Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
23.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
I. Vispārīgie jautājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar papildus punktu, nosakot katra SAM mērķi atbilstoši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
2. Specifisko atbalstu īsteno, izmantojot īpašo fondu Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (turpmāk – regula Nr. 2021/1060), 2. panta 21. punkta izpratnē. Katram specifiskajam atbalstam tiek izveidots īpašais fonds. 
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu vai netiek plānots izveidot līdzdalības fondu (eng. holding fund) regulas Nr. 2021/1060 2. panta 21. punkta izpratnē. Skaidrojam, ka līdzdalības fonds ir fonds, kas tiek izveidots nolūkā īstenot īpašos fondus.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
3. Gala saņēmējs ir juridiska persona (regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkta izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 103. e) punkta izpratnē mazās vidējās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības), kas saņem atbalstu no finanšu instrumenta.
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbalsts mazām un vidējām kapitalizācijas sabiedrībām ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regulas Nr.2021/1058 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu 5.panta 2.punkta c) un d) apakšpunktā. Savukārt mazo un vidējo kapitalizācijas sabiedrību definīcija ir sniegta Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija regulas Nr.2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds 2.panta 6. un 7.punktā un paredz ierobežojumu tikai attiecībā uz nodarbināto skaitu.
Attiecīgi lūdzam noteikumu projektā ietvert attiecīgās atsauces uz regulu Nr.2015/1017.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
3. Gala saņēmējs ir juridiska persona (regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkta izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 103. e) punkta izpratnē mazās vidējās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības), kas saņem atbalstu no finanšu instrumenta.
Iebildums
Ņemot vērā, ka ALTUM arī turpmāk darbosies aizpildot tirgus nepilnību, lūdzam 3.punktu papildināt, ka atbalsts no īpašā fonda tiks sniegts gala saņēmējiem, kas nepiesaista pietiekamu finansējumu no finanšu tirgiem dzīvotspējīgu projektu īstenošanai. Vēršam uzmanību, ka minētais nosacījums iekļauts arī š.g. 18. novembra Eiropas Komisijas lēmuma lietā "State Aid SA.100013 (2022/N) – Latvia Funding and remit of Altum until 2029" (turpmāk - EK lēmums lietā SA. 100013) 10. punktā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
3. Gala saņēmējs ir juridiska persona (regulas Nr. 2021/1060 2. panta 18. punkta izpratnē sīkie (mikro), mazie un vidējie uzņēmumi un Eiropas Komisijas Regulas (ES) Nr. 651/2014 ( 2014. gada 17. jūnijs ), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, 103. e) punkta izpratnē mazās vidējās un vidējās kapitalizācijas sabiedrības), kas saņem atbalstu no finanšu instrumenta.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 3.punktu, lai būtu skaidras definīcijas un regulējums, atbilstoši kuram tās tiek noteiktas. Vēršam uzmanību, ka Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - Regula Nr. 651/2014), 103. e) punktā ir definētais tikai "mazās vidējās kapitalizācijas uzņēmums", lūdzam nepaplašināt regulas tvērumu. Vienlaikus lūdzam norādīt Regulas Nr. 651/2014 pantu, kurā ietverta minētā definīcija. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
4. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums 1.2.1. SAM, 1.2.2. SAM un 1.2.3. SAM ir 233 880 000 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 198 798 000 euro (elastības finansējums 36 888 797 euro) un valsts budžeta finansējums 31 355 477 euro (elastības finansējums 5 533 320 euro) Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Specifiskā atbalsta ietvaros kopējais pieejamais finansējums specifiskā atbalsta īstenošanai ir 196 991 203 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 167 442 523 euro apmērā un valsts budžeta finansējums – 29 548 680 euro, tai skaitā:
Iebildums
Lūdzam sniegt pamatojumu valsts budžeta līdzfinansējuma piesaistei nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanai, jo ņemot vērā rādītāja "Publisko atbalstu papildinošās privātās investīcijas (tai skaitā: granti, finanšu instrumenti)" sniegumu, finanšu instrumentiem plānots piesaistīt 243 milj. EUR privātās investīcijas, tāpat plānots piesaistīt Altum līdzfinansējumu, līdz ar to valsts budžeta līdzfinansējumu finanšu instrumentiem var aizstāt ar privātām investīcijām un Altum līdzfinansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
4. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums 1.2.1. SAM, 1.2.2. SAM un 1.2.3. SAM ir 233 880 000 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 198 798 000 euro (elastības finansējums 36 888 797 euro) un valsts budžeta finansējums 31 355 477 euro (elastības finansējums 5 533 320 euro) Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Specifiskā atbalsta ietvaros kopējais pieejamais finansējums specifiskā atbalsta īstenošanai ir 196 991 203 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 167 442 523 euro apmērā un valsts budžeta finansējums – 29 548 680 euro, tai skaitā:
Iebildums
Lūdzam precizēt valsts budžeta finansējuma apmēru, nodrošinot, ka ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85%, attiecīgi valsts budžeta summai jābūt 35 082 000 EUR apmērā. Attiecīgi valsts budžeta elastības finansējums - 5 533 319 EUR.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka ES fondu elastības finansējums ir 31 355 478 EUR, nevis 36 888 797 EUR.
