Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt noteikumu projektu, t.sk. numerāciju, atsauces uz punktiem, saīsinājumu lietošanu un norādīt informāciju secīgi un strukturēti, piemēram, visu informāciju par projektu iesniegumu vērtēšanu un atlasi vienkopus, vienas sadaļas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt punktu ar kopējo rādītāju "Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits", kā arī noteikumu projektā paredzēt pienākumu finansējuma saņēmējam uzkrāt dalībnieku datus un divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā dalībnieku pārskatu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā izziņas 18.punktā ietverto Finanšu ministrijas iebildumu, lūdzam atkārtoti izvērtēt mērķa “līdz 2025.gada 31.decembrim pieaugušo izglītībā iesaistīto pieaugušo (vecumā no 25 līdz 64 gadiem) īpatsvars pēdējās četrās nedēļās pirms apsekojuma (8 %)” iekļaušanu noteikumu projektā, sniedzot ieguldījumu kopā ar IZM minētā mērķa sasniegšanā, ņemot vēra, ka noteikumu projekts paredz sniegt ieguldījumu pieaugušo izglītībā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam pamatot, kādēļ otrā kārta paredzēta atklāta. Ņemot vērā iesniedzējam izvirzītos nosacījumus attiecībā uz reģistrēšanas ilgumu, apgrozījumu, pieredzi apmācību projektu īstenošanā, pirmsšķietami ir identificējams, ka atbalsts ir paredzēts biedrībām, kas līdz šim īstenojušas apmācību projektus 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros. EM iepriekš skaidrojusi, ka "šie kritēriji neizslēdz konkurenci starp potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Tāpat otrās kārtas īstenošanai atvēlētais finansējums un limits vienam projektu iesniegumam paredz, ka investīcijas īstenošanai apstiprināt varēs mazāku skaitu pretendentu kā līdz šim dažādās apmācību programmās, līdz ar ko nebūtu korekti teikt, ka ir identificējami finansējuma saņēmēji". MKN projekts paredz, ka vienam projektam maksimāli pieejamais AF finansējums ir 780 000 eiro, t.i., iespējams atbalstīt vismaz 10 projektu iesniegumus. 1.2.2.1. pasākuma 1. kārtā tika iesniegti 13 projektu iesniegumi, no kuriem 10 apstiprināti un 3 noraidīti, taču neatbilstības kritērijiem nevis finansējuma nepietiekamības dēļ. 2. kārtā tika iesniegti 6 projektu iesniegumi, no kuriem 5 apstiprināti un 1 noraidīts neatbilstības kritērijiem nevis finansējuma nepietiekamības dēļ. Ņemot vērā minēto, nesaredzam, ka būtu iespējama konkurence par finansējuma saņemšanu starp potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Papildus vēršam uzmanību uz 2022. gada 14. decembra Revīzijas ziņojumu Nr. DR/ESIF/2022/1-4, kur tika konstatēta iespēja turpmākiem pilnveidojumiem 1.2.1.1. pasākumā "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", kas tiek īstenots pēc līdzīgiem principiem, attiecībā uz atklātas atlases procedūras izvēli, kad pēc būtības ir konstatējama ierobežota projektu atlase.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 14.punktā vārdu "Komercdarbības" ar vārdu "Investīcijas", ņemot vērā, ka noteikumi nosaka investīcijas ieviešanas nosacījumus un atbalsta veids ir viens no nosacījumiem. Attiecīgu precizējumu lūdzu veikt visā tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumus ar nosacījumu, ka arī EDIC tiks izvērtēts atbilstoši Finanšu regulas 136.pantā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 16. punktu, ņemot vērā, ka tas dublē noteikumu projekta 19.punktā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot vai apvienot noteikumu projektu 17.punktu ar 20.punktu, ņemot vērā, ka punktos noteiktais regulējums pārklājas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam izvērtēt, vai šādam minimālā termiņa noteikšanai ir pamatojums noteikumu projekta izstrādātāja pusē (potenciāli diskriminējoša prasība/liegts atbalsts jaunizveidotiem subjektiem) un sniegt skaidrojumu izziņā. Ja nav pamatojums, rosinājums šo svītrot, jo kapacitātes pārbaude tiks veikta caur citiem kritērijiem.
