Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, dzēšot "noraidīšanu", jo noraidīta projekta iesniedzējs nekļūs par finansējuma saņēmēju, t.sk. neslēgs līgumu, un papildināt ar "atzinumu par nosacījumu izpildi", kas tiek izdots, ja sākotnēji projekta iesniedzējam izvirzīti nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
finansējuma saņēmējs - investīcijas pirmās vai otrās kārtas projekta iesniedzējs, kas saņēmis lēmumu par aptiprināšanu vai atzinumu par nosacījumu izpildi un noslēdzis šo noteikumu 59.5. apakšpunktā minēto līgumu;
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt 9.3. apakšpunktu. Atkārtoti norādām, ka saskaņā ar Komisijas 2021. gada 28. septembra deleģētās regulas Nr. 2021/2106, ar kuru, nosakot atveseļošanas un noturības rezultātu pārskata kopējos rādītājus un detalizētos elementus, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, pielikumu „Kopējo rādītāju saraksts” noteikumu projektā ir jānorāda, ka tiks uzkrāti kopējā rādītāja “Izglītības vai apmācības dalībnieku skaits” dati.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam pamatot, kādēļ otrā kārta paredzēta atklāta. Ņemot vērā iesniedzējam izvirzītos nosacījumus attiecībā uz reģistrēšanas ilgumu, apgrozījumu, pieredzi apmācību projektu īstenošanā, pirmsšķietami ir identificējams, ka atbalsts ir paredzēts biedrībām, kas līdz šim īstenojušas apmācību projektus 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" ietvaros. EM iepriekš skaidrojusi, ka "šie kritēriji neizslēdz konkurenci starp potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Tāpat otrās kārtas īstenošanai atvēlētais finansējums un limits vienam projektu iesniegumam paredz, ka investīcijas īstenošanai apstiprināt varēs mazāku skaitu pretendentu kā līdz šim dažādās apmācību programmās, līdz ar ko nebūtu korekti teikt, ka ir identificējami finansējuma saņēmēji". MKN projekts paredz, ka vienam projektam maksimāli pieejamais AF finansējums ir 780 000 eiro, t.i., iespējams atbalstīt vismaz 10 projektu iesniegumus. 1.2.2.1. pasākuma 1. kārtā tika iesniegti 13 projektu iesniegumi, no kuriem 10 apstiprināti un 3 noraidīti, taču neatbilstības kritērijiem nevis finansējuma nepietiekamības dēļ. 2. kārtā tika iesniegti 6 projektu iesniegumi, no kuriem 5 apstiprināti un 1 noraidīts neatbilstības kritērijiem nevis finansējuma nepietiekamības dēļ. Ņemot vērā minēto, nesaredzam, ka būtu iespējama konkurence par finansējuma saņemšanu starp potenciālajiem projektu iesniedzējiem. Papildus vēršam uzmanību uz 2022. gada 14. decembra Revīzijas ziņojumu Nr. DR/ESIF/2022/1-4, kur tika konstatēta iespēja turpmākiem pilnveidojumiem 1.2.1.1. pasākumā "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros", kas tiek īstenots pēc līdzīgiem principiem, attiecībā uz atklātas atlases procedūras izvēli, kad pēc būtības ir konstatējama ierobežota projektu atlase.

Ja ir indikācijas, ka veidojas jaunas asociācijas, kas potenciāli varētu piedalīties atlasē, lūdzam izvērtēt, vai izvirzītās prasības, piemēram, par apgrozījuma apmēru un pieredzi apmācību īstenošanā, jaunām asociācijām praktiski būtu sasniedzamas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam visā noteikumu projektā un anotācijā dzēst iekļauto informāciju par nefinanšu atbalstu, ņemot vērā, ka "nefinanšu atbalsts" norāda uz atbalsta saturu (patenti, licences, preču zīmes u.c.), bet "grants" norāda uz atbalsta formu (neatmaksājams finansējums). Vēršam uzmanību, ka arī gala labuma guvējiem tiek piešķirts grants (nepieciešams precizēt arī 35. punktu).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Normas nepārprotamai skaidrībai, lūdzam precizēt, kuriem komercdarbības atbalsta nosacījumiem EDIC ir jāatbilst.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt atsauci uz šo noteikumu 25.punktu, ņemot vērā, ka tajā nav noteikti izslēgšanas kritēriji.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam novērst 15. un 22. punkta satura dublēšanos.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt apakšpunkta daļu "pēdējā datu aktualizācijas dienā pirms līguma slēgšanas" atbilstoši kritērijā Nr.1.2., t.sk. zemsvītras atsaucē, norādītajam.
Piedāvātā redakcija
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datu bāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā un precizētā projekta iesnieguma iesniegšanas dienā.
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam skaidrot, kādēļ ir paredzēta iespēja ņemt vērā iesniedzēja biedru (organizāciju) biedru (komersantu) apgrozījumu, bet iesniedzēja biedru (komersantu) dalībnieku (komersantu) apgrozījumu nē? Vai šī prasība nevarētu ietekmēt iespējamo pretendentu loku, t.i., ieskaitot arī biedru dalībniekus, iespējams, uz finansējumu varētu pretendēt arī kāda mazāka biedrība, kas līdz šim nav saņēmusi atbalstu apmācībām?
Izziņā norādīts, ka iebildums ņemts vērā, taču nav ne sniegts skaidrojums, ne labots noteikumu projekts.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
Iebildums
Normas nepārprotamai skaidrībai, lūdzam precizēt, kuriem komercdarbības atbalsta nosacījumiem biedrībai ir jāatbilst.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šī punkta redakciju, ņemot vērā, ka nav skaidrs par kādām atbilstības prasībām apliecinājums ir jāiesniedz.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbalsta pretendents saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. punktu, iesniedzot atbalsta sniedzējam pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai, pieteikumam pievieno sistēmā sagatavotās veidlapas (1. pielikums) izdruku (.pdf formātā) vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, vēršam uzmanību, ka nav samērīgi prasīt atbalsta pretendentam iesniegt obligāti tikai aizpildītās veidlapas izdruku, ja atbalsta pretendents var norādīt iesniegtās veidlapas identifikācijas numuru sistēmā. Turklāt, ņemot vērā, ka pieteikums atbalsta sniedzējam netiek iesniegts papīra formātā, nav loģiski lūgt atbalsta pretendentam iesniegt tieši tikai aizpildītās veidlapas izdruku.
