Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-2876
Atzinuma sniedzējs
Zemkopības ministrija
Atzinums iesniegts
23.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Nav pieļaujama situācija, kurā ar grozījumiem šajos noteikumos tiek radīta situācija, kas nevis tikai atļauj neveikt būvju kadastrālo uzmērīšanu, ja dati ir saņemti no Būvniecības informācijas sistēmas, bet rada situāciju, kurā Būvniecības informācijas sistēmā būs dati par būvdarbu pabeigšanu, bet neskatoties uz šiem datiem, būve netiks reģistrēta kadastrā. Tā kā Kadastra uzturēšanas mērķis ir - aktuāli dati par visām eksistējošam būvēm, tad arī procedūrām ir jābūt tādām, kuras nodrošina, ka kadastrā ir vismaz tikpat aktuāli dati par būvēm, cik Būvniecības informācijas sistēmā.
Piedāvātā redakcija
3.2 Šo noteikumu 3.1 punktā minēto būvi, telpu grupu vai zemes vienības daļu reģistrē vai datus aktualizē Kadastra informācijas sistēmā. Būvniecības informācijas sistēmā saņemts būvniecības ierosinātāja paziņojums par būvniecību, pabeidzot būvdarbus, vai paskaidrojuma raksts ar pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu ir uzskatāms arī par iesniegumu kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai.
 
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
inženierbūvei eksistē tikai tās pamati (nav izbūvētas vai ir sagruvušas pārējās inženierbūves konstrukcijas), izņemot, ja to pieprasa ierosinātājs.
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Civillikuma 968.panta regulējums attiecināms tikai uz ēkām, nevis visām būvēm atbilstoši būvju iedalījumam, līdz ar to grozījumu pamatojums tiek nepamatoti paplašināts. Anotācijā netiek ievērota konsekvence pamatojumā, minot principu par ēku un zemes nedalāmību, vienlaikus runājot par būvju, t.sk. inženierbūvju (transporta būvju) iekļaušanu zemes īpašuma sastāvā uz minētā principa pamata, nevērtējot piekritību vai piederību apliecinošus dokumentus, ko nepārprotami reglamentē citi normatīvie akti (būvniecības un īpašumtiesību reģistrācijas regulējums). 
Anotācijā autors atzīst, ka pastāv vairāki tiesiskie pamatojumi tiesībām būvēt uz trešās personas zemes un iegūt īpašumtiesības (ne tikai izpratni par īpašumtiesībām) uz būvi, vienlaikus tos noraidot.
Normatīvo aktu regulējumā nav atrodama definīcija patstāvīgam kadastra objektam, taču ir atrodama patstāvīga nekustamā īpašuma objektam (Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.panta pirmā daļa). Līdz ar to nav izprotams, kas domāts kā patstāvīgs vai nepatstāvīgs kadastra objekts.
projekta nav secināms, kurā brīdī un kas nosaka, ka uzbūvētā būve ir vai nav iekļaujama zemes vai būves īpašuma sastāvā. Vai tas ir ierosinātāja iesniegums? Vai kāda cita informācija no Būvniecības informācijas sistēmas?
28.43. redakciju, lai tā būtu nepārprotami uztverama, nelasot normatīvā akta anotāciju.
uzmanību, ka 28.4  punkts iekļauts ārpus norādītajam grozījumu uzdevumam. Skatīt noteikumu projekta 1.2. punktu (mērķa apraksts).
Anotācijā viennozīmīgi jāprecizē normas sasniedzamais mērķis vai norma paredz visu būvju vai tikai ēku un zemes vienotības principu, jo lasot pamatojumu nav ievērota konsekvence un tiek sniegtas viennozīmīgu izpratni neveidojošas atsauces.
Piedāvātā redakcija
Būvi var iekļaut tā nekustamā īpašuma sastāvā, kurā ietilpst zemes vienība, uz kuras atrodas būve, arī tad, ja būvniecības ierosinātājs nav šī nekustamā īpašuma kadastra subjekts, izņemot gadījumus, kad:
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Skatīt 28.4 iebildumu.