Papildus vēršam uzmanību, ka izziņā ir norādīts, ka iepriekš izteiktais iebildums ir "ņemts vērā" , bet apakšpunkta redakcija nav mainīta.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kādēļ ir paredzēta iespēja ņemt vērā iesniedzēja biedru (organizāciju) biedru (komersantu) apgrozījumu, bet iesniedzēja biedru (komersantu) dalībnieku (komersantu) apgrozījumu nē? Vai šī prasība nevarētu ietekmēt iespējamo pretendentu loku, t.i., ieskaitot arī biedru dalībniekus, iespējams, uz finansējumu varētu pretendēt arī kāda mazāka biedrība, kas līdz šim nav saņēmusi atbalstu apmācībām? Skat. kontekstā ar vispārīgo jautājumu par ierobežotu pretendentu loku.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt precīzāku informāciju prasības izvērtēšanai, t.sk. vai pieredzei jābūt trīs nepārtrauktus gadus vai atbilstoša būtu, piemēram, dalība atbalsta projektos ar pusgada pārtraukumu pēdējo trīs gadu intervālā.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt skaidru secību, kādā tiek vērtēti izšķirošie kritēriji vienāda punktu skaita gadījumā, jo var būt situācijas, kad vienā no minētajiem kritērijiem projekta iesniegums saņem augstāku punktu skaitu nekā konkurents, taču otrā - zemāku, kā arī nodrošināt kritēriju nosaukumu atbilstību projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vai norādīt salīdzināmos rādītājus neatkarīgi no kvalitātes kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
ja vairākiem projektu iesniegumiem otrās kārtas ietvaros ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kurā plānots lielākais apmācāmo komersantu skaits. Ja projektu iesniegumos plānotais apmācāmo komersantu skaits ir vienāds, priekšroka ir projektam, kas ir ieguvis augstāku punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr. 3.1.2. "Projekta iesniedzēja apmācību projektu īstenošanas pieredze".
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar informāciju par pirmās kārtas projektu iesniegumu atlasi, t.i. kādā termiņā ir jāiesniedz projekta iesniegums Vadības informācijas sistēmā, kādā termiņā un atbilstoši kādiem kritērijiem Ekonomikas ministrija izvērtē projektu iesniegumus, norādīt nosacījumus projektu iesnigumu precizēšanai, apstiprināšanai, noraidīšanai, kā arī norādīt kārtību, kādā Ekonomikas ministrija informē CFLA, ka tā var uzsākt līgumu slēgšanas procesu. Kā paraugu ierosinām izmantot AF 2.2.1.1.i. investīcijas MK noteikumus.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumus ar kārtību, kādā projekta iesniedzēji uzzinās par projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem un kārtību, t.i., kurš uzaicinās.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 20.1.apakšpunktā noteiktā kritērija piemērošanu attiecībā uz pirmo atlases kārtu.
Tāpat vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 20.1.apakšpunkts pārklājas ar noteikumu projekta 23.13.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām papildināt ar biedru biedru saraksta/-u iesniegšanu, ņemot vērā, ka tos var ņemt vērā apgrozījuma un, iespējams, citu biedru rādītāju (skat. komentāru par kvalitātes kritēriju Nr. 3.1) pamatošanai, kas ietekmē projekta vērtējumu.
Piedāvātā redakcija
biedrības biedru sarakstu un biedru, kas nav projekta iesniedzēja biedri, bet ir biedri kādā no organizācijām, kas ir projekta iesniedzēja biedri, sarakstu/-s, ja projekta iesniedzējs balstās uz to rādītājiem apgrozījuma vai citu biedru rādītāju pamatošanai
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka maksājumu pieprasījumus finansējuma saņēmēji iesniegs reizi pusgada, lūdzam precizēt arī šajā apakšpunktā datu ievades biežumu uz reizi pusgadā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai MKN 23.5.punkts būtu saskaņots ar MKN 22.2.punktu, lūdzam to papildināt, ka norādītā metodoloģija ar CFLA ir jāsaskaņo pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt apakšpunktā vārdu "pieprasījumus" ar "maksājumu pieprasījumus".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 74.punktā, lūdzam attiecīgo skaidrojumu par Padomes 2021,gada 22.jūnija īstenošanas lēmuma Nr.2021/0164 par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu pielikumā noteikto (sk. izziņas 74.punktu) ietvert anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt, kā vērtēšanas komisija pārliecināsies par datu atbilstību - kas ir projekta iesniedzēja biedri vai biedru biedri (piemēram, biedru sarakstiem jābūt attiecīgās biedrības paraksttiesīgās personas parakstītiem un tie tiek salīdzināti ar publiski pieejamo informāciju (ja tāda ir), un kāds ir to apgrozījums (piemēram, tiek izmantoti Lursoft dati no pēdējā apstiprinātā gada pārskata). Papildus aicinām papildināt ar biedru biedru saraksta/-u iesniegšanu, ņemot vērā, ka tos var ņemt vērā apgrozījuma un, iespējams, citu biedru rādītāju (skat. komentāru par kvalitātes kritēriju Nr. 3.1) pamatošanai, kas ietekmē projekta vērtējumu, kā arī izvērtēt, vai iesniedzamajā biedru sarakstā obligāti jānorāda arī apgrozījums, ņemot vērā, ka tas jebkurā gadījumā būtu jāpārbauda gada pārskatos, līdz ar to rodas potenciāls neatbilstībām starp sarakstu un vērtēšanā izmantoto informāciju, kas būs jālabo.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt punktu atbilstoši investīcijai, jo punkts ir pārkopēts no MKN Nr.418, atstājot arī atsauci uz MKN 118.punktu, kur šajos MKN tādu punkta nav. Papildus norādām, ka gala labum guvējs neiesniedz Atveseļošanas fonda projekta pieteikumu. Lūdzu skaidrot, kāpēc 2.pielikums ir jāparaksta jau pirms Atveseļošanas fonda projekta pieteikuma izskatīšanas. 