Papildus vēršam uzmanību, ka 4.punkta apakšpunktos gan ERAF, gan valsts budžeta finansējums un elastības finansējuma summas ir korektas. Taču lūdzam noteikumu projektā noteikt gan plānotā (šobrīd tas ir norādīts 4.punkta apakšpunktos kā pieejamais finansējums), gan pieejamā finansējuma (summu bez elastības finansējuma) apmēru, vēlams atsevišķos noteikumu projekta punktos.
Lūdzam atbilstoši precizēt arī anotācijā sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
6. Specifiskā atbalsta finansētiem finanšu instrumentiem papildus var piesaistīt sabiedrības Altum finansējumu vai iepriekšējo Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodu atmaksāto finansējumu, kā arī finanšu starpnieku finanšu līdzekļus, kas ir paredzēti finanšu instrumenta valsts atbalsta pasākumā (turpmāk  –  valsts atbalsta pasākums). Papildus sabiedrība Altum var piesaistīt valsts aizdevumu vai piesaistīt aizdevumu no starptautiskajām finanšu institūcijām.
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektu papildināt ar terminu "valsts atbalsts", ņemot vērā, ka ALTUM plāno sniegt atbalstu gan programmās, kur atbalsts tiek sniegts kā komercdarbības atbalsts, gan kā valsts atbalsts, kas nav komercdarbības atbalsts.
Savukārt, ja ALTUM atbalstu plāno sniegt tikai šī noteikumu projekta 1.1. apakšpunktā minēto specifisko atbalsta programmu ietvaros,  un to ietvaros paredzēts sniegt tikai tādu atbalstu, kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē, lūdzam noteikumu projekta ietvaros terminu “valsts atbalsts” aizstāt ar terminu “komercdarbības atbalsts”, atbilstoši tam kā definēts Komercdarbības atbalsta kontroles likumā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
II. Specifiskā atbalsta īstenošanas kārtība
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, gadījumos, kad sabiedrība Altum tālāk uztic īstenošanas uzdevumus īpašajam fondam, tā nodrošina, ka Finanšu Regulas 2018/1046 154. panta 4. punktā minētās prasības un kritēriji ir izpildāmi attiecībā uz īpašo fondu.
Tāpat lūdzam noteikt, ka finanšu starpnieku gadījumā jāpārliecinās par fondu pārvaldnieku atbilstību Finanšu Regulas 2018/1046 209. panta 1. un 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
II. Specifiskā atbalsta īstenošanas kārtība
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka pirms līguma noslēgšanas ar sabiedrību Altum, nepieciešams veikt izslēgšanas kritēriju pārbaudi atbilstoši Finanšu regulas (Nr.2018/1046) 136.pantam. Tāpat sabiedrībai Altum piešķirot atbalstu galasaņēmējiem, jāpārliecinās par to atbilstību minētās regulas izslēgšanas nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
17. Ieviešot specifisko atbalstu, sabiedrībai Altum ir pienākums:
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka Altum jāizvērtē projektu potenciālo finansiālo dzīvotspēju, kas pamatota uzņēmējdarbības plānā vai līdzvērtīgā dokumentā. Tāpat ievērojot regulas Nr.2021/1060 59.pata 7.punktu, lūdzam noteikt, ka galasaņēmēju atlasei jānotiek saskaņā ar kritērijiem.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
17. Ieviešot specifisko atbalstu, sabiedrībai Altum ir pienākums:
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka Altum jānodrošina, ka tiek ievēroti piemērojamie tiesību akti, tostarp attiecīgie standarti un piemērojamie tiesību akti par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, cīņu pret terorismu un krāpšanu nodokļu jomā. Līdzdalības fonds neuztur darījuma attiecības ar struktūrām, kas dibinātas teritorijās, kuru jurisdikcijas nesadarbojas ar ES attiecībā uz starptautiski saskaņotu nodokļu standartu piemērošanu, un transponē šādas prasības līgumos, ko noslēdz ar izraudzītajiem struktūrām, kas īsteno finanšu instrumentus.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
17.1. ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus tiešā finanšu instrumentu veidā:
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka sabiedrībai Altum pirms gala labuma guvēja pieteikuma izvērtēšanas ir jāizvērtē un jāparaksta apliecinājumu, ka atbalsta sniedzējs (persona) nav saistīts ar gala labuma guvēju likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē un Regulas (ES) Nr. 2018/1046 61.panta izpratnē.
