Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
09.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā Regulas Nr.2021/1060 40. pants cita starpā paredz sekojošo:
"Uzraudzības komitejas funkcijas
1.   Uzraudzības komiteja pārbauda:
d)ex ante novērtējuma elementus, kas uzskaitīti 58. panta 3. punktā, un stratēģijas dokumentu, kas minēts 59. panta 1. punktā;"
lūdzam precizēt punktu
Piedāvātā redakcija
Līdzdalības fondus un īpašos fondus ievieš atbilstoši tirgus nepilnību izvērtējumam, kurš izstrādāts atbilstoši  Regulas Nr. 2021/1060 58. panta 3. punktam. Atbildīgā iestāde tirgus nepilnību izvērtējuma sākotnējo un turpmākās versijas saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 40. panta 1. punkta “d” apakšpunktu iesniedz  informācijai pārbaudei Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejā (turpmāk – Uzraudzības komiteja).Izvērtējumā ietver vismaz šādus elementus:
a)ierosinātā programmieguldījuma apjoms finanšu instrumentā un gaidāmais sviras efekts, kam pievienots īss pamatojums;
b)finanšu produkti, ko ierosināts piedāvāt, ietverot iespēju, ka būs vajadzīga atšķirīga attieksme pret investoriem;
c)ierosinātā galasaņēmēju mērķgrupa;
d)paredzamais finanšu instrumenta ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt, ka jāievēro ne tikai Regula, bet arī likums
Piedāvātā redakcija
saskaņā ar Regulas Nr. 2021/1060 59. panta 7. punktu nodrošināt atklātu, caurskatāmu un objektīvi pamatotu atlasi, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu, kā arī nodrošina, ka visām personām, kas piedalās  finanšu instrumentu īstenošanā vai  kas piedalās gala saņēmēju atlasēs, tiek noteikts valsts amatpersonas status likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta (22)daļas izpratnē.
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūidzam paredzēt, ka ir jānodrošina, ka fondu paŗvaldnieki ievēros likumu.
Piedāvātā redakcija
organizēt fondu pārvaldnieku atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta, kā arī nodrošinot, ka fondu pārvaldniekiem tiek noteikts pienākums nodrošināt, ka visām personām, kas piedalās  finanšu instrumentu īstenošanā vai  kas piedalās gala saņēmēju atlasēs, tiek noteikts valsts amatpersonas status likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta (22)daļas izpratnē;
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūzam ievērot Reguli, kas apredz, ka UK paŗbauda izvērtējumu, nevbis tikai pieņem informācijai.
Piedāvātā redakcija
mainoties finanšu tirgus situācijai vai paredzot tirgus nepilnību izvērtējumā nenorādītu ERAF, KF vai TPF līdzfinansēta finanšu instrumenta atbalsta programmu, aktualizēt tirgus nepilnību izvērtējumu un iesniegt to informācijai pārbaudei  Uzraudzības komitejā;
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā Fondu ieviešanu uzrauga Uzraudzības komiteja, nevis tās sekretariāts, lūdzma precizēt punktu
Piedāvātā redakcija
reizi gadā informēt Uzraudzības komiteju sekretariātu par sabiedrības Altum attiecināmo un apstiprināto pārvaldības maksu.
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tā kā šajā punktā paredzētās darbības ir tādas, kuras iekļaujas Altum izveides pamatmērķos, lūdzam svītrot šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
līdzekļi, kas garantiju veidā paredzēti finanšu instrumentu gala saņēmējiem 1.2.2.2. SAM pasākuma un 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.4. pasākuma "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" ietvaros atbilstoši  Regulas  Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “b” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzma precizēt
Piedāvātā redakcija
kapitalizētas garantiju maksas subsīdijas gala saņēmējiem 1.2.2. SAM pasākuma un 1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.4. pasākuma "Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" ietvaros atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta  "c"  apakšpunktā, ja finanšu instrumenta valsts  atbalsta  programmā  ir paredzētas garantiju maksas subsīdijas;
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
līdzekļi, kas kapitāla veidā paredzēti gala saņēmējiem  1.2.3. SAM mērķa 1.2.3.2.  pasākuma "Iespējkapitāla ieguldījumi" ietvaros atbilstoši  Regulas  Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
līdzekļi, kas aizdevumu veidā paredzēti gala saņēmējiem 1.2.3.  SAM mērķa pasākumā 1.2.3.3. "Starta, izaugsmes aizdevumi" un 1.2.3. SAM mērķa pasākumā 1.2.3.5. "Aizdevumi produktivitātes kāpināšanai" regulas Nr.  2021/1060 68. panta 1. punkta “a” noteiktajai kārtībai, un kas aizdevumu un kapitāla atlaides veidā paredzēti 1.2.1.2. SAM pasākumā, 2.1.1. SAM pasākumos, 2.1.2. SAM mērķī, 2.1.4. SAM mērķī un 6.1.1.4. SAM pasākumā Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” un “c” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
No ES fondu līdzekļiem nebūtu jāapmaksā šādu finanšu instrumentu pārvaldības maksas, lūdzam svītrot šo punktu
Piedāvātā redakcija
sabiedrības Altum līdzdalības fonda  pārvaldības maksa un īpašo fondu, kas tiek ieviests tiešo finanšu instrumentu veidā, pārvaldības maksa atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktajām robežvērtībām;
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
No ES fondu līdzekļiem nebūtu jāapmaksā šādu finanšu instrumentu pārvaldības maksas, lūdzam svītrot šo punktu
Piedāvātā redakcija
īpašo fondu, kas tiek ieviests netiešo finanšu instrumentu veidā, pārvaldības maksa atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 68. panta 4. punktā noteiktajam.
