Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
26.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kontekstā ar par 35.punktu izteikto otro iebildumu, kā arī ņemot vērā to, ka atbilstoši 35.punkta nosacījumiem gan 21.8., gan 21.9.apakšpunktos paredzētajām darbībām tiek plānotas identiskas gala labuma guvēja atbalstāmās darbības, savukārt MKN 37.punkts nosaka, ka šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6. un 35.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs komersantam izsniedz vaučeru. Lūdzam EM izvērtēt 21.8.punkta nepieciešamību. Vēršam uzmanību, ka no pašreizējās punktu redakcijas nav skaidrs, ar ko atšķiras 21.8.apakšpunktā plānotais komercializācijas atbalsts no 21.9.apakšpunktā plānotā atbalsta.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam jau iepriekš izteikto FM iebildumu un lūdzam EM skaidrot, kā lielais komersants īstenojot komercializācijas atbalsta darbības (uzskaitītas MKN projekta 35.7. un 35.9-35.12.apakšpunktos) darbības varēs izpildīt nosacījumu par sadarbību ar MVU P&I darbībās. EM sniegtais skaidrojums izziņas 67.punktā nesniedz atbildi uz FM iebildumu pēc būtības.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
1. Lūdzam EM izvērtēt nepieciešamību precizēt MKN 35.punkta ievadteikumu attiecībā uz atbalstu komercializācijai (MKN 21.8.apakšpunkta izpratnē), ņemot vērā MKN projekta 37.punkta nosacījumu, ka šo noteikumu 35.1., 35.2., 35.3., 35.4., 35.5., 35.6. un 35.8. apakšpunktā minēto darbību īstenošanai finansējuma saņēmējs komersantam izsniedz vaučeru. Šobrīd 35.punkta ievadteikums sniedz maldinošu informāciju par MKN 21.8.apakšpunkta ietvaros atbalstāmajām darbībām.
2. Tāpat kontekstā ar EM izziņas 123.punkta skaidrojumu ar atsauci uz 2014.-2020.gada plānošanas perioda tehnoloģiju pārneses programmas konceptu (MKN Nr. 692), vēršam EM uzmanību, ka 35.9.-35.12.apakšpunktos uzskaitītās darbības 2014-2020 perioda TP koncepta ietvaros bija vērstas uz pētniecības organizāciju pētniecības rezultātu komercializācijas atbalstu, un atbalsts pētniecības organizāciju pētījumu rezultātu komercializācēšanai šobrīd un līdz grozījumu veikšanai Zinātniskās darbības likumā, MKN iekļauts netiek.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu.
Kontekstā ar EM izziņas 123.punkta skaidrojumu, atsaucoties uz 2014-2020.gadu perioda tehnoloģiju pārneses programmas īstenošanas MKN Nr. 692 un to 35.1.punktu, vēršam uzmanību, ka MKN Nr. 692 35.1.punkts ir attiecināms uz MKN Nr 692 29. punktā minētajiem pretendentiem tehnoloģiju pārneses pieteikumu īstenošanai - pētniecības organizācijām. Skat.otro iebildumu arī pie MKN projekta 35.punkta.

 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši MKN projekta 37.punktam, t.sk. par 35.3.un 35.6.pakšpunktā minētajām atbalsta darbībām, komersantam tiek izsniegts inovāciju vaučers. Savukārt, MKN projekta 46.2.apakšpunkts nosaka, ka finansējuma apjoms vienam inovāciju vaučera projekta pieteikumam nepārsniedz 25 000 euro.  MKN 58.punktā noteikts, ka komersants var saņemt atbalstu 35.3, 35.6.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai, ja ir noslēdzis iepirkuma līgumu. Savukārt, MKN 59.punkts paredz, ka komersanta iepirkuma līguma  priekšmeta līgumcenas apjoms nepārsniedz 50 000 euro apmēru. Lūdzam izvērtēt, vai 59.punktā un pārējos punktos noteiktās normas ir skaidri piemērojamas un MKN projektā neveidojas pretrunīgas normas starp punktiem, attiecīgi veicot atbilstošus precizējumus MKN. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot to, ka atbalstu aktivitātes ietvaros sniedz arī saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014, atbalsta saņēmējiem, kuri pretendē uz atbalstu saskaņā ar šo regulu, ir saistoša stimulējošās ietekmes nosacījuma ievērošana, kas ietverta šo MKN projekta 102.punktā. Vēršam uzmanību, ka šobrīd MKN projekta 63.punktā noteiktais, ka izmaksas gala labuma guvējiem varētu būt attiecināmas no līguma noslēgšanas brīža, nonāk pretrunā ar MKN projekta 102.punktā noteikto, ka šo noteikumu 35.1.,35.2.,35.3.,35.5. un 35.9.apakšpunktā minētās darbības var uzsākt no brīža, kad gala labuma guvējs ir iesniedzis finansējuma saņēmējam iesniegumu par projekta īstenošanu, ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 6.panta 2.punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Attiecīgi aicinām precizēt MKN projekta 63.punktu tā, lai tiktu novērsta pretruna ar MKN projekta 102.punktā noteikto.