Civillikuma 968.panta regulējums attiecināms tikai uz ēkām, nevis visām būvēm atbilstoši būvju iedalījumam, līdz ar to grozījumu pamatojums tiek nepamatoti paplašināts. Anotācijā netiek ievērota konsekvence pamatojumā, minot principu par ēku un zemes nedalāmību, vienlaikus runājot par būvju, t.sk. inženierbūvju (transporta būvju) iekļaušanu zemes īpašuma sastāvā uz minētā principa pamata, nevērtējot piekritību vai piederību apliecinošus dokumentus, ko nepārprotami reglamentē citi normatīvie akti (būvniecības un īpašumtiesību reģistrācijas regulējums). 
Anotācijā autors atzīst, ka pastāv vairāki tiesiskie pamatojumi tiesībām būvēt uz trešās personas zemes un iegūt īpašumtiesības (ne tikai izpratni par īpašumtiesībām) uz būvi, vienlaikus tos noraidot.
Normatīvo aktu regulējumā nav atrodama definīcija patstāvīgam kadastra objektam, taču ir atrodama patstāvīga nekustamā īpašuma objektam (Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.panta pirmā daļa). Līdz ar to nav izprotams, kas domāts kā patstāvīgs vai nepatstāvīgs kadastra objekts.
projekta nav secināms, kurā brīdī un kas nosaka, ka uzbūvētā būve ir vai nav iekļaujama zemes vai būves īpašuma sastāvā. Vai tas ir ierosinātāja iesniegums? Vai kāda cita informācija no Būvniecības informācijas sistēmas?
28.43. redakciju, lai tā būtu nepārprotami uztverama, nelasot normatīvā akta anotāciju.
uzmanību, ka 28.4  punkts iekļauts ārpus noradītajam grozījumu uzdevumam. Skatīt noteikumu projekta 1.2. punktu (mērķa apraksts).
Anotācijā viennozīmīgi jāprecizē normas sasniedzamais mērķis vai norma paredz visu būvju vai tikai ēku un zemes vienotības principu, jo lasot pamatojumu nav ievērota konsekvence un tiek sniegtas viennozīmīgu izpratni neveidojošas atsauces.  
Piedāvātā redakcija
Vienu no likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves vai telpu grupas tiesisku iegūšanu.
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Skatīt 28.23. piedāvāto redakciju un iebildumus
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
būves novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta būves kontūra;
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Skatīt 28.23. piedāvāto redakciju un iebildumus
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
būves fotoattēlu par faktisko situāciju;
7.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vārdu “ēka” aizstāt ar vārdu “būve”. Skatīt 28.23. piedāvāto redakciju un pamatojumu.
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vārdu “ēka” aizstāt ar vārdu “būve”, kur nepieciešams. Skatīt 28.23. piedāvāto redakciju un pamatojumu.
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Vārdu “ēka” aizstāt ar vārdu “būve”, kur nepieciešams. Skatīt 28.23. piedāvāto redakciju un pamatojumu.
Ņemot vērā izvirzītās prioritātes enerģētikas jomā, kā rezultātā tiks radītas inženierbūves (saules paneļu parki un vēja elektrostaciju parki) kam būs vairākas būvniecības stadijas, kurās var tikt izbūvēti sākotnēji tikai inženierbūvju pamati, u.c., sākotnēji nepieciešamās komunikācijas, nedrīkst ignorēt arī inženierbūvju pamatu reģistrācijas nepieciešamību.
 
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Skatīt 28.4 iebildumus.
Civillikuma 968.panta regulējums attiecināms tikai uz ēkām, nevis visām būvēm atbilstoši būvju iedalījumam, līdz ar to grozījumu pamatojums tiek nepamatoti paplašināts. Anotācijā netiek ievērota konsekvence pamatojumā, minot principu par ēku un zemes nedalāmību, vienlaikus runājot par būvju, t.sk. inženierbūvju (transporta būvju) iekļaušanu zemes īpašuma sastāvā uz minētā principa pamata, nevērtējot piekritību vai piederību apliecinošus dokumentus, ko nepārprotami reglamentē citi normatīvie akti (būvniecības un īpašumtiesību reģistrācijas regulējums). 