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārnest šo apakšpunktu uz noteikumu projekta sadaļu, kurā tiek atrunāta projektu iesniegumu atlase, kā arī precizēt, ka pirmās kārtas ietvaros izslēgšanas kritērijus pārbauda Ekonomikas ministrija, izvērtējot projektus, savukārt, otrās kārtas ietvaros izslēgšanas kritērijus izvērtē CFLA, veicot projektu iesniegumu atlasi.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām svītrot noteikumu projekta 25.2. apakšpunktu, ņemot vērā, ka attiecīgais nosacījums tiek pārbaudīts pirms tiek slēgts līgums par projekta īstenošanu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 26.punktā noradītā kārtībā ir attiecināma tikai uz 1.kārtas projektu īstenošanu, jo tajā vienlaicīgi ar līguma noslēgšanas brīdi arī tiks pieškirts komercdarbības atbalsts. Savukārt 2.kārtas projektos komercdarbības atbalsts finansējuma saņēmējiem tiks piešķirts, jau apstiprinot projekta iesniegumus, kā rezultātā nav nepieciešamība 26.1. un 26.2.apakšpunkā uzskaitītās darbības atkārtoti veikt vēl pirms līguma noslēgšanas. Lūdzam veikt nepieciešamās redakcionālās korekcijas MKN 26.punktā. 
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 79.punktā un lūdzam pārskatīt projektu iesniegumu kritērijus, tajos ietverot kvalitatīvos kritērijus, piemēram:
1) kritēriju par finansējuma saņēmēju piedāvāto pakalpojumu atbilstību investīcijas mērķim;
2) ņemot vērā, ka otrajā kārtā plānots sniegt klātienes apmācības, tad lūdzam izvērtēt vai nebūtu jāvērtē arī finansējuma saņēmēja piedāvātais reģionālais pakalpojumu pārklājums;
3) vai būtu jāvērtē finansējuma saņēmēja sadarbības potenciāls ar zinātniskajām institūcijām, augstskolām vai citām izglītības iestādēm.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt projektu iesniegumu vērtēšanas secību, nodrošinot, ka vispirms tiek vērtēti izslēgšanas kritēriji, tad izslēdzošie kvalitātes kritēriji un tikai tad precizējamie atbilstības un neizslēdzošie kvalitātes kritēriji, netērējot administratīvos resursus situācijām, kad projekta iesniegums nesasniedz minimālās kvalitātes prasības. Vienlaikus skat. komentāru par kritēriju Nr.2.1.1. - ja komentārs tiek ņemts vērā, to jāparedz vērtēšanas secībā pirms izslēdzošajiem kvalitātes kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā izziņas 85.punktā noteikto iebildumu un veiktos precizējumus, ar kuriem tika papildināts noteikumu projekts ar 31.18 apakšpunktu, lūdzam sniegt skaidrojumu kā tiks nodrošināta demarkācija kiberdrošības apmācībām, ņemot vērā, ka tās tiks nodrošinātas gan pirmajā, gan otrajā atlases kārtā.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vēra, ka noteikumu projekta 42.punktā nav noteikta izvēles procedūra, aicinām pārskatīt noteikumu projekta 32.punktā ietverto atsauci un to precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN 29.punktu
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN 25.punktu
Piedāvātā redakcija
-
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauces uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauces uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu papildināt MKN 20.2.punktu, ka finansējuma saņēmējam ir jāiestrādā kontroles IKS, kā tas šos nosacījumus pārbaudīs.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 40.1.1.3.apakšpunktu, jo nav skaidrs, kādas izmaksas ir plānots segt.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, kas iekļauts izziņas 91.punktā un atkārtoti lūdzam noteikumu projekta 40.2.1.apakšpunktā saglabāt sasaisti ar mācību projektu nevis investīcijas projektu, jo investīcija šo noteikumu projekta ietvaros ir visa atbalsta programma.