 
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt, kā vērtēšanas komisija pārliecināsies par datu atbilstību - kas ir projekta iesniedzēja biedri vai biedru biedri (piemēram, biedru sarakstiem jābūt attiecīgās biedrības paraksttiesīgās personas parakstītiem un tie tiek salīdzināti ar publiski pieejamo informāciju (ja tāda ir)), un kāds ir to apgrozījums (piemēram, tiek izmantoti Lursoft dati no pēdējā apstiprinātā gada pārskata).
 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt šī punkta redakciju, ņemot vērā, ka nav skaidrs, uz ko šis pienākums ir attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt izslēgšanas nosacījumu apakšpunktus, tajā norādot korektu informāciju par finansējuma saņēmēju un gala labuma guvēju - pašlaik apakšpunkti attiecināti tikai uz komersantiem un personām, kura ir komersanta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt komersantu ar filiāli saistītās darbībās, taču finansējuma saņēmēji būs biedrības.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam apvienot ar 24.2.3., ņemot vērā, ka tā ir viena norma.
Piedāvātā redakcija
personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
17.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam ietvert pilnu normu, ja nepieciešams, norādot subjektus, uz ko minētā norma attiecas (ja tas atbilstoši lūgtajiem precizējumiem nebūs jau ietverts 24. punktā).
Piedāvātā redakcija
ir pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek likvidēts;
18.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst, jo dublē 24.2.2. un 24.2.3. apakšpunktu saturu.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam sniegt apliecinājumu, ka noteikumu projekta 26. un 36.punktā ietvertās apmācību jomas atbilst ANM plāna 722.§ un 723.§ noteiktais:
EDIC ietvaros tiks nodrošinātas: Kiberdrošība, Mākslīgais intelekts vai Augsta veiktspējas datošana. Savukārt Latvijas reģionos pieejamais mācību saturs primāri iekļaus sekojošās jomas:
1) Informācijas uzglabāšana internetā;
2) Tīmekļvietņu/ sociālo portālu izmantošanu;
3) Programmatūras konfigurācija;
4) Pārdošana tiešsaistē;
5) Mācību apguve tiešsaistē;
6) Attēlu, video vai audio apstrāde;
7) Prezentāciju sagatavošana;
8) Pamata programmēšanas prasmes.
MOOC tipa kursu plānotās apmācāmās jomas ietver:
1) UX/UI pamati;
2) E-komercijas izstrāde;
3) Datu analīze un vizualizācija;
4) Datubāžu izstrāde un uzturēšana;
5) Programmēšana;
6) Biznesa inteliģences sistēmu izstrāde.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 123.punktā izteikto Finanšu ministrijas iebildumu un atkaroti lūdzam sniegt skaidrojumu kā tiks nodrošināta demarkācija starp noteikumu projekta noteiktajām apmācību jomām pirmajā un otrajā atlases kārtā attiecīgi:
1) 26.9. (programmēšana) un 36.9.apakšpunktā (programmēšana);
2) 26.14. (kiberdrošība un tās specializācijas) un 36.18.apakšpunktā (kiberdrošības un tās specializācijas apmācības).
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šo punktu un anotācijā skaidrot, kādā procedūrā EDIC izvēlēsies augstskolas, kas piedāvās apgūt kursus. Vienlaikus lūdzam anotācijā skaidrot, kādēļ tikai EDIC izvēlētajās augstskolās var tikt apgūtas prasmes, kas tiek minētas noteikumu projekta 27.punktā. Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, kas ir duālās apmācības. Papildus izziņā lūdzam skaidrot noteikumu projekta 27.punkta sasaisti ar šo noteikumu 28.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt šo punktu, kā arī attiecībā uz citur minētajām apmācību izmaksām, norādot, ka apmācību kursu izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar mācību projektu, kā tas ir noteikts Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta 3.punkta b)apakšpunktā. Vienlaikus lūdzam papildināt anotāciju ar katra šo noteikumu projekta 34.punkta apakšpunkta atbilstību Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 34.5.apakšpunktā norādītās izmaksas ir administrēšanas izmaksas, kas attiecināmās uz EDIC, nevis gala labuma guvēju. Lūdzam atbilstoši precizēt šo noteikumu projekta punktu, lai ir skaidrs, kādas tieši izmaksas tiek plānotas pirmās kārtas ietvaros un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, atbilstoši izmaksu attiecināmībai.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 34.6.apakšpunktā norādītās izmaksas ir administrēšanas izmaksas, kas attiecināmās uz EDIC, nevis gala labuma guvēju. Lūdzam atbilstoši precizēt šo noteikumu projekta punktu, lai ir skaidrs, kādas tieši izmaksas tiek plānotas pirmās kārtas ietvaros un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, atbilstoši izmaksu attiecināmībai.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav skaidra šī punkta redakcija, lūdzam to pārskatīt, t.i., nav skaidrs, uz ko tiks attiecināts šis izmaksu apmērs. Attiecīgi lūdzam precizēt noteikumu projekta punktu, kā arī papildināt ar skaidrojumu anotāciju par šīs normas piemērošanu.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šī noteikumu 3.2. sadaļa ir attiecināma uz Investīcijas otrās kārtas atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumiem, lūdzam noteikumu 39.punktu nosacījumus, kas attiecas uz pirmo kārtu, pārnest uz atbilstošu noteikumu sadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt šo punktu, ka apmācību kursu izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar mācību projektu, atbilstoši Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta 3.punkta b)apakšpunktam.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 42.2.apakšpunktā norādītās izmaksas ir administrēšanas izmaksas, kas attiecināmās uz biedrību, nevis gala labuma guvēju. Lūdzam atbilstoši precizēt šo noteikumu projekta punktu, lai ir skaidrs, kādas tieši izmaksas tiek plānotas otrās kārtas ietvaros un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, atbilstoši izmaksu attiecināmībai.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārstrukturēt apakšpunktu, jo tā apakšpunkti neattiecas uz saturu "informatīvo pasākumu izmaksas".
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka noteikumu 42.2.5.apakšpunktā norādītās izmaksas ir administrēšanas izmaksas, kas attiecināmās uz biedrību, nevis gala labuma guvēju. Lūdzam atbilstoši precizēt šo noteikumu projekta punktu, lai ir skaidrs, kādas tieši izmaksas tiek plānotas otrās kārtas ietvaros un kas tās segs - finansējuma saņēmējs vai gala labuma guvējs, atbilstoši izmaksu attiecināmībai.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka pirmās un otrās kārtas ietvaros Finansējuma saņēmēji ir arī de minimis atbalsta saņēmēji, tiem izmaksas var tikt attiecinātas tikai pēc tam, kad ir veikts to atbilstības izvērtējums de minimis nosacījumiem, nevis no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas Vadības informācijas sistēmā. Lūdzam atbilstoši precizēt šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 256.punktā ietverto iebildumu un lūdzam papildināt anotāciju ar izmaksu sliekšņa (17%) aprēķina pamatojumu. Anotācijā ir ietverts skaidrojums, ka ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 1.2.2.1. pasākuma un 1.2.2.3. pasākuma ietvaros personāla un administrēšanas izmaksas ir 14.07%, kas nepamato 17% izmaksu slieksni.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, nodrošinot, ka izmaksu limits kopējām attiecināmajām izmaksām nav 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
Pirmās un otrās kārtas ietvaros investīcijas projekta konferences organizēšanas izmaksas nepārsniedz 10% no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām.