Anotācijā autors atzīst, ka pastāv vairāki tiesiskie pamatojumi tiesībām būvēt uz trešās personas zemes un iegūt īpašumtiesības (ne tikai izpratni par īpašumtiesībām) uz būvi, vienlaikus tos noraidot.
Normatīvo aktu regulējumā nav atrodama definīcija patstāvīgam kadastra objektam, taču ir atrodama patstāvīga nekustamā īpašuma objektam (Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.panta pirmā daļa). Līdz ar to nav izprotams, kas domāts kā patstāvīgs vai nepatstāvīgs kadastra objekts.
projekta nav secināms, kurā brīdī un kas nosaka, ka uzbūvētā būve ir vai nav iekļaujama zemes vai būves īpašuma sastāvā. Vai tas ir ierosinātāja iesniegums? Vai kāda cita informācija no Būvniecības informācijas sistēmas?
28.43. redakciju, lai tā būtu nepārprotami uztverama, nelasot normatīvā akta anotāciju.
uzmanību, ka 28.4  punkts iekļauts ārpus noradītajam grozījumu uzdevumam. Skatīt noteikumu projekta 1.2. punktu (mērķa apraksts).
viennozīmīgi jāprecizē normas sasniedzamais mērķis vai norma paredz visu būvju vai tikai ēku un zemes vienotības principu, jo lasot pamatojumu nav ievērota konsekvence un tiek sniegtas viennozīmīgu izpratni neveidojošas atsauces.  
Piedāvātā redakcija
Šo noteikumu 85.4.apakšpunktā minētajā gadījumā ierosinot būves datu aktualizāciju, ierosinātājs iesniegumam pievieno šo noteikumu 29.1.1., 29.1.2. vai 29.1.3.apakšpunktā minētos dokumentus vai, ja būve nav ierakstāma zemesgrāmatā, –darījuma dokumentu.
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Dzēst grozījumu 206.punktu

Civillikuma 968.panta regulējums attiecināms tikai uz ēkām, nevis visām būvēm atbilstoši būvju iedalījumam, līdz ar to grozījumu pamatojums tiek nepamatoti paplašināts. Anotācijā netiek ievērota konsekvence pamatojumā, minot principu par ēku un zemes nedalāmību, vienlaikus runājot par būvju, t.sk. inženierbūvju (transporta būvju) iekļaušanu zemes īpašuma sastāvā uz minētā principa pamata, nevērtējot piekritību vai piederību apliecinošus dokumentus, ko nepārprotami reglamentē citi normatīvie akti (būvniecības un īpašumtiesību reģistrācijas regulējums). 
Anotācijā autors atzīst, ka pastāv vairāki tiesiskie pamatojumi tiesībām būvēt uz trešās personas zemes un iegūt īpašumtiesības (ne tikai izpratni par īpašumtiesībām) uz būvi, vienlaikus tos noraidot.
Normatīvo aktu regulējumā nav atrodama definīcija patstāvīgam kadastra objektam, taču ir atrodama patstāvīga nekustamā īpašuma objektam (Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.panta pirmā daļa). Līdz ar to nav izprotams, kas domāts kā patstāvīgs vai nepatstāvīgs kadastra objekts.
projekta nav secināms, kurā brīdī un kas nosaka, ka uzbūvētā būve ir vai nav iekļaujama zemes vai būves īpašuma sastāvā. Vai tas ir ierosinātāja iesniegums? Vai kāda cita informācija no Būvniecības informācijas sistēmas?
28.43. redakciju, lai tā būtu nepārprotami uztverama, nelasot normatīvā akta anotāciju.
uzmanību, ka 28.4  punkts iekļauts ārpus noradītajam grozījumu uzdevumam. Skatīt noteikumu projekta 1.2. punktu (mērķa apraksts).
viennozīmīgi jāprecizē normas sasniedzamais mērķis vai norma paredz visu būvju vai tikai ēku un zemes vienotības principu, jo lasot pamatojumu nav ievērota konsekvence un tiek sniegtas viennozīmīgu izpratni neveidojošas atsauces.  
 
Piedāvātā redakcija