Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1921
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 11.3.apakšpunkts paredz tuviniekiem pakalpojumu sērošanas periodā pēc personas nāves, nodrošinot tuviniekam ne vairāk kā piecas individuālās konsultācijas viena gada laikā pēc personas nāves, savukārt anotācijas 1.3.sadaļas punktā “Risinājuma apraksts” norādīts, ka piecas konsultācijas paredzētas nevis katram tuviniekam, bet tuviniekiem kopumā. Ņemot vērā minēto, nepieciešams precizēt noteikumu projektu un/vai anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 15.punkts nosaka, ka valsts nodrošinātais finansējuma apmērs vienam klientam vienā dienā nevar pārsniegt 52,20 euro, savukārt atbilstoši anotācijas 3.sadaļas tabulā sniegtajam aprēķinam redzams, ka 2025.gadam nepieciešamā finansējuma aprēķinā lietots vienam klientam dienas apmērs 57,42 euro un 2026.gadam 63,16 euro. Ņemot vērā minēto, precizējams noteikumu projekts un anotācija. Vienlaikus lūdzam papildināt anotāciju, norādot, kā veidojas viena klienta dienas apmērs 39,15 euro, ja pakalpojuma sniegšana uz laiku tiek pārtraukta.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Noteikumu projekta 16.punkts nosaka, ka Labklājības ministrija informē attiecīgo līgumpartneri, ja tiek konstatēts, ka finansējums pārsniedz kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus, vienlaikus anotācijā tiek skaidrots, ka līgumpartneris tiek informēts, lai tas neuzsāktu jaunu pakalpojumu sniegšanu. Lūdzam papildināt anotāciju, norādot, kā tiks risināta situācija gadījumā, ja līgumpartnera sniegtajā finanšu pārskatā tiks konstatēts, ka finansējums par jau sniegtajiem pasākumiem pārsniedz kārtējā gada valsts budžetā šim mērķim paredzētos līdzekļus.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļā sniegt detalizētāku aprēķinu tabulā sniegtajai informācijai, jo šobrīd nav saprotams, pēc kādiem pieņēmumiem plānots personu skaits un hospisa pakalpojuma ietvaros noteiktais klientu dienu skaits, kā arī valsts nodrošināto finansējuma apmēru vienam klientam vienā dienā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 4.punkta 5., 7. un 8.ailē norādīto finansējumu svītrot un to norādīt anotācijas 3.sadaļas 5.punkta un 5.1. apakšpunkta attiecīgajās ailēs.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļu, norādot finansējumu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības paplašināšanai, kuru plānots pārdalīt Veselības ministrijai no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” atbilstoši MK rīkojuma “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 20.00.00 programmas “Veselības aprūpes pasākumu īstenošana” uz budžeta resoru “10.Aizsardzības ministrija”, “14.Iekšlietu ministrija”, “15. Izglītības un zinātnes ministrija”, “16.Zemkopības ministrija”, “18. Labklājības ministrija”, “19.Tieslietu ministrija”, “29.Veselības ministrija”, “62.Mērķdotācijas pašvaldībām””  projektam (23-TA-2829).
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punktam Veselības ministrijai tika atbalstīta papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršana 2022.gadam 4 611 973 euro, 2023.gadam 4 607 174 euro un 2024.gadam un turpmāk ik gadu 4 625 680 euro prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanai, ka arī to, ka minētais finansējuma apmērs ir iestrādāts likumā “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam”, nepieciešams precizēt finansējuma apmēru anotācijas 3.sadaļā “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3. sadaļas punktu “Problēmas apraksts”, norādot normatīvo aktu, kas paredz paliatīvā aprūpē esošiem bērniem pēc 18 gadiem nodrošināt psihosociālo rehabilitāciju dzīvesvietā.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Nr: 222/Lp14) ir jau izsludināti 17.10.2023., nepieciešams precizēt anotācijas 1.3.sadaļas punktā “Problēmas apraksts” norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija”, norādot, ka finansējums noteikumu projektā iekļautās sociālās komponentes ieviešanai iestrādāts likumprojektā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam”. 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Nepieciešams redakcionāli precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, sanumurējot mobilās komandas paredzētos paliatīvās aprūpes pakalpojumus.
Piedāvātā redakcija
-