Atzinums

Projekta ID
23-TA-1721
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Būvuzņēmēju apvienība"
Atzinums iesniegts
23.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
"(4) Ja uzaicinātājs ir juridiska persona, šā panta trešajā daļā minēto aizliegumu var noteikt arī valdes vai padomes loceklim, šo aizliegumu attiecinot uz visiem komersantiem, kur šīs personas darbojas kā valdes vai padomes locekļi, vai fiziskām vai juridiskām personām, kuras pilnvarojušas šo personu uzaicināt ārzemniekus."
LBA kategoriski iebilst pret minētās normas pieņemšanu piedāvātajā redakcijā, jo norma faktiski pieļauj sodīt personas, kurām vispār nav nekādas saistības ar atsevišķās personas (valdes/padomes locekļa) rīcību kā citas juridiskas personas pārstāvim. Turklāt, nelabvēlīgās sekas var piemērot neatkarīgi no tā vai minētā persona ir rīkojusies negodprātīgi vai vienkārši bijusi valdes/padomes loceklis uzņēmumā, kas pieļāvis normā minētos pārkāpumus. Kā jau norādījām iepriekš, Grozījumos piedāvātās redakcijas pieļauj sodīt arī godprātīgu personu apstākļos, kuros tai pat nav iespējas ietekmēt negodprātīgas personas rīcību, kas ir saņēmusi uzturēšanās atļauju.
Līdz ar to, ja Grozījumi tiks pieņemti piedāvātajā redakcijā, nekādi uzlabojumi ārvalstu darbaspēka piesaistē netiks panākti, jo liela daļa godprātīgu būvkomersantu vispār neuzsāks uzturēšanās atļaujas kārtošana procesu, baidoties no potenciālām soda sankcijām arī gadījumos, kur tiem nebūs iespēja ietekmēt uzaicināmo personu rīcību. Tādējādi drīzāk tiks panākts pretējs un ārvalstu darbaspēks vēl vairāk tiks ievests izmantojot kaimiņvalstīs izsniegtās uzturēšanās atļaujas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
"4) konstatēts, ka pēdējā gada laikā uzaicinātājs uzaicinājis ārzemniekus, kuri pārkāpuši ar ārzemnieku ieceļošanu un uzturēšanos saistīto normatīvo aktu prasības vai kuru uzturēšanās Latvijas Republikā neatbilst ielūgumā vai izsaukumā norādītajam vīzas vai uzturēšanās atļaujas saņemšanas iemeslam;"
Lūdzam grozīt piedāvāto redakciju tādējādi, ka nelabvēlīgās sekas uzaicinātājam iestājas tikai tādos gadījumos, kad uzaicinātājs rīkojies negodprātīgi vai nav rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.
Šajā gadījumā var būt ļoti daudz un dažādi piemēri, kad pat vis godprātīgāko uzaicinātāju varēs sodīt, neskatoties uz to, ka vienīgā patiesi negodprātīgā persona ir ārvalstu nodarbinātais.
Kā piemērus varam minēt vairākas situācijas:
- Ārvalstu nodarbinātais, bez uzaicinātāja ziņas, savā brīvajā laikā nelegāli strādā pie cita darba devēja vai kaimiņvalstī.
- Ārvalstu nodarbinātais saņem slimības lapu, bet vienlaicīgi nelegāli strādā pie cita darba devēja vai kaimiņvalstī.
Abos gadījumos uzaicinātājam nav tiesības 24 h diennaktī veikt nodarbinātā kontroli, bet Grozījumos iekļautā punkta redakcija neparedz izņēmumus attiecībā uz godprātīgiem uzaicinātājiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
"2) konstatēts, ka uzaicinātājs nav izpildījis šā panta pirmajā daļā noteikto informēšanas vai izdevumu segšanas pienākumu. Ja aizliegums uzaicināt ārzemniekus saistīts ar to, ka uzaicinātājs nav sedzis ar ārzemnieka veselības aprūpi, uzturēšanos Latvijas Republikā vai atgriešanos mītnes zemē saistītos izdevumus, to var noteikt uz laiku līdz minēto izdevumu segšanai;"
Lūdzam precizēt redakciju, tādējādi, ka negatīvās sekas uzaicinātājam var iestāties tikai tādos gadījumos, ja uzaicinātājs nav pildījis normatīvajos aktos un/vai līgumā noteiktos pienākumus, kas aprakstīti piedāvātajā redakcijā. Pretējā gadījumā piedāvātā redakcija aptver, piemēram, arī tādus medicīniskus izdevumus, kuru apmaksāšana neietilpst uzaicinātāja pienākumos, ja traumas radušās ārpus darba un/vai uzturēšanas atļaujas saņēmēja prettiesiskas rīcības rezultātā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
"1) konstatēts, ka uzaicinātājs ir sniedzis nepatiesas ziņas;"
LBA lūdz precizēt Grozījumu redakciju un noteikt, ka nelabvēlīgas sekas pieteicējam var iestāties, ja uzaicinātājs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas. Uzņēmēji sniedz tikai tos dokumentus, kurus tiem ir iesniedzis potenciālais darbinieks.
Uzturēšanas atļaujas saņemšanas procesā būvkomersantiem lielākoties nākas paļauties uz tiem dokumentiem, kurus iesniedz potenciālais uzturēšanās atļaujas saņēmējs un uzņēmējiem nav piekļuves dažādiem pretendentu personu datiem un to mītnes zemes valsts reģistriem. Līdz ar to sniegto dokumentu pārbaude jau ir kompetento iestāžu atbildība un godprātīgiem būvkomersantiem nebūtu pamats piemērot nelabvēlīgas sekas gadījumos, kad būvkomersants nav vainojams pie nepatiesu ziņu iesniegšanas.
Piedāvātā redakcija
-