Atzinums

Projekta ID
23-TA-2111
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
23.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam rast iespēju papildināt papildus ekspertu uzskaitījumu, iekļaujot arī vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas. Paskaidrojam, ka vides piekļūstamības ekspertu piesaiste ir minēta anotācijā arī kā viena no horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana specifiskajām darbībām, kā arī MK noteikumu 29.10. punktā ir noteikts pienākums finansējuma saņēmējam uzkrāt datus par konsultatīva rakstura pasākumiem par būvētās vides piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Attiecīgi, lai finansējuma saņēmējs varētu praksē īstenot šos pasākumus, tiem būtu jāparedz  attiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam rast iespēju precizēt horizontālā principa rādītāja redakciju atbilstoši Vadlīnijām horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” īstenošanai un uzraudzībai (2021-2027) [1]. Paskaidrojam, ka KP VIS tiek ievadītas redakcijas atbilstoši minētajās vadlīnijās definētajām redakcijām.  

[1] (pieejamas šeit:https://www.lm.gov.lv/lv/vadlinijas-horizontala-principa-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana-istenosanai-un-uzraudzibai-2021-2027)
Piedāvātā redakcija
Veikto vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējumu skaits, atbilstoši LM izstrādātajai metodikai.
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam rast iespēju izvērtēt, vai sadaļā "Horizontālie principi"  ietvertā informācija par horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" (turpmāk - HP VINPI) nedublē anotācijas 8.1.9. un 8.1.10. sadaļās sniegto informāciju par vispārīgajām un specifiskajām HP darbībām. Pie pašreizējās situācijas apraksta būtu pietiekami minēt, ka pasākumam ir netieša ietekme un HP VINPI un pārējo informāciju pārcelt uz 8.1.9., 8.1.10. un 8.2. sadaļām. 
Piedāvātā redakcija
-