Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
„Noteikumi par finanšu instrumentu īstenošanas kārtību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem”, 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tai skaitā ar produktīvām investīcijām” ieviešanai
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta nosaukums neatbilst Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 90., 91. un 92. punktam, kas noteic, ka noteikumu projekta nosaukumu veido iespējami īsu un atbilstošu likumā noteiktajam pilnvarojumam Ministru kabinetam un noteikumu saturam, vārdus “kārtība”, “noteikumi” v.tml. rakstot kā nosaukuma pēdējo vārdu un ka nosaukumu ar vārdiem “Noteikumi par” iesāk tikai retos izņēmuma gadījumos.
Pamatojoties uz minēto, lūdzam precizēt noteikumu projekta nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
3. Gala saņēmējs ir juridiska persona (regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkta izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 103. e) punkta izpratnē mazās vidējās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības), kas saņem atbalstu no finanšu instrumenta.
Iebildums
Izsakām bažas, ka noteikumu projekta 3.punktā tiek interpretēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060) 2. panta 18. punkts.
Vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta otro daļu ''regulas ir vispārpiemērojamas. Tās uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās dalībvalstīs.'' Regulas ir aizliegts pārņemt nacionālajos tiesību aktos un tās automātiski kļūst par nacionālās tiesību sistēmas sastāvdaļu.
Ievērojot, ka vienīgais regulu ieviešanas veids nacionālajos normatīvajos aktos ir atsauču veidošana uz tām, lūdzam precizēt noteikumu projekta 3. punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
14. Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā pēc precizētā biznesa plāna saņemšanas to izskata un, ja tas atbilst šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par sabiedrības Altum biznesa  plāna apstiprināšanu un minēto lēmumu kopā ar sabiedrības Altum biznesa plānu nosūta sadarbības iestādei.
Iebildums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 14. punktā noteiktais pienākums Ekonomikas ministrijai izvērtēt precizētā biznesa plāna atbilstību pēc noteikumu projekta 13. punkta ir korekts. Tieslietu ministrijas ieskatā, precizētā biznesa plāna atbilstība ir jāvērtē pēc noteikumu projekta 12. punkta.
 
Piedāvātā redakcija
14. Ekonomikas ministrija 10 darbdienu laikā pēc precizētā biznesa plāna saņemšanas to izskata un, ja tas atbilst šo noteikumu 12. punktā minētajiem nosacījumiem, pieņem lēmumu par sabiedrības Altum biznesa  plāna apstiprināšanu un minēto lēmumu kopā ar sabiedrības Altum biznesa plānu nosūta sadarbības iestādei.
4.
Noteikumu projekts
16. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no finansēšanas nolīguma:
Iebildums
Norādām, ka noteikumu projektā iekļautie nosacījumi par tiesībām vienpusēji atkāpties no finansēšanas nolīguma neietilpst Vadības likuma 19. panta 14. punktā noteiktajos pienākumos Ministru kabinetam. Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.
Iekļaujot noteikumu projektā regulējumu, kurā tiek noteikta vienpusējas atkāpšanās nosacījumi, ir ārpus Vadības likuma 19. panta 14. punkta noteiktā deleģējuma.
Attiecīgi, lai iekļautu noteikumu projektā regulējumu, kurā tiek noteikti vienpusējas atkāpšanas nosacījumi, ir jāpapildina noteikumu projekta pilnvarojošais likums vai no noteikumu projekta jāsvītro iekļautā vienpusējas atkāpšanās no finansēšanas nolīguma kārtība.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
17.1.7. nodrošināt informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu un gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam.
Iebildums
Lūdzam skaidrot, vai termini “gala saņēmējs” un “gala labuma guvējs” noteikumu projektā tiek lietoti kā sinonīmi, vai tiem ir atšķirīgs tvērums.
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, normatīvajā aktā nelieto sinonīmus un vienu lietu konsekventi sauc vienā un tajā pašā vārdā. Tāpat atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām, termins ir jālieto vienā nozīmē, un tas nav aizstājams ar sinonīmiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam skaidrot jēdziena "gala labuma guvējs” tvērumu vai arī konsekventi izmatot vienu terminu, nelietojot sinonīmus.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
17.2.3. nodrošināt, ka finanšu starpnieki atbilst regulas Nr. 2021/1060 X pielikumam un ka tie ievēro šo noteikumu 17.2.2. apakšpunktā minētā līgumā noteikto pienākumu veikt nodalītu uzskaiti un ievērot publicitātes prasības;
Iebildums
Norādām, ka regulas Nr. 2021/1060 X pielikumā tiek noteikti finansēšanas nolīgumu un stratēģijas dokumentu elementi, nevis nosacījumi finanšu starpniekiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam izvērtēt atsauces uz regulas Nr. 2021/1060 X pielikumu atbilstību, pamatotību un nepieciešamības gadījumā precizēt noteikumu projekta 17.2.3. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-