Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka 2020.gadā, ieviešot jauno studiju un studējošo kreditēšanas modeli, tika noteikts, ka studiju un studējošā kredīti vairs netiks dzēsti par darbu Ministru kabineta noteiktās jomās un amatos.
Ņemot vērā minēto, nav saprotams no kādiem līdzekļiem no 2024.gada paredzēts ieviest kredītu dzēšanu topošajiem un jaunajiem skolotājiem. Attiecīgi lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 3.sadaļas "Risinājumi" otrajā rindkopā sniegto informāciju (28.lpp.).
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Šobrīd informatīvajā ziņojumā Izglītības un zinātnes ministrija nav pievienojusi informāciju par iespējamā finansēšanas modeļa ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetiem, kas būtu pamatota ar detalizētiem finansiālajiem aprēķiniem. Savukārt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā doto uzdevumu īstenošanas rezultātā varētu veidoties ietekme uz valsts vai pašvaldību budžetiem. Tā kā informatīvajā ziņojumā šī ietekme nav uzrādītā, tad atbalstot informatīvo ziņojumu, Ministru kabinetam tiek piedāvāts uzņemties saistības neprognozējamā apmērā bez finansiāla seguma (protokollēmuma projekta 6., 7. un 14.punkts, kā arī 2.2., 4.2., 4.3., 11.2., 15.3. apakšpunkts).
Tāpat, ja jaunā finansēšanas modeļa ieviešanai būs nepieciešams papildu valsts budžeta finansējums, tad jautājums par tā piešķiršanu ir skatāms 2025.-2027.gada budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Pašvaldību likuma 4.panta 1.daļas 4.punktam pamatizglītības programmu īstenošana ir pašvaldību funkcija, nav atbalstāma pašvaldību funkcijas pārņemšana uz valsts budžetu.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka protokollēmuma 3.punktā minēto vadlīniju izstrādes termiņš atšķiras no konceptuālā ziņojuma 4.sadaļā “Tālākās darbības un laika grafiks” 1.2. punktā minētā termiņa, lūgums salāgot un precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka jau šobrīd pašvaldību savstarpējo norēķinu kartība pastāv un to regulē Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumi Nr.418 ”Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, uzskatām, ka ir svītrojams 4.4. apakšpunkts un vienlaicīgi precizējams MK sēdes protokollēmuma 4.punkts, svītrojot Finanšu ministriju no iesaistīto institūciju saraksta.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija neveido izglītības nozares politiku, ir precizējams MK sēdes protokollēmuma 6.punkts, svītrojot Finanšu ministriju no atbildīgo institūciju saraksta.

 
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt likumprojekta nosaukumu uz "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam".
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Finanšu ministrija neveido izglītības nozares politiku, ir precizējams MK sēdes protokollēmuma  7.punkts, svītrojot Finanšu ministriju no atbildīgo institūciju saraksta. Vienlaikus lūdzam izvērtēt MK sēdes protokollēmuma 7.punktā minēto, vai pie ES ārējās robežas esošo pašvaldību atbalstīšanai, kurās politiski drošības apsvērumu dēļ tiek nolemts saglabāt izglītības iestādi, neskatoties uz to, ka konkrētajā izglītības iestādē skolēnu skaits neatbilst valstī noteiktajiem kvantitatīvajiem kritērijiem ar mērķi nodrošināt finansējumu kvalitatīvas izglītības īstenošanai, ir nepieciešams veidot atsevišķu finanšu programmu.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma 15.1.apakšpunktā atsauci uz Izglītības likuma 14.panta 8.1.punktu nevis daļu.
Piedāvātā redakcija
-
10.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK sēdes protokollēmuma 15.2.apakšpunktā precizēt atsauci uz Izglītības likuma 60.panta 3.2 daļu nevis punktu.
Piedāvātā redakcija
-