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka joprojām nav skaidrs, kādas tiešsaistes platformu abonementu izmaksas tiek plānots segt otrās kārtas ietvaros, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, kādas tieši tiešsaistes platformas izmaksas tiek plānotas otrās kārtas ietvaros, un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, un, atbilstoši izmaksu attiecināmībai, lūdzam precizēt noteikumu projekta 40.apakšpunktus. Vēršam uzmanību, ka ne visas izmaksas var attiecināt uz gala labuma guvējiem saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31.panta 3.punkta nosacījumiem - piemēram, tiešsaistes platformas abonementa izmaksas, ja vien abonementa maksa nav jāmaksā, lai pieslēgtos platformai, attiecīgi ir nepieciešams saprast, kurš subjekts reāli gūs labumu no tiešsaistes platformu abonementa.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauces uz MKN punktiem. Papildus precizēt, vai nodokļi, kas saistīti ar finansējuma saņēmēja projekta vadību ir attiecināms uz gala labuma guvēju.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst "un samaksātas", ņemot vērā, ka Regulā Nr.651/2014 atrunātā darbu sākuma definīcija ir plašāka par faktisku maksājumu.
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka, ja projekts tiks īstenots saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 un tas būs uzsākts pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad visas projekta izmaksas būs neattiecināmas, jo tiks pārkāpts stimulējošās ietekmes nosacījums, kā noteikts Komisijas regulas Nr.651/2014 6.pantā.
Lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas stimulējošās ietekmes prasības, lūdzam pārskatīt un precizēt noteikumu projekta 42.4.apakšpunktu, kā arī novērst pretrunas ar noteikumu projekta 39.punktā noteikto. Ievērojot augstāk minēto, lūdzam precizēt arī noteikumu projekta 39.punktu, kurā ir noteikts, ka gala labuma guvēja radušās izmaksas var attiecināt no tā brīža, kad finansējuma saņēmējs ir pieņēmis lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt, ka šajā punktā norādīto informāciju Finansējuma saņēmējs uzkrāj un iesniedz Nozares ministrijai pēc pieprasījuma, līdzīgi kā ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda 1.2.2.1. pasākuma ietvaros, savukārt, šīs investīcijas ietvaros paredzēt finansējuma saņēmējiem pienākumu divas reizes gadā iesniegt Vadības informācijas sistēmā dalībnieku pārskatu. Norādām, ka dalībnieku pārskats satur šādus datu laukus- dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, vecums, dzimums, darbības/apmācību nosaukums, apmācību sākuma un beigu datums, kā arī dalībnieka statuss darba tirgū.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt punktu, norādot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu anotācijā skaidrot, kā piemērojams nosacījums "īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto nodarbināto darba vietu".
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 119.punktā. Vēršam uzmanību, ka veiktais papildinājums ir attiecināms tikai uz komercdarbības atbalstu, savukārt EK lūdz ietvert uz gala labuma guvējiem attiecināmos atlases kritērijus, kas nav saistīti ar komercdarbības atbalstu un nodokļu parādu esamību.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka MKN ir sniegta pretrunīga informācija par gala labuma guvējiem sniegto komercdarbības atbalsta veidu, proti, 62.punktā ir norādīts, ka gala saņēmējiem tiek piešķirts komercdarbības atbalsts saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.pantu, savukārt 59.punktā ir norādīts, ka gala saņēmēji var pieteikties de minimis atbalstam, kā arī MKN punktu numerācija ir kļūdaina (nav iespējams identificēt, kādām atbalstāmām darbībām tiek paredzēts konkrēts komercdarbības atbalsta veids), nav iespējams sniegt detalizētus iebildumus saistībā ar komercdarbības atbalsta sniegšanu. MKN nepieciešams korekti norādīt - kāds komercdarbības atbalsta veids konkrēti kādām atbalstāmajām darbībām gala labuma guvējiem ir paredzēts piešķirt.  
