Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2631
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt, kuru tieši Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam pasākumu ietvaros tiks turpināta RIS3 pārvaldības modeļa darbība, t.sk., kā tiks nodrošināta demarkācija (par demarkāciju lūgums precizēt IZ 52.punktā). Lūgums norādīt konkrētus pasākumu numurus un nosaukumus. Vēršam uzmanību, ka AF plānā noteikta demarkācija laikā - Kohēzijas programmas aktivitātes tiks uzsāktas tikai pēc tam, kad AF aktivitātes būs pabeigtas.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 56.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Izmaksas attiecināmas no 2022.gada 1.janvāra, ja vienošanās noslēgšanas brīdī atbalstāmās darbības nav jau pabeigtas darbības.
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 55.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Ekonomikas ministrija un aģentūra nodrošina ar investīcijas īstenošanu saistītās dokumentācijas pieejamību piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas jeb līdz 2031.gada beigām.
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ 52.punktā dzēst vārdus "iespēju robežās".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 49.punktu, nosakot, cik reizes būs iespējams iesniegt precizētu projekta iesniegumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt IZ 49.punktu detalizētāk ar minimālajām prasībām, kādas tiks vērtētas projekta iesnieguma ietvaros. Piemēram, kas domāts ar "Atveseļošanas fonda prasībām". Tāpat nav skaidrs, kur projekta iesniegums tiek iesniegts.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 47.punktu, skaidrojot, kā tieši projektu izvērtēšanas procesā tiks nodrošināts dzimumu līdztiesības un vienlīdzīgu iespēju princips, t.sk., kas jāsaprot ar "projektu izvērtēšanas procesā".
Piedāvātā redakcija
-
8.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 46.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Investīcijai nav paredzama ietekme uz klimata un vides mērķiem saskaņā ar principa "Nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējumu"
9.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam iepriekš izteikto iebildumu. Lūgums ievērot AF plāna (1576) rindkopā noteikto sastāvu vai lūgums skaidrot izmaiņas. Piemēram, joprojām kā pārstāvis netiek noteikts "RIS3 jomas akadēmiskais vadītājs" un "RIS3 jomas industriālais vadītājs".
Piedāvātā redakcija
-
10.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 42.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Investīcijas projekts ir jāīsteno un rādītāji ir jāsasniedz, pievienojot to sasniegšanu pamatojošo dokumentāciju, ne vēlāk kā līdz 2026.gada 30.jūnijam.
11.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam II. sadaļā "Atbalstāmās izmaksas" iekļaut informāciju tikai par izmaksām sadalījumā pa atbalstāmajām darbībām atbilstoši izmaksu pamatojumos plānotajam. Vēršam uzmanību, ka ir jānodala EM un LIAA atbalstāmās izmaksas, jo tās ir plānotas atšķirīgas. Piemēram, EM ir plānotas tikai atalgojuma izmaksas.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 37.5.apakšpunktu, papildinot, ka EM pienākumos ir arī sasniegto atskaites punktu un mērķu pamatojošās dokumentācijas pārbaude, t.sk. datu ticamības pārbaude.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt IZ 31.punktu ar to, ka vienošanās tiek iekļauts arī punkts par atbildību rādītāju izpildē.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 28.punktu piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
Investīcijai piemērojams Zaļās dimensijas intervences kods "008 - pētniecības un inovācijas pasākumi mazos un vidējos uzņēmumos, tostarp tīklu veidošana".
15.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 22.punktu atbilstoši FM 18.10. nosūtītajam e-pastam ar IZ iekļaujamajām rādītāju redakcijām.
Piedāvātā redakcija
22. Investīcijas ietvaros sasniedzamie rādītāji:
22.1. mērķis: līdz 2023.gada 31.decembrim piesaistīts nepieciešamo cilvēkresursu skaits – 19;
22.2. atskaites punkti:
22.2.1. līdz 2026.gada 31.augustam publicēts Uzraudzības ziņojums, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu, inovācijas pārvaldības modeļa darbību un ilgtermiņa finansēšanu;
22.2.2. līdz 2022.gada 31.decembrim katrai RIS3 jomai izstrādāta Valsts ilgtermiņa stratēģija un izveidota stratēģiskā padome;
22.3. uzraudzības rādītāji:
22.3.1. līdz 2022.gada 31.decembrim piesaistīts nepieciešamo cilvēkresursu skaits – 8;
22.3.2. līdz 2024.gada 30.septembrim publicēts Uzraudzības ziņojums par 2023. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu;
22.3.3. līdz 2025.gada 30.septembrim publicēts Uzraudzības ziņojums par 2024. gadu, kurā sniegta informācija par katru RIS3 jomu;
22.4. nacionālie rādītāji:
22.4.1. lai novērtētu RIS3 pārvaldības modeļa darbības virzienu “Koordinācija” – līdz 2026. gada 31.decembrim salīdzinājumā ar 2022. gadu par 10% pieaudzis vietējo publisko pētniecības organizāciju līgumpētījumu skaits ar privāto sektoru RIS3 vērtību ķēžu ietvarā;
22.4.2. lai novērtētu RIS3 pārvaldības modeļa darbības virzienu “Izcilības veicināšana uzņēmējdarbībā” – līdz 2026.gada 31.decembrim saņemti 200 apliecinājumi, ar kuriem atbalsta saņēmēji apstiprina, ka projekts nebūtu iespējams bez LIAA iesaistes.