34.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt atsauci, 32. punkts nenosaka attiecināmās izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 54.3.2.punktu norādot mērķi kādam personas dati tiek uzkrāti.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Noteikumu projekts
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 179.punktā izteikto Finanšu ministrijas iebildumu. Vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisijas 2022.gada 3.maija e-pastā ir sniegusi šādu komentāru: "It is also not clear what will be the selection criteria for the companies and individual participants".
Attiecīgi lūdzam izvērst 55.2.apakšpunktu, nosakot kritērijus gala labuma guvējiem.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar noteikumu projekta 14.8.apakšpunktu EDIC jābūt izveidotai iekšējās kontroles sistēmai, kas ietver pārbaudīšanas, novēršanas un labošanas nosacījumus attiecībā uz korupcijas, krāpšanas, interešu konflikta un dubultā finansējuma vadības procesiem, kā arī nosacījumus apstākļu noteikšanai un identificēšanai.
Savukārt noteikumu projekta 55.3.apakšpunkts nosaka, ka minēto iekšējās kontroles sistēmu jāveido pēc līguma noslēgšanas ar CFLA.
Lūdzam novērst normu dublēšanos un normu interpretācijas iespēju.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Noteikumu projekts
Iebildums
Papildināt punktu, ka iekšējās kontroles sistēmā ir jāparedz, kā pārbaudīs MKN 45.punktā noteikto nosacījumu
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam šo normu izteikt piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
55.4.2. tiklīdz ir zināma informācija par iepirkumu izsludināšanas brīdi aktualizēt iepirkumu plānu par visiem investīcijas ieviešanai plānotajiem iepirkumiem, kuru rīkošanai paredzēts piemērot publisko iepirkumu regulējumu;
40.
Noteikumu projekts
Iebildums
papildināt, ka ir pienākums pārbaudīt, ka apmācāmais ir gala labuma guvēja nodarbinātais, un pienākums pārbaudīt MKN 45.punktā noteikto nosacījumu
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot šī punkta redakciju, kādas prasības tiks paredzēts komercdarbības atbalsta piešķiršanas gala labuma guvējam priekšpārbaudes metodoloģijā, t.sk., vai tā paredz projekta iesniedzēja izstrādātu procedūru, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
Iebildums
No punkta redakcijas nav skaidrs, uz kuru brīdi ir jāvērtē un jānodrošina priekšpārbaude komercdarbības atbalsta piešķiršanai gala labuma guvējam. Lūdzam pārskatīt un atbilstoši precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
Iebildums
Punktu izstrādāt atbilstoši investīcijai vai skaidrot, kas šajā investīcijā būs projektu atlase, ko veiks finansējuma saņēmējs pēc līguma ar CFLA noslēgšanas, un tās dokumentācija
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt atbilstoši investīcijai
Piedāvātā redakcija
-
50.
Noteikumu projekts
Iebildums
CFLA lūdz dzēst noteikumu projekta 59. punktu ar apakšpunktiem, ņemot vērā, ka:
1. tie dublē AF horizontālajos normatīvajos aktos paredzētās CFLA funkcijas un pienākumus,
2. tie dublē šī noteikumu projekta citos punktos norādīto informāciju,
3. vairāki apakšpunkti dublējas savā starpā,
4. iebilstam pret CFLA kā lēmuma pieņēmēja locekļu skaita un balsu skaita ierobežošanu vērtēšanas komisijā,
5. CFLA neparedz līguma ar finansējuma saņēmēju redakcijas saskaņošanu ar Atbildīgo iestādi,
6. CFLA nav pienākuma veikt līguma ar finansējuma saņēmēju grozījumus, ja līguma grozījumi nav nepieciešami, pamatoti utt.
7. 59.15. apakšpunktā norādītā informācija ir ietverta Vadības informācijas sistēmas uzbūvē un atsevišķi tas nav jāuzsver.
 
Piedāvātā redakcija
-
51.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta ietvaros izmantot vienotu terminoloģiju, kas attiecas uz terminu "komercdarbības atbalsta piešķiršanas metodoloģija", vēršam uzmanību, ka 55.8. apakšpunktā tiek lietots termins "priekšpārbaudes metodoloģija". 
Piedāvātā redakcija
-
52.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka CFLA šo noteikumu ietvaros atbalstu ar Komisijas regulu Nr.651/2014 nesniegs, lūdzam dzēst šo noteikumu 59.16. un 59.17. apakšpunktus. Vēršam uzmanību, ka šīs prasības un atbildība konkrētai iestādei ir ietvertas šo noteikumu 89. un 90. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
53.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam novērst normu dublēšanos, piemēram, noteikumu projekta 67.4.apakšpunkts dublē 60.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
54.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidri noteikt, ka šis punkts ir attiecināms tikai uz otro projektu iensiegumu kārtu.
Piedāvātā redakcija
-
55.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt vērtēšanas kārtību:
1) nodrošinot savstarpēju atbilstību ar vērtēšanas kritērijiem (61.3. un 61.6. apakšpunktos noteiktie jautājumi nav iekļauti vērtēšanas kritērijos. Ja tos plānots pārbaudīt, lūdzam atbilstoši papildināt vērtēšanas kritērijus),
2) paredzot visu vērtēšanas kritēriju vērtēšanu (pašlaik iekļauti izslēgšanas kritēriji, kvalitātes kritēriji un pārbaudāms jautājums par projekta mērķi, kas atbilstu 2.1.3. kritērijam, pārējie kritēriji neatspoguļojas).
Ierosināta redakcija 61.1.-61.6. apakšpunktu aizstāšanai.