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 58.punkta redakciju, ņemot vērā, ka tikai de minimis atbalsta gadījumā gala labuma guvēju atbilstību vērtē viena vienota uzņēmuma ietvaros, t.i. vai tiešām šādi tiks vērtēts arī atbalsta pretendents, ja tam atbalstu piešķirs ar Komisijas regulu Nr.651/2014? Vēršam uzmanību, ka, piešķirot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014, finansējuma saņēmējam, vērtējot gala labuma guvēja atbilstību kritērijiem, ir jāņem vērā gala labuma guvēja finansiālais stāvoklis saistīto uzņēmumu grupas līmenī, līdz ar ko lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta 58.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nepārprotamai skaidrībai lūdzam anotācijā norādīt, kuros gadījumos gala labuma guvēji saņem atbalstu ar Komisijas regulu 1407/2013 vai Komisijas regulu Nr. 651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
56.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst šīs normas pēdējo teikumu, ņemot vērā, ka tā dublē 58.3. apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šo noteikumu projekta punktu. Šobrīd nav skaidrs, vai minētie nozaru ierobežojumi tiks attiecināti abos gadījumos, t.i., ja atbalstu piešķirs ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.651/2014.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka attiecīgā pasākuma ietvaros de minimis atbalstu sniedz tikai ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, lūdzam dzēst 59.2. un 59.3 apakšpunktus. Vienlaikus, gadījumā, ja noteikumu projekta ietvaros tomēr atbalstu plānots sniegt arī saskaņā ar Komisijas regulas Nr.717/2014 vai Komisijas regulas Nr.1408/2013, tad noteikumu projekts ir jāpapildina arī ar attiecīgo regulu nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka investīcijas 2.3.1.2. ietvaros nav paredzēts atbalsts sadarbības partneriem, kā arī nav definēts "sadarabības partnera" jēdziens, lūdzam no MKN 60.punkta dzēst "sadarbības partneris". 
Piedāvātā redakcija
-
60.
Noteikumu projekts
Iebildums
No normas izriet, ka pasākumā ir plānota arī sadarbības partneru iesaiste. Vēršam uzmanību, ka tādā gadījumā komercdarbības atbalsta nosacījumi ir jāparedz arī uz sadarbības partneriem. Lūdzam atbilstoši precizēt noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt atbalsta regulējumu visām 40.p. minētajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt atsauci uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt atsauces uz MKN punktiem. Vēršam uzmanību, ka šajā normā pieminētie punkti noteikumos nav.
Piedāvātā redakcija
-
64.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka arī gala labuma guvēju atbilstība komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumiem ir jāvērtē uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi, lūdzam skaidri noteikumu projektā noteikt, kurā brīdī tiek vērtēta gala labuma guvēju atbilstība Komisijas regulas Nr.1407/2013 vai Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt atsauci uz noteikumu punktu, vēršam uzmanību, ka, piem., 39.3.2. apakšpunkta noteikumu projektā nav.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam normas skaidrībai to precizēt, ka de minimis atbalsta pretendentam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus un viens vienots uzņēmums atbilst Noteikumu 2.12. apakšpunktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst teikuma daļu "noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums". Vēršam uzmanību, ka nokavētie nodokļu maksājumi, par kuru labprātīgu samaksu noslēgta vienošanās, ir uzskatāmi par nodokļu parādu, un atbalsts šādām personām nav piešķirams.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārliecināties par noteikumu projekta 66.4. apakšpunktā ietverto atsauci uz 60.punktu, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 60.punktā nav noteikts nekāds ierobežojums, bet gan ir noteikts nosacījums par izmaksu nošķiršanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktus
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 67.punkta ievaddaļu, lai ir skaidrs, ka atbalstu gala labuma guvējam nepiešķir, ja izpildās noteikumu projekta 67.apakšpunktā minētie gadījumi, tā skaitā gadījumā, ja tas atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai.
 
Piedāvātā redakcija
-
73.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, kas iekļauts izziņas 137. punktā un atkārtoti lūdzam precizēt noteikumu projekta 69.apakšpunktu, aizvietojot vārdu "komercdarbības" ar "de minimis", atbilstoši piedāvātajai redakcijai.
Piedāvātā redakcija
Gadījumos, kad finansējuma saņēmējs ir de minimis atbalsta saņēmējs un tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt CFLA visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
 
74.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
75.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atsauci uz MKN punktu
Piedāvātā redakcija
-
76.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav paredzēts, kā var pārsūdzēt 2.kārtas finansējuma saņēmēja pieņemto lēmumu par komercdarbības atbalstu
Piedāvātā redakcija
-
77.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka pārejas perioda nosacījums izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punkta, lūdzam redakcionāli precizēt noteiktumu projekta 82.punktu, lai ir skaidrs, no kurienes izriet pārejas perioda nosacījums.