16.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt IZ 31.punktu, nosakot, ka avansa pieprasījums tiek pamatots ar ieguldījumu investīcijas ietvaros sasniedzamajos rādītājos.
Piedāvātā redakcija
-
17.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam IZ pamatot un skaidrot izmaiņas finansējuma sadalījumā starp EM un LIAA pret sākotnēji izmaksu pamatojumos plānoto. Vēršam uzmanību, ka EM tika plānots finansējums 638 032 EUR apmērā 5 darbinieku atalgojuma izmaksām. Tāpat lūdzam IZ noteikt finansējuma sadalījumu pa atbalstāmajām darbībām. Ņemot vērā plānoto, LIAA plānots šāds izmaksu sadalījums: (1) RIS3 ilgtermiņa stratēģiju un īstermiņa rīcības plānu izstrādei, inovāciju pārvaldības sistēmas pilnveidei 577 400 EUR, (2) pārstāvniecību nodrošināšana 1 498 000 EUR; (3) atalgojuma izmaksām 1 874 486 EUR (IZ 19.1. un 19.2.apakšpunkts).
Piedāvātā redakcija
-
18.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt IZ ar informāciju par investīcijas finansējuma sadalījumu pa gadiem, pēc analoģijas kā informācija tiek ietverta anotācijas 3.sadaļā MKN izstrādes gadījumā. 
Piedāvātā redakcija
-
19.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Saskaņā ar spēkā esošo AF plānu un LITAF ziņojumu pārvaldības modelī tiek iesaistīta LZP, nevis LZA. LZA iesaiste ir plānota 5.1.1.2.i. investīcijā, taču lūdzam izvērtēt, vai pie AF grozījumiem tas nebūtu precizējams uz LZP, lai visi procesi pēc labas pārvaldības principa tiek virzīti caur vienu iestrādi. Ja 5.1.1.2.i. investīcijā tiek saglabāta LZA iesaiste, lūdzam sniegt pamatojumu.
Piedāvātā redakcija
-
20.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka IZ redakcijas, kuras neatbilst spēkā esošajam AF plānam un CID, var atbalstīt tikai pēc Eiropas Komisijas rakstiska viedokļa (saskaņojuma) saņemšanas.
Piedāvātā redakcija
-
21.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. iebildumu (izziņas 3. punkts) un 14.10.2022. iebildumu (izziņas 79. punkts), kas norādīts kā ņemts vērā, taču nav ņemts vērā pēc būtības, un atkārtoti vēršam uzmanību, ka precizētais informatīvā ziņojuma projekta 19. punkts skaidri nosaka, ka pievienotais vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) var tikt attiecināts no valsts budžeta, kas neizslēdz risku, ka publiskā finansējuma saņēmējam var tikt segti PVN maksājumi, kurus tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā varēs atgūt priekšnodokļa veidā, tādējādi saņemot papildus finansējumu PVN apmērā. Līdz ar to atkārtoti lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar nosacījumu, ka PVN netiek segts, ja publiskā finansējuma saņēmējs to var atgūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
Piedāvātā redakcija
-
22.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā informatīvā ziņojuma 41.punktā minēto, lūdzam skaidrot, kādā daļā un apjomā turpināsies uzraudzība un kā tas ietekmē darba vietu radīšanas apjomu un kā nodrošināta tiks pārnese no viena projekta uz otru.
Piedāvātā redakcija
-
23.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā ierobežojumu attiecībā uz datu apstrādi, aicinām papildināt informatīvo ziņojumu, kādi dati par atbalsta saņēmējiem tiks apstrādāti un to mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
24.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildus skaidrot kā notiks informatīvā ziņojuma 35.4.2.apakšpunktā minēto pārstāvju izvēle, kādi kritēriji nosaka iesaistāmo skaitu un izvēles principus.
