Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija"
Atzinums iesniegts
27.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 5.pants paredz grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 24.pantā. 24.panta trešā daļa neatbilst ES regulējumam un aktuālajai ES judikatūrai - vienīgi smagu noziegumu apkarošana vai nopietnu valsts drošības apdraudējumu novēršana var pamatot valsts iestāžu piekļuvi visai informācijai par datu plūsmu vai atrašanās vietas datiem.

Likumprojekta 5.pants paredz grozījumus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 25.pantā. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 25.panta piektā daļa neatbilst Digitālo pakalpojumu akta 51.panta trešās daļas b) punktam - Digitālo pakalpojumu akta kompetentajai iestādei jāpieprasa tiesai izdot rīkojumu uz laiku ierobežot saņēmēju piekļuvi attiecīgajam pakalpojumam, kas pārkāpj normas.

Ierosinām:
1) Papildināt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 24. panta trešo daļu nosakot, ka tā neattiecas uz savienojuma datiem un atrašanās vietas datiem (savienojuma dati – termins, kas Elektronisko sakaru likuma grozījumu projektā apzīmē informāciju par datu plūsmu);
2) Iekļaut Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 24. pantā jaunu daļu, kas nosaka (ierobežo) piekļuvi  savienojuma datiem un atrašanās vietas datiem tikai smagu un sevišķi smagu noziegumu izmeklēšanai.
3) Papildināt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 25.pantu, nosakot, ka tikai tiesa var izdot rīkojumu uz laiku ierobežot saņēmēju piekļuvi attiecīgajam pakalpojumam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Izteikt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 24. panta trešo daļu sekojošā redakcijā:

24. pants. Digitālo pakalpojumu akta kompetentās iestādes tiesības
“(3) Digitālo pakalpojumu akta kompetentajai iestādei, kompetences ietvaros izmeklējot starpniecības pakalpojumu sniedzēju darbības atbilstību Digitālo pakalpojumu akta prasībām, ir tiesības atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajai kārtībai un ar tiesneša atļauju, pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta saglabājamos datus, izņemot savienojuma datus un atrašanās vietas datus, kas ir tā rīcībā”.

Iekļaut Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 24. pantā jaunu daļu sekojošā redakcijā:
“Digitālo pakalpojumu akta kompetentajai iestādei, kompetences ietvaros izmeklējot smagus un sevišķi smagus noziegumus, ir tiesības atbilstoši Elektronisko sakaru likumā noteiktajai kārtībai un ar tiesneša atļauju, pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta savienojuma datus un atrašanās vietas datus, kas ir tā rīcībā”.
Piedāvātā redakcija
-