Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā ietvertais 2.punkts noteic, ka iestāde, kas portālā izvieto un ar portāla starpniecību sniedz valsts pārvaldes pakalpojumus, ir šo pakalpojumu pārziņi. Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 1.panta 1.punktu pārzinis ir noteikts institūciju informācijas sistēmām, savukārt pakalpojumiem ir noteikts pakalpojuma turētājs un pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”.
Papildus noteikumu projekta 1.4.apakšpunkta ietvertajā 3.1.2. apakšpunktā lietots  termins “pakalpojuma turētājs un pakalpojuma sniedzējs”.
Saskaņā ar noterikumu projekta anotācijā uz piemēra bāzes sniegto skaidrojumu pakalpojuma pārzinis ir pārzinis visiem procesiem (datu apstrādei), kas tiek veikta konkrētā e-pakalpojuma ietvaros (Portāla pārzinis šai informācijai nepiekļūst).
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt terminu “pakalpojuma pārzinis”, lai neradītu pretrunas ar terminu “pakalpojuma turētājs un pakalpojuma sniedzējs”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.3. papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Satiksmes ministrija neatbalsta noteikumu projekta 1.3.apakšpunktā ietvertā 2.1 punkta redakciju, jo norma ir uztverama kā uzdevums valsts pārvaldes pakalpojuma sniedzējiem (iestādēm) nodrošināt pakalpojuma maksas iekasēšanu Portālā. Tas nebūs iespējams visiem valsts pārvaldes pakalpojumiem.
Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt noteikumu projekta 1.3.apakšpunktā ietverto 2.1 punktu jaunā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
2.1 Portālā var tikt nodrošināta iespēja veikt tiešsaistes maksājumus par valsts pārvaldes pakalpojumiem. Maksājumus portālā nodrošina portāla pārzinis sadarbībā ar Latvijā reģistrētām kredītiestādēm un Valsts kasi.
3.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.10. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
Iebildums
Noteikumu projekta 1.10.apakšpunktā ietvertais 8.punkts noteic, ka iestāde vismaz reizi ceturksnī pārbauda valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā publicēto un tās kompetencē esošo dzīves situāciju apraksta aktualitāti. Ja tas aktualitāti ir zaudējis, iestāde nekavējoties par to ziņo un sniedz aktuālu informāciju valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinim vai Ekonomikas ministrijai, vai par dzīves situāciju atbildīgajai iestādei. Pēc informācijas saņemšanas valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzinis vai par dzīves situāciju atbildīgā iestāde, vai Ekonomikas ministrija triju darbdienu laikā aktualizē dzīves situācijas aprakstu valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā.
Noteikumu projekta anotācijā ir norādīts, ka deleģējumu Ministru kabinetam noteikt valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas pārzini, tajā iekļaujamās informācijas apjomu, reģistrēšanas, izmantošanas un apstrādes kārtību, kā arī valsts informācijas sistēmu vai institūcijas informācijas sistēmu darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu pārvaldības kārtību ir noteikts Valsts informācijas sistēmu likuma 13.pantā un valsts pārvaldes pakalpojumu apraksti un dzīves situāciju apraksti no VIRSIS tiks atspoguļoti Portālā. Tādējādi, noteikumu projektā iespējams iekļaut norādi par VIRSIS, ka no šīs sistēmas tiks atspoguļoti iestāžu ievadītie valsts pārvaldes pakalpojumu un dzīves situāciju apraksti Portālā, taču nav pieļaujams noteikt kārtību, kādā iestāde aktualizē valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā publicēto un tās kompetencē esošo dzīves situāciju apraksta aktualitāti.
Ņemot vērā minēto, lūdzam izteikt noteikumu projekta 1.10.apakšpunktā ietverto 8.punktu atbilstoši Ministru kabineta dotajam deleģējumam attiecībā uz valsts pārvaldes pakalpojumu portālu un kārtību valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā publicēto un tās kompetencē esošo dzīves situāciju apraksta aktualizācijai iekļaut atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu (grozījumu) projekts
1.14. svītrot 12.2.4. apakšpunktu;
Iebildums
Ar noteikumu projekta 1.14.apakspunktu ir svītrots noteikumu 12.2.4.apakšpunkts, kas noteica pienākumu Portāla pārzinim sniegt konsultatīvu atbalstu iestādēm portāla satura administrēšanā.
Satiksmes ministrija neatbalsta minēta apakšpunkta svītrošanu, jo iestādēm atbalsts ir nepieciešams. Ikdienā nenodarbojoties ar pakalpojumu izvietošanu portālā, pakalpojumu turētājiem ir nepieciešams konsultatīvs atbalsts sadarbībai ar atbilstošo informācijas sistēmu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Noteikumu projekta anotācijas 1.3.apakšpunkta sadaļā “Risinājuma apraksts” (pirmā rindkopa) ir dota secinājumu virkne kas pamato noteikumu projekta 1.5. apakšpunkta redakciju, lai noteikumu projektā dotu papildus regulējumu pakalpojumu kataloga vešanas kārtībai. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 100.panta trešā daļa noteic, ka Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā ir ievietots pakalpojumu katalogs un pakalpojumu katalogā iekļauj aktuālu informāciju par visiem valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem. Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība” 6.punkts noteic, ka pakalpojumu katalogs ir valsts informācijas sistēmu savietotāja (nevis valsts pārvaldes pakalpojumu portāla) sastāvdaļa, kas nodrošina pakalpojuma turētājam vienotu darba vidi pakalpojumu aprakstīšanai un uzskaitei. Pakalpojumu kataloga un pakalpojumu aprakstu datu ievadi un aktualizēšanu veic valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā VIRSIS un domājams, ka pieeju VIRSIS atbilstošajai funkcionalitātei nodrošinās valsts pārvaldes pakalpojumu portāls.
Ņemot vērā minēto, lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kāpēc pakalpojumu kataloga vešanas kārtība tiks noteikta divos Ministru kabineta noteikumos. Papildus lūdzam skaidri norādīt visas noteikumu projekta prasību izpildē iesaistītās informācijas sistēmas un portālus, kas nodrošina darbu ar pakalpojumu uzskaiti. 
Piedāvātā redakcija
-