Piedāvātā redakcija
-
78.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai specifiskā atbilstības kritērija Nr.2.2.5. apakškritērijs Nr.1.4. jau nav ietverts izslēgšanas kritērijā Nr.1.1., proti, jau ir noteikts Finanšu regulas 136.pantā.
Piedāvātā redakcija
-
79.
Noteikumu projekts
Iebildums
Informācija kritēriju noslēgumā par to, kā tiek rindoti projekti vienāda punktu skaita gadījumā neatbilst MKN 18.6. apakšpunktam, lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
80.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kritērijā Nr. 3.2. lūdzam atstāt vienu vērtējamo rādītāju vai skaidri definēt, pēc kādiem principiem izvēlas vērtēt vienu no diviem minētajiem kritērijiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu projektu iesniegumu vērtēšanu atklātas atlases ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
81.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kritērijā Nr. 3.1.:
1) norādīts "Ir izstrādāts darbības plāns un tajā raksturota", taču MKN neparedz darbības plāna izstrādi un iesniegšanu. Aicinām dzēst šo teikumu, atsakoties no darbības plāna nepieciešamības, un, sagatavojot kritērija piemērošanas skaidrojumu, norādīt citu informācijas avotu kritēriju Nr. 3.1.1 un 3.1.2. vērtēšana;
2) kritērijam Nr.3.1.1. nepieciešams pievienot numerāciju;
3) kritērijā Nr. 3.1.1. tiek vērtēts, kuram ir augstākie biedru rādītāji (biedru kopējais darbinieku skaits, vai biedru kopējais apgrozījums, biedru skaits, ja rādītāji ir vienādi) - lūdzam skaidri atrunāt, kurš ir primārais vērtējamais biedru rādītājs, kurš tiek vērtēts, ja primārais rādītājs ir vienāds utt., jo rādītāji ir dažādi un var būt situācijas, kad viens rādītājs iesniedzējam ir lielāks nekā konkurentam, bet citi mazāki. Papildus lūdzam:
a) pievienot skaidrojumu, uz kuru brīdi un kā tiek skatīts biedru darbinieku skaits,
b) skaidrot, vai šajā kritērijā var tikt ņemti vērā arī biedru biedru rādītāji, līdzīgi kā attiecībā uz apgrozījumu,
c) skaidrot, kā vērtēšanas komisijai pārliecināties par datu atbilstību (skat. komentāru pie MKN 23.13. apakšpunkta);
4) kritērijā Nr. 3.1.3. jāvērtē ieguldījums RIS3 jomā, taču MKN nav pieminēta RIS3 joma, tās rādītāji, mērķi. Lūdzam dzēst vai precizēt. Ja kritērijs tiek precizēts, lūdzam izvērtēt, vai ir nepieciešams arī kritērijs Nr. 2.2.1., kur tiek izvērtēta tikai norādītā RIS3 joma;
5) lūdzam izvērtēt, vai kritēriji Nr. 3.1.3., Nr. 3.1.4. un Nr. 3.1.5. ir kvalitātes kritēriju nevis specifisko atbilstības kritēriju jautājumi. T.i., punktu gradācija maksimālajiem 10 un 5 punktiem tiek pamatota ar “nepilnīgi” un “nesniedz pārliecību”, kas ir subjektīvi vērtējumi, kuri ietekmēs atklātas atlases rezultātu – finansējuma piešķiršanu. Ja tie tomēr tiek saglabāti kā kvalitātes kritēriji, lūdzam noteikt objektīvi pārbaudāmus jautājumus punktu gradācijai.
 
Piedāvātā redakcija
-
82.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kritērijā Nr. 2.2.5.:
1) 1.1. punktā norādīts, ka projekta iesniedzējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai biedrība, lai gan MKN paredz tikai biedrību, lūdzam precizēt. Kā arī norādīts "kas apvieno komersantus" - lūdzam nepārprotami norādīt, kā izpaužas "apvienošana", t.i., komersanti ir iesniedzēja biedri vai biedru biedri?
