Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-217
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā noteikumu projekta 8. punktā paredzēto, ka komersanti nesniedz attiecīgu informāciju, ja pirmdiena ir likumā noteiktā svētku diena, lūdzam anotācijā izvērstāk skaidrot, kā minētajā gadījumā paredzēts izpildīt projekta 9. punktu, kas paredz, ka Būvniecības valsts kontroles birojs, pamatojoties uz komersantu sniegto informāciju, līdz katras nedēļas otrdienas plkst. 12:00 Latvijas vidējo naftas produktu mazumtirdzniecības cenu ievada Eiropas Komisijas uzturētajā tiešsaistes platformā. Nepieciešamības gadījumā lūdzam precizēt projektu. Aicinām arī izvērtēt un skaidrot 9. punkta piemērošanu un informācijas sniegšanu Komisijai gadījumā, ja pirmdiena un otrdiena ir likumā noteiktā svētku diena, un nepieciešamības gadījumā precizēt projektu vai sniegt skaidrojumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Izziņas 5. punktā ietverta norāde, ka informācijas sniegšanas pienākums komersantiem ir beztermiņa. Vēršam uzmanību, ka šāds apgalvojums nav saprotams un nešķiet pamatots, ņemot vērā, ka komersantam pienākums ir sniegt informāciju tad, ja tas atbilst noteikumu projektā paredzētajiem nosacījumiem (tostarp, piemēram, 4. punktā minētajam nosacījumam, ka komersanta mazumtirdzniecībā pārdotais naftas produktu apjoms iepriekšējā kalendāra gadā pārsniedz noteiktus apjomus). Saistībā ar minēto arī norādām, ka no projekta vai anotācijas nav skaidrs, līdz kuram brīdim komersants attiecīgu informāciju sniedz. Attiecīgi lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt projektu, kā arī sniegt skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka projekta 11. punktā ietvertā norāde uz "informāciju par 2023. gadu" ir neprecīza, jo projekta 4. punktā turklāt ir atsauce uz iepriekšējo kalendāro gadu. Attiecīgi lūdzam precizēt projekta 11. punktu (piemēram, norādot uz informācijas sniegšanu 2023. gadā).
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam izziņas 9. punktā ietverto skaidrojumu par to, kādēļ projektā paredzēta informācijas sniegšana tikai katras nedēļas pirmdienā un ne arī katra mēneša piecpadsmitajā datumā (kontekstā ar Padomes 1999. gada 22. aprīļa lēmuma 1999/280/EK par Kopienas procedūru informēšanai un konsultēšanai par jēlnaftas piegādes izmaksām un naftas produktu patēriņa cenām (turpmāk - Lēmums 1999/280/EK) 3. panta 1. punkta "b" apakšpunktu, kā arī Komisijas 1999. gada 26. jūlija lēmuma Nr. 1999/566/EK, ar ko īsteno Padomes lēmumu 1999/280/EK par Kopienas procedūru informēšanai un konsultēšanai par jēlnaftas piegādes izmaksām un naftas produktu patēriņa cenām pielikuma 2. punktu), ietvert arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka anotācijas 5.sadaļas 1. tabulā jānorāda projekta vienība, kas pārņem vai ievieš Eiropas Savienības tiesību akta normu. Attiecīgi lūdzam svītrot norādi uz to, ka Lēmuma 1999/280/EK 6. pants ieviests anotācijā, nepieciešamības gadījumā ietverot attiecīgu skaidrojumu par pārņemšanu turpat tabulā. Turklāt norādām, ka anotācijā, šķiet, nav informācijas par minētās vienības ieviešanu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām svītrot vārdu "elektroniski" projekta 2. punktā, ņemot vērā, ka energoresursu informācijas sistēmā darbības notiek elektroniskajā vidē. Līdzīgi aicinām svītrot vārdu "elektronisko" arī projekta 6. un 10. punktā.
Aicinām arī projekta 6. punktā lietot pilno "e-adreses" nosaukumu (proti, oficiālā elektroniskā adrese" saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijā ietverts skaidrojums par pašreizējo normatīvo regulējumu un plānotajām normatīvā regulējuma izmaiņām attiecībā uz energoresursu informācijas sistēmu un tajā uzkrājamo informāciju. Attiecībā uz norādi, ka citos likumprojektos plānots ietvert Energoefektivitātes likuma 15. panta pirmajai daļai līdzvērtīgus pilnvarojumus Ministru kabinetam izdot attiecīgus noteikumus norādām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 3.2. apakšpunktu normatīvā akta projektā neietver citstarp normas, kas dublē augstāka vai tāda paša spēka normatīvā akta tiesību normās ietverto normatīvo regulējumu. Attiecīgi aicinām izvērtēt plānotās izmaiņas un to atbilstību minētajai normai.
Papildus attiecībā uz anotācijā minēto informāciju ("Vienlaikus likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā" (21-TA-1563, šobrīd starpministriju saskaņošanā) precizē šajā pantā iekļauto deleģējumu, nosakot, ka Ministru kabinets noteic kārtību, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām ERIS.") aicinām izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas pilnvarojuma normā tikai ar mērķi ietvert norādi, ka informāciju sniedz energoresursu informācijas sistēmā, jo pilnvarojums jau ietver tiesības noteikt kārtību, kādā sniedz informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām informāciju par anotācijas 1.3. sadaļā minētajām Komisijas 2013. gada Enerģētikas ģenerāldirektorāta brīvprātīgajām pamatnostādnēm ietvert arī anotācijas 5.3. sadaļā. Aicinām arī izveidot un lietot konsekventu saīsinājumu, jo anotācijā un izziņā lietoti dažādi vārdi "ieteikums", "pamatnostādnes", "vadlīnijas" u.tml., attiecīgi nav pilnīgas pārliecības, ka ar to ir domāts viens un tas pats dokuments.
Piedāvātā redakcija
-