Atzinums

Projekta ID
22-TA-2565
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka no 18.-21. punkta redakcijas pašlaik nav skaidri nolasāms, cik projektu iesniegumus un ar kādiem nosacījumiem ir iespējams iesniegt, aicinām precizēt minēto punktu redakcijas, nodrošinot, ka:
1) noteikumu punkti, kuru mērķis nav noteikt iesniedzamo projektu iesniegumu skaitu, to nepiemin,
2) noteikumu punkti ir secīgi pēc to satura,
3) ir skaidri definēts maksimālais projektu iesniegumu skaits un ar to saistītie nosacījumi.
Lūdzu skatīt piedāvātās redakcijas.
Piedāvātā redakcija
18. Projektu īsteno dzīvojamā mājā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvju klasifikāciju dzīvojamā māja atbilst šādai klasei:
18.1. viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103);
18.2. divu dzīvokļu mājas (kods 11210101);
18.3. triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103).
 
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt un mainīt vietām ar 20. punktu, nodrošinot MK noteikumu punktu saturisku secību.
Piedāvātā redakcija
20. Vienā dzīvojamā mājā vai 19. punktā minētajā mājas daļā:
20.1. pirmā, otrā un trešā uzsaukuma ietvaros kopā var iesniegt vienu projekta iesniegumu;
20.2. ceturtā uzsaukuma ietvaros var iesniegt vienu projekta iesniegumu, tajā iekļaujot vienu no 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktos noteiktajām atbalstāmajām darbībām;
20.3. pasākuma ietvaros var īstenot tikai vienu projektu.
 
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt un mainīt vietām ar 19. punktu, nodrošinot MK noteikumu punktu saturisku secību.
Piedāvātā redakcija
19. Projektu drīkst īstenot vienā vai vairākos dzīvokļa īpašumos, neaptverot dzīvojamās mājas visus dzīvokļa īpašumus, ja nodrošināts šo noteikumu 22. punktā noteiktais un projekta ietvaros katram dzīvokļa īpašumam tiek nodrošināts individuāls siltumapgādes risinājums.
 
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ņemot vērā pie 18. p. iekļautos apsvērumus.
Piedāvātā redakcija
21. Ja personas īpašumā ir vairākas dzīvojamās mājas, papildus 20. punktā noteiktajam ievēro:
21.1. var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu par vienu no mājām, kur persona ir vienīgais īpašnieks,
21.2. var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu par mājām, kur persona nav vienīgais īpašnieks.
5.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām precizēt atbilstoši 18.-21. punktā veiktajiem precizējumiem, aizstājot tekstu "Projekta iesniedzējs – pilnvarotā persona ir tiesīgs iesniegt neierobežotu projektu iesniegumus skaitu, ja katrs projekts tiek īstenots citā dzīvojamā mājā un dzīvojamā māja pieder citiem īpašniekiem. Minētais netiek attiecināts uz dzīvokļa īpašumiem divu vai vairāku dzīvokļu mājā, tas ir, netiek pieļauts, ka tiek īstenoti vairāki projekti vienam īpašniekam piederošās viendzīvokļa dzīvojamās mājās, tai pašā laikā var tikt īstenoti projekti vairākās divu vai vairāku dzīvokļu mājās, ja vienam īpašniekam pieder vairāki dzīvokļu īpašumi, tai skaitā vienā daudzdzīvokļu mājā. Par vienu dzīvojamo māju neatkarīgi no tā dzīvokļu īpašuma skaita var īstenot tikai vienu projektu. Pirmā, otrā un trešā uzsaukuma ietvaros par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu" ar piedāvāto redakciju.
Piedāvātā redakcija
Maksimālais iesniedzamais projektu iesniegumu skaits tiek noteikts, ņemot vērā:
1) projekta īstenošanas vietu – vienā dzīvojamā mājā vai tās daļā, ja projektu īsteno saskaņā ar noteikumu 19. punktu, drīkst īstenot tikai vienu projektu;
2) dzīvojamās mājas īpašniekus – ja personas īpašumā ir vairākas dzīvojamās mājas, iesniedzamo projektu iesniegumu skaits papildus ir atkarīgs no tā, vai persona ir mājas vienīgais īpašnieks. Šajā gadījumā persona drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu par vienu no savā īpašumā esošajām mājām, kur persona ir vienīgais īpašnieks. Ja persona nav dzīvojamās mājas vienīgais īpašnieks, projektu iesniegumu skaits attiecībā uz personu netiek ierobežots, lai neizslēgtu pārējo kopīpašnieku iespējas pretendēt uz atbalstu pasākumā. Piemēram, ja persona ir vienīgais īpašnieks viena dzīvokļa mājai un kopīpašnieks divu dzīvokļu mājai, projekta iesniegumus var iesniegt par abām mājām. Ja persona ir vienīgais īpašnieks viena dzīvokļa mājai un divu dzīvokļu mājai, projekta iesniegumu var iesniegt tikai par vienu no tām.
Papildus ietverts nosacījums, ka pirmā, otrā un trešā uzsaukuma ietvaros kopā par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu, kā arī ceturtā uzsaukuma ietvaros par vienu dzīvojamo māju var iesniegt vienu projekta iesniegumu, tajā iekļaujot vienu no 42.1., 42.2., 42.3. un 42.4. apakšpunktos noteiktajām atbalstāmajām darbībām.