Piedāvātā redakcija
-
25.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot, kam tiek sniegts informatīvā ziņojuma 35.2.6.apakšpunktā minētais vērtējums un, kas kontrolē ieteikumu izpildi.
Piedāvātā redakcija
-
26.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par normā ietvertajiem pienākumiem un tiesībām. Lūdzam izvērtēt un precizēt informatīvā ziņojuma 31.punkta redakciju, lai būtu skaidrs tā mērķis, no redakcijas nav saprotams, kādēļ jāiesaista aģentūra un ar viņu vēl jānoslēdz vienošanās par projekta īstenošanu. No informatīvajā ziņojumā ietvertās informācijas noprotams, ka aģentūra būs finansējuma saņēmējs, tad attiecīgi punkta mērķis jābūt, ka nozares ministrija izvērtē aģentūras iesniegto projekta iesniegumu un noslēdz vienošanos par projekta īstenošanu, ja tas atbilst izvirzītajām prasībām.
Piedāvātā redakcija
-
27.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Norādām, ka atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām tiesību normai ir jābūt skaidrai, lai tās lietotājs un piemērotājs gūtu nepārprotamu priekšstatu par normā ietvertajiem pienākumiem un tiesībām. Lai nodrošinātu normas uztveramību, lūdzam informatīvā ziņojuma 30.punkta pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Ekonomikas ministrija nodrošina, ka uzdevumus un funkcijas, kuras tā pilda kā nozares ministrija tiktu nodalīti no uzdevumiem un funkcijām, kuras tā pilda kā finansējuma saņēmējs."
Piedāvātā redakcija
-
28.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam skaidrot un iespējams precizēt informatīvā ziņojuma 26.punktu, jo nozares ministrijai ir būtiski dot vērtējumu par rādītāja sasniegšanu, attiecīgi finansējuma saņēmējs var ievadīt Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, bet apstiprinājumu sniedz, punktu precizējot ar saikli "un", nozares ministrija.
Piedāvātā redakcija
-
29.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam pie informatīvā ziņojuma 22.1.1.apakšpunkta skaidri noteikt, vai minētās darba vietas ir atbilstošas Atveseļošanas fonda plānam vai tās paredzētas terminētas pret Atveseļošanas fonda finansējuma un īstenošanas laika posmu.
Piedāvātā redakcija
-
30.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam pārskatīt informatīvā ziņojuma 18.punkta otro teikumu un to precizēt. Pirmām kārtām, to izdalot kā jaunu punktu, ņemot vērā, ka tiek noteikts nosacījums attiecībā uz finansējuma saņēmēju. Otrām kārtām, precizēt atsauci uz nozares ministriju. Saskaņā ar informatīvā ziņojuma 8.punktu Ekonomikas ministrija ir noteikta kā nozares ministrija, kas pilda Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr.621 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība" noteiktās funkcijas un pienākumus. Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Atveseļošanas fonda nosacījumiem nav pieļaujam, ka projekta iesniedzējs ir nozares ministrija. Vēršam uzmanību, ka gadījumā, ka projekta iesniedzēja un nozares ministrijas funkcijas pilda viena iestāde, tad funkcijām ir jābūt nošķirtām un abām personām jābūt skaidri identificētām. Papildus lūdzam skaidrot, kurš būs finansējuma saņēmējs Ekonomikas ministrijai vai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Vai plānots, ka iesniegs divus projekts? Lūdzam skaidri noteikt investīcijas ieviešanas shēmu. Iespējams teksts kļūs saprotamāks, ja tiks noteikts, kas ir tas, kurš vērtē projektu.
Piedāvātā redakcija
-
31.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 13.punktu ar informāciju, kam tiks sniegti priekšlikumi un, kas koordinēs un nodrošinās to ieviešanu.
Piedāvātā redakcija
-
32.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju, kas veidos padomes struktūru un, kas nodrošinās darba organizāciju.
Piedāvātā redakcija
-
33.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam precizēt vai svītrot informatīvā ziņojuma 2.punktu, jo izteiktais pamatojums nevar būt balstīts uz neapstiprinātiem grozījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
34.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam Finanšu ministrijas 16.09.2022. un 14.10.2022 iebildumu (izziņas 42. un 80.punkts), kas, lai gan izziņā norādīts, ka ņemts vērā, nav ņemts vērā, un atkārtoti vēršam uzmanību, ka no informatīvā ziņojuma projekta 40.2.9. apakšpunktos norādītā pirmšķietami secināms, ka Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) veiks atbalstāmās darbības uzņēmumu interesēs, t.i. komersantu inovāciju un eksporta stratēģiju izstrādi. Lūdzam skaidrojumu skatīt pie iepriekš izteiktajiem iebildumiem un, ņemot vērā, ka attiecībā uz atbalstu komersantiem ir piemērojams komercdarbības atbalsta regulējums, lūdzam papildināt ziņojumu ar informāciju par piemērojamo komercdarbības atbalsta regulējumu un tā nosacījumiem.
