Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība"
Atzinums iesniegts
28.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Rosinām visām pašvaldībām noteikt vienotus atbalsta nosacījumus
Piedāvātā redakcija
13. Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projekta iesniegumam šo noteikumu 23.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai atlases ietvaros katrā atsevišķā pašvaldības teritorijā ir 700 000 euro.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nosakot maksimālo pieejamo kopējo attiecināmo izmaksu summu vienam projektam, rosinām izvēlēties vienādus limitus visām pašvaldībām (neizdalot atsevišķi Rīgas valstspilsētas pašvaldību).
Piedāvātā redakcija
Maksimālā kopējo attiecināmo izmaksu summa vienam projekta iesniegumam šo noteikumu 23.2., 23.3. un 23.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atlases ietvaros katrā atsevišķā pašvaldības teritorijā ir 4 000 000 euro.
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, vai inženiertīklu pievadu (piemēram, zemes vienības robežās) ierīkošanas izmaksas ir iekļautas attiecināmajās izmaksās?
Dokumenta “Informativi_MKN_EM_4313” 28.7. -28.8.p. pieminēti tikai iekšējie inženiertīkli un
teritorijas labiekārtošana:
“28.7. ēkas iekšējo inženiertīklu ierīkošanas, pārbūves un atjaunošanas darbu izmaksas, kas
paredzētas detalizētā būvniecības darbu izmaksu tāmē, kas sastādīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par
būvniecības darbu izmaksu tāmju sagatavošanu un datēta ne vēlāk kā vienu gadu pirms projekta iesniegšanas
(attiecināms, ja nav būvprojekta sastāvdaļa);
28.8. teritorijas labiekārtošanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam, kas nepārsniedz 10% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;”
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām domāt par alternatīvu risinājumu, vērstu uz apņemšanos ierakstīt īpašuma tiesības zemesgrāmatā, bet ne zemesgrāmatu apliecību uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi.
Sakarā ar pastiprināto noslodzi Valsts zemes dienestā, lai saņemtu inventarizācijas lietu, un, ņemot vērā apstākli, ka nostiprinājuma lūgums par ēkas ierakstīšanu zemesgrāmatā, nepievienojot inventarizācijas lietu, nozīmētu stabilu atteikumu no zemesgrāmatas puses, kā arī to, ka pašvaldības Valsts zemes dienesta rindas nevar ne apiet, ne ietekmēt to mazināšanos (Gulbenes novada pašvaldība šo īpaši akcentē), norādām, ka jādomā par citu termiņu, kad īpašuma tiesībām ir jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā. Diemžēl prognozēt šīs rindas ir grūti, turklāt situācija dažādos reģionos var būt dažāda (citur tie var būt 8 mēneši, citur- pat gads).
Piedāvātā redakcija
29. Šo noteikumu 28. punktā norādītās izmaksas ir attiecināmas, ja ieguldījumi tiek veikti pašvaldības īpašumā. Īpašuma tiesībām projekta jābūt nostiprinātām zemesgrāmatā līdz projekta īstenošanas beigām.

 
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteiktais termiņš ir par īsu, lai spētu sakārtot nepieciešamo dokumentāciju visiem izveidotajiem
dzīvokļiem. Priekšlikums 36.8. punktā noteikto termiņu pagarināt līdz sešiem mēnešiem.
Piedāvātā redakcija

36.8. nodrošina, ka ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 23. punktā minēto darbību pabeigšanas dzīvokļi tiek izīrēti šo noteikumu 3. punktā minētajām personām likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanu” 3.panta 1. un 2. punktā minētās palīdzības sniegšanai;