Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka nav saprotams, kuros gadījumos pasūtītājam un komersantam ir tiesības vienoties, ka komersantam ir tiesības iepirkuma Līguma rezultātā radīto intelektuālo īpašumu, zinātību, jauno produktu vai tehnoloģiju izmantot tālākai komercializācijai ārpus iepirkuma Līguma, lūgums sniegt praktisku skaidrojumu ar piemēru, kādos gadījumos un uz kāda tiesiskā pamata, būs iespējama šāda vienošanās.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 71.2. apakšpunkts attiecināms uz noteikumu projektā regulētā pasākuma ietvaros sniegtu nepatiesu informāciju vai tīšu maldināšanu. Norādām, ka noteikumu projekta 71. punkts noteic, ka komersants nevar pretendēt uz finansējuma saņemšanu, ja iestājās 71.2. apakšpunktā minētais gadījums. Attiecīgi, lai minēto regulējumu piemērotu un liegtu komersantam pretendēt uz finansējuma saņemšanu, komersantam jāveic 71.2. apakšpunktā minētās darbības pirms finansējuma saņemšanas.
Ņemot vērā minēto, lūdzam skaidrot, kā punktā minētais regulējums tiks piemērots praksē.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūgums precizēt definīcijas otro teikumu atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām lietotajai terminoloģijai un deginīcijai.
Piedāvātā redakcija
Ar tehnoloģiju tiesībām saprot zinātību atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 21. marta Regulas Nr. 316/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu tehnoloģiju nodošanas nolīgumu kategorijām 1. panta 1. punkta "i" apakšpunktā noteiktajai definīcijai un minētās regulas 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minēto tiesību vai to kombināciju, tostarp minēto tiesību pieteikumus vai reģistrācijas pieteikumus.
 
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju sniegt atbalstu arī rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai preču zīmēm, jo arī preču zīmes ir nozīmīgs rūpnieciskā īpašuma objekts, un tās var kalpot kā spēcīgs mārketinga instruments, ar ko uzņēmējs var veicināt savu produktu atpazīstamību un paaugstina savu konkurētspēju, vienlaikus veicinot visas valsts ekonomisko attīstību.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu ir saprotama ne tikai šo tiesību nodošana (licencēšana), bet arī atsavināšana, tiesiskās skaidrības nodrošināšanai, lūgums noteikumu projektā lietot nevis apzīmējumu "nodošanas līgums", bet gan apzīmējumu "atsavināšanas līgums", ja šajā gadījumā ir saprotams, ka tiek atsavinātas tiesības nevis izsniegta licence. Tādējādi nodrošinot vienotas un skaidrākas terminoloģijas izmantošanu noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija

2.18. pētniecības rezultātu komercializācija – pētniecības rezultātā radīto zināšanu un tehnoloģiju pārnese tehnoloģiju tiesību komercializācijas ceļā, lai nodrošinātu pētniecības projekta sociālekonomisko atdevi, ieviešot radītās zināšanas un tehnoloģijas tirgū, tādējādi veicinot inovācijas uzņēmējdarbībā. Ar tehnoloģiju tiesību komercializāciju saprot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, ja pētniecības organizācija kā tehnoloģiju tiesību īpašnieks slēdz līgumu par tehnoloģiju tiesību izmantošanu vai atsavināšanu (intelektuālā īpašuma licences vai atsavināšanas līgums);
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam ņemt vērā, ka patenta piešķiršanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana) procedūra ir laikietilpīga un no patenta pieteikuma iesniegšanas līdz lēmumam par patenta piešķiršanu var paiet pat 2-3 gadi. Pirmais solis būs patenta pieteikuma iesniegšana un pieteikuma maksas apmaksa, vēlāk - pozitīva lēmuma gadījumā - būs jāsamaksā maksa par patenta publikāciju un reģistrāciju patentu reģistrā. Piedāvātais vaučera termiņš ļautu apmaksāt tikai pieteikuma iesniegšanas maksu. Lai piešķirto patentu uzturētu spēkā, ik gadu jāveic spēkā uzturēšanas maksājums, maksu nesamaksājot - patents spēku zaudēs. Iespējams, atbalsts varētu attiekties arī uz pirmo gadu patentu spēkā uzturēšanas maksājumiem. 
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt atsauci uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.
Piedāvātā redakcija
Komersants var saņemt atbalstu šo noteikumu 31.3. un 31.6. apakšpunktos minēto darbību īstenošanai, ja tas ir noslēdzis līgumu ar Pasūtītāju, kas atbilst Publisko iepirkumu likuma 1. panta 19. punktā noteiktajam, par iepirkuma Līguma priekšmetu un par to ir publicēts paziņojums Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā. Iepirkums, kurā piedalījies komersants, ticis organizēts kā inovāciju partnerības procedūra, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktajam un ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 2.5. apakšnodaļā “Inovācijas partnerības procedūra” noteikto kārtību. 
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam ņemt vērā, ka saistībā ar rūpnieciskā īpašuma reģistrēšanu, īpaši patentu piešķiršanu, ļoti būtisks ir konfidencialitātes faktors, respektīvi, iesniegtais patenta pieteikums ir konfidenciāls un tā saturs netiek izpausts publiski līdz Patentu likumā noteiktajam pieteikuma publiskošanas termiņam (18 mēneši no pieteikuma datuma). Informācijas izpaušana pirms patenta pieteikuma iesniegšanas liegs iespēju iegūt patentu, jo izgudrojums vairs neatbildīs novitātes kritērijam. Patenta pieteikumu var publiskot pirms likumā noteiktā termiņa, tomēr tas ne vienmēr ir pieteicēja interesēs.  Ilgāks laika posms no patenta pieteikuma iesniegšanas līdz tā publiskošanai ļauj izvērtēt un pārdomāt izgudrojuma attīstības stratēģiju (piem., atrast investorus) vēl pirms patentam pieteiktais izgudrojums ir publiskots. 
Jāuzmanās, cik un kāda informācija (līdz kādai detalizācijas pakāpei) tiek iekļauta projektu/ atskaišu dokumentācijā un kur tā tiek izpausta. Jāpārdomā konfidencialitātes nosacījums. 

 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju programmas “Atbalsta pasākumu nodrošināšana komersantiem jaunu produktu izstrādei un komercializācijai” 5.punkta, atbalstāmās gala labuma guvēja darbības papildināt ar “intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrāde” un “rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējums/priekšizpēte”.  
Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana var būt neefektīva, ja pirms tās nav izstrādāta skaidra uzņēmuma stratēģija intelektuālā īpašuma jomā.   
“Rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējums/priekšizpēte” nepieciešams, lai izvairītos no jau zināma risinājuma izstrādes, izvērtētu sava izgudrojuma tehnisko līmeni pirms patenta pieteikuma sagatavošanas, iepazītos ar citu īpašnieku aizsargāto rūpniecisko īpašumu noteiktā teritorijā un nepārkāptu citu īpašnieku tiesības.  
 
Piedāvātā redakcija
..
Atbalstmās gala labuma guvēja darbības:
- intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrāde;
- rūpnieciskā īpašuma objektu informācijas meklējums/priekšizpēte;
..