Piedāvātā redakcija
-
35.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Informatīvā ziņojuma 3.lp noteikts, ka pieejamais attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums projektu īstenošanai ir 4 587 918 euro, valsts budžeta finansējums ir ne vairāk kā 456 834 euro, kas ir paredzēts pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) maksājumu segšanai. Savukārt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.punktā atrunāts, ka investīcijas īstenošanai nepieciešamais PVN tiks segts no valsts budžeta līdzekļiem 593 334 euro apmērā.
Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā un Ministru kabineta sēdes protokollēmumā norādītos atšķirīgos PVN apmērus, lūdzam skaidrot atšķirību iemeslus vai attiecīgi precizēt uzrādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
36.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam veikt šī ziņojuma 59. punktā labojumu un aizstāt ciparus un vārdus "2020. gada 20. septembra" ar vārdiem un cipariem "2020. gada 22. septembra"
Piedāvātā redakcija
-
37.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma punktos ietverto nosacījumu secīgu ievērošanu, aicinām informatīvā ziņojuma 39.punktu pārcelt aiz informatīvā ziņojuma 31.punktu.
Piedāvātā redakcija
-
38.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt un, ja attiecināms, informatīvajā ziņojumā aizstāt vārdus "Ekonomikas ministrija un aģentūra" ar vārdiem "finansējuma saņēmējs".
Piedāvātā redakcija
-
39.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 26.1.apakšpunktā ietverto atsauci uz informatīvā ziņojuma 16.1.1.apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
40.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 25.punktu ar vārdu "plāna" aiz vārda "fonda"
Piedāvātā redakcija
-
41.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka iepriekš tekstā nav atrunāts termins atbalsta sniedzējs, lūdzam izvērtēt un aizstāt informatīvā ziņojuma 21.punktā vārdus "atbalsta sniedzējs" ar vārdiem "nozares ministrija".
Piedāvātā redakcija
-
42.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar nosacījumu, ka nākamo avansa maksājumu finansējuma saņēmējs var lūgt tikai, tad, kad izlietots iepriekšējais.
Piedāvātā redakcija
-
43.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 20.punktā skaitli un vārdu "16.punktā" ar skaitli un vārdu "19.punktā"
Piedāvātā redakcija
-
44.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 19.punktu ar kopējām izmaksām, t.i. Atveseļošanas fonda un Valsts budžeta, ņemot vērā, ka projektā tiek norādītas kopējās izmaksas un ir atsauce, ka PVN izmaksas ir iekļaujamas Atveseļošanas fonda finansētā projekta ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
45.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 10.punktā vārdu "LIAA" ar vārdu "aģentūra", ņemot vērā iepriekš noteikto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
46.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja attiecināms, aizstāt informatīvā ziņojuma 7.1.apakšpunktā vārdus "likumdošanas" ar vārdiem "normatīvo aktu" vai "tiesību aktu". Vēršam uzmanību, ka likumdošana ir process, kura ietvaros tiek pieņemts likums. Atbilstošu precizējumu aicinām veikt arī informatīvā ziņojuma 8.un 9.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
47.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma projekta 6.punktā vārdu "fondu" ar vārdiem "struktūrfondu un Kohēzijas fonda"
Piedāvātā redakcija
-
48.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt informatīvā ziņojuma 2.punktā vārdu "fonds" ar vārdiem "fonda plāna"
Piedāvātā redakcija
-
49.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam informatīvā ziņojuma 19.1.apakšpunktā atsevišķi nodalīt atalgojuma izmaksu apmēru, līdzīgi kā 19.2.apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
50.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma 19.punkta pēdējo teikumu par PVN, nosakot, ka informatīvajā ziņojumā ir norādīta maksimālā PVN segšanai nepieciešamā summa, nevis “minimālā”.
Piedāvātā redakcija
-
51.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Informatīvā ziņojuma 19.punktā ir minēts, ka tikai aģentūra PVN izmaksas segs no valsts budžeta līdzekļiem, vienlaikus norādīts, ka PVN izmaksas aprēķinātas arī no šī ziņojuma 19.1. un 19.2. apakšpunktā paredzētā finansējuma Ekonomikas ministrijai. Attiecīgi lūdzam precizēt 19.punka redakciju, norādot, ka Ekonomikas ministrija un aģentūra PVN izmaksas segs no valsts budžeta līdzekļiem.
Piedāvātā redakcija
-