Noteikumu projektam lūdzam pievienot apliecinājuma standartformu.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
17.1.6. nodrošināt informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar regulas  Nr. 2021/1060 47. pantu un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievērot saistītās komunikācijas un dizaina vadlīnijas;
Iebildums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 17.1.6.punktā vārdus "pantu un 50. pantu un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī ievērot saistītās komunikācijas un dizaina vadlīnijas;" ar vārdiem "un 50. pantu un kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas"
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
17.1.7. nodrošināt informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no dienas, kad ir piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar atbalsta shēmu un gala labuma guvējs nodrošina informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā noteiktajam.
Iebildums
Saistībā ar izteikto iebildumu pie noteikumu projekta 6.punkta, lūdzam izvērtēt, vai visi pasākumi, kuros sabiedrība ALTUM sniegs atbalstu būs kvalificējams kā komercdarbības atbalsts gala labuma guvējam. Vēršam uzmanību, ka šī prasība ir attiecināma tikai uz komercdarbības atbalsta pasākumiem. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka jau šobrīd ir zināms, ka ne visus pasākumus plānots ieviest ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, tādēļ ietvertā atsauce uz to nav korekta. 
Papildus, ņemot vērā, ka 17. punktā ir ietverti ALTUM pienākumi, lūdzam pienākumus, kas attiecināmi uz gala labuma guvējiem iekļaut atsevišķā punktā, ja tādus vēlaties atrunāt šajā noteikumu projektā.
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
17.2.  ieviest specifiskā atbalsta mērķa pasākumus netiešā finanšu instrumentu veidā:
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka EK lēmuma lietā SA. 100013 30.b) punkts paredz informācijas glabāšanas nosacījumus arī ALTUM, lūdzam papildināt 17.2. apakšpunktu ar informācijas pieejamības nodrošināšanas nosacījumu, kas attiecināms uz finanšu starpnieku un ALTUM (pēc līdzības kā 17.1.7. apakšpunktā).
Piedāvātā redakcija
-
17.
Noteikumu projekts
17.2.1. organizēt finanšu starpnieku atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī regulas Nr. 2021/1060 59. panta 5. punktu “b” apakšpunktu, lai to salāgotu ar citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju un nodrošinātu, ka finanšu starpniekiem netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība un komercdarbības atbalsts.
Iebildums
Lūdzam dzēst vārdus "lai to salāgotu ar citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju un nodrošinātu, ka finanšu starpniekiem netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība un komercdarbības atbalsts.", ņemot vērā, ka šis teikums ir paskaidrojošs un atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām nav iekļaujams normatīvajā aktā. Nepieciešamības gadījumā, aicinām šo skaidrojumu iekļaut anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
18.
Noteikumu projekts
17.5. ieguldīt finanšu instrumentu līdzekļus, kas nav izmantoti šo noteikumu 22. punktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2013. gada 17. decembris (ES) Nr. 1303/2013 , ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 ( turpmāk - regula Nr. 1303/2013) 43. panta 1. punktam;
Iebildums
Lūdzam pārbaudīt noteikumu projekta 17.5.apakšpunktā minēto atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembris Regulu (ES) Nr. 1303/2013 , ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006. Vēršam uzmanību, ka minētā regula ir attiecināma uz ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodu. Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī pie noteikumu projekta 22.4.apakšpunkta un anotācijas 5.sadaļā.
Piedāvātā redakcija
-
19.
Noteikumu projekts
19.1. izstrādāt finansēšanas nolīgumu, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 X pielikumā noteikto;
Iebildums
Sadarbības iestāde un sabiedrības Altum nolīgumā atrunā ERAF ieguldījumu kārtību, līdz ar to netiek atrunāti noteikumi par resursu atkārtotu izmantošanu, kas ir noteikts regulas Nr.2021/1060 X pielikuma 1.punkta i)apakšpunktā. Ņemot vērā iepriekš minēto aicinām papildināt MK noteikuma projekta punktu ar izņēmumu. Lūgums salāgot informāciju MK noteikumu projektā un anotācijā.
Piedāvātā redakcija
19.1. izstrādāt finansēšanas nolīgumu, saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 X pielikumu, izņemot regulas Nr.2021/1060 X pielikuma 1.punkta i) apakšpunktu.
20.