2) 1.2. punktā norādīts "Ja finansējuma saņēmējs ir biedrība (..)", lai gan MKN paredz tikai tādu variantu, lūdzam precizēt;
3) 1.3. punkts atrunā, ka jāsaņem vēstule no biedrības, kas atbilst prasībām, kādām ir jāatbilst pašam projekta iesniedzējam. Tātad projekta iesniedzējam jāsaņem atbalsta vēstule no cita projekta iesniedzēja, faktiski - konkurenta par finansējumu? Lūdzam dzēst vai precizēt. Papildus lūdzam precizēt frāzi "Uzņēmumu reģistra vai Biedrību reģistrā", norādot "Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā";
4) lūdzam izvērtēt, vai 1.4. punkts vismaz daļēji nepārklājas ar izslēgšanas kritēriju Nr. 1.1. un atbilstoši precizēt, kā arī iekļaut informāciju, kā vērtēšanas komisijai pārliecināties, ka iesniedzējs "neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma varētu piemērot maksātnespējas procedūru";
5) lūdzam papildināt 1.5. punktu ar pieredzes prasību skaidrojumu (skat. komentāru pie MKN 18.5. apakšpunkta).
 
Piedāvātā redakcija
-
83.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst vai precizēt kritēriju Nr. 2.2.1. un, ja attiecināms, MK noteikumus, jo pašlaik noteikumi nesatur nekādu informāciju par RIS3 un viedās specializācijas jomām. Vēršam uzmanību, ka visu uz atlasi attiecināmo regulējumu nepieciešams ietvert MK noteikumos.
Piedāvātā redakcija
-
84.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam mainīt kritērija Nr.2.1.1. ietekmi uz lēmuma pieņemšanu uz "N" jeb neprecizējamu. Iespēja iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ir noteikta MKN. Ja kritērija ietekme tiek saglabāta kā precizējama, var rasties situācija, kad ir pilnā apmērā jāizvērtē viena iesniedzēja vairāki projektu iesniegumi, lai gan skaidri zināms, ka potenciāls tikt apstiprinātam ir tikai vienam, radot lieku administratīvo slogu un ietekmējot projektu ranžējumu - kāds no "pareizi" iesniegtiem, vienīgajiem projektu iesniegumiem var sākotnēji nesaņemt finansējumu tā īstenošanai un tā īstenošana var tikt novilcināta par “nepareizo” projekta iesniegumu precizējumu veikšanas un vērtēšanas laiku, kas nav pieļaujams, it īpaši ņemot vērā īso valsts atbalsta piešķiršanas gala termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
85.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst kritērija Nr.1.3. ietekmei uz lēmuma pieņemšanu pievienoto atsauci vai vismaz precizēt, ka atsauce piemērojama tikai 1. kārtai, kur ir paredzēta iespēja projekta iesniegumu iesniegt kā elektronisku dokumentu. MKN 20. punkts paredz projekta iesnieguma iesniegšanu tikai KPVIS, un projekta iesnieguma vērtēšana elektroniska dokumenta formā, vēlāk projekta iesniegumu ievadot KPVIS, vairs nav paredzēta.
Piedāvātā redakcija
-
86.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 1.1. kritērija redakciju, norādot "neatbilst" izslēgšanas kritērijiem, t.i., projekta iesniegums saņem pozitīvu vērtējumu kritērijā, ja tas neatbilst nevis atbilst izslēgšanas kritērijiem, un dzēšot 2. atsauci - kritēriju komplektā nav kritērija Nr. 2.1.7.
Piedāvātā redakcija
-
87.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņās 173.punktā un joprojām lūdzam precizēt gan noteikumu projektu, gan anotāciju, nosakot EDIC sadarbību ar nozaru asociācijām, izglītības iestādēm un reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem. Papildus vēršam uzmanību, ka EM skaidrojumā pie izziņās 173.punkts ir teikts, ka ir veikti precizējumi noteikumu projekta 15.punktā, bet, mūsuprāt, noteikumu projektā šie precizējumi nav ietverti.
Piedāvātā redakcija
-
88.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 99.punktā. Lūdzam papildināt anotāciju ar izmaksu sliekšņa aprēķina pamatojumu.
Piedāvātā redakcija
-
89.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam Finanšu ministrijas iebildumu, kas ir ietverts izziņas 172.punktā, un lūdzam anotācijā sniegt skaidrojumu, vai informācija par mācību pieejamību tiks publicētas tīmekļa portālā "Mācības pieaugušajiem" https://www.macibaspieaugusajiem.lv.
Piedāvātā redakcija
-
90.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka ir mainījusies noteikumu projekta numerācija, aicinām pārskatīt un atbilstoši precizēt noteikumu projekta punktu atbilstības izvērtējumu 1.tabulā.