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Pārvaldītājiem būtu jānoska soda sankcijas, ja tie nesasniedz definētos rezultātus, nevis tikai par 2% samazinātu maksu par paŗvaldību.
Piedāvātā redakcija
Sabiedrībai  Altum līdzdalības fondiem pārvaldības maksai un tiešo finanšu instrumentu pārvaldītājiem maksai, kas tiek aprēķināta pamatojoties uz snieguma rezultātiem, piemēro 2% soda nauda no pārvaldībā nodotā publiskā finansējuma apjoma fiannsamazinājumu, ja 2029. gada 31. decembrī netiek sasniegti sabiedrībai Altum šo noteikumu 8.  - 15. punktā noteiktie sasniedzamie iznākuma un rezultāta rādītāji.
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt
Piedāvātā redakcija
Līdzdalības fondu ietvaros esošo finanšu instrumentu publiskā finansējuma pirmā cikla veidotās atmaksas (t.sk. pamatsummas un ieņēmumu veidotās atmaksas) sabiedrība Altum izmanto atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 62. panta nosacījumiem, ievērojot EK lēmumu par sabiedrības Altum darbību un atbilstoši attiecīgo atbalsta programmu nosacījumiem vai Ministru kabineta lēmumam.Sabiedrība Altum nodrošina publisku inforāciju gan par publiskā finansējuma pirmā cikla kopējām atmaksām, gan nākamo ciklu kopējām atmaksām katru cetursksni kamēr publiskais finansējums paliek tās pārvaldībā.
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt punktu, ka ir jānodrošina, lai gala saņēmējiem būt saprātīgas maksas, kas viņiem jāsedz.
Piedāvātā redakcija
Tiešo un netiešo finanšu instrumentu administrēšanas maksu vai tās daļu, ko sedz gala saņēmēji, nedeklarē kā attiecināmos izdevumus.Tiešo un netiešo finanšu instrumentu administrēšanas maksu vai tās daļu maksimumus, ko sedz gala saņēmēji, nosaka Atbildīga iestāde un tiem jābūt publiski paziņotiem pirms 22.punktā noteiktā biznesa plāna iesniegšanas.
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot šo punktu, jo pārvaldēibas maksas nebūtu jāsedz no publiskā finansējuma
Piedāvātā redakcija
Sabiedrības Altum līdzdalības fonda pārvaldības maksu un tiešo finanšu instrumentu pārvaldības maksu, kura netiek ietverta šo noteikumu 32.6.apakšpunktā minētajās attiecināmajās izmaksās, var segt no atmaksātā finansējuma atbilstoši šo noteikumu 35.punktā noteiktajam.
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Finansējuma maksājumu kārtību lūdzam noteikt šajos noteikumos, lai netiktu pieļauta iepriekšējos plānošanas periodos konstatētais, ka valsts Finanšu instrumentu pārvaldniekiem ir pārskaitījusi būtiskus līdzekļus, bet finanšu instrumentu reālā  darbība attiecībā uz gala saņēmējiem notika ar milzīgu laika nobīdi. Piemeŗma šādi:
Piedāvātā redakcija
Ssadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus, tai skaitā starpposma maksājumus, līdzdalības fonda ietvaros realizētajiem finanšu instrumentiem, nodrošinot un uzraugot, ka ne vēlāk kā pusgada laikā finansējums ir realizējies gala saņēmēju apstiprinātos projektos.