Noteikumu projekts
19.3. saskaņot sabiedrības Altum ierosinātos grozījumus biznesa plānā, kas iepriekš saskaņoti ar Ekonomikas ministriju;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka sabiedrības Altum ierosinātie biznesa plāna grozījumi tiek saskaņoti ar Ekonomikas ministriju. Ekonomikas ministrija, pēc šo grozījumu saskaņošanas, nosūta informāciju par saskaņotajiem grozījumiem Sadarbības iestādei. Sadarbības iestāde, balstoties uz saņemto informāciju, veic grozījumus noslēgtajā nolīgumā, bet nesaskaņo pašus biznesa plāna grozījumus. Ņemot vērā iepriekš minēto ierosinām svītrot šo MK noteikumu projekta apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Noteikumu projekts
III. Specifiskā atbalsta attiecināmās darbības un izmaksas
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka resursi, kas iemaksāti atpakaļ finanšu instrumentos, vismaz astoņus gadus pēc attiecināmības perioda beigām tiek izmantoti atkārtoti saskaņā ar tās programmas vai to programmu politiskajiem mērķiem, saskaņā ar kurām tie tika izveidoti, vai nu tajā pašā finanšu instrumentā, vai – pēc minēto resursu izņemšanas no finanšu instrumenta – citos finanšu instrumentos vai citos atbalsta veidos.
Piedāvātā redakcija
-
22.
Noteikumu projekts
III. Specifiskā atbalsta attiecināmās darbības un izmaksas
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka procentus un citus ieņēmumus, kas saistāmi ar atbalstu, kurš no fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem, tostarp pārvaldības maksu maksājumiem un atlīdzībai par pārvaldības izmaksām, kas radušās struktūrām, kuras īsteno finanšu instrumentu saskaņā ar Regulas 2021/1060 68.panta 1. punkta d) apakšpunktu, izmanto tādam pašam mērķim vai mērķiem kā sākotnējo atbalstu no fondiem vai nu tajā pašā finanšu instrumentā, vai – pēc finanšu instrumenta slēgšanas – citos finanšu instrumentos vai citos atbalsta veidos turpmākām investīcijām galasaņēmējos līdz attiecināmības perioda beigām.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Noteikumu projekts
III. Specifiskā atbalsta attiecināmās darbības un izmaksas
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu vai galasaņēmējiem tiks prasīts segt administrēšanas maksas vai to daļu. Attiecīgi noteikumu projektā jānosaka, ka tos nedeklarē kā attiecināmos izdevumus. Attiecināmie izdevumi, kas deklarēti kā programmieguldījuma kopējā summa, kas finanšu instrumentam samaksāta vai garantiju gadījumā ar finanšu instrumentu rezervēta garantijas līgumiem attiecināmības perioda laikā saskaņā ar Regulas 2021/1060 68. panta 1. punktu, nepārsniedz summu, ko veido tā piemērošanas nolūkā no fondiem izmaksātā atbalsta kopējā summa un atbilstošais valsts līdzfinansējums.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Noteikumu projekts
III. Specifiskā atbalsta attiecināmās darbības un izmaksas
Iebildums
Lūdzam noteikt, ka ieviešot finanšu instrumentus ir jāievēro regulas Nr. 2021/1060 64.panta nosacījumi.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Noteikumu projekts
22. Specifiskā atbalsta un finanšu instrumentu ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas:
Iebildums
Lai novērstu nekorektas interpretācijas risku, ka tikai uz attiecināmajām izmaksām un šo noteikumu 22.1. apakšpunktā noteikto attiecināmo izmaksu gadījumā ir ievērojami valsts atbalsta programmas nosacījumi, lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu, ka specifiskā atbalsta un tā finansēto finanšu instrumentu ietvaros visām iesaistītajām pusēm jāievēro arī komercdarbības atbalsta programmā ietvertie nosacījumi. Papildus, aicinām anotācijā skaidrot, ka neatkarīgi no finanšu instrumenta, kas minēts noteikumu projekta 22.punktā, attiecināmās izmaksas tiks noteiktas ievērojot piemērojamā komercdarbības atbalsta regulējuma nosacījumus.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Noteikumu projekts
22.7. sabiedrības Altum specifiskā atbalsta ieviešanas vadības maksa, kas tiek aprēķināta atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 68. panta  4. punktā  noteiktajām robežvērtībām;
Iebildums
Ievērojot regulas Nr.2021/1060 68. panta 4. punktā noteikto, lūdzam noteikumu projektā noteikt sniegumu, kas ir jāizpilda sabiedrībai Altum, ieviešot šos noteikumus, kā arī noteikt sankcijas, minētā snieguma neizpildes gadījumā.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Noteikumu projekts
23. Sabiedrība Altum nodrošina, ka finanšu starpnieku līmenī tiks izslēgts valsts atbalsts starpnieku līmenī.
Iebildums
Lūdzam noteikumu projekta 23. punktu papildināt ar nosacījumiem, kas nodrošina, ka finanšu starpnieku līmenī tiks izslēgts valsts atbalsts. Ja minētais jau ir nodrošināts ar noteikumu projekta 17.2.1. apakšpunktā ietverto nosacījumu un citos ALTUM ieviestajos pasākumos starpnieku līdzdalība nav paredzēta, lūdzam šajā punktā iekļaut atsauci uz šo noteikumu 17.2.1. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
28.
