Klimata likums

Atzinumu sniegšanas termiņš ir beidzies!
Ja sniegsiet atzinumu pēc noteiktā termiņa, tad atbildīgā ministrija ir tiesīga virzīt projektu neapstrādājot šo atzinumu iebildumus un priekšlikumus!
Lai iesniegtu iebildumus / priekšlikumus ir jāpieslēdzas kā juridiskas personas pārstāvim!
Projekta ID
21-TA-62
Tiesību akta nosaukums
Klimata likums
Tiesību akta veids
Likumprojekts
Atbildīgā ministrija
Klimata un enerģētikas ministrija
Politikas jomas
Klimata pārmaiņas
Sagatavotājs
Inese Pommere - Bramane (KEM)
Saskaņojumi

Starpinstitūciju sanāksme

Datums
Laiks
Vieta
09:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU3OTI3NmEtNjViNi00NmUwLWJlYTAtMDVhYTljMGFkMjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2d593ad-f07d-4c55-87c8-106c26d6ba08%22%2c%22Oid%22%3a%2214d1f723-b538-4d1f-b54a-d67e1b17939c%22%7d

Saskaņošana

Pieprasīts
Sniegšanas termiņš
16.12.2021.
06.01.2022.
30.08.2022.
06.09.2022.
26.01.2024.
02.02.2024.
09.11.2023.
16.11.2023.
02.05.2024.
10.05.2024.

Sabiedrības līdzdalības

Līdzdalības veids
Termiņš
28.09.2023. - 12.10.2023.
04.09.2023. - 18.09.2023.