Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
23-TA-1852
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
16.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekta 72.1panta piektā daļa nosaka, ka drošības rezervju uzkrāšanas fondā uzkrātie līdzekļi tiek izmantoti, lai segtu ar šī likuma 72.panta otrajā daļā noteikto funkciju izpildi saistītos izdevumus un pārvaldnieka administratīvos izdevumus.  Ņemot vērā, ka 72.panta otrajā daļā viena no pārvaldnieka funkcijām ir administrēt drošības rezervju pakalpojuma maksu, attiecīgi nav saprotams kādus pārvaldnieka papildu administratīvos izdevumus paredzēts segt. Lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt likumprojektā ietvertās normas attiecībā uz pārvaldnieka administratīvo izmaksu segšanu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojekts paredz papildināt pārejas noteikumus ar 79.punktu šādā redakcijā: "Valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kas netika samaksāta līdz 2023.gada 31.decembrim, uzskatāma par drošības rezervju pakalpojuma maksu un ieskaitāma drošības rezervju uzkrāšanas fondā, šajā likumā noteiktā kārtībā".
Uzskatām, ka nav korekti regulējumā noteikt, ka valsts nodevas maksājums, kas veikts par to laika periodu, kad spēkā bija valsts nodeva, uzskatāms par maksas pakalpojumu un ieskaitāms citā budžetā.
Turklāt arī norādām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumu Nr.450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" 6.punktam konkrētā valsts nodeva ir maksājama par iepriekšējo periodu, proti, [..] komersanti valsts nodevu maksā reizi mēnesī līdz divdesmit piektajam datumam par iepriekšējo kalendāra mēnesi [..]. Tātad valsts nodeva par 2023.gada decembra mēnesi ir maksājama līdz 2024.gada 25.janvārim. Tādējādi, Finanšu ministrijas skatījumā, nevar uzskatīt par maksas pakalpojuma maksu maksājumu, kas tiek veikts par iepriekšējo periodu, kad spēkā vēl bija valsts nodeva.  

Lūdzam precizēt likumprojektu, atrunājot, kāds normatīvais regulējums (par valsts nodevu)  ir attiecināms uz laika periodu, kamēr 2024.gadā tiek samaksāta konkrētā valsts nodeva.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļas punktu “Cita informācija” ar informāciju, ka pēc likumprojekta pieņemšanas Ekonomikas ministrija likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā sniegs priekšlikumu par valsts pamatbudžeta prognozējamo ieņēmumu valsts budžetā samazināšanu no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu, kā arī no pievienotās vērtības nodokļa un attiecīgi izdevumu samazināšanu Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana".
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši likumprojektā paredzētajam jaunajam naftas produktu rezervju uzturēšanas mehānismam ar 2024.gadu samazināsies valsts budžetā plānotie ieņēmumi un izdevumi, lūdzam attiecīgi 3.sadaļas tabulas 2., 4. un 6.ailē, 1., 1.1., 2. un 2.1.punktā atspoguļot likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” Ekonomikas ministrijas apakšprogrammā 29.01.00 “Naftas produktu rezervju uzturēšana” paredzēto finansējumu naftas produktu rezervju uzturēšanai 2023.gadā 60 588 388 euro apmērā, 2024.gadā 46 994 549 euro apmērā un 2025.gadā 42 781 941 euro apmērā, vienlaikus 5., 7. un 8.ailē noradot finansējuma samazinājumu. Papildus šobrīd punktā “Cita informācija” sniegtais skaidrojums par ieņēmumu un izdevumu izmaiņām pārceļams uz 6.punktu, savukārt punkts “Cita informācija” papildināms ar informāciju, ka likumprojektā paredzēto drošības rezervju iegādes, uzturēšanas, rotācijas un attiecīgi pārvaldnieka administratīvās izmaksas tiks segtas no drošības rezervju uzkrāšanas fondā ieskaitītās drošības rezervju pakalpojuma maksas.
Piedāvātā redakcija
-
5.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam papildināt MK sēdes protokollēmuma projektu ar jaunu punktu piedāvātajā redakcijā.  
Piedāvātā redakcija
x. Pēc likumprojekta pieņemšanas Ekonomikas ministrijai likumprojekta “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumu par valsts pamatbudžeta prognozējamo ieņēmumu valsts budžetā samazināšanu no valsts nodevas par naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu, kā arī no pievienotās vērtības nodokļa un attiecīgi izdevumu samazināšanu Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" 2024. un turpmākajiem gadiem.