Piedāvātā redakcija
-
91.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst "saņēmis atzinumu projekta īstenošanai un". APIA ietvaros projekta iesniedzējs saņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinumu par nosacījumu izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
92.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 2.11. apakšpunktu ar vārdu "minēto" aiz vārda "punktā".
Piedāvātā redakcija
-
93.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, norādot "Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā".
Piedāvātā redakcija
-
94.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst noteikumu projekta 17. punktā otro teikumu ņemot vērā, ka KPVIS funkcionalitāte ir nodrošināta.
Piedāvātā redakcija
-
95.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, norādot "Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā".
Piedāvātā redakcija
-
96.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 18.5.apakšpunktu, lai tajā ietvertā norma ir saprotama, proti, nav skaidrs, vai nosacījums par izglītību apliecinošiem dokumentiem ir attiecināma uz biedrību iepriekšējo darbību, vai tomēr tas ir pienākums investīcijas ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
97.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām apakšpunkta saturu pārcelt uz MKN 29.4. apakšpunktu, kur tiek atrunāta projektu iesniegumu sarindošana.
Piedāvātā redakcija
-
98.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst "nozaru", jo pārējais MKN saturs neatrunā projektu iesniegumu sadalījumu pa nozarēm.
Piedāvātā redakcija
-
99.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt precīzu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 nosaukumu un iekavās atrunāt saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
100.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt ietverto atsauci uz noteikumu projekta 52. punktu.
Piedāvātā redakcija
-
101.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt redakciju, novēršot informācijas dublēšanos un attiecinot dokumentēšanas pienākumu uz visām veicamajām pārbaudēm.
Piedāvātā redakcija
23.4. gala labuma guvēja līmenī veikt pārbaudes un tās dokumentēt, saglabājot liecības un pamatojumu veiktajam izvērtējumam, tai skaitā:  
23.4.1. par komercdarbības atbalsta nosacījumu ievērošanu; 
23.4.2. par interešu konflikta, krāpšanas, korupcijas, kā arī dubultfinansējuma riska novēršanu; 
23.4.3. par sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošo dokumentāciju, t.sk. datu ticamību. 
102.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 23.8.apakšpunktu ar vārdu "maksājumu" pirms vārda "pieprasījumus".
Piedāvātā redakcija
-
103.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt redakciju, nodrošinot tās sasaisti ar 25. punktā teikto, piemēram, "par mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaudēm" vai "kārtību, kādā tiek veikta mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude".
Piedāvātā redakcija
-
104.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt korektu regulas izdevēju. Papildus lūdzam skatīt priekšlikumu pie noteikumu projekta 18.8. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
105.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikuma projekta 35. punktā atsauci uz noteikuma projekta 29. punktu, ņemot vērā, ka uz tiešsaistes kursu sarakstu ir attiecināms noteikumu projekta 34. punkts. Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 29. punkts ir par projekta iesniegumu vērtēšanu. 
Piedāvātā redakcija
-
106.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 35.3. apakšpunktā atsauci uz 25. punktu. Vēršam uzmanību, ka noteikuma projekta 25. punktā nav norādītas apmācību jomas.
Piedāvātā redakcija
-
107.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atsauces uz noteikuma projekta punktiem.
Piedāvātā redakcija
-
108.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam norādīt pareizos punktus uz kuriem veikta atsauce noteikuma projekta 37.3. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
109.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kas tās varētu būt par izmaksām , kas rastos gala labuma guvējiem. 
Piedāvātā redakcija
-
110.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt KPVIS saīsinājumu, vēršam uzmanību, ka iepriekš ir atrunāts saīsinājums "Vadības informācijas sistēma".
Piedāvātā redakcija
-
111.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atsauces uz punktiem.
Piedāvātā redakcija
-
112.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām dzēst, jo dublē MKN 58.1. apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
113.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām dzēst, jo dublē MKN 58. punkta saturu.
Piedāvātā redakcija
-
114.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Tiešsaistes kusi ļaus nodarbinātajiem mācībām piekļūt uzreiz, neigaidot, kad [..].
Piedāvātā redakcija
Tiešsaistes kursi ļaus nodarbinātajiem mācībām piekļūt uzreiz, negaidot, kad [..].
115.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā kā n gadu norādīt 2023.gadu, attiecīgi atspoguļojot precizēto projekta ietekmi uz budžetu korektajās ailēs, kā arī precizējot 6.punktā un punktā “Cita informācija” sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-