jo šādi maksātnespējas risinājumi nav paredzēti spēkā esošajā Maksātnespējas likumā;
2)  dzēšot vai precizējot formulējumu "uzsākta bankrota procedūra". Proti, spēkā esošais Maksātnespējas likums juridiskās personas maksātnespējas procesā neparedz bankrota procedūru.
Piedāvātā redakcija
Aizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam saimnieciskās darbības veicējam, kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ir ierosināts vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ja saimnieciskās darbības veicējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Norādām, ka saskaņā ar Komerclikuma 18. pantu termins ''uzņēmums'' apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību un nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības subjektu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projektu, termina ''uzņēmums'' vietā izmantojot terminu ''saimnieciskās darbības veicējs''.
Piedāvātā redakcija
Atbalsta pretendents iesniedz parakstītu apliecinājumu, ka uz saimnieciskās darbības veicēju nav attiecināma šo noteikumu 13.punktā minētā situācija.