Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
"Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" LRLA
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, uz kurām ir uzstādīti saules paneļi vai citi atjaunojamās enerģijas avoti, paredzēt ilggadīgo zālāju uzturēšanai.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ekoshēma 1: Atbalsts par videi un klimatiem labvēlīgu lauksaimniecības praksi.
1.Atbalsta saņemšanas nosacījumos paredzēt, ja aramzeme ir vairāk nekā 30,01ha, tad audzē vismaz 4 dažādus kultūraugus, galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 65%, divu galveno kultūraugu platība nepārsniedz 90%, un ceturtais kultūraugs vismaz 1% apjomā tauriņzieži.
2.Vismaz 10 % no graudaugu sējplatībām sēt ar sertificētu sēklu, tādējādi veicinot selekcijas darba attīstību, selekcionāru autoratlīdzību pieaugumu utt.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ekoshēma 2: Ekoloģiski nozīmīgas platības.
1.Pagarināt starpkultūru sēšanas termiņu līdz kārtējā gada 10. septembrim.
2.Šobrīd noteikts, ka starpkultūru maisījumā jābūt sētiem vismaz diviem starpkultūru augiem. Paredzēt atļaut kā starpkultūtu sēt baltās sinepes kā vienu kultūraugu, bet tikai un vienīgi ar sertificētu sēklu.
3.Zālāju pasēju paredzēt sēt ar sertificētu sēklu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ekoshēma 4: Saudzējošā lauksaimniecības prakse.
1.VAAD LIZ pārvaldības sistēma informāciju par AAL lietošanu sniegt vienreiz gadā līdz – 05. novembrim.
2.Atskaites par herbicīdu lietošanu VAAD LIZ pārvaldības sistēmā atļaut iesniegt arī citās elektroniskajās sistēmas vai papīra formāta.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ekoshēma 5: Slāpekļa un amonjaka emisiju un piesārņojuma mazinošas lauksaimniecības prakse.
1.VAAD LIZ pārvaldības sistēmā paturēt iespēju iesniegt fotogrāfijas par miglošanas faktu.
2.Uzskaiti par mēslošanas un AAL plānošanu un lietošanu VAAD LIZ pārvaldības sistēmā atļaut iesniegt arī citās elektroniskajās sistēmas vai papīra formāta.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ekoshēma 7: Agro-ekoloģijas prakses bioloģiskās lauksaimniecības.
 Atbalsta saņemšanas nosacījumos paredzēt, ja aramzeme ir vairāk nekā 30,01ha, tad audzē vismaz 4 dažādus kultūraugus, galvenā kultūrauga platība nepārsniedz 65%, divu galveno kultūraugu platība nepārsniedz 90%, un ceturtais kultūraugs vismaz 1% apjomā tauriņzieži.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu augstāku ienākumu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuri atrodas un saimnieko novados ar ienākumu gūšanas mazinošiem apstākļiem, respektēt reģionalitātes principu finanšu aprēķinos pret to atsevišķiem budžetiem, saglabājot minimālās un maksimālās likmes noteikšanas metodiku kā visām pārējām intervencēm ar pieļaujamo 20% atšķirību no plānotās likmes, atceļot pretrunīgi vērtējamo MK noteikumu Nr. 198 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 25.pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-