Atzinums

Projekta ID
22-TA-3540
Atzinuma sniedzējs
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE"
Atzinums iesniegts
13.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nosakot zemāku atbalstu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, netiek ievērots horizontālais princips “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”. Lai arī finansējums tiek paredzēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, mērķis ir veidot sociālo infrastruktūru, kas nodrošina vienlīdzīgu pieeju izglītībai, neatkarīgi no vietas, kurā pakalpojuma saņēmējs dzīvo. Samazinot atbalsta intensitāti Rīgas un pierīgas pašvaldībām, tiek īstenota netiešā diskriminācija – caur pašvaldību tiek diskriminēti Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iedzīvotāji. Turklāt ne visi šo pašvaldību iedzīvotāji vērtējami kā turīgāki nekā citos Latvijas reģionos dzīvojošie iedzīvotāji.
ES Pamattiesību harta skaidri norāda, ka dalībvalstis un Komisija fondu apguvē nodrošina pamattiesību ievērošanu un atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai.  
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka :
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību budžeta izdevumi infrastruktūras un pakalpojumu nodrošināšanai uz 1 iedzīvotāju šajās teritorijās ir lielāki nekā citos reģionos.
Liela daļa no Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību ieņēmumiem tiek novirzīta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam – uz pašvaldībām citos reģionos, kas faktiski saņēmējpašvaldības nostāda līdzvērtīgā finansiālā situācijā, bet vajadzība pēc izglītības infrastruktūras Rīgas Metropoles pašvaldības ir būtiski lielāka.
Ņemot vērā pastāvīgo iedzīvotāju skaita pieaugumu Rīgas plānošanas reģionā, vietu trūkums pašvaldības PII kļūst par arvien aktuālāku problēmu.  
Piedāvātā redakcija
Izteikt 15. punktu šādā redakcijā:
“15. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums projektā nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.”
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Attīstības programmās informācija par katras jomas, t.sk., izglītības, attīstību turpmāko gadu laikā parasti nav tik detalizēta tās mainības dēļ kā tiek prasīts šajos MK noteikumos. Turklāt esošās situācijas analīze netiek aktualizēta tik bieži, lai uz projekta pieteikuma iesniegšanas brīdi Attīstības programmā būtu atrodama jaunākā prognoze par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā tuvākajos 5 gados.
 
Piedāvātā redakcija
Izteikt Anotācijā Prasības projekta iesniedzējam otro rindkopu sekojošā redakcijā:
"Projektu paredz pašvaldības attīstības programmā, kā arī sniedz prognozi par pirmsskolas vecuma bērnu skaitu pašvaldībā turpmākajos piecos gados novada teritoriālo vienību vai valstspilsētu noteikto teritoriālo iedalījumu (apkaimju, mikrorajonu, u.c.) griezumā (ja tas ir iespējams no datu pieejamības viedokļa) un izvērtē PII pakalpojumu sniegšanas risinājumu alternatīvas, piemēram, tehniski ekonomiskajā pamatojumā vai citā dokumentā, kurā analizēti dati un infrastruktūras nepieciešamība."