Piedāvātā redakcija
61.1. izslēgšanas kritērijs. Ja konstatē, ka uz projekta iesniedzēju ir attiecināms izslēgšanas kritērijs, turpmāko projekta pieteikuma vērtēšanu neveic;
61.2. kvalitātes kritēriji, kas ietver projekta pieteikuma kvalitātes minimālās prasības;
61.3. pārējie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
 
56.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam izvērtēt iespēju precizēt noteikumu projekta 61.5.apakšpunktu, nosakot maksimālo punktu skaitu vai maksimālo atbalstāmo finansējuma saņēmēju skaitu. Ņemot vērā noteikumu projekta 7.2.apakšpunktā noteikto, ka vienas biedrības otrās atlases ietvaros paredzētais Atveseļošanās fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 780 000 euro, var secināt, ka plānots atbalstīt vismaz 10 biedrības.
Piedāvātā redakcija
-
57.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidri norādīt uzaicinājuma nosūtīšanas termiņa atskaites brīdi, t.i., tas nevar būt no uzaicinājuma nosūtīšanas.
Piedāvātā redakcija
-
58.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzu precizēt punktu, jo finansējuma saņēmējam nav pienākums ziņot CFLA par saviem konstatējumiem. Līdz ar to nav skaidrs, kā CFLA zinās par FS konstatējumiem.
Piedāvātā redakcija
-
59.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam 65. punktu izteikt šādā redakcijā:
Piedāvātā redakcija
Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējs var saņemt avansa maksājumus, kas nepārsniedz 30 % no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, vienlaikus nodrošinot, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nepārsniedz 90% no projekta Atveseļošanas fonda finansējuma apmēra, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:
60.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka šajā nodaļā atsevišķos punktos ir minēti arī Komisijas regulas Nr.717/2014 un Komisijas regulas Nr.1408/2013 nosacījumi, saprotam, ka šo noteikumu ietvaros plānojat piešķirt atbalstu arī ar šīm Komisijas regulām, attiecīgi noteikumu projektā ir jāietver visas prasības uz visiem de minimis atbalsta saņēmējiem, kas izriet no šīm regulām, nevis atsevišķas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
61.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 68.punkta redakciju, ņemot vērā, ka tikai de minimis atbalsta gadījumā gala labuma guvēju atbilstību vērtē viena vienota uzņēmuma ietvaros, t.i. vai tiešām šādi tiks vērtēts arī atbalsta pretendents, ja tam atbalstu piešķirs ar Komisijas regulu Nr.651/2014? Vēršam uzmanību, ka, piešķirot atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014, finansējuma saņēmējam, vērtējot gala labuma guvēja atbilstību kritērijiem, ir jāņem vērā gala labuma guvēja finansiālais stāvoklis saistīto uzņēmumu grupas līmenī, līdz ar ko lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projekta 68.punktu.
 
Piedāvātā redakcija
-
62.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka Komisijas regulai Nr. 1407/2013 5.panta ir minēti tikai atbalsta kumulācijas nosacījumi, lūdzam pārskatīt un precizēt šī punkta redakciju, lai ir skaidrs, ka gala labuma guvējam ir jāatbilst visiem Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem. 
Piedāvātā redakcija
-
63.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā izmantot vienotu terminoloģiju attiecībā uz "lēmumu par atbalsta piešķiršanu", vēršam uzmanību, ka 43.punktā tiek lietots termins "lēmumu par komercdarbības atbalsta piešķiršanu".
Piedāvātā redakcija
-
64.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam anotācijā skaidrot, kādos gadījumos lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam tiks pieņemts ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 nosacījumus un kādos gadījumos, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 nosacījums. Vienlaikus lūdzam redakcionāli pārskatīt un precizēt 68.2.apakšpunkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
-
65.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidrot jau noteikumu projekta sākumā, ka arī Finansējuma saņēmējs būs de minimis atbalsta saņēmējs attiecībā uz vadības izmaksu segšanu. Tā kā Finansējuma saņēmējs būs de minimis atbalsta saņēmējs, lūdzam skaidri norādīt, ka arī tas tiks vērtēts atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem.

Papildus lūdzam redakcionāli precizēt normas visu otro teikumu. Lūdzam par šo skatīt arī FM iebildumu arī pie 68.2.apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-
66.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šo noteikumu projekta punktu tā, lai ir nepārprotami skaidrs, vai minētie nozaru ierobežojumi tiks attiecināti visos gadījumos, t.i., ja atbalstu piešķirs ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, arī Komisijas regulu Nr. 1408/2013, Komisijas regulu Nr.717/2014 vai Komisijas regulu Nr.651/2014. Normatīvā akta pārskatāmības nolūkos, aicinām iznest atsevišķi nosacījumus, kas būs attiecināmi uz atbalstu, ko piešķir ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, arī Komisijas regulu Nr. 1408/2013, Komisijas regulu Nr.717/2014 vai Komisijas regulu Nr.651/2014.
 
Piedāvātā redakcija
-
67.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav skaidrs, vai šīm darbībām atbalsts tiek/netiek piešķirts, lūdzam pārskatīt visus 70.punkta apakšpunktus un precizēt kopsakarā ar 70.punkta ievaddaļu.
Piedāvātā redakcija
-
68.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst šo noteikumu projekta apakšpunktu, ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr. 651/2014 13. panta "a", "b", "c", "d" apakšpunktā noteiktie ierobežojumi ir attiecināmi, ja atbalstu piešķir kā reģionālo atbalstu, ievērojot Komisijas regulas Nr.651/2014 14.panta nosacījumus. Vēršam uzmanību, ka šobrīd no noteikumiem izriet, ka atbalstu šo noteikumu ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta mērķi. Alternatīvi, saglabājot šo, lūdzam papildināt anotācijas V sadaļu ar punktu izvērtējumu, ka tiek paredzētas stingrākas prasības.
Piedāvātā redakcija
-
69.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vēra, ka katrs noteikumu projektā minētais de minimis atbalsta regulējums (Komisijas regula Nr.1407/2013, Komisijas regula Nr.717/2014 un Komisijas regula Nr.1408/2013) 1.panta 1.punktā paredz, ka sniedzot atbalstu atbilstoši attiecīgās regulas nosacījumiem, pastāv nozares, kurām komercdarbības atbalsts nav piešķirams, skaidrojam, ka šobrīd 71.punktā norādītie nosacījumi nav piemērojami kumulatīvi un šobrīd ir savstarpēji pretrunīgi/izslēdzoši. Piemēram, Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punktā norādīts, ka "Šo regulu piemēro visu nozaru uzņēmumiem piešķirtam atbalstam, izņemot:
a) atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē;
b) atbalstu, ko piešķir uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu […
]", tādēļ, iekļaujot attiecīgo nosacījumu noteikumu projektā šī brīža redakcijā, tas izslēdz iespēju atbalsta programmas ietvaros saņemt atbalstu zvejniecības un akvakultūras nozarē un lauksaimniecības produktu primārajā ražošanā, tātad atbalsta pretendents, kas darbojas Komisijas regulas Nr.717/2014 un Komisijas regulas Nr.1408/2013 atbalstāmajās nozarēs nevar pieteikties atbalstam.
