Atzinums

Projekta ID
22-TA-1823
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt MK noteikumu projekta 6.punktā minētā rādītāja sasniedzamo vērtību atbilstoši spēkā esošajā Eiropas Padomes īstenošanas lēmumā (CID) un darbību kārtībā (Operational Arrangements) noteiktajam, proti, norādot, ka jāsasniedz rādītājs "Jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla) " - 60 km. Vienlaikus, ja nepieciešams, aicinām izvērtēt iespēju anotācijā skaidrot situāciju, ka ir ierosināti grozījumu priekšlikumi attiecībā uz sasniedzamā rādītāja vērtību, par kuriem vēl nepieciešams vienoties ar Eiropas Komisiju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 6.3.apakšpunktu atbilstoši spēkā esošajā Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk - AF) plānā noteiktajam, ka posmā "Rīga-Ķekava" plānots attīstīt veloinfrastruktūru 22 km garumā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt  noteikumu projekta 6.4.apakšpunktu atbilstoši spēkā esošajā AF plānā noteiktajam, ka posmā "Rīga-Babīta-Piņķi" plānots attīstīt veloinfrastruktūru 14 km garumā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 6.5.apakšpunktu atbilstoši spēkā esošajā AF plānā noteiktajam, ka posmā "Rīga-Mārupe" plānots attīstīt veloinfrastruktūru ~ 2 km garumā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūgums sniegt skaidrojumu, kā tika noteiktas veloceliņa 1 km izmaksas un sadalīts finansējums. Nav saprotams, kāpēc Rīgas pilsētā 1 km veloceliņa izmaksā ~1,5milj, bet Pierīgā vidēji tikai 350tk:
Ādažu novads (vismaz 11 km) - 354 965,45 euro uz 1km;
Mārupes novads (vismaz 9 km) - 319 666,67 euro uz 1km;
Ķekavas novads (vismaz 8.5 km) - 382 460,00 euro uz 1km;
Ropažu novads (vismaz 9 km) - 366 305.33 euro uz 1km;
Rīga (vismaz 14.5 km) - 1 461 015,86 euro uz 1km.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu svītrot vārdus "sadarbojoties ar Aģentūru", ņemot vērā, ka Aģentūra iesniedz pieprasīto informāciju, bet projekta atbilstības pārbaudi veic Ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot, ja projekta iesniegums tiks noraidīts un projekta iesniedzējam netiks lūgt iesniegt jaunu, vai projekta iesniedzējam būs iespēja apstrīdēt attiecīgo lēmumu un kāda būs kārtība.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot 18.punktā vārdu “pārbauda” un attiecīgi precizēt teikuma formulējumu, jo Aģentūra tikai iesniedz pieprasīto informāciju, bet projekta atbilstības pārbaudi saskaņā ar šo noteikumu projekta 17.punktu veic Ministrija.
Piedāvātā redakcija
Aģentūra, saņemot pieprasījumu no Ministrijas, termiņā, kas nav īsāks par piecām darbdienām no ministrijas pieprasījuma saņemšanas, sniedz informāciju, kas nepieciešama projekta iesniedzēja pārbaudei šo noteikumu 20.punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.
 
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām izmantot vienotu terminoloģiju visā MK noteikumu projektā un, kas ir saskaņā ar Atveseļošanās un noturības mehānisma plānu un tā pielikumu “Darbības kārtība, par kuru vienojas Eiropas Komisija un Latvija”. 
Piedāvātā redakcija
Dokuments, kas apliecina projektā paredzētā investīcijas mērķa kvantitatīvā rādītāja sasniegšanu ir akts par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, ko izsniegusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas.
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka MK noteikumu projekta 14.punktā nav iekļauti īpaši nosacījumi, aicinām svītrot vārdus “iesniedz Aģentūrā, ievērojot 14. punkta nosacījumus, ” un aizstāt šādā redakcijā “pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz Vadības informācijas sistēmā plānoto avansa un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un iepirkumu plānu.”
