Atzinums

Projekta ID
23-TA-1073
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
12.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, kas ietverts izziņas 9.punktā, un atkārtoti aicinām skaidrot anotācijā nepieciešamību noteikumu projektu papildināt ar 3.3.apakšpunktu, t.i., mazās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības definīciju, ņemot vērā, ka noteikumu projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts gan MVU, gan lielajiem uzņēmumiem un MVU un lielo uzņēmumu definīcijas ir attiecīgi jau iekļautas noteikumu projekta 3.1. un 3.2.apakšpunktos. 
Gadījumā, ja Ekonomikas ministrija plāno noteikumu projekta ietvaros sniegt atbalstu gan “mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām”, gan “vidējas kapitalizācijas sabiedrībām”, vēršam uzmanību, ka “mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrības” un “vidējas kapitalizācijas sabiedrības” definīcijas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 25.jūnija Regulas (ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 2.panta 6. un 7.punktā, savukārt tāda definīcija, kā "mazās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības" noteikta nav. Lūdzam veikt attiecīgus precizējumus noteikumu projekta 3.3.apakšpunktā.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, kas ietverts izziņas 11.punktā un atkārtoti aicinām to ņemt vērā.
Atbilstoši Ekonomikas ministrijas izziņā sniegtajam skaidrojumam, vienmēr tiks piemērots vai 12.1. vai 12.2.apakšpunktā noteiktais subsīdijas ekvivalenta aprēķins. Ar to saprotam, ka vai nu maksimālais atbalsta apmērs būs MVU gadījumā 5 miljoni eiro, vai lielo uzņēmumu gadījumā - 1,5 miljoni eiro. Līdz ar to, 12.3.apakšpunkts, kurā norādīti 7 miljoni eiro kā vēl viens maksimālais atbalsta apmērs, nekad netiks piemērots, jo minētais apjoms nekad netiks sasniegts. Lūdzam dzēst 12.3.apakšpunktu, jo tas ir lieks.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, kas ietverts izziņas 12.punktā, un atkārtoti aicinām precizēt noteikumu projekta 18.1.apakšpunktu, paredzot atbalsta pretendentam pienākumu iesniegt apliecinājumu par to, vai uzņēmums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma pieprasītu maksātnespējas procedūru. Nosacījums par apliecinājuma iesniegšanu ir nepieciešams, lai nodrošinātu korektu un visaptverošu Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunktā ietvertā nosacījuma piemērošanu. Atkārtoti skaidrojam, ka par iepriekšminēto nosacījumu atbalsta sniedzējam nav iespējams pārliecināties publiski pieejamos resursos un nosacījums ir jāvērtē, pamatojoties uz uzņēmuma iesniegtu apliecinājumu. Aicinām arī iepazīties ar Finanšu ministrijas 06.04.2021 vēstuli Nr.7-4/18/1868 “Par Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta piemērošanu”, kas adresēta arī Ekonomikas ministrijai.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā Finanšu ministrijas š.g. 29.jūnija e-pasta vēstulē Nr.5.1/25/21/36 sniegto argumentāciju, ņemot vērā, ka valsts budžeta līdzekļi ir ierobežoti, kā arī ES fondu līdzfinansējumu var nodrošināt nacionālā līmenī arī no privātā līdzfinansējuma, lūdzam precizēt anotācijā (arī anotācijas 3.sadaļā) sniegto informāciju, aizstājot valsts budžeta līdzfinansējumu ar privāto līdzfinansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegt skaidrojumu tikai par noteikuma projektā paredzētajām finansējuma izmaiņām (1.2.3.4. pasākumam un 1.2.2.2. pasākumam) nevis par kopējo programmai pieejamo finansējuma apmēru. Papildus lūdzam izmaiņas 5.1.punktā tāpat kā 5.punktā norādīt ar mīnus zīmi.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
8.2. Cita informācija
Priekšlikums
Saskaņā ar Finanšu ministrijas 1.4.vadlīniju "Vadlīnijas Ministru kabineta noteikumu par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu izstrādei Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada plānošanas periodā" 15.punktu, lūdzam papildināt anotācijas 8.2. sadaļu par pasākuma ietekmi uz horizontālo principu "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana", “Klimatdrošināšana” , “Energoefektivitāte pirmajā vietā”  un “Nenodarīt būtisku kaitējumu”.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Pamatojoties uz to, ka sabiedrībai "Altum" nav saistošas ES Kapitāla prasību direktīvā Nr.2013/36/ES (CRD IV) un Kapitāla prasību regulā Nr.575/2013 (CRR 575/2013) noteiktās prasības, lūdzam programmas rādītāju novērtējuma projekta 3.2.1. punktā atsaukties uz šīm prasībām kā etalona rādītāju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt programmas rādītāju novērtējuma projektu un rast saisti 1. punktā norādītajam kopējam programmas finansējumam ar MK noteikumos Nr. 383 noteikto programmas finansējumu, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt programmas rādītāju novērtējuma projektu un rast saisti 2. punktā norādītajai programmas ietekmei ar 1. punktā norādīto kopējo programmas finansējumu, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Joprojām šo noteikumu ietvaros nav noteikta skaidra demarkācija starp 1.2.2.2.pasākumu "Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" un 1.2.3.4.pasākumu “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai”. Lūdzam noteikt skaidrus nosacījumus, kurus jāizpilda, lai saņemtu atbalstu vienā vai otrā pasākumā.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam tehniski precizēt 1.2.apakšpunktu, to izsakot piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
1.2. Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības uzņēmējdarbības attīstībai” 1.2.2.2. pasākumu "Individuālās garantijas digitalizācijai un automatizācijai" (turpmāk – 1.2.2.2. pasākums) un 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām" 1.2.3.4. pasākumu “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai" (turpmāk – 1.2.3.4. pasākums) tiešo finanšu instrumentu veidā.
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka vārdam "apgūšana" ir arī negatīva nozīme, lūdzam vārdu "apgūts" aizstāt ar vārdu "ieguldīts".
Piedāvātā redakcija
-