Noteikumu projekts
24. Šo noteikumu 22. punktā minētā vadības maksa ir attiecināma, ja tā ir radusies līdz 2029. gada 31. decembrim vai vēlāk, ja tā atbilst regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punkta nosacījumiem.
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu ar kuru brīdi plānots attiecināt izmaksas. Gadījumā, ja sākuma datums noteikumu projektā netiek noteikts, tad izdevumi būs attiecināmi sākot ar Altum biznesa plāna iesniegšanas brīdi CFLA.
Gadījumā, ja ir paredzētas izmaksas līdz Altum biznesa plāna iesniegšanai CFLA, tad lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā sniegt šo izmaksu pamatojumu.
Tāpat vēršam uzmanību, ka jau pabeigtās darbības nav atbalstāmas.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Noteikumu projekts
24. Šo noteikumu 22. punktā minētā vadības maksa ir attiecināma, ja tā ir radusies līdz 2029. gada 31. decembrim vai vēlāk, ja tā atbilst regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punkta nosacījumiem.
Iebildums
Ņemot vērā, ka EK lēmums lietā SA. 100013 paredz, ka ALTUM aktivitātes ir saskaņotas līdz 2029.gada 31.decembrim, lūdzam svītrot noteikumu projekta 24.punktā vārdus un skaitļus "vai vēlāk, ja tā atbilst regulas Nr. 2021/1060 63. panta 2. punkta nosacījumiem", ievērojot to, ka tas ir pretrunā iepriekš minētajam EK lēmumam.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Noteikumu projekts
25. Sabiedrības Altum specifiskā atbalsta ieviešanas vadības maksu un tiešo finanšu instrumentu vadības maksu, kura netiek ietverta šo noteikumu 22.7. apakšpunktā minētajās attiecināmajās izmaksās, var segt no atmaksātā finansējuma atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 62. pantam. Nosacījumus sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma nosaka attiecīgajā valsts atbalsta programmā, ievērojot Eiropas Komisijas 2015. gada 9. jūnija lēmumu Nr. SA.36904 (2014/N) "Par valsts atbalstu un Latvijas Attīstības finanšu institūcijas izveidi" attiecībā uz vadības maksas kompensēšanu" un Eiropas Komisijas lēmumu, kas tiks pieņemts 2022. gada novembrī (lietas Nr. State Aid SA.100013 (2022/N) – Latvia "Funding and remit of Altum until 2029").
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka šobrīd ietvertais nosacījums, ka sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma tiks noteikta attiecīgajā valsts atbalsta programmā, nenodrošina pasākumus, kas veicami, lai novērstu un atgūtu jebkādus pārmērīgus atlīdzības maksājumus (kompensāciju) ALTUM. Ievērojot šī noteikumu projekta 1.1. punktā ietverto mērķi un saturu, horizontālie nosacījumi par sabiedrības Altum tiešo finanšu instrumentu vadības maksas segšanai no atmaksātā finansējuma ir jānosaka šajos noteikumos, nevis katrā attiecīgajā valsts atbalsta programmā. Papildus vēršam uzmanību, ka 2017.gada jūnija komunikācijā ar Eiropas Komisiju "Par valsts atbalsta programmu īstenošanai izmantotā Altum kapitāla atdevi" ALTUM sniedza informāciju par pasākumiem, kas nodrošina pārmērīgas kompensācijas novēršanu ALTUM, attiecīgi lūdzam, atbilstoši 2017.gadā sniegtajai informācijai, papildināt arī šo noteikumu projektu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Noteikumu projekts
27. Visu finanšu instrumentu ietvaros tiek finansētas gala saņēmēju darbības  Latvijas  Republikā  tādā apjomā, kādu specifiskā atbalsta ir kopsummā ieguldījis finanšu instrumentos gala saņēmēju finansējumam, izņemot finanšu starpnieku vadības maksu, vai mazākā apjomā, ievērojot regulas Nr. 2021/1060 63. panta 4. punktu.
