Atzinums

Projekta ID
23-TA-2547
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
29.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
116.8 Pēc šo noteikumu 116.7 punktā minētā paziņojuma saņemšanas ķīlas devējs pie zvērināta notāra paraksta un zvērināts notārs apliecina ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu veikt ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam.
Iebildums
Nepieciešams labojums, jo Iegūstošais kredīta devējs iesniedz notāram, nevis ķīlas devējam. Asociacija piedāvā izteikt punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Pēc šo noteikumu 116.7 punktā minētā paziņojuma iesniegšanas ķīlas devējs pie zvērināta notāra paraksta un zvērināts notārs apliecina ķīlas devēja nostiprinājuma lūgumu veikt ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanu zemesgrāmatā par labu iegūstošajam kredīta devējam.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
116.1 Lai veiktu hipotekāro pārkreditēšanu, patērētājs iesniedz pieteikumu kredīta devējam (turpmāk šajā nodaļā – iegūstošais kredīta devējs), paužot gribu, ka iegūstošais kredīta devējs izsniedz patērētājam kredītu, lai nodrošinātu esoša tāda hipotekārā kredīta pirmstermiņa atmaksu, ko izsniedzis cits kredīta devējs (turpmāk šajā nodaļā – iepriekšējais kredīta devējs). Šā punkta prasības piemērojamas arī gadījumā, ja aizņēmēju skaits kreditēšanas līgumos ar iepriekšējo kredīta devēju un jauno kredīta devēju atšķiras, bet vismaz viens no aizņēmējiem paliek tas pats.
Priekšlikums
Lai salāgotu noteikumos izmantotās definīcijas ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietverto skaidrojumu, Asociācija piedāvā punktu izteikt šādā redakcijā: 
 
Piedāvātā redakcija
Lai veiktu hipotekāro pārkreditēšanu, patērētājs iesniedz pieteikumu kredīta devējam (turpmāk šajā nodaļā – iegūstošais kredīta devējs), paužot gribu, ka iegūstošais kredīta devējs izsniedz patērētājam kredītu, lai nodrošinātu esoša tāda kredīta, kura atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku (turpmāk šajā nodaļā - hipotekārais kredīts) pirmstermiņa atmaksu, ko izsniedzis cits kredīta devējs (turpmāk šajā nodaļā – iepriekšējais kredīta devējs). Šīs nodaļas prasības piemērojamas arī gadījumā, ja aizņēmēju skaits kreditēšanas līgumos ar iepriekšējo kredīta devēju un jauno kredīta devēju atšķiras, bet vismaz viens no aizņēmējiem paliek tas pats.

 
3.
Noteikumu konsolidētā versija
116.2 Pēc patērētāja pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas iegūstošais kredīta devējs informē iepriekšējo kredīta devēju par uzsākto hipotekārās pārkreditēšanas procesu, norādot sava pārstāvja kontaktinformāciju, un pieprasa informāciju par patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta saistību atlikumu un ikmēneša maksājuma apmēru atbilstoši maksājumu grafikam (pieprasot informāciju par neatmaksātās pamatsummas atlikumu, uzkrātajiem procentu un citiem no hipotekārās kreditēšanas līguma izrietošajiem maksājumiem), kāds tas būtu 60.dienā pēc informācijas sniegšanas, izdarot pieņēmumu, ka patērētājs šai laikā nav veicis hipotekārās kreditēšanas līgumā paredzētos maksājumus (turpmāk šajā nodaļā – maksimālais saistību atlikums), kā arī sniedz apliecinājumu, ka patērētājs izteicis gribu uzsākt hipotekārās pārkreditēšanas procesu.
Priekšlikums
Asociācija lūdz punktu izteikt šādā versijā: 
Piedāvātā redakcija
Pēc patērētāja pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas iegūstošais kredīta devējs informē iepriekšējo kredīta devēju par uzsākto hipotekārās pārkreditēšanas procesu, norādot sava pārstāvja kontaktinformāciju, un pieprasa informāciju par patērētāja attiecīgā hipotekārā kredīta ikmēneša maksājuma apmēru atbilstoši maksājumu grafikam, saistību atlikumu (pieprasot informāciju par neatmaksātās pamatsummas atlikumu, uzkrātajiem procentu un citiem no hipotekārās kreditēšanas līguma izrietošajiem maksājumiem), kāds tas būtu 60.dienā pēc informācijas sniegšanas, izdarot pieņēmumu, ka patērētājs šai laikā nav veicis hipotekārās kreditēšanas līgumā paredzētos maksājumus (turpmāk šajā nodaļā – maksimālais saistību atlikums), un hipotekārai pārkreditēšanai nepieciešamo informāciju par ieķīlāto nekustamo īpašumu,  un informāciju par to, vai hipotekārajam kredītam ir spēkā esošs nodrošinājums ar Attīstības finanšu institūcijas sniegtu garantiju, norādot tās apmēru, un vai patērētājs ir saņēmis un pilnā apmērā vēl nav izmantojis Attīstības finanšu institūcijas  atbalsta programmas "Balsts" subsīdiju, kā arī sniedz apliecinājumu, ka patērētājs izteicis gribu uzsākt hipotekārās pārkreditēšanas procesu.
4.
Noteikumu konsolidētā versija
116.6 Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums trīs darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.5 punktā minētās informācijas saņemšanas sniegt piekrišanu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai. Iepriekšējais kredīta devējs šo piekrišanu iesniedz zvērinātam notāram Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē atbilstoši Notariāta likuma S sadaļas prasībām un informē par to iegūstošā kredīta devēja pārstāvi.
Priekšlikums
Asociācija lūdz termiņu, kas dots iepriekšējam kredīta devējam piekrišanas sniegšanai, pagarināt uz piecām darbdienām. Proti, izteikt punktu šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Iepriekšējam kredīta devējam ir pienākums piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 116.5 punktā minētās informācijas saņemšanas sniegt piekrišanu ķīlas tiesības un ar to saistītās aizlieguma atzīmes pārgrozīšanai. Iepriekšējais kredīta devējs šo piekrišanu iesniedz zvērinātam notāram Latvijas Zvērinātu notāru padomes tīmekļvietnē atbilstoši Notariāta likuma S sadaļas prasībām un informē par to iegūstošā kredīta devēja pārstāvi.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
116.11 Šo noteikumu 116.2 un 116.5  punktā minēto informāciju pirms nosūtīšanas iegūstošais kredīta devējs paraksta ar drošu elektronisko parakstu un tam pievieno elektronisko zīmogu.
Priekšlikums
Lūdzam punktu izteikt šādā redakcijā: 
Piedāvātā redakcija
Informācija un paziņojumi, kas sniedzami šo noteikumu XIV1. nodaļas ietvaros, parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu un tiem pievieno kvalificētu elektronisko zīmogu.