Normas skaidrākai uztveramībai, lūdzam precizēt darbības vai izmaksu nodalīšanas nosacījumu, kas ietverts noteikumu projekta 71.punktā, izsakot to, piemēram, šādā redakcijā: 
"Ja atbalsta pretendents, kas piesakās atbalstam Komisijas regulas Nr.1407/2013, darbojas kādā no Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) vai c) apakšpunktā un šajos noteikumos minētajām neatbalstāmajām nozarēm vai veic neatbalstāmās darbības, atbalstu drīkst piešķirt tikai tad, ja tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu".
Aicinām papildināt attiecīgo punktu pēc līdzības ar piedāvāto redakciju arī ar nošķiršanas nosacījumu pretendentam, kas piesakās atbalstam saskaņā ar Komisijas regulu Nr.717/2014 vai Komisijas regulu Nr.1408/2013, kā arī ar Komisijas regulu Nr.651/2014.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šo noteikumu ietvaros atbalstu nesniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, bet gan saskaņā ar visiem Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
70.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šo noteikumu ietvaros atbalstu nesniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, bet gan saskaņā ar visiem Komisijas regulas Nr.1407/2013 nosacījumiem. Lūdzam atbilstoši precizēt redakciju 72.punktam.
Piedāvātā redakcija
-
71.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbilstoši  69.punktam finansējuma saņēmējam šīs investīcijas ietvaros komercdarbības atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1407/2013, līdz ar to nav pamatoti ierobežojumi atbilstoši Komisijas regulai Nr.651/2014. Gadījumā, ja atbildīgā iestāde paredz stingrākus komercdarbības nosacījumus attiecībā uz finansējuma saņēmēju, to ir nepieciešams atrunāt anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
72.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ievērojot šī brīža noteikumu projekta 73.punkta redakciju, ka komercdarbības atbalstu tikai gala labuma guvējiem sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 31.panta mērķi, nav skaidrs, vai tiešām atbalstu finansējuma saņēmējam sniegs saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014. Lūdzam pārskatīt un redakcionāli precizēt šo 72.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
73.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt atbalsta regulējumu visām attiecināmajām izmaksām, t.i., ietverot visu 42. punktu.
Piedāvātā redakcija
Finansējumu šo noteikumu 34. punktā un 42. punktā minēto izmaksu segšanai sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējiem.
74.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skatīt kontekstā ar Finanšu ministrijas izteikto iebildumu pie noteikumu projekta 69.punkta, sasaistot noteikumu projekta 74.punkta nosacījumu, ka CFLA vērtē finansējuma saņēmēja atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem uz komercdarbības atbalsta piešķiršanas brīdi, ar šo noteikumu projekta punktu, kurā tiks noteikts, ka arī finansējuma saņēmējs tiks vērtēts atbilstoši de minimis regulējuma nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
75.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt šajā punktā visas atsauces uz šo noteikumu punktiem, piem., vēršam uzmanību, ka 54.2.apakšpunktā netiek paredzēta procedūra.
Piedāvātā redakcija
-
76.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam normas skaidrībai to precizēt, ka de minimis atbalsta pretendentam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Regulas Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus un viens vienots uzņēmums atbilst Noteikumu 2.12. apakšpunktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai. 
 
Piedāvātā redakcija
-
77.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav skaidrs, kādas atbalsta intensitātes būs, ja atbalstu piešķirs ievērojot Komisijas regulas Nr. 717/2014 vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 nosacījumus. Lūdzam atbilstoši papildināt.
Piedāvātā redakcija
-
78.
Noteikumu projekts
Iebildums
Mainīt atsauces uz MKN punktiem
Piedāvātā redakcija
-
79.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt atsauci uz šo noteikumu 92.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
80.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šis punkts dublē 76.punkta redakciju. Lūdzam šo dzēst.
Piedāvātā redakcija
-
81.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt, ņemot vērā, ka CFLA neveic pirmās kārtas projektu vērtēšanu.
Piedāvātā redakcija
-
82.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt šī punkta redakciju, lai ir skaidrs, vai šos nosacījumus vērtēs tikai atbalstam, ko piešķirs saskaņā ar Komisijas regulu Nr.651/2014 vai arī de minimis atbalsta gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-
83.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām svītrot noteikumu projekta 81.6.apakšpunktu, jo tas uzliek nosacījumu attiecībā uz pašiem noteikumu projekta nosacījumiem, ka tie nedrīkst radīt ES tiesību pārkāpumu, nevis to, ka šis nosacījums būtu pārbaudāms uz atbalsta pretendentu.
Piedāvātā redakcija
-
84.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt noteikumu projektā punktu, nosakot kārtību, kādā finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam uzliek par pienākumu atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu, kā piemēru šai punkta redakcijai lūdzam skatīt. Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi" 64.3 punktu.
Piedāvātā redakcija
-
85.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam paredzēt noteikumu projektā punktu, nosakot kārtību, kādā finansējuma saņēmējs gala labuma guvējam uzliek par pienākumu atmaksāt finansējuma saņēmējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu, kā piemēru šai punkta redakcijai lūdzam skatīt. Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi" 64.3 punktu.
Piedāvātā redakcija
-
86.
Noteikumu projekts
Iebildums
Precizēt norādīto atsauci uz MKN 57.punktu
Piedāvātā redakcija
-
87.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt atsauci uz šo noteikumu 57.punktu, ņemot vērā, ka tajā nav minēta intensitāte.
Piedāvātā redakcija
-
88.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šo noteikumu ietvaros ir noteiktas attiecināmās izmaksas, līdz ar ko nevar iestāties situācija, ka attiecināmās izmaksas nav nosakāmas, līdz ar to normas nepārprotamai skaidrībai, aicinām dzēst no noteikumu projekta 88.punkta redakcijas vārdus "kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas un".
Piedāvātā redakcija
-
89.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam pārskatīt un precizēt atsauci uz šo noteikumu 68.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
90.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Finansējuma saņēmējs būs arī de minimis atbalsta saņēmējs, lūdzam paredzēt dokumentu glabāšanas nosacījumu arī tam, kā de minimis atbalsta saņēmējam atbilstoši Komisijas regulas Nr.1407/2013 6.panta 4.punktam.
Piedāvātā redakcija
-
91.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam skaidri noteikt, kura iestāde ievēros pārredzamības prasības pienākumu, lai tiktu ievērots Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punkts.
