Atzinums

Projekta ID
23-TA-2269
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.09.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. punkta "Risinājuma apraksts" trešo rindkopu ar informāciju, kur radies pieejamais finansējums, ņemot vērā, ka iepriekš anotācijā ir noteikts, ka visi termiņi kavējas un ievelkas. Vienlaikus lūdzam anotācijā arī norādīt, vai pieejamā finansējuma pārdalīšana otrajai atlases kārtai nerada risku, ka minētais finansējums var pietrūkt elektrovilcienu iegādei, tādējādi apdraudot visu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā Ministru kabineta 26.10.2022. rīkojuma Nr.763 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai” 1.1 un 1.2. apakšpunktā noteikto un, lai nerastos interpretācijas iespējas, lūdzam papildināt anotāciju ar nepārprotamu skaidrojumu par iegādājamo elektrovilcienu apmēru, proti, skaidrai un nepārprotamai izsekojamībai norādīt kopējo iegādājamo elektrovilcienu apmēru un ES fondu projekta ietvarā iegādājamo elektrovilcienu apmēru.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. punkta "Problēmas apraksts" "4.5.1.1.pasākuma trešās atlases kārtas Projekts." 9. rindkopu ar skaidrojumu attiecībā uz pastāvošajiem riskiem, projekta ietekmi situācijā, ja Škoda ierosinātie grozījumi kavējumam nav attaisnojami un kāda būtu gan Pasažieru vilciena, sadarbības iestādes, atbildīgās iestādes rīcība un turpmākās darbības.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgās korekcijas, lai anotācijas 1.3. punktā norādītās atsauces no [1]-[4] atbilstu anotācijas norādītajai informācijai un tekstam.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt protokollēmuma 3.punktu un anotāciju ar informāciju, ka projekta otrā posma īstenošanu plānots finansēt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam 2.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” plānotajā 2.3.1.4.pasākumā ”Bezemisiju vilcieni”.
Piedāvātā redakcija
-
6.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta protokollēmumu ar punktu šādā redakcijā:
"Atļaut Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai izmaksāt noslēguma maksājumu AS "Daugavpils satiksme" pirms projekta Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” pabeigšanas.".
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020.gada 22.septembra lēmums (protokols Nr.55, 30§, 2.1.apakšpunkts) neatļauj atbrīvotā finansējuma novirzīšanu citiem projektiem vai jaunām darbībām, bet paredz novirzīt virssaistību izdevumu kompensēšanai negatīvas ietekmes uz valsts budžetu mazināšanai.
Vienlaikus, vērtējot aktuālo situāciju ar Kohēzijas fonda investīciju ieviešanu, galvenokārt dēļ finanšu ietilpīgo transporta sektora projektu kavējumiem, un attiecīgi prognozēto nespēju izmantot Kohēzijas fonda piešķīrumu pilnā apmērā, pēc būtības MK ierobežojums uz Kohēzijas fondu vairs nav aktuāls.
Attiecīgi Finanšu ministrija neiebilst, ka MK lēmuma pieņemšanai tiek virzīts noteikumu projektā ietvertais Satiksmes ministrijas priekšlikums pārdalīt papildu 2 358 424 euro Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda finansējumu Akciju sabiedrības “Daugavpils satiksme” projektam Nr. 4.5.1.1/20/I/001 “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā, 2.kārta” objektīvi pamatota izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaikus, lai skaidri nodrošinātu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo argumentāciju, lūdzam Satiksmes ministriju attiecīgi papildināt anotāciju ar finanšu ieguvumu Kohēzijas fonda izmantošanas iespēju uzlabošanai, ja šāda pārdale tiek veikta, t.i. norādot, ka pārdales rezultātā tiks mazināti riski nesaņemt pilnā apmērā iespējamo Kohēzijas fonda līdzfinansējumu Latvijai.
Piedāvātā redakcija
-
8.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Vēršam Satiksmes ministrijas uzmanību, ka atbilstoši CFLA iknedēļu aktualizētajai informācijai KP VIS sadaļā “Projekta informācija pie citiem 4.5.1.1.pasākumā “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” projektiem, ir vēl vairāki projekti, kuriem ir konstatēti sarežģījumi projekta īstenošanā un riski veiksmīgai pabeigšanai līdz 2023.gada 31.decembrim (turpmāk – riskantie projekti). Piemēram, mūsu rīcībā ir informācija KP VIS par vismaz 2 projektiem (4.5.1.1/21/I/005 “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” un 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem”), kuriem uz 2023.gada 13.septembri  ir risks netikt pabeigtiem līdz 2023.gada beigām un kuriem varētu būt nepieciešamība veikt izdevumus pēc 2023.gada 31.decembra.