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 27.punktu, ņemot vērā, ka nav skaidrs normas saturs.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Noteikumu projekts
28. Specifiskā atbalsta īstenošanai sabiedrība Altum atver kontu Valsts kasē, kurā ieskaita specifiskā atbalsta ietvaros paredzētos finanšu līdzekļus.
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā noteikt, ka atbalstu, kas no fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem, pārvalda saskaņā ar aktīvu finanšu līdzekļu pārvaldību un pareizas finanšu pārvaldības principu.
Tāpat vēršam uzmanību, ka saskaņā ar regulas Nr.2021/1060 60. panta 1. punktu finanšu instrumentu finanšu līdzekļiem jābūt ievietotiem kontos finanšu iestādēs, kuru domicils ir dalībvalstīs.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Noteikumu projekts
28. Specifiskā atbalsta īstenošanai sabiedrība Altum atver kontu Valsts kasē, kurā ieskaita specifiskā atbalsta ietvaros paredzētos finanšu līdzekļus.
Iebildums
Šī gada 3.novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību, ar ko atceļ obligāto nosacījumu par konta atvēršanu Valsts kasē budžeta finansētām institūcijām valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un izdevumu veikšanai, aizstājot to ar izvēles iespēju, un paredzot arī iespēju citos normatīvajos aktos noteikt atšķirīgus nosacījumus. Tā kā ar šo noteikumu projektu tiek noteikti atšķirīgi nosacījumi, nepieciešams papildināt anotāciju ar pamatojumu, kādēļ saglabājams obligāts nosacījums par konta atvēršanu Valsts kasē akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum" specifiskā atbalsta īstenošanai, kurā tiktu ieskaitīti visi specifiskā atbalsta ietvaros paredzētie finanšu līdzekļi, kas minēti noteikumu projekta 6.punktā (tai skaitā, piemēram, arī aizdevums no starptautiskajām finanšu institūcijām). Ja pamatojuma šāda nosacījuma iekļaušanai noteikumu projektā nav, tad lūdzam svītrot šo punktu.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc anotācijas 1.3.sadaļā ir norādīt, ka specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas attiecināmās izmaksas, tai skaitā sabiedrības Altum fonda ieviešanas vadības maksa ja tā radusies līdz 2027. gada 31. decembrim.
Piedāvātā redakcija
-
35.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ņemot vērā, ka 1.2.1.2.pasākuma ietveros kapitāla atlaides apmērs tiek plānot 37,5 milj. EUR apmērā (64%), bet aizdevuma apmērs 21,2 milj. EUR apmērā (36%), tad vēršam uzmanību, ka uz kapitāla atlaidi nav piemērojami finanšu instrumentu nosacījumi atbilstoši regulas Nr.2021/1060 58.panta 5.punktam un nav pieļaujams šādu atbalstu paredzēt finanšu instrumentu nolīgumā.
Lūdzam sniegt skaidrojumu vai un kā tiks ievērots regulas Nr.2021/1060 58.panta 5.punktā noteiktais regulējums.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kādā līmenī tiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums - vai līdzdalības fondu līmenī, vai īpašo fondu līmenī, vai ar investīcijām galasaņēmēju līmenī saskaņā ar konkrēta fonda noteikumiem. Vēršam uzmanību, ja valsts līdzfinansējums tiek nodrošināts ar investīcijām galasaņēmēju līmenī, struktūra, kas īsteno finanšu instrumentus, jāglabā dokumentārus pierādījumus, kas apliecina pamatā esošo izdevumu attiecināmību.
Piedāvātā redakcija
-
37.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot Ministru prezidenta 2021.gada 7.septembra rezolūcijā Nr. 2021-1.1.1./50-50 noteikto: “Izstrādājot specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas nosacījumus Eiropas Savienības fondu 2021.—2027.gada plānošanas perioda atbalsta saņemšanai institūcijas atbildībā esošajās jomās, lūdzu jēgpilni iesaistīt attiecīgajā jomā strādājošās biedrības un nodibinājumus. Pēc specifisko atbalsta mērķu un to pasākumu ieviešanas nosacījumu apstiprināšanas Ministru kabinetā, lūdzu sagatavot un sniegt informāciju par sabiedrības pārstāvju iesaisti normatīvā regulējuma izstrādē Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariātam (uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv).”, lūdzam atbilstoši precizēt anotāciju, sniedzot skaidrojumu par nozares pārstāvošu biedrību, nodibinājumu, nevalstisko organizāciju iesaisti noteikumu projekta izstrādē.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā ietvert skaidrojumu par rādītāju apjomu, kāds tiks sasniegts par pieejamo finansējumu (bez elastības finansējuma).
Piedāvātā redakcija
-
39.
