Atzinums

Projekta ID
24-TA-302
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot to, ka konkrētie MK noteikumi ir komercdarbības atbalsta programma, kas paredz atbalsta sniegšanu saskaņā ar regulu 2023/2831, tad tajā ir ietverami visi nosacījumi, kas attiecas uz šo komercdarbības atbalsta veidu un ir saistoši atbalsta saņēmējam, tai skaitā nosacījumi par nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanu. Attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot nelikumīga komercdarbības atbalsta atgūšanas normu, ja atbalsts sniegts saskaņā ar regulu 2023/2831, piemēram, piedāvātajā redakcijā. 
Piedāvātā redakcija
Ja tiek pārkāptas regulas 2023/2831 prasības, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt Lauku atbalsta dienestam projekta ietvaros nelikumīgi saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot to, ka de minimis atbalsts saskaņā ar regulu 2023/2831 var tikt piešķirts arī, tai skaitā par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kā tas norādīts 28. punkta otrajā teikumā, lūdzam precizēt 28. punktu, piemēram, piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Ievērojot regulas 2023/2831 5. panta 1., 2. un 3. punkta nosacījumus, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, līdz regulas 2023/2831 3.panta 2.punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī ar citu valsts atbalstu, tai skaitā attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. De minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām var apvienot, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.
Piesakoties regulā 2023/2831  noteiktajam de minimis atbalstam, gala labuma guvējs iesniedz atbalsta pretendentam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tās pašas darbības ietvaros, tai skaitā par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.