Lai neradītu papildu negatīvu ietekmi uz valsts budžetu, vienlaikus nodrošinot arī ātrāku izdevumu deklarēšanu ES fondu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, šādos gadījumos sekmīgai projektu pabeigšanai prioritāri ir jāizmanto projektu posmošanas vai pārcelšanas iespējas finansēšanai no ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda.
Lūdzam Satiksmes ministriju sadarbībā ar CFLA un finansējuma saņēmēju, ja nepieciešams, apzināt visus projektus ar risku tos nepabeigt līdz 2023.gada 31.decembrim un/vai kuru kopējās izmaksas palielinās (sadārdzinājums) un anotācijā iekļaut šo analīzi, atbilstoši precizējot arī noteikumu projektu, paredzot nepieciešamo regulējumu un rīcību.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā veiktos grozījumus finansējuma apjomā, lūdzam pārliecināties par 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa rādītāju apraksta (turpmāk - rādītāju apraksts) aktualitāti, nepieciešamības gadījumā veicot vajadzīgos precizējumus, un iesniedzot aktualizētu rādītāju aprakstu. 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ievērojot to, ka nelikumīga un nesaderīga komercdarbības atbalsta atgūšanas pienākums un kārtība nacionāli ir noteikta Komercdarbības atbalsta kontroles likumā, aicinām precizēt MK noteikumu 38.punktu, piemēram šādā redakcijā:
Atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt atbalsta sniedzējam projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam papildināt Ministru kabineta noteikumu 42. punktu ar regulējumu "nefunkcinējošiem" projektiem, t.sk. atrunājot gadījumus, ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus, jo Ministru kabineta grozījumi skar visas 4.5.1.1.pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” kārtas.
Vienlaikus lūdzam papildināt noteikumu projektu ar jaunu punktu, kurā noteikti nosacījumi maksājumu pieprasījumu iesniegšanai sekojošā redakcijā:
"Šo noteikumu 42.1 punktā minētajos gadījumos finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumā par periodu līdz 2023. gada 31. decembrim nodala pabeigtās projekta aktivitātes, sasniegtos iznākuma rādītājus un veiktos izdevumus, kas sasniegti līdz 2023. gada 31. decembrim, no projekta aktivitātēm un iznākuma rādītājiem, kas tiks sasniegti pēc 2023. gada 31. decembra."
Lūdzam atbilstošus papildinājumus veikt arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
421.Ja finansējuma saņēmējs nevar pilnībā pabeigt projektā plānotās aktivitātes un sasniegt projektā plānotos iznākuma rādītājus līdz termiņam, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā:
421.1. projektu pilnībā pabeidz līdz 2026. gada 31. oktobrim, par saviem līdzekļiem nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu un tā funkcionalitāti, ja sadarbības iestāde un atbildīgā iestāde atbilstoši kompetencei sniedz pozitīvu atzinumu par projekta termiņa pagarināšanu.
421.2. projektu var sadalīt posmos un tā īstenošanu pabeigt Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā atbilstoši Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam iezīmētajam finansējumam un nosacījumiem.
422.Sadarbības iestāde apstiprina un veic noslēguma maksājumus par izdevumiem, kas veikti līdz 2023. gada 31. decembrim, tiem projektiem, kuri atbilst šo noteikumu 421. punktā minētajiem gadījumiem.
423.Ja finansējuma saņēmējs nepabeidz par saviem līdzekļiem visas plānotās projekta aktivitātes un nesasniedz visus plānotos iznākuma rādītājus šo noteikumu 421.1. apakšpunktā norādītajos termiņos, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt visu projektā izmaksāto atbalsta finansējumu sadarbības iestādei saskaņā ar līguma nosacījumiem.
 
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 42.1 punktā aizstāt vārdus, skaitļus un pieturzīmes "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 " ar vārdiem, skaitļiem un pieturzīmēm "Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ", tādējādi norādot Regulas Nr. 1303/2013 pilnu nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-