Atzinums

Projekta ID
21-TA-62
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Koordinējošā institūcija nevar plānot finansējumu visu iestāžu vietā, kam ir jāveic pasākumi mērķu sasniegšanā. Tā var sagatavot pasākumus, uzraudzīt to izpildi, bet katrai iestādei savā budžetā ir jāparedz attiecīgais finansējums pasākumu izpildei.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Iebildums
Iebilstam, ka Likumprojekta 30. panta otrajā daļā ietvertā tiesību norma atrodas nodaļā “Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma”, jo kuģošanas sabiedrības un attiecīgi arī Regulā Nr. 2015/757 kuģošanas sabiedrībām noteiktās prasības šobrīd nav daļa no Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas. Lūdzam precizēt Likumprojektu un anotācijas 1.3. sadaļu.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Iebildums
Izsakām iebildumu par Likumprojekta VI nodaļas nosaukumu "Starptautisku oglekļa dioksīda emisiju monitorings", jo no Likumprojekta VI nodaļā ietvertā 33.panta neizriet, ka tas attiektos tikai uz starptautiskā jūras transporta emisijām. Arī no šajā nodaļā minētās Regulas
Nr. 2015/757 2. panta 1. punkta izriet, ka šī regula attiecas ne tikai uz starptautiskā satiksmē iesaistītiem kuģiem: Regulu piemēro kuģiem ar bruto tonnāžu virs 5000 t attiecībā uz CO2 emisijām, kas radušās minēto kuģu reisos no to pēdējās ienākšanas ostas uz dalībvalsts jurisdikcijā esošu ienākšanas ostu, reisos no dalībvalsts jurisdikcijā esošas ienākšanas ostas uz nākamo ienākšanas ostu, kā arī dalībvalsts jurisdikcijā esošās ienākšanas ostās. 
Lūdzam atbilstoši precizēt Likumprojekta VI nodaļas nosaukumu un anotācijas 1.3. sadaļu.

 
Piedāvātā redakcija
Oglekļa dioksīda emisiju monitorings
4.
Likumprojekts
Iebildums
Lūdzam papildināt likumprojekta 36.panta septītās daļas 1.punkta b) apakšpunktu arī ar pasākumiem, kas saistīti ar sabiedriskā transporta un infrastruktūras attīstību.
Zemu emisiju transportlīdzekļu skaita pieaugums ir tikai viens no pasākumiem transporta emisiju mazināšanā paralēli aktīvākai sabiedriskā transporta izmantošanai, kam ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Piemēram, emisiju mazināšanu dzelzceļa pārvadājumos var panākt ar bezemisiju ritošo sastāvu, taču elektrovilcieni varēs aizstāt dīzeļdegvielas vilcienus, kad tiks paplašināta sliežu tīkla elektrifikācija. Tiks arī meklēti optimāli risinājumi, kā ieguldījumus elektrifikācijā kombinēt ar bateriju vilcienu veiktspējas parametriem, lai paplašinātu bezemisiju vilcienu darbības areālu.
 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Iebilstam, ka anotācijas 1.3. sadaļā Likumprojekta 31. panta pirmā daļa tiek sasaistīta tikai ar Likumprojekta 17. pantu (operatoriem un gaisa kuģu operatoriem), jo emisiju monitoringa prasības ir noteiktas arī 33. pantā (kuģošanas kompānijām), un arī par šo prasību neievērošanu attieksies 31.pantā paredzētās soda sankcijas. Pretējā gadījumā nebūs ieviests Regulas 2015/757 20. panta 1. punkts.
Lūdzam atbilstoši papildināt anotācijas 1.3. sadaļu (15.lp.).
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka šim likumam un sekojošiem pasākumiem būs nepieciešami ievērojami finanšu līdzekļi, t.sk. no valsts budžeta, lūgums izvērst šo sadaļu, ņemot vērā VARAM veikto analīzi Klimata neitralitātes regulai, Latvijai piekrītot virzībai uz klimata neitralitāti 2050. gadā, apzinoties arī potenciālās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka  Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021. – 2030.gadam (turpmāk - NEKP) darbība ir līdz 2030.gadam, bet likuma mērķis un pasākumi ir līdz 2050.gadam, lūdzam skaidrot vai likumā ietvert normu, kas paredz jauna dokumenta esamību pēc NEKP plāna beigu termiņa, lai nodrošinātu juridisku ietvaru stratēģiska dokumenta esamībai šā likuma izpratnē, piemēram, Likumprojekta 9.panta 1. punktā ir paredzēta stratēģiska dokumenta izstrāde.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kāpēc Likumprojekta atsevišķos pantos tiek minētas konkrētas institūcijas, ar piebildi "un citas", bet citos pantos vispārīgi institūcijas, atslēgas institūcijas neminot vārdā. Būtu nepieciešama konsekventa pieeja visā Likumprojektā. 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Likumprojekts
Priekšlikums
Ierosinām termina “kuģošanas sabiedrība” skaidrojumu ietvert nevis Likumprojekta 33. pantā, bet gan 1. pantā, jo šis termins ir lietots ne tikai Likumprojekta 33. pantā, bet arī 3. un 30. pantā. Lūdzam atbilstoši precizēt arī anotācijas 1.3. sadaļu.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Ierosinām anotācijas 4.1. sadaļu papildināt ar informāciju par Ministru kabineta noteikumiem, kuru izstrādāšanai paredzēts pilnvarojums projekta 44. panta trešajā daļā ("Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā nodrošināma oglekļa dioksīda uzglabāšana gadījumos, kas noteikti šā panta (1) daļā"), lai kļūtu skaidrāks šo noteikumu iecerētais saturs un mijiedarbība ar atbilstošu jau spēkā esošu regulējumu, piemēram, Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma 19. pantu, kas cita starpā regulē noteiktu plānoto darbību jūrā izvērtēšanu no kuģošanas drošības viedokļa. 

 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
4.2. Cita informācija
Priekšlikums
Ierosinām anotācijas 4.2. sadaļā norādīt, kura institūcija būs atbildīga par šajā sadaļā uzskaitīto (17) jauno Ministru kabineta noteikumu projektu sagatavošanu.
Piedāvātā redakcija
-