Piedāvātā redakcija
-
92.
Noteikumu projekts
Iebildums
Nav skaidrs, kāpēc normā ir noteikts, ka lēmumus par komercdarbības atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējam saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014  58.panta 4.punktu var pieņemt līdz 2026. gada 30. aprīlim. Vēršam uzmanību, ka š.g. 9.martā Eiropas Komisija apstiprināja grozījumus Komisijas regulā Nr.651/2014. Un šie grozījumi paredz, ka regulu varēs piemērot līdz 2026.gada 31.decembrim, ievērojot 6 mēnešu pārejas periodu. Attiecīgi lūdzam precizēt šo normu, lai neizriet, ka 2026.gada 30.aprīlis izriet no Komisijas regulas Nr.651/2014 58.panta 4.punkta.
Piedāvātā redakcija
-
93.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam precizēt 1.1. kritērija redakciju, norādot "neatbilst" izslēgšanas kritērijiem, t.i., projekta iesniegums saņem pozitīvu vērtējumu kritērijā, ja tas neatbilst nevis atbilst izslēgšanas kritērijiem, un dzēšot 2. atsauci - kritēriju komplektā nav kritērija Nr. 2.1.7.
Piedāvātā redakcija
-
94.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam dzēst kritērija Nr.1.3. ietekmei uz lēmuma pieņemšanu pievienoto zemsvītras atsauci, ņemot vērā noteikumu 22. punktu, kas paredz projekta iesnieguma iesniegšanu tikai KPVIS, un projekta iesnieguma vērtēšana elektroniska dokumenta formā, vēlāk projekta iesniegumu ievadot KPVIS, vairs nav paredzēta.
 
Piedāvātā redakcija
-
95.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam mainīt kritērija Nr.2.1.1. ietekmi uz lēmuma pieņemšanu uz "N" jeb neprecizējamu. Iespēja iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu ir noteikta MKN. Ja kritērija ietekme tiek saglabāta kā precizējama, var rasties situācija, kad ir pilnā apmērā jāizvērtē viena iesniedzēja vairāki projektu iesniegumi, lai gan skaidri zināms, ka potenciāls tikt apstiprinātam ir tikai vienam, radot lieku administratīvo slogu un ietekmējot projektu ranžējumu - kāds no "pareizi" iesniegtiem, vienīgajiem projektu iesniegumiem var sākotnēji nesaņemt finansējumu tā īstenošanai un tā īstenošana var tikt novilcināta par “nepareizo” projekta iesniegumu precizējumu veikšanas un vērtēšanas laiku, kas nav pieļaujams, it īpaši ņemot vērā īso valsts atbalsta piešķiršanas gala termiņu.
Piedāvātā redakcija
-
96.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kritērijā Nr. 2.2.5.:
1) 1.1. punktā norādīts, ka projekta iesniedzējs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai biedrība, lai gan noteikumi paredz tikai biedrību, lūdzam precizēt. Kā arī norādīts "kas apvieno komersantus" - lūdzam nepārprotami norādīt, kā izpaužas "apvienošana", t.i., komersanti ir iesniedzēja biedri vai biedru biedri?
2) 1.2. punktā norādīts "Ja finansējuma saņēmējs ir biedrība (..)", lai gan noteikumi paredz tikai tādu variantu, lūdzam precizēt;
3) 1.3. punkts atrunā, ka jāsaņem vēstule no biedrības, kas atbilst prasībām, kādām ir jāatbilst pašam projekta iesniedzējam. Tātad projekta iesniedzējam jāsaņem atbalsta vēstule no cita projekta iesniedzēja, faktiski - konkurenta par finansējumu? Lūdzam dzēst vai precizēt. Papildus lūdzam precizēt frāzi "Uzņēmumu reģistra vai Biedrību reģistrā", norādot "Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā";
4) lūdzam izvērtēt, vai 1.4. punkts vismaz daļēji nepārklājas ar izslēgšanas kritēriju Nr. 1.1. un atbilstoši precizēt, kā arī iekļaut informāciju, kā vērtēšanas komisijai pārliecināties, ka iesniedzējs "neatbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma varētu piemērot maksātnespējas procedūru";
5) lūdzam papildināt 1.5. punkta redakciju, norādot "vismaz trīs nepārtrauktus gadus".
Piedāvātā redakcija
-
97.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam dzēst vai precizēt kritēriju Nr. 2.2.1. un, ja attiecināms, MK noteikumus, jo pašlaik noteikumi nesatur nekādu informāciju par RIS3 un viedās specializācijas jomām. Vēršam uzmanību, ka visu uz atlasi attiecināmo regulējumu nepieciešams ietvert MK noteikumos. Izziņā sniegtais skaidrojums neatbilst kritērija Nr. 2.2.1. saturam.
Piedāvātā redakcija
-
98.
Noteikumu projekts
Iebildums
Kritērijā Nr. 3.1.:
1) norādīts "Ir izstrādāts darbības plāns un tajā raksturota", taču noteikumu projekta 22. punkts neparedz darbības plāna izstrādi un iesniegšanu. Aicinām dzēst šo teikumu, atsakoties no darbības plāna nepieciešamības, un, sagatavojot kritērija piemērošanas skaidrojumu, norādīt citu informācijas avotu kritēriju Nr. 3.1.1 un 3.1.2. vērtēšanai, vai papildināt noteikumu 22. punktu;
2) kritērijam Nr.3.1.1. nepieciešams pievienot numerāciju un tā apakškritērijiem precizēt numerāciju (analogi 3.1.2. kritērijam);
3) kritērijā Nr. 3.1.1. tiek vērtēts, kuram ir augstākie biedru rādītāji ("biedru kopējais darbinieku skaits, vai biedru kopējais apgrozījums, biedru skaits, ja rādītāji ir vienādi") - lūdzam skaidri atrunāt, kurš ir primārais vērtējamais biedru rādītājs un kurš tiek vērtēts pēc tam, ja primārais rādītājs ir vienāds utt., jo rādītāji ir dažādi un var būt situācijas, kad viens rādītājs iesniedzējam ir lielāks nekā konkurentam, bet citi mazāki;
4) lūdzam izvērtēt, vai kritēriji Nr. 3.1.3. un Nr. 3.1.4. ir kvalitātes kritēriju nevis specifisko atbilstības kritēriju jautājumi. T.i., punktu gradācija maksimālajiem 10 un 5 punktiem tiek pamatota ar “nepilnīgi” un “nesniedz pārliecību”, kas ir subjektīvi vērtējumi, kuri ietekmēs atklātas atlases rezultātu – finansējuma piešķiršanu. Ja tie tomēr tiek saglabāti kā kvalitātes kritēriji, lūdzam noteikt objektīvi pārbaudāmus jautājumus punktu gradācijai.