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, ja juridiskās saistības būs uzņemtas pirms projekta iesniegšanas, viss projekts neizpilda stimulējošās ietekmes nosacījumus un ir neatbalstāms. 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam EM uzmanību uz to, ka Kohēzijas poltikas programmas 2021-2027  (85) paragrāfs attiecībā uz 1.2.1. SAM "SAM “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” mērķa grupu cita starpā paredz atbalstu arī mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām (small mid caps ar darbinieku skaitu līdz 499) un attiecībā uz šo mērķa grupu nav attiecināms nosacījums par sadarbību ar MVU P&I darbībās, tomēr mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrības netiek iekļautas pasākuma mērķa grupā. Aicinām šo atkārtoti izvērtēt.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atkārtoti aicinām precizēt noteikumu projekta 2.19.apakšpunktā ietverto atsauci uz normatīvo aktu, precizējot to šādā redakcijā "Publisko iepirkumu likuma 1.panta 12.punktā".
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 11. punktu aiz vārdiem "var ierosināt" ar vārdiem un skaitļiem "no 2026. gada 1. janvāra".
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Informējam, ka Finanšu ministrija savu priekšlikumu MKN punkta normas redakcijai attiecībā uz RIS3 datu uzkrāšanu pie Finansējuma saņēmēja kaskādes projektos nosūtīs atsevišķi.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normas skaidru interpretāciju, lūdzam pārskatīt un pēc nepieciešamības precizēt noteikumu projekta 17. punktā vārdu "finansējuma saņēmējam" vai teikuma interpunkcijas lietojumu.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par pasākuma demarkāciju ar citiem Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākumiem, Atveseļošanas fonda un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība", tai skaitā demarkāciju arī starp citiem publiskā finansējuma avotiem, ja tādi tiek identificēti. Tāpat lūdzam skaidrot, kā praktiski demarkācija tiks nodrošināta.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Informējam, ka Finanšu ministrija savu priekšlikumu MKN punkta normas redakcijai attiecībā uz RIS3 datu uzkrāšanu pie Finansējuma saņēmēja kaskādes projektos nosūtīs atsevišķi.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 73.punktu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ievērojot MKN projekta 77.punktā ietverto nosacījumu, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, ka Komisijas regulas Nr.651/2014 2.panta 18.punkta c) apakšpunkta nosacījums tiks pārbaudīts, ņemot vērā atbalsta pretendenta iesniegto apliecinājumu, jo pārbaudi nav iespējams veikt, pamatojoties uz publiskajos reģistros pieejamo informāciju, bet paļaujoties tikai uz pretendenta iesniegtu apliecinājumu. Vienlaikus lūdzam paredzēt, ka šāda apliecinājuma iesniegšana ir paredzēta atbalsta sniedzēja projektu vērtēšanas kritēriju metodikā. 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesu judikatūrai atbilstošu pienākumu atgūt nelikumīgo komercdarbības atbalstu, aicinām MKN projekta 90.punktu izteikt piedāvātajā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
"Ja tiek pārkāptas komercdarbības atbalsta kontroles normas, kas izriet no Komisijas regulas Nr.1407/2013, gala labuma guvējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo de minimis atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
17.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka LIAA projekta izmaksas ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, atkārtoti lūdzam anotācijā sniegt pamatojumu un iekļaut MK sēdes protokollēmuma projektu, kas nosaka finanšu plūsmas pirms projekta apstiprināšanas nodrošināšanas nosacījumus, kā arī atbildīgās iestādes pienākumus un atbildību gadījumos, ja pirms projekta apstiprināšanas radušās izmaksas, kas nav attiecināmas no ES fondu līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
12. punktā "Vienkāršoto izmaksu metodikas" ir norādītas neprecīzas atsauces uz Noteikumu projekta punktiem. 
