Atzinums

Projekta ID
23-TA-2336
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
CFLA komentārs: Lūdzam izvērtēt, vai 20.1.3.apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības īstenošanai arī nevarētu būt pakalpojuma līguma izmaksām. Tāpat ierosinām izmaksas, kuras minētas no 23.4. līdz 23.9.apakšpunktos, kā arī 23.11.apakšpunktā, norādīt kā 23.3.punkta apakšpunktus, jo šajos punktos norādītās izmaksas arī var būt pakalpojumu līgumu ietvaros. Papildus aicinām izvērtēt, vai 23.10. apakšpunktā norādītās izmaksas nav iekļaujamas kā 23.3. apakšpunkts. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Paldies par sniegto skaidrojumu izziņā, taču joprojām nav skaidrs. vai noteikumu projekta 23.4.apakšpunkā minētās izmaksas nav uzskatāmas par personāla izmaksām, kuras šobrīd ir plānots segt kā vienu pozīciju ar vienoto likmi. Skaidrojam, ka identisku izmaksu attiecināšanā jāievēro vienāda pieeja. Turklāt izziņā sniegtais skaidrojums:"Skaidrojam, ka 22.2. apakšpunktā minētās izmaksas nav uzskatāmas par sadarbības personāla izmaksām, jo sadarbības partnerim tiek piemērota likme 20% apmērā no pārējām šo noteikumu minētajām projekta tiešajām attiecināmajām īstenošanas izmaksām." nav korekts, jo tikai projekta iesniedzējam, t.i  finansējuma saņēmējam, projekta iesnieguma budžeta tāmē tiek norādīta likme personāla izmaksām, nevis sadarbības partnerim (likmes aprēķinā drīkst iekļaut projektā plānoto sadarbības partneru atlīdzības izmaksas).
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai nav nepieciešama atsauce arī uz 20.2.2. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai novērstu interpretācijas iespējas, lūdzam izvērtēt un precizēt anotācijas 1.3. sadaļas apakšsadaļas "Risinājuma apraksts" punktu "Informācija par mērķa grupu tiks iegūta:", skaidrojot, ka dalībnieku lapas un dalībnieku aptaujas, kas būs jāaizpilda mērķa grupai, būs finansējuma saņēmēja izstrādātas, kā tas tika skaidrots notikušajā saskaņošanas sanāksmē. Papildus vēršam uzmanību, ka Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumos Nr. 135 "Eiropas Savienības fondu projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2021.–2027. gada plānošanas periodā" nav ietvertas dalībnieku lapas vai dalībnieku aptaujas.
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 64 6. § 3. punkts) ministrijām dots uzdevums, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, izvērtēt un, ja attiecināms, nodrošināt tiesisko ietvaru, kā arī tehnisko mehānismu, kādā finansējuma saņēmējs var pārbaudīt mērķa grupas dalībnieka atbilstību dalībai projektā, jo īpaši attiecībā uz fizisko personu datiem, kas reģistrēti valsts informācijas sistēmās un projekta īstenošanas laikā valsts informācijas sistēmās var tikt aktualizēti. Ievērojot minēto, lūdzam anotācijā skaidrot, kā finansējuma saņēmējs pārliecināsies par dalībnieku atbilstību noteikumu projekta 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajā mērķa grupām (piemēram, personu apliecinoši dokumenti, izziņas no valsts reģistriem u.tml.)
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lai nerastos interpretācijas iespējas, lūdzam redakcionāli precizēt anotācijas 1.3.sadaļā šādi:
"Administratīvā sloga mazināšanai projekta vadības personāla izmaksu nodrošināšanai ir izvēlēts piemērot vienotā personāla izmaksu likmi līdz 20 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas neietver personāla izmaksas, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 55. panta 1. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-