Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Nacionālā Ģeotermālā Asociācija
Atzinums iesniegts
06.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Asociācija norāda, ka Latvijai ir noteikti ļoti ambiciozi klimata mērķi, jo plānots sasniegt klimata neitralitāti līdz 2050.gadam, tāpēc ir nepieciešams ne vien uz papīra izveidot plānu, bet arī iekļaut tajā konkrētus mērķus sasniegšanai – ģeotermālās enerģijas izpētes urbumu veikšanu. Lūdzam detalizēti norādīt kādā veidā tiks sasniegti klimata neitralitātes mērķi līdz 2050.gadam, skaidri norādot par katru gadu no 2022.-2050. gadam kādas izmaiņas paredzamas - konkrēti – kādi samazinājumi/pieaugumi pēc patērētās enerģijas veida un tās attiecīgs aizvietojums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Asociācija vēlas atzīmēt, ka Likumprojektā nav definēts jēdziens “atjaunojamie resursi” un, diemžēl, ar šo jēdzienu visos klimata pārmaiņas skarošajos dokumentos tiek saprasta – koksne. Ir nepieciešams papildināt atjaunojamo resursu uzskaitījumu ar citiem veidiem, piemēram, ģeotermālo enerģiju. Kā jau Asociācija norādīja, tā ir vairākkārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk tekstā VARAM) iesniegusi priekšlikumus par ģeotermālās enerģijas izmantošanu. Ņemot vērā jau veiktos ģeotermālās enerģijas novērtējumus Latvijā un to apkopojumu LVĢMC datu bāzēs, kā arī noteiktos potenciālos ģeotermālās anomālijas nogabalus - Elejas ģeotermālā anomālija, Liepājas ģeotermālā anomālija un Bernātu/Papes ģeotermālā anomālija, ir nepieciešams katrā no anomālijām veikt liela diametra izpētes urbumus, lai noteiktu maksimāli iespējamā ūdens daudzuma ieguvi no katra urbuma un atpakaļsūknēšanas iespējas kolektorslānī, kā arī veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus siltuma ieguvei no termāliem ūdeņiem.
  Lūdzam sniegt atbildi par jēdzienu “atjaunojamie resursi” un norādīt kāpēc pamatā uzmanība vērsta tikai uz vienu atjaunojamo energoresursu, kas sen jau izpētīts un vēsturiski tiek izmantots jau sen. Solārās un vēja enerģijas izmantošanā Latvija dramatiski atpaliek pat no Lietuvas un Igaunijas, kas saražo desmitiem reižu vairāk GWh ar solāro un vēja enerģiju. Līdzīga situācija var rasties arī ģeotermālās enerģijas apguvē un izmantošanā, palielinot jau tā nozīmīgo Latvijas kavēšanos alternatīvo enerģijas resursu apguvē. Par to liecina statistikas dati ES kopējā energobilancē.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Likumprojektā norādīts, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes kopējo mērķu izpildi nodrošina arī enerģētikas nozare, paredzot tādu finanšu instrumentu kā Modernizācijas fonds Latvijas enerģētikas sistēmas modernizēšanai, oglekļa mazietilpīgu ieguldījumu energoefektivitātes palielināšanā atbalstam. Asociācijas uzskatā, klimatneitralitātes sasniegšanai nozīmīgu ieguldījumu var dot  izpētītās ģeotermālās enerģijas kapacitātes tālāka izmantošana, ko iespējams īstenot ar valsts atbalstu un aktīvu līdzdalību, tāpēc ir nepieciešams papildināt un precizēt šos mērķus, pievienojot tiem 3 plānotos ģeotermijas urbumus saskaņā ar iepriekš norādītajiem pētījumiem. Lūdzam norādīt precīzi kāds apjoms pa gadiem/atbalsta veidiem/EUR atbalsta provizoriski tiek plānots.
Piedāvātā redakcija
-