Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam šo punktu izteikt kā atsevišķu 9.5 apakšpunktu. 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekta 5. sadaļā “Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi” ir uzskaitīti visi komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu nosacījumi, un tie nav minēti MK noteikumu projekta 25.punktā, aicinām precizēt MK noteikumu projekta 16.4.apakšpunkta redakcijā ietverto atsauci, atgriežot iepriekš korekto atsauci uz MK noteikumu projekta 5.sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekta 5. sadaļā “Ar komercdarbības atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi” ir uzskaitīti visi komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu nosacījumi, kuriem 2.kārtas ietvaros projekta iesniedzējam ir jāatbilst, ja tas pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, aicinām papildināt MK noteikumu projekta 20.punktu ar apakšpunktu pēc līdzības ar MK noteikumu projekta 16.4.apakšpunktu, nosakot, ka investīcijas otrās atlases kārtas ietvaros projekta iesnieguma iesniedzējam ir jāatbilst komercdarbības atbalsta nosacījumiem atbilstoši šo noteikumu 5.sadaļā minētajiem de minimis atbalsta nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju 1.4.kritērijā ir paredzēts, ka projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu. Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam atbalstu sniedz ne tikai kā de minimis, bet arī saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta nosacījumiem, ir nepieciešams projekta iesniegumam pievienot attiecīgo procedūras aprakstu, lai novērstu nelikumīga komercdarbības atbalsta sniegšanas risku. Lai nodrošinātu skaidrību par to, kuras komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģijas ir jāizstrādā, lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju, ka projekta iesniegumam ir pievienota gan projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu, gan procedūra, kā tas nodrošinās atbalsta sniegšanu ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta nosacījumus. Aicinām ietvert attiecīgo nosacījumu par procedūras izstrādi arī MK noteikumu projektā attiecībā uz pasākumā iesaistītajiem finansējuma saņēmējiem, kas gan pirmās, gan otrās kārtas ietvaros tālāk sniegs komercdarbības atbalstu gala labuma guvējiem.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību uz de minimis atbalsta nosacījumu un MK noteikumu projekta 24.5.apakšpunktā ietverta nosacījuma  piemērošanu – gadījumā, ja atbalstam piesakās EDIC (saskaņā ar MK noteikumu projekta 16.1.apakšpunktu), tad EDIC kā juridiska persona arī aizpilda un iesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapu VVU līmenī un saņems de minimis atbalstu, nevis atsevišķi kāds EDIC kopas dalībnieks.
Vienlaikus, ņemot vērā, ka MK noteikumu projekta 24.punktā ir minēti nosacījumi, kas attiecināmi uz pirmās un otrās kārtas projekta iesniedzējiem, lūdzam MK noteikumu projekta 24.5.apakšpunktu papildināt arī attiecībā uz biedrībām, kas saskaņā ar MK noteikumu projekta 20.punktu ir otrās kārtas projekta iesniedzēji. Arī biedrībām ir jāaizpilda un jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapu VVU līmenī, ņemot vērā, ka biedrības arī saņems de minimis atbalstu,
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK noteikumu projekta 80.punktu, gala labuma guvējam sniedz atbalstu prioritāri saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31.pantu. Ņemot vērā attiecīgo nosacījumu, aicinām precizēt MK noteikumu projekta 29.punkta nosacījumu, lai tas atbilsu Komisijas regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punktā ietvertajam stimulējošās ietekmes nosacījumam, jo, lai tiktu ievēroti stimulējošās ietekmes nosacījumi, atbalsts ir piešķirams pirms apmācībām.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt šo punktu šādā redakcijā:
"EDIC kā finansējuma saņēmējs, nodrošinot pārbaudes dokumentēšanu, ir pārliecinājies, ka tiešsaistes apmācību kursu sniedzējs var sniegt apmācības, kas nodrošina investīcijas mērķa sasniegšanu, apmācību sniedzējs ir ar pietiekamu kapacitāti un apmācību kursa saturs ir atbilstošs gala labuma guvēju apmācību vajadzībām."