 
Piedāvātā redakcija
-
99.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atkārtoti lūdzam 3.2. kritērijā atstāt vienu vērtējamo rādītāju vai skaidri definēt, pēc kādiem principiem izvēlas vērtēt vienu no diviem minētajiem kritērijiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgu projektu iesniegumu vērtēšanu atklātas atlases ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
100.
Noteikumu projekts
Iebildums
Informācija kritēriju noslēgumā par to, kā tiek rindoti projekti vienāda punktu skaita gadījumā neatbilst MKN 61.7. apakšpunktam, lūdzam precizēt.
Piedāvātā redakcija
-
101.
Noteikumu projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka projekta iesniedzējs ir arī de minimis atbalsta sniedzējs un sniedz de minimis atbalstu gala labuma guvējiem saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1407/2013 ( 2013. gada 18. decembris ) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam, secināms, ka kritēriji ir jāpapildina ar kritēriju par to, ka Finansējuma saņēmējam ir pienākums izstrādāt iekšējo kārtību de minimis atbalsta piešķiršanai, t.i, "Projekta iesniegumam ir pievienota projekta iesniedzēja izstrādāta procedūra, kā tas nodrošinās de minimis atbalsta sniegšanu (attiecināms, ja projekta iesniedzējs ir de minimis atbalsta sniedzējs)."
 
Piedāvātā redakcija
-
102.
Anotācija (ex-ante)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
Iebildums
Lūdzam noteikumos vai anotācijā iekļaut nosacījumus attiecībā uz finansējuma izmaksu finansējuma saņēmējam, aģentūrai apstiprinot progresa pārskatu, t.i., lai nodrošinātu naudas plūsmu un nepārtrauktu mērķu un uzraudzības rādītāju sasniegšanu, ir pieļaujama finansējuma izmaksa, balstoties uz faktiski veiktajiem izdevumiem, ja šajā periodā ir veiktas darbības, kas palīdz sasniegt noteikumos definētos mērķus un uzraudzības rādītājus, kā arī notiek to pakāpeniska sasniegšana.
Piedāvātā redakcija
-
103.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam izziņās 255.punktā ietverto Finanšu ministrijas iebildumu. Anotācijas 1.3.sadaļā ir sniegts skaidrojums, ka Mācības tiks īstenotas EDIC sadarbībā ar nozaru asociācijām un izglītības iestādēm. Savukārt Padomes īstenošanas lēmuma pielikumā ietvertajā investīcijas aprakstā ir minēta EDIC sadarbība ar nozaru asociācijām, izglītības iestādēm un reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem. Lūdzam sniegt skaidrojumu vai papildināt anotācijas 1.3.sadaļu par sadarbības nodrošināšanu ar reģionālajiem uzņēmējdarbības centriem.
Piedāvātā redakcija
-
104.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām Ekonomikas ministriju organizēt starpministriju sanāksmi, lai nodrošinātu operatīvu noteikumu projekta saskaņošanu.
Piedāvātā redakcija
-
105.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 1.7.apakšpunktu, ņemot vērā, ka minētais dublē noteikumu projekta 1.1.apakšpunktā minēto.
Piedāvātā redakcija
-
106.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot 2.10. apakšpunktā vārdu "apmācības", kas ietverts dubultā.
Piedāvātā redakcija
-
107.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam šo punktu izdalīt atsevišķi kā 2.3.1.r reformas mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
108.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 13.punktā vārdus "Ekonomikas ministrija" ar vārdu "ministrija", ņemot vērā noteikumu projekta 11.punktā minēto. Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī noteikumu projekta 16.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
109.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt atsauci uz noteikumu projekta punktu, ņemot vērā, ka noteikumu projekta 25. punktā nav minēti izslēgšanas kritēriji.
Piedāvātā redakcija
-
110.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīts noteikumu projekta 16.punkta redakciju un to precizēt, īpaši pievērošot uzmanību vārdiem "pēc šo noteikumu 14. punktu veiktās izvērtēšanas". Vēršam uzmanību, ka noteikumu projekta 14.punktā ir noteikti nosacījumi, kuriem ir jāatbilst projekta iesniedzējam, bet nav noteikts nosacījums, ka Ekonomikas ministrija izvērtē iesniegto projektu atbilstoši minētajiem nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
111.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja attiecināms, aizstāt noteikumu projekta 19.punktā vārdus "nozares ministrijas" ar vārdu "ministrijas".
Piedāvātā redakcija
-
112.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu nacionāli vienotu regulējumu attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem, aicinām, noteikumu projekta 24.punktā uzskaitītos kritērijus izteikt pēc analoģijas ar Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda vadības likuma 22.pantā un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā ietvertajiem kritējiem, kas nacionāli jau ir pārņemti no Finanšu regulas 136.panta.
Piedāvātā redakcija
-
113.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt punktā minētās regulas saīsinājumu, ņemot vērā, ka regulas izdevējs ir Eiropas Parlaments un Padome, nevis Komisija. 
Piedāvātā redakcija
-
114.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt redakcijas daļu "personas vervēšana, apmācīšana un apmācīšanās terorismam".
Piedāvātā redakcija
terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācība terora aktu veikšanai;
115.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ierosinām dzēst 24.5. un 24.6. apakšpunktus, jo krāpšana jau ir ietverta 24.1.3. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
116.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Aicinām precizēt noteikumu projekta 25.punktā vārdus "Finansējuma saņēmējs pirmās kārtas ietvaros ir EDIC", kas dublē noteikumu projekta 14.punktā minēto. Piedāvājam to aizstāt ar vārdu, piemēram, "EDIC kā finansējuma saņēmējs atbalstu gala labuma guvējam sniedz granta veidā, [..]"
Piedāvātā redakcija
-
117.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdu "augstskolām" ar vārdiem "augstākās izglītības iestādēm", kā tas ir noteikts visā noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
118.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 30. punktā vārdus "Latvijas Vēstnesī" ar vārdiem "oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"". Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī noteikumu projekta 39.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
119.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un papildināt noteikumu projekta 30. punktu ar vārdiem "EDIC kā" pirms vārda "finansējuma".
Piedāvātā redakcija
-
120.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 31.punktā ietverto atsauci uz noteikumu projekta 30.punktu. Vēršam uzmanību, ka pirmās kārtas finansējuma saņēmējs ir noteikts noteikumu projekta 14.punktā. Piedāvājam aizstāt noteikumu projekta 31.punktā vārdus "Šo noteikumu 30. punktā minētais", piemēram, ar vārdiem "EDIC kā".