Noteikumu projekts
4. Specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums 1.2.1. SAM, 1.2.2. SAM un 1.2.3. SAM ir 233 880 000 euro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums 198 798 000 euro (elastības finansējums 36 888 797 euro) un valsts budžeta finansējums 31 355 477 euro (elastības finansējums 5 533 320 euro) Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.
Specifiskā atbalsta ietvaros kopējais pieejamais finansējums specifiskā atbalsta īstenošanai ir 196 991 203 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 167 442 523 euro apmērā un valsts budžeta finansējums – 29 548 680 euro, tai skaitā:
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja attiecināms, svītrot noteikumu projekta 4.punktā vārdus un skaitļus "1.2.1. SAM, 1.2.2. SAM un 1.2.3. SAM", ņemot vērā punkta sākumā lieto atsauci "specifiskais atbalsts".
Piedāvātā redakcija
-
40.
Noteikumu projekts
5. Finansēšanas nolīgums tiek slēgts par visu finansējumu un gadījumā, ja elastības finansējums vai tā daļa netiks piešķirta pēc vidusposma izvērtējuma, tad par attiecīgo finansējuma apmēru tiks samazināts pieejamais finansējums. Līdz vidusposma izvērtējumam akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum) var izmantot tikai pieejamo finansējumu.
Priekšlikums
Ierosinām precizēt punkta sākumu, norādot, ka finansēšanas nolīgums tiek slēgts par visu plānoto finansējumu.
Piedāvātā redakcija
-
41.
Noteikumu projekts
12. Sabiedrība Altum izstrādā specifiskā atbalsta investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk kopā – biznesa plāns) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 X pielikumam un Attīstības  finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, iekļaujot informāciju par katra  specifiskā  atbalsta  mērķa  pasākuma  finanšu instrumentu ietekmi, riskiem un sagaidāmiem zaudējumiem, finansiālajiem  rezultātiem,  katras  programmas īstenošanas izmaksām un atmaksu apjomu, un pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma tajā norādītājā termiņā iesniedz Ekonomikas ministrijā biznesa plānu.
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja attiecināms, precizēt noteikumu projekta 12.punktu, aizstājot vārdus "Ekonomikas ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "atbildīgā iestāde" (attiecīgajā locījumā).Attiecīgu precizējumu lūdzam veikt arī tālāk tekstā.
Piedāvātā redakcija
-
42.
Noteikumu projekts
12. Sabiedrība Altum izstrādā specifiskā atbalsta investīciju stratēģiju un ieviešanas plānu (turpmāk kopā – biznesa plāns) atbilstoši regulas Nr. 2021/1060 X pielikumam un Attīstības  finanšu institūcijas likuma 12. panta trešajai daļai, iekļaujot informāciju par katra  specifiskā  atbalsta  mērķa  pasākuma  finanšu instrumentu ietekmi, riskiem un sagaidāmiem zaudējumiem, finansiālajiem  rezultātiem,  katras  programmas īstenošanas izmaksām un atmaksu apjomu, un pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma tajā norādītājā termiņā iesniedz Ekonomikas ministrijā biznesa plānu.
Priekšlikums
Saskaņā ar norādīto informāciju anotācijā (ex-ante) sabiedrība Altum 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā iesniedz Ekonomikas ministrijā biznesa plānu, savukārt MK noteikumu projektā ir norādīts, ka Ekonomikas ministrijas pieprasījumā norādītajā termiņā tiek iesniegts biznesa plāns. Lūgums salāgot MK noteikumu projektā un anotācijā norādīto biznesa plāna iesniegšanas kārtību un termiņus.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Noteikumu projekts
17.2.1. organizēt finanšu starpnieku atlasi atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā procedūrā, izvairoties no interešu konflikta un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, kā arī regulas Nr. 2021/1060 59. panta 5. punktu “b” apakšpunktu, lai to salāgotu ar citos normatīvajos aktos lietoto terminoloģiju un nodrošinātu, ka finanšu starpniekiem netiek sniegta ekonomiskā priekšrocība un komercdarbības atbalsts.
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt iespēju organizēt iepirkumus, piemērojot Sociāli atbildīgo publisko iepirkumu un Inovatīvo publisko iepirkumu.
Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotā informācija par Sociāli atbildīgu publisko iepirkumu pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums. Vienlaikus aicinām izmantot Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai, pieejamas šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/media/658/download; Ārvalstu prakses apkopojums pieejams šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/media/877/download
Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavotā informācija par Inovatīvo publisko iepirkumu pieejama šeit: https://www.iub.gov.lv/lv/inovativais-iepirkums?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Piedāvātā redakcija
-
44.