Piedāvātā redakcija
EDIC kā finansējuma saņēmējs, nodrošinot pārbaudes dokumentēšanu, ir pārliecinājies, ka tiešsaistes apmācību kursu sniedzējs var sniegt apmācības, kas nodrošina investīcijas mērķa sasniegšanu, apmācību sniedzējs ir ar pietiekamu kapacitāti un apmācību kursa saturs ir atbilstošs gala labuma guvēju apmācību vajadzībām.
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam šo punktu izteikt šādā redakcijā:
"Pirmās kārtas ietvaros tiešsaistes apmācības kursu gala labuma guvējam var sniegt inovācijas kopas dalībnieks, sedzot atalgojuma radušās izmaksas no personāla izmaksām. Inovācijas kopas dalībnieka sniegtajiem apmācības kursiem jāatbilst šo noteikumu 34. punktā iekļautajiem nosacījumiem."
Piedāvātā redakcija
Pirmās kārtas ietvaros tiešsaistes apmācības kursu gala labuma guvējam var sniegt inovācijas kopas dalībnieks, sedzot atalgojuma radušās izmaksas no personāla izmaksām. Inovācijas kopas dalībnieka sniegtajiem apmācības kursiem jāatbilst šo noteikumu 34. punktā iekļautajiem nosacījumiem.
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt apakšpunkta numerāciju - 44.2. apakšpunkts ir vērsts uz gala labuma guvējiem nevis finansējuma saņēmēju (44.1. apakšpunkts).
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka no MK noteikumu projekta 45.punkta redakcijas nav skaidrs, kuras darbības tiks attiecinātas - lūdzam šo atbilstoši precizēt, sasaistot attiecīgā punkta nosacījumu ar attiecināmajām izmaksām. Vienlaikus atkārtoti vēršam uzmanību, ka pirmās saistības var tikt uzņemtas un darbi pie projekta drīkst būt uzsākti tikai pēc rakstiska projekta pieteikuma iesniegšanas, izņemot tās aktivitātes, kas nav uzskatāmas par darbu sākumu, atbilstoši Komisijas regulas  Nr. 651/2014 2.panta 23.punktā noteiktajai darbu sākuma definīcijai. Aicinām papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā izpaudīsies Regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punkta prasību izpilde, piemēram, MK noteikumu projekta 29.punkta gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām noteikumu projektā un anotācijā viennozīmīgi atrunāt, kā tiek kontrolēts dubultais finansējums:
1) 50. p. nosaka, ka viens GLG nodarbinātais nedrīkst apgūt vienu un to pašu kursu atkārtoti, izņemot, ja iepriekš tas apgūts 14-20 plānošanas perioda pasākumā un kopš tā pagājis vairāk nekā gads;
2) 52. p. nosaka, ka GLG apliecina, ka nav bijusi mācību kursu dublēšana par vienu un to pašu tēmu pie viena un tā paša apmācību sniedzēja (t.i., nav minēts viena nodarbinātā līmenis, bet ir papildu nosacījums, ka dublēšanās nav pieļaujama tieši pie viena un tā paša apmācību sniedzēja, nevis par vienu un to pašu tēmu kopumā);
3) anotācijā noteikts "Lai nodrošinātu, ka viens un tas pats gala labuma guvēja darbinieks  2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros neapmeklētu vienu un to pašu kursu, gala labuma guvējam būs jāiesniedz apliecinājums par to, ka apmācību kursi nav apmeklēti viena projekta ietvaros. Apmācībās iesaistītais gala labuma guvēja nodarbinātais nedrīkst apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi. Šī norma neattiecas, ja apmācību kursi apgūti Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākumu ietvaros no pēdējā apmācību kursa apgūšanas ir pagājis vairāk kā gads" - pirmais citētais teikums neatbilst noteikumu projekta 50. p., 52. p. un otrajam citētajam teikumam, t.i., paredz, ka viens darbinieks nedrīkst apmeklēt vienu un to pašu kursu tikai viena projekta ietvaros nevis kopumā, bet ar izņēmumu attiecībā uz 14-20 periodu. Papildus visā citātā nav minēts viens un tas pats apmācību sniedzējs, kas ir noteikts 52. p.
