Atzinums

Projekta ID
24-TA-760
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.1. apakšsadaļu, kur, skaidrojot projekta izdošanas pamatojumu, norādīta tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā daļa. Savukārt noteikumu projektā kā tiesiskais pamatojums norādīta ne tikai Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturtā daļa, bet arī tā septītā daļa.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam konkretizēt noteikumu projekta skaidrojumus, papildinot anotāciju tā, lai tiesību normu piemērotājam būtu nepārprotami skaidrs, kāpēc, kā un kādos gadījumos tas attiecināms. Vēršam uzmanību, ka netiek pilnībā skaidrots noteikumu projekta 1. punkts. Attiecīgi iesakām nodrošināt pilnīgu, ar noteikuma projekta izstrādi saistīto problēmu un risinājumu aprakstu, kas pamatotu konkrētā grozījuma nepieciešamību.
Vienlaicīgi anotācijas 1.3. apakšsadaļā, skaidrojot problēmu un noteikumu projektā piedāvāto risinājumu, iesakām papildus uzsvērt arī to, ka plānotais risinājums ir pamatots, atbilstīgs un nav pretrunā nacionālajiem un/vai starptautiskajiem tiesību aktiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
2.1. Sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē, vai varētu ietekmēt
Priekšlikums
Iesakām pārskatīt anotācijas 2.1. apakšsadaļu, izvērtējot sabiedrības grupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt. Nepieciešamības gadījumā lūdzam veikt nepieciešamos precizējumus un ņemt vērā, ka no Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 776 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība atklātu projektu konkursa veidā pasākumā "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" izriet, ka tie attiecas arī uz fiziskām personām.
Vienlaicīgi, ņemot vērā noteikuma projekta saturu, iesakām izvērtēt arī to, vai nav konstatējama tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību, nepieciešamības gadījumā papildinot anotācijas 2.2. apakšsadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 5. sadaļu, jo no noteikumu projekta 1. punkta redakcijas izriet, ka tiek ieviests Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikums.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Priekšlikums
Iesakām precizēt anotācijas 6. sadaļu, ņemot vērā, ka atbilstoši sniegtajai informācijai ir attiecināms sabiedrības līdzdalības process, bet konkrētāki skaidrojumi, piemēram, par sabiedrības līdzdalības procesa rezultātu nav ietverti.
Vēršam uzmanību, ka, nodrošinot līdzdalības procesu, anotācijas 6. sadaļas apakšsadaļās norāda, piemēram, iesaistītās institūcijas, īstenoto līdzdalības veidu, rezultātus. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
90.2 Ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz piecus miljonus euro, šo  noteikumu 25. punktā, 74.9.1. apakšpunktā un 77. punktā minēto nosacījumu izpildes termiņš ir 24 mēneši pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pamatotu iemeslu dēļ, Lauku atbalsta dienests šo termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem.
Priekšlikums
Kā norādīts anotācijas 1.3. apakšsadaļā noteikumu projekts paredz, ka gadījumā, ja projekta attiecināmo izmaksu apmērs pārsniedz 5 milj. euro, attiecīgās prasības atbalsta pretendents var izpildīt 24 mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Nepieciešamības gadījumā, izvērtējot atbalsta saņēmēja iesniegto pamatojumu, Lauku atbalsta dienests var šo termiņu pagarināt.
Savukārt noteikumu projekta 2. punktā paredzētais 90.2 punkts noteic, ka, ja projekta attiecināmo izmaksu summa pārsniedz piecus miljonus euro, šo noteikumu 25. punktā, 74.9.1. apakšpunktā un 77. punktā minēto nosacījumu izpildes termiņš ir 24 mēneši pēc lēmuma spēkā stāšanās par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pamatotu iemeslu dēļ, Lauku atbalsta dienests šo termiņu var pagarināt vēl par sešiem mēnešiem. Līdz ar to no noteikumu projekta 2. punktā izteiktā 90.2 punkta neizriet, ka atbalsta saņēmējs iesniedz pamatojumu, kādēļ Lauku atbalsta dienestam nepieciešams pagarināt attiecīgo termiņu.
Ievērojot minēto, lūdzam papildināt noteikumu projekta 2. punktā izteikto 90.2 punktu ar attiecīgu regulējumu.
Piedāvātā redakcija
-