Atzinums

Projekta ID
23-TA-145
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
07.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Par Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32, 38. §) 10.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
Iebildums
Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokola Nr.32 38.§ "Informatīvais ziņojums par sauszemes vēja parku turpmāko attīstību valstī”" (22-TA-531) 10. punkts paredz Ekonomikas ministrijai līdz 2022.gada 1.decembrim iesniegt grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.603 “Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.603) attiecībā uz kompensāciju kārtību zemes īpašniekiem par vēja enerģijas iekārtu elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjoslām.
Klimata un enerģētikas ministrija Ministru kabineta 07.02.2023. sēdes darba kārtībā (Nr.2.8) iekļautā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma “Par Ministru kabineta 2022.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32, 38. §) 10.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu” (23-TA-145) anotācijā norāda, ka saskaņā ar 2022.gada 6.oktobra grozījumiem Aizsargjoslu likumā drošības aizsargjosla ap vēja elektrostacijām tiek atcelta. Ņemot vērā, ka drošības joslu ap vēja elektrostaciju nav nepieciešams nodrošināt, grozījumu veikšana MK noteikumos Nr.603 nav nepieciešama.
Ekonomikas ministrija norāda, ka grozījumi pamatā bija paredzēti, lai kompensētu zemes īpašniekiem par vēja enerģijas iekārtu komersantiem piederošo elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjoslām. Šī aktualitāte nav pazudusi, jo īpaši attiecībā par valsts kapitālsabiedrībām (piemēram, A/S Latvijas valsts meži) piederošajiem zemes īpašumiem. Nerisinot šo jautājumu normatīvajā aktā varētu aizkavēt vēja enerģijas un saules enerģijas projektu attīstību.
Tāpēc Ekonomikas ministrija uzskata, ka uzdevumu nevajag atzīt par spēku zaudējušu, bet gan noteikt tā izpildei jaunu izpildes termiņu.
Piedāvātā redakcija
-