4) anotācija precizēta, nosakot: "Papildus noteikumu projekts ir papildināts ar normu, kas nosaka, ka gala labuma guvējs, iesniedzot iesniegumu finansējuma saņēmējam, vienlaikus apliecina, ka nav bijusi mācību kursu dublēšana par vienu un to pašu tēmu pie viena un tā paša apmācību sniedzēja" - atbilstoši noteikumu 52. p., taču neatbilstot noteikumu 50. p. un iebilduma 3) punktā minētajam.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ievērojot minēto atkārto lūdzam precizēt noteikumu projekta 61.2.apakšpunktu (iepriekš bija 59.2.apakšpunkts). Vēršama uzmanību, ka attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa attiecināšanu nav piemērojami izņēmi, tai skaitā uz projekta vadības izmaksām, kas noteiktas noteikumu projekta 53. punktā. Atkārtoti norādām, ka minētās izmaksas netiek segtas no Atveseļošanas fonda līdzekļiem.
Ņemot vērā komentārā ietverto skaidrojumu un, lai nerastos interpretācijas, lūdzam nosacījumu par PVN izdalīt atsevišķā apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst šo punktu, jo tas dublē 61.2. iekļauto informāciju. 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izteikt šo punktu šādā redakcijā:
"Izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, ja šādas izmaksas ir radušās, gala labuma guvējs tās finansē no saviem līdzekļiem."
Piedāvātā redakcija
Izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, nav izmērāmas, samērīgas, pamatotas ar izdevumus apliecinošiem dokumentiem un nav ievēroti saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principi, ja šādas izmaksas ir radušās, gala labuma guvējs tās finansē no saviem līdzekļiem.
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst šo punktu, jo tā ir AF horizontālā prasība un investīcijas MK noteikumos to nevajag dublēt.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam šo punktu pārnest pie pārējiem finansējuma saņēmēja pienākumiem.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām papildināt MK noteikumu projekta 80.punktu, norādot, ka gala labuma guvēja atbilstība Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta nosacījumiem tiks vērtēta uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekta 81.punktā ir paredzēts, ka gala labuma guvējs vienojas ar finansējuma saņēmēju par komercdarbības atbalsta sniegšanas veidu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 vai Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem, pastāv iespēja arī gala labuma guvējiem saņemt atbalstu kā de minimis, aicinām papildināt MK noteikumu projektu ar nosacījumu, ka gadījumā, ja gala labuma guvējs pretendē uz atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, tad tam ir jāsagatavo un jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapa.
Aicinām pārskatīt MK noteikumu projektu, lai atbalsta pretendentam būtu viennozīmīgi skaidrs, kurā gadījumā tam ir jāiesniedz de minimis atbalsta uzskaites sistēmas veidlapa un kurā gadījumā tas saņems atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014. Ar attiecīgu skaidrojumu lūdzam papildināt arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un precizēt MK noteikumu projekta 81.punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt MK noteikumu projekta 83. un 84.punkta redakcijas, kā arī pārskatīt visas MK noteikumu projekta 5.sadaļas nosacījumu attiecināmību uz konkrēto saņēmēju, ņemot vērā, ka no Ekonomikas ministrijas sniegtajiem skaidrojumiem izriet, ka abu MK noteikumos paredzēto komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu nosacījumi varētu tikt attiecināmi gan uz finansējuma saņēmēju, gan uz gala labuma guvēju (atkarībā no tā, ar kuru komercdarbības atbalsta kontroles regulējumu atbalsts attiecīgajam subjektam tiks sniegts). Šobrīd joprojām nav skaidri noteikts, kādas de minimis prasības būs attiecināmas uz finansējuma saņēmēju, kādas uz gala labuma guvēju, piemēram, MK noteikumu projekta 84.punkta nosacījums varētu tikt attiecināms ne tikai uz finansējuma saņēmēju, bet arī uz gala labuma guvēju, ja tas atbalstu saņems kā de minimis.