 
Piedāvātā redakcija
Lūdzam precizēt -
1) no "attiecīgi 37.punktā norādītajām izmaksām" uz attiecīgi 39.punktā norādītajām izmaksām";
2) no "MK noteikumu projekta 22. punkts" uz "MK noteikumu projekta 23. punkts";
3) no "Ekonomikas ministrija MK noteikumu projekta izstrādes laikā ir informējusi LIAA par likmes piemērošanas nosacījumiem, kā arī likmes apmērs ir noteikts MK Noteikumu punktā Nr. 22." uz "Ekonomikas ministrija MK noteikumu projekta izstrādes laikā ir informējusi LIAA par likmes piemērošanas nosacījumiem, kā arī likmes apmērs ir noteikts MK Noteikumu punktā Nr. 23.";
4) no "Darba braucienu un komandējumu izmaksas, atbilstoši MK noteikumu 57. punkta norādītajam" uz "Darba braucienu un komandējumu izmaksas, atbilstoši MK noteikumu 65. punkta norādītajam";
5) no "Ārvalstu komandējuma izmaksas sedzamas projekta īstenošanas un vadības personālam un Finansējuma saņēmēja darbiniekiem, kas piedalās šo noteikumu 20.6., 20.11. un 20.12. apakšpunktā minētajos pasākumos vai atbalsta to organizēšanu." uz "Ārvalstu komandējuma izmaksas sedzamas projekta īstenošanas un vadības personālam un Finansējuma saņēmēja darbiniekiem, kas piedalās šo noteikumu 21.6., 21.11. un 21.12. apakšpunktā minētajos pasākumos vai atbalsta to organizēšanu.".
 
19.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļas rindkopā:
"Ārējie eksperti, juridiskie pakalpojumi, konsultanti, konsultāciju pakalpojumi, darbinieki, ja tiek piesaistīti uz vairākām atbalsta programmām, tad attiecīgi izmaksas tiek proporcionāli nodalītas atbilstoši katra atbalsta programmas noslodzei kopumā nepārsniedzot 100%. Darbības izmaksu attiecināšanai klientam iesniedzamajos dokumentos būs jābūt norādītam īstenojamā projekta numuram, tādējādi nodrošinot, ka attiecināmo izmaksu pārklāšanos ar izmaksām citā programmā." redakcionāli precizēt
"Darbības izmaksu attiecināšanai klientam iesniedzamajos dokumentos būs jābūt norādītam īstenojamā projekta numuram, tādējādi nodrošinot attiecināmo izmaksu nepārklāšanos ar izmaksām citā programmā."Piedāvātā redakcija
-
20.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Iepazīstoties ar anotācijas papildinājumu attiecībā uz projekta personāla izmaksu nošķiršanu no ārējiem ekspertiem, juridiskiem pakalpojumiem, konsultantiem, konsultāciju pakalpojumiem, norādām, ka joprojām trūkst skaidrojuma par funkciju nošķiršanu no projekta personāla, kam tiek piemērota vienotā likme. Līdz ar to uzturam priekšlikumu un lūdzam sniegt argumentētu skaidrojumu par funkciju nošķiršanu. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja funkcijas pārklājas ar finansējuma saņēmēja personālam paredzēto, tās jāattiecina, piemērojot vienādu pieeju (šajā gadījumā nebūtu sedzamas papildus jau noteiktajai vienotai personāla likmei) un gadījumā, ja minētais netiktu ievērots, tas ir būtisks risks neatbilstoši veiktiem izdevumiem.
Piedāvātā redakcija
-
21.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Aicinām EM pārskatīt Zinātniskās darbības likuma grozījumu izstrādes termiņu, ņemot vērā, ka šī protokollēmuma izskatīšanas MK dienā šajā punktā norādītais termiņš jau būs pagājis. Vienlaikus, lai nodrošinātu skaidru protokollēmuma 3.punkta piemērošanu, aicinām izvērtēt un papildināt protokollēmuma 3.punktu, nosakot termiņu grozījumu Zinātniskās darbības likumā iesniegšanai Ministru kabinetā.
Piedāvātā redakcija
-
22.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā jautājuma sarežģītību, kā nepieciešamību to saskaņot gan ar FM, gan TM un IZM kolēģiem, kas ietekmēs jautājuma saskaņošanas laiku, aicinām EM pārskatīt punktā noteikto termiņu grozījumu MKN veikšanai. Msuprāt, saprātīgs termiņš augstākminēto MKN izstrādei būtu līdz š.g.beigām.
Piedāvātā redakcija
-