Noteikumu projekts
18.2. 25 darbdienu laikā pēc tam, kad tirgus nepilnību izvērtējums vai tā grozījumi ir izskatīti Uzraudzības komitejā, publicēt to Eiropas Savienības fondu mājaslapā;
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt noteikumu projekta 18.2.apakšpunktā vārdu "mājaslapā" ar vārdiem "tīmekļa vietnē".
Piedāvātā redakcija
-
45.
Noteikumu projekts
18.2. 25 darbdienu laikā pēc tam, kad tirgus nepilnību izvērtējums vai tā grozījumi ir izskatīti Uzraudzības komitejā, publicēt to Eiropas Savienības fondu mājaslapā;
Priekšlikums
Saskaņā ar norādīto informāciju anotācijā (ex ante), tad 25 darbdienu laikā pēc tam, kad tirgus nepilnību izvērtējums vai tā grozījumi ir izskatīti Uzraudzības komitejā, informācija par to tiek publicēta Ekonomikas ministrijas tīmekļavietnē, savukārt MK noteikumu projektā ir norādīts, ka informācija tiks publiceta Eiropas Savienības fondu tīmekļa vietnē, lūgums salāgot informāciju MK noteikumu projektā un anotācijā par to, kurā tīmekļa vietnē tiks publicēta informācija.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Noteikumu projekts
20. Sabiedrība Altum specifiskā atbalsta un tā finansētos finanšu instrumentus nodala kā atsevišķu finanšu bloku saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 6. punktu. Fondā pieejamais Eiropas  Reģionālās  attīstības  fonda  finansējums ir nedalīti izmantojams SAM 1.2.1., SAM 1.2.2. un SAM 1.2.3. noteikto finanšu instrumentu pirmo zaudējumu segšanai.
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt vārdus "Eiropas Reģionālās attīstības fonda" ar vārdu "ERAF", ņemot vērā iepriekš noteikto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Noteikumu projekts
22.5. līdzekļi, kas kapitāla veidā paredzēti  1.2.3. SAM pasākuma "Iespēju kapitāla ieguldījumi" ietvaros atbilstoši  regulas  Nr. 2021/1060 68. panta 1. punkta “a” apakšpunktā noteiktajai kārtībai;
Priekšlikums
Lūdzam precizēt pasākuma nosaukumu uz "Iespējkapitāla ieguldījumi" atbilstoši nosaukumam Kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027.gadam papildinājumā, tāpat šādu nosaukumu lūdzam norādīt anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
48.
Noteikumu projekts
23. Sabiedrība Altum nodrošina, ka finanšu starpnieku līmenī tiks izslēgts valsts atbalsts starpnieku līmenī.
Priekšlikums
Lūdzam svītrot noteikumu projekta 23.punktā vārdus "starpnieku līmenī", kas norādīts dubultā.
Piedāvātā redakcija
-
49.
Noteikumu projekts
26. Sabiedrības Altum specifiskā atbalsta ieviešanas vadības maksu un finanšu instrumentu vadības maksu aprēķina atbilstoši sabiedrības Altum metodikai, kuru saskaņo ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju un saskaņā ar programmas rādītāju novērtējumu, kas veikts saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešo daļu.
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot vai noteikumu projekta 26.punktā minētā metodika tiek saskaņota ar Finanšu ministriju kā nozares ministriju vai kā ar ES fondu vadošo iestādi.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informāciju par intervences kategorijām par 1.2.2.2.pasākumu, norādot, ka kods Nr.4 ir garantija.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” ir norādīts, ka Ekonomikas ministrija nepieciešamo finansējumu lūgs pārdalīt no 74.resora ,,Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmas „Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, savukārt atbilstoši noteikumu projekta 15. un 29.punktam sadarbības iestāde un sabiedrība Altum slēdz finansēšanas nolīgumu, kurā nosaka kārtību, kādā sadarbības iestāde veic finansējuma maksājumus. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt kura ministrija pieprasīs finansējumu no 80.00.00 programmas un nepieciešamības gadījumā precizēt sniegto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
52.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā ir minēts, ka specifiskā atbalsta ietvaros plānotais kopējais attiecināmais finansējums SAM 1.2.1., SAM 1.2.2. un SAM 1.2.3. ir 233 880 000 euro, savukārt norādītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma (198 798 000) un valsts budžeta finansējuma (31 355 477) kopsumma veido kopējo finansējumu 230 153 477 euro apmērā, attiecīgi lūdzam novērst minēto nesakritību. Vienlaikus lūdzam papildināt 6.punktu ar informāciju par finansējuma sadalījumu pa gadiem, norādot specifiskā atbalsta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru arī 2026., 2027., 2028. un 2029. gadam.
Piedāvātā redakcija
-