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar punktu, norādot, kurš brīdis tiks uzskatīts par juridiski saistošu, kad gala labuma guvējam radīsies likumīgas tiesības saņemt komercdarbības atbalstu. Skaidrojam, ka atbalsta piešķiršanas brīža identificēšana ir būtisks priekšnosacījums korektai interpretācijai par datumu, kurā uzskatāms, ka saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013 vai Komisijas regulu Nr.651/2014, atbalsts piešķirts tā saņēmējam.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka atbilstoši MKN 11.punktam 1.kārtas ietvaros ierobežoto projektu atlasi veic Ekonomikas ministrija, bet CFLA atlasi veic tikai 2.kārtas projektiem, nav korekti norādīt, ka CFLA izvērtēs pirmās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību regulai Nr.1407/2013, jo komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr.1407/2013 finansējuma saņēmējiem 1.kārtas ietvaros jānodrošina Ekonomikas ministrijai (jo veic atlasi), savukārt CFLA izvērtēs tikai 2.kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību regulai Nr.1407/2013, jo nodrošinās šī atbalsta piešķiršanu 2.kārtas finansējuma saņēmējiem. Līdz ar to, lūdzam no 91.punkta svītrot vārdu "pirmās" un papildināt šo punktu, norādot konkrēti, kas nodrošina komercdarbības atbalsta piešķiršanu 1. un 2.kārtas finansējuma saņēmējiem.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību vai nu Komisijas regulai Nr. 651/2014, vai nu Komisijas regulai Nr. 1407/2013, nevis abām regulām, kā arī Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 vai Komisijas regulai Nr. 1407/2013, aicinām izteikt MK noteikumu projekta 91.punktu, piemēram šādā redakcijā:

Piedāvātā redakcija
91. CFLA izvērtē pirmās otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 vai Komisijas regulai Nr. 1407/2013 un pieņem lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu.”
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt vērtēšanas kritērijus un, ja nepieciešams, attiecīgos noteikumu punktus:
1) nodrošinot, ka kritērijos parādās tikai tādi pārbaudāmie jautājumi, kas paredzēti kā prasības noteikumos, piemēram, par izslēgšanas kritērijā Nr. 1.3. minēto procedūru kā iesniedzamo dokumentu vai vispārīgajā atbilstības kritērijā Nr.10. noteiktajām prasībām projekta iesniedzējiem;
2) džēšot vai precizējot vispārīgo atbilstības kritēriju Nr. 9, kas pašlaik paredz noraidīt projektu, kas plāno saņemt atbalstu 2.3.1.2.i. (šīs) investīcijas ietvaros;
3) nedublējot pārbaudāmos jautājumus vispārīgajā atbilstības kritērijā Nr. 1.1. un Nr. 10.;
4) precizējot kvalitātes kritērija Nr. 2 apakškritēriju redakcijas - vai īstenoto projektu kopsumma ir vērtējama attiecībā pret pieprasīto finansējumu (AF finansējumu) vai iesniegtā projekta kopsummu (kopējo attiecināmo finansējumu),
5) dzēšot kvalitātes kritēriju Nr. 3, jo tas jau tiek vērtēts vispārīgajā atbilstības kritērijā Nr. 6;
6) apvienojot kvalitātes kritērijus Nr.4 un Nr.7 vai tos precizējot, skaidri nodalot, kas ir ilgstpēja kritērija Nr. 4 izpratnē, kas neiekļaujas kritērijā Nr. 7. (principā "nenodarīt būtisku kaitējumu"), jo viens no tiem ir izslēdzošs kritērijs, otrs nav un tas var radīt neviennozīmīgu izpratni vērtēšanā;
7) dzēšot kvalitātes kritēriju Nr. 5, jo saskaņā ar noteikumu 66.2. apakšpunktu GLG atlases kritēriji tiek izstrādāti pēc līguma noslēgšanas nevis atlases posmā.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Aicinām ņemt vērā KAKD iepriekš izteikto komentāru par Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā ietverto nosacījumu izvērtēšanu. Atkārtoti vēršam uzmanību, ka būtu jāprecizē anotācijas V sadaļas tabulā MK noteikumu projekta 82.12. apakšpunkta izvērtējumu, norādot, ka tiek paredzētas stingrākas prasības, ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā ietvertie nosacījumi ir attiecināmi tikai tādā gadījumā, ja atbalstu piešķir ar Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta reģionālā atbalsta mērķi, kas nav šī noteikumu projekta mērķis.
Piedāvātā redakcija
-