Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
24.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzskatām , ka šī aktivitātē ir jāattiecina arī uz pieacinātiem speciālistiem 
Piedāvātā redakcija
Lūdzam izteikt Noteikumu projekta punktu šādā redakcijā:
“3.       Pasākuma mērķa grupa ir personas, kuras ir reģistrētas likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” 3. panta 1., 2. un 11. punktā minētās palīdzības saņemšanai”.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 13. punkta redakcija  nerisina jautājumu par  reģionālo atšķirību mazināšanu un līdzsvarotas Latvijas teritorijas attīstībā.Rosinām visām pašvaldībām noteikt vienotus atbalsta nosacījumus, izsakot Noteikumu projekta punktus šādā redakcijā:

 
Piedāvātā redakcija
13. Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projekta iesniegumam šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai atlases ietvaros katrā atsevišķā pašvaldības teritorijā nevar pārsniegt 700 000 euro
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav pamatojuma maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summas vienam projekta iesniegumam diferencēt, jo tas nelidzsvaro reģionālās atšķirības 
Piedāvātā redakcija
Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projekta iesniegumam šo noteikumu 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atlases ietvaros katrā atsevišķā pašvaldības teritorijā ir 6 000 000 eir
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Papildināt ar 23. 5 punktu 
Piedāvātā redakcija
23.5 pašvaldības īpašumā esošu ēku atjaunošana;”
 
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Pašlaik Valsts zemes dienesta nepietiekamās kapacitātes rezultātā , pasūtot inventarizācijas un sakārtojot zemesgrāmatas, izpildes termiņi ir ilgāk par gadu, tādēļ ir neiespējami  līdz projektu iesnieguma iesniegšanas brīdim sakārtot īpašuma lietas 
Piedāvātā redakcija
Izteikt Noteikumu projekta 29. punktu sekojošā redakcijā :" Šo noteikumu 28. punktā norādītās izmaksas ir attiecināmas, ja īpašuma tiesības  ir nostiprinātas  zemesgrāmatālīdz projekta īstenošanas beigām. 
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret 31.punktā noteikto atbalstāmo darbību ietvaros attiecināmo izmaksu apmēru, kam noteikts ierobežojums – nepārsniedz 60 000 euro vidēji par vienu izbūvēto vai pārbūvēto dzīvojamās mājas dzīvokli.
Plānojot jaunbūvi vai pārbūvējot jau esošu ēku ar divu un vairāk istabu dzīvokļiem, noteikumu projektā noteiktā attiecināmo izmaksu robeža nav atbilstoša aktuālajai tirgus situācijai un vidējām būvniecības izmaksām, tāpēc lūdzam atbildīgo iestādi veikt atbilstošus labojumus MK noteikumu projektā un anotācijā, tajā ietverot tirgus situācijai un vidējām būvniecības izmaksām atbilstošas maksimālās attiecināmās izmaksas.
Vēršam uzmanību, ka, nosakot attiecināmo izmaksu summu ierobežojumu tikai balstoties uz dzīvokļu skaitu, tiek kritiski ierobežotas iespējas īstenot jau esošu ēku atjaunošanas un/vai pārbūves darbus, ar iekļautiem teritorijas labiekārtošanas darbiem, ventilācijas izbūves darbiem, vides pieejamību prasību nodrošināšanu, elektroenerģijas prasību pielāgošanu esošajiem būvnormatīviem un citiem vitāli svarīgiem būves elementiem.
Esošā pasākuma mērķis sevī ietver ne tikai jaunu tipveida ēku būvniecību, bet lietderīgi izmantot jau pašvaldību īpašumā esošā, tomēr šobrīd lietošanai nederīgā dzīvojamā fonda pielāgošanu cilvēkiem cienīgiem dzīvošanas apstākļiem. Šādu ēku pārbūve un pielāgošana ir komplicēts un finansiāli ietilpīgs mērķis, tādēļ būtu nekorekti attiecināt tādas izmaksas, kas sedz tikai dzīvokļu pārbūvi, neietverot ēku kā kopumu. Piedāvājam noteikt izmaksas vienam kvadrātmetram (no kopējās ēkas pārbūves un/vai atjaunošanas platības). Šobrīd esošā tirgus situācija liecina, ka jaunbūves un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas izmaksas uz vienu kvadrātmetru ir vidēji 2000 euro.
Balstot savu argumentu aprēķinos, norādām, ka situācijā, lai izbūvētu daudzdzīvokļu mājokli ar kopējo platību 2600 m2 ar 40 dzīvokļiem (katrs vidēji 50 m2), pēc esošās MK noteikumu projekta redakcijas tiktu attiecinātas izmaksas 2 400 000 euro. Taču, rēķinot kopējās būvniecības izmaksas šāda apmēra jaunbūvei ar izmaksām 2000 euro/m2, kopējās izmaksas sastādītu vismaz 5 200 000 euro. Ar šobrīd noteikto ierobežojumu, ņemot vērā esošo noteikumu projekta regulējumu, vairāk kā puse no izmaksām netiktu attiecinātas.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tehniska rakstura iebildums 
Piedāvātā redakcija
36.2. ne retāk kā vienu reizi ceturksnī savā tīmekļvietnē ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;