Atzinums

Projekta ID
23-TA-332
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
05.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 5. punktā izteikto MK noteikumu Nr. 328 7.2., 7.3. un 7.6. apakšpunktu ar finansējuma atmaksu apmēru. Atkārtoti vēršam uzmanību ka saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma trešo daļu finanšu institūcija pirms programmas apstiprināšanas Ministru kabinetā novērtē programmas ietekmi, riskus un sagaidāmos zaudējumus, finansiālos rezultātus un programmas īstenošanas izmaksas, kā arī ceturto daļu Ministru kabinets apstiprina programmas un nosaka to īstenošanas kārtību, finansējumu, atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus, tai skaitā finansējumu Finanšu institūcijas izdevumu segšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 22.punktā noteikto Finanšu ministrijas iebildumu un lūdzam papildināt šo noteikumu 9.punktu ar vidējas kapitalizācijas sabiedrībās sabiedrībām vai sniegt skaidrojumu, kāpēc vidējas kapitalizācijas sabiedrības nav atbalstāmas šo noteikumu ietvaros.
Vienlaikus lūdzam precizēt šo noteikumu 21. un 26.punktu, kur ir noteikta mikroaizdevumu un starta un izaugsmes aizdevumu mērķa grupa, kas šobrīd paredz atbalstu tikai MVU.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka 11.12.apakšpunktā noteiktās darbības un nozares ir jāievēro papildus 11.punktā noteiktajam. Šobrīd šo punktu var interpretēt, saprotot, ka uz 1.2.3.3.pasākumu ir attiecināms tikai 11.12.apakšpunktā noteiktais. Vēršam uzmanību, ka arī pārējās darbības un nozares, kas ir iekļautas 11.punktā, ir attiecināmas uz 1.2.3.3.pasākumu.
Atbilstoši lūdzam precizēt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam precizēt šajā sadaļā norādīto tiesību akta nosaukumu un numuru, ņemot vērā, ka šie ir grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem". Izziņā tiek norādīts, ka priekšlikums ir ņemts vērā un precizēts, bet precizējumi nav veikti.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 29.jūnija e-pasta vēstulē Nr.5.1/25/21/36 sniegto argumentāciju, ņemot vērā, ka valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti, kā arī ES fondu līdzfinansējumu var nodrošināt nacionālā līmenī arī no privātā līdzfinansējuma (papildus sk. Ekonomikas ministrijas sniegto skaidrojumu izziņas 9.punktā), lūdzam precizēt anotācijā sniegto informāciju, aizstājot valsts budžeta līdzfinansējumu ar privāto līdzfinansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācija 3.sadaļas 6.1.apakšpunktā sniegto informāciju pārcelt uz 6.2.apakšpunktu, vienlaikus precizējot, ka norādītais finansējums 15 662 858 euro ir 1.2.3.3. pasākumam nevis programmai, kā arī precizējot provizoriskā finansējuma izlietojumu pa gadiem, jo šobrīd finansējuma kopsumma veido 15 662 857 euro.  
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt programmas rādītāju novērtējuma projektu, norādot, vai tajā sniegtā informācija ir sniegta no Altum vai programmas viedokļa. Vienlaikus lūdzam piemērot vienotu pieeju, lai nodrošinātu datu izsekojamību, tai skaitā visos programmu rādītāju novērtējumos.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un pēc nepieciešamības precizēt vai skaidrot programmas rādītāju novērtējuma projekta 1. punktā noteikto programmas īstenošanas beigu/aizdevumu termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt programmas rādītāju novērtējuma projekta 5. punktu, norādot, ka izdevumu sadaļā ietverti sagaidāmie paredzamie citu risku zaudējumi.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju 11.12.5.apakšpunktu apvienot ar 11.9.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka, piesakoties aizdevuma termiņa pagarinājumam (kas tiek uzskatīts par jaunu de minimis atbalstu), atbalsta pretendentam ir jāsagatavo jauna de minimis veidlapa, aicinām papildināt noteikumu projektu un anotāciju ar nosacījumu, ka gadījumā, ja tiek pagarināts aizdevuma termiņš, atbalsta pretendentam ir jāsagatavo jauna de minimis veidlapa.
 
Piedāvātā redakcija
-