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt noteikumu projekta 33.1.apakšpunkta otrā teikuma paskaidrojošās daļas "..,lai Iepirkumu uzraudzības birojs un Aģentūra varētu plānot resursus iepirkumu pirmspārbaudēm un pārbaudēm " nepieciešamību un lietderību attiecībā uz finansējuma saņēmējam noteiktā pienākuma izpildi. 
Piedāvātā redakcija
33.1. pēc vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas iesniedz Aģentūrā, ievērojot 14. punkta nosacījumus, plānoto avansa un maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiku un iepirkumu plānu. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā pastāvīgi aktualizē iepirkuma plānu izmaiņu gadījumā.
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām izvērtēt, vai MK noteikumu projekta 33.5.apakšpunkts nav nozares ministrijas funkcija, vienlaicīgi aicinām papildināt ar vārdu "informāciju" pēc vārda "ievada".
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 33.7.apakšpunktu šādā redakcijā: "nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām.". 
Piedāvātā redakcija
nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas Nr. 2021/241 34. pantu un Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10.pantu, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām."
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt redakciju, ņemot vērā, ka pārbaudi veiks ministrija.
Piedāvātā redakcija
34.1. pēc ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju, kas nepieciešama projekta iesniedzēja pārbaudei šo noteikumu 20.punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem
15.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā anotācijā minēto, ka "projekts ir identificēts, kā stratēģisku svarīgs projekts", lūdzam precizēt, vai tikai viens no investīcijas ietvaros plānotajiem projektiem būs stratēģiski svarīgs, vai tādi būs visi projekti (ņemot vērā, ka investīcijas ietvaros plānoti vairāki projekti). Attiecīgi lūdzam papildināt MK noteikumu projektu ar informāciju, ka investīcijas ietvaros plānots/plānoti stratēģiski svarīgi projekti.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt iespēju izslēgt vārdus “kā nozares ministrija”, jo dublē 1.10.apakšpunktā noteikto.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums izskatīt iespēju, ka nevis katrs iesniedzējs iesniedz vienu projektu, bet gan par katru plānoto maršrutu iesniedz atsevišķu projektu. Šobrīd sanāk ka Mārupes novada pašvaldībai iesniedzot vienu projektu tajā būs jāiekļauj 2 veloceliņi (Rīga - Babīte - Piņķi; Rīga - Mārupe). Ja kādā no maršrutiem radīsies problēmas, tas varētu būtiski ietekmēr arī otru, kur varbūt nebūs problēmu.
Piedāvātā redakcija
Projektu iesniedzēji ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kā arī Ropažu, Ķekavas, Mārupes un Ādažu novada pašvaldības. Projekta iesniegumā iekļauj vienu marštrutu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā noteiktajam rādītājam un šo noteikumu 7. punktā noteiktajam pieejamajam AF finansējumam.
18.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka AF KPVIS funkcionalitāte jau ir nodrošināta un AF KPVIS tiks konfigurēta projekta iesnieguma veidlapa, tāpēc atsevišķi uzskaitīt datu laukus nebūs nepieciešams, līdz ar to ierosinām svītrot šo apakšpunktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums korekti norādīt punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
Aģentūra, saņemot pieprasījumu no Ministrijas, sagatavo un sniedz informāciju Ministrijai par finansējuma saņēmēja situāciju šo noteikumu 20. punktā minētajiem izslēgšanas kritērijiem.
20.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt Ministru kabineta noteikumu projekta 21.punktā vārdus "kārtību par AF plāna īstenošanu un uzraudzību" ar vārdiem "kārtībā par AF plāna īstenošanu un uzraudzību noteikto".
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja nepieciešams, aizstāt vārdus "vienošanos par investīcijas projekta īstenošanu" uz vārdiem "vienošanās par projekta īstenošanu" , lai nodrošinātu vienotu pieeju visā tekstā, ņemot vērā, ka turpmāk tekstā tiek lietots "vienošanās par projekta īstenošanu".
