Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028.gadam prioritāri norādītās atkritumu apsaimniekošanas darbības saistībā ar nozares noteiktajiem mērķiem, kā arī 7.nodaļu “Plānā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamais un pieejamais finansējums un tā avoti” un tajā ietverto  7.4.tabulu  “Investīciju pasākumu finansēšanas avoti”, kur minēti ierobežojumi publisko līdzekļu piesaistei,Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ierosina izteikt tiesību akta projekta 23-TA-2246 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 594 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā)) 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – MK noteikumi Nr.594) 28.12.apakšpunktu jaunā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
 
Izteikt 28.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
“28.12. atkritumu apglabāšanai, mehāniski bioloģiskajai apstrādei, sagatavojot atkritumus apglabāšanai vai sadedzināšanai, vai atkritumu sadedzināšanai.”