Piedāvātā redakcija
-
121.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un aizstāt noteikumu projekta 32.punktā vārdus "finansējuma saņēmējs" ar vārdu "EDIC".
Piedāvātā redakcija
-
122.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Dzēst  vai precizēt 39.punktu, jo neattiecas uz 2.kārtu
Piedāvātā redakcija
-
123.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai ir lietderīgi gan pirmās, gan otrās projektu atlases kārtā organizēt konferences. Tāpat lūdzam sniegt skaidrojumu, ņemot vērā, ka otrajā atlases kārtā plānoti 10 finansējuma saņēmēji, vai minētās konferences tiks organizētas centralizēti, vai tomēr katrs finansējuma saņēmējs individuāli varēs organizēt konferenci.
Piedāvātā redakcija
-
124.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka izziņas 163. punktā tiek norādīts, ka iebildums ir ņemts vērā, tomēr pēc būtības noteikumu projekta punkts nav precizēts,  atkārtoti vēršam uzmanību, ka Vadības informācijas sistēmā nav iespējams uzkrāt visu 54.3. apakšpunkta apakšpunktos minēto informāciju atbilstoši sistēmā pieejamajiem datu laukiem, līdz ar to, lūdzam precizēt 54.3. apakšpunktu, svītrojot vārdus “Vadības informācijas sistēmā”, vienlaikus lūdzam iekļaut papildu apakšpunktu, piemēram, šādā redakcijā: “Finansējuma saņēmējs uzkrāj dalībnieku datus un ne retāk kā divas reizes gadā iesniedz Vadības informācijas sistēmā anonimizētus dalībnieku datus kopā ar maksājumu pieprasījumu.”
Piedāvātā redakcija
-
125.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā noteikumu projekta 54.3.2. punktā minēto, aicinām noteikumus saskaņot ar Datu valsts inspekciju, atsaucoties uz minētās institūcijas 2023.gada 3.februāra vēstuli Nr. 7-4.2/19-N "Par tiesību aktu projektu saskaņošanu".
Piedāvātā redakcija
-
126.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Finansējuma saņēmēja pienākumi tiek uzskaitīti arī 54. punktā. Lūdzam izvērtēt iespēju finansējuma saņēmēja pienākumus norādīt vienā punktā.
Piedāvātā redakcija
-
127.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 55.6.apakšpunktā vārdu "KPVIS" ar vārdiem "Vadības informācijas sistēmā". Atbilstošu precizējumu lūdzam veikt arī noteikumu projekta 59.8.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
128.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
FS veiks pārbaudi nevis priekšpārbaudi
Piedāvātā redakcija
izstrādāt un saskaņot ar CFLA komercdarbības atbalsta piešķiršanas gala labuma guvējam pārbaudes  metodoloģiju 
129.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
FS būs jāveic pārbaude nevis priekšpārbaude
Piedāvātā redakcija
nodrošināt pārbaudi komercdarbības atbalsta piešķiršanai gala labuma guvējam 
130.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Precizēt atbilstoši 55.4.1.apakšpunktam, dzēst vārdu "vismaz"
Piedāvātā redakcija
iesniegt CFLA maksājumu pieprasījumus divas reizes gadā, tajā iekļaujot izdevumu un sasniegto rādītāju pamatojošos dokumentus. Pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz Vadības informācijas sistēmā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. jūnijam 
131.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lai nodrošinātu normu uztveramība un regulējuma izsekojamību, aicinām pārcelt noteikumu projekta 61. punktu aiz noteikumu projekta 20.punkta.
Piedāvātā redakcija
-
132.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 61.2. apakšpunktā vārdu "pieteikuma" ar vārdu "iesnieguma".
Piedāvātā redakcija
-
133.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, nodrošinot kvalitātes kritērija nosaukuma atbilstību noteikumu pielikumam un skaidru redakciju.
Piedāvātā redakcija
ja vairākiem projektu iesniegumiem otrās kārtas ietvaros ir vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektam, kurā plānots lielāks apmācāmo komersantu skaits. Ja apmācāmo komersantu skaits ir vienāds, priekšroka ir projektam, kas ir ieguvis augstāku punktu skaitu kvalitātes kritērijā Nr.3.1.2. "Projekta iesniedzēja apmācību projektu īstenošanas pieredze" atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiem.
134.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam dzēst šo apakšpunktu, ņemot vērā iebildumu pie notikumu projekta 59. punkta.
Piedāvātā redakcija
-
135.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka gala labuma guvējiem ir paredzēts saņemt koercdarbības atbalstu gan atbilstoši regulai Nr.1407/2013, gan regulai Nr.651/2014, nav korekti norādīt, ka gala labuma guvēji ir jāizvērtē viena vienota uzņēmuma līmenī, jo šis termiņs atbilst tikai regulai Nr.1407/2013.
Piedāvātā redakcija
-
136.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Nepārpotamai normatīvā regulējuma uztverei lūdzam konkrēti norādīt, vai 70.punktā norādītie nosacījumi attiecībā uz nozarēm un darbībām attiecas tikai uz gala olabuma guvējiem vai arī uz finansējuma saņēmējiem.
Piedāvātā redakcija
-
137.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vēra, ka identisks nosacījums ir iekļauts 69.punktā, lūdzam šo punktu dzēst.
Piedāvātā redakcija
-
138.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam šo punktu dzēst vai anotācijā skaidrot tā praktisko piemērošanu. 
Piedāvātā redakcija
-
139.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam pārcelt apliecinājuma pirmajā rindkopā iekavas aiz vārda "mehānisma".
Piedāvātā redakcija
-
140.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas teikumu "2.3.1.2.i. investīcijas ietvaros nav iespējams pieteikties abām atlases kārtām. Komersants, pirms pieteikšanās investīcijai, izvērtē, kuras prasmes tam būtu nepieciešams visvairāk attīstīt savos darbiniekos – prasmes, kas nepieciešamas indivīda izaugsmei viena konkrēta darba veikšanai, vai prasmes, kas veidotu mijiedarbību starp dažādiem komersanta darbinieku līmeņiem gan horizontālā, gan vertikālā sadarbība.", aizstājot vārdu "investīcijai" ar "apmācībām". 

 
Piedāvātā redakcija
-
141.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā sniegto informāciju, kā n gadu norādot 2023.gadu, attiecīgi atspoguļojot projekta ietekmi uz budžetu korektajās ailēs, kā arī precizējot 6.punktā un punktā “Cita informācija” minēto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-