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārliecināties, ka noteikumu projekta 23.punkta redakcija "izbūvējot, pārbūvējot, atjaunojot, pilnveidojot un pielāgojot veloceļu infrastruktūru" ir atbilstoši spēkā esošajā CID un darbību kārtībā (Operational Arrangements) noteiktajam, ņemot vērā, ka CID rādītājs ir noteikts "Jaunizbūvētas vai atjaunotas veloinfrastruktūras garums Rīgas pilsētā un Pierīgā (daļa no Rīgas metropoles areāla)" - 60 km, un sniegt atbilstošu skaidrojumu anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Papildināt punktu ar visiem būvniecības dokumentācijas veidiem atbilstoši spēkā esošai likumdošanai, piemēram, apliecinājuma karte kā dokumentācijas veids ir svītrota no MK noteikumiem Nr.633  "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" ar 10.08.2021.
Piedāvātā redakcija
būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājuma kartes (ja tā izstrādāta līdz 10.08.2021.). paskaidrojuma raksta vai paziņojuma par būvniecību izstrādes izmaksas visām projektā paredzētajām darbībām un ar to saistīto būvekspertīžu un izpētes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.
24.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai arī AF ietvaros nav obligāta prasība nodrošināt veikto investīciju ilgtspēju (uzturēšanu) pēc projektu pabeigšanas, taču uzturēšanas izmaksu plānošana ir uzskatāma par labu finanšu plānošanu. Attiecīgi, plānojot AF investīcijas ieviešanas nosacījumus, aicinām izvērtēt ilgtspējas nodrošināšanas prasību iekļaušanu ieviešanas nosacījumos.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā vairākkārtēju atsaukšanos uz AF regulu turpmāk noteikumu tekstā, priekšlikums apakšpunktā atrunāt saīsinājumu “regula Nr.2021/241” un lietot turpmāk.
 
Piedāvātā redakcija
33.4. atbilstoši kompetencei ievada divas reizes gadā Vadības informācijas sistēmā informāciju AF plāna īstenošanas progresa pusgada ziņojuma (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021.gada 12.februāra regulas Nr.2021/241 ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu (turpmāk - regula Nr.2021/241) 27.pantu) sagatavošanai. Finansējuma saņēmējs informācijā norāda projekta progresa kopsavilkumu, tai skaitā, informāciju par iepirkumu statusu, lai nodrošinātu šo noteikumu 5. punktā minētā uzraudzības rādītāja sasniegšanu;
26.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai arī likumi.lv ir pieraksts ar lielajiem burtiem, priekšlikums lietot ar mazajiem, kā arī atrunāt saīsinājumu “Finansēšanas nolīgums” un lietot turpmāk tekstā. 
 
Piedāvātā redakcija
33.6. nodrošina piekļuvi ar projekta īstenošanu saistītajai informācijai un spēj to uzrādīt AF plāna īstenošanā un uzraudzībā iesaistītajām institūcijām, kā arī Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgumā (turpmāk Finansēšanas nolīgums) minētajām iestādēm;
27.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 33.13.apakšpunktu, nosakot, ka attiecīgo prasību nodrošina "piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dalībvalstij".
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt iespēju izslēgt apakšpunktu, lai novērstu tiesību normu dublēšanu ar MK 2021. gada 7. septembra noteikumiem Nr.621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība".
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kādi dokumenti ir domāti atsaucoties uz 24.8. apakšpunktu, ņemot vērā, ka 24.8.apakšpunkts atrunā attiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt nepieciešamību noteikt papildu nosacījumus, lai nodrošinātu plānoto ieguldījumu atbilstību dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju principiem vai skaidrot anotācijā, kāpēc tādus nav iespējams nodrošināt.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Aicinām anotācijas 3. sadaļā precizēt 5.3. apakšpunktu 2023. gadam ailē “izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru”, norādot līdzekļu apmēru ar mīnusa zīmi.
Piedāvātā redakcija
-
32.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” īstenošanas noteikumi"
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt MK protokollēmuma 3. un 4.punktā vārdus "priekšfinansējums" ar vārdu "finansējums", ņemot vērā, ka atbilstoši  noteikumu projektam tiek paredzēti avansa un starpposma maksājumi, nevis valsts budžeta priekšfinansējums. 
Piedāvātā redakcija
-