Atzinums

Projekta ID
22-TA-3340
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumi paredz arī regulējumu, kas attiecas uz finansējuma saņēmēju, lūdzam papildināt noteikumu projekta 1.4.apakšpunktu ar vārdiem "finansējuma saņēmējam" aiz vārda "iesniedzējam".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 1.3.punkta "Pašreizējā situācija" pēdējo rindkopu, norādot plānošanas reģiona pārstāvja lomu vērtēšanas komisijā, t.i., pārstāvis būs ar balss tiesībām vai novērotāja statusā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 53. panta 2. punktam, darbības vai projekti, kas ir daļa no darbības, kuri saņem atbalstu no KF, ERAF vai ESF+ un kuru kopējās izmaksas nepārsniedz EUR 200 000 (ieskaitot) visas izmaksas tiek segtas ar vienu vienību, fiksētās summas maksājumu vai vienoto likmju veidā, izņemot darbības, kurām atbalsts kvalificējams kā komercdarbības (izņemot de minimis) atbalsts. Līdz ar to rosinām MK noteikumu projektā veikt redakcionālus precizējumus, piemēram, norādot, "nav mazāks par 200 000 euro ieskaitot". Lūdzam veikt redakcionālus precizējumus arī anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 25.6.apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: "projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060,ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  (turpmāk – regula Nr. 2021/1060) 47. pantu un 50. pantu un kārtībai, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā". Papildus lūdzam ietvert anotācijā skaidrojumu, ka tiks nodrošinātas arī Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijās noteiktās prasības.
Piedāvātā redakcija
25.6. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši  Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulas (ES) Nr. 2021/1060,ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai  (turpmāk – regula Nr. 2021/1060) 47. pantu un 50. pantu un kārtībai, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027.gada plānošanas periodā;
5.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 37.2. un 37.4.apakšpunktu, tos izsakot šādā redakcijā, t.sk. precizējot anotāciju, ja nepieciešams:
37.2. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem (ja attiecināms) un ievēro principus:
37.2.1. vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana:
37.2.1.1. objektu skaits, kuros ar ERAF ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
37.2.1.2. konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (piemēram, vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un pabeigšanas posmā) skaits;
37.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu (ja attiecināms) un ievēro principus:
37.3.1. klimatdrošināšana;
37.3.2. energoefektivitāte pirmajā vietā;
37.3.3. nenodarīt būtisku kaitējumu;
37.4. sniedz sadarbības iestādei informāciju par šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minēto horizontālo principu īstenošanu vienlaikus ar informāciju par šo noteikumu 11. punktā minētā iznākuma rādītāja vērtības sasniegšanu.
Piedāvātā redakcija
37.2. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem (ja attiecināms) un ievēro principus:
37.2.1. vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana:
37.2.1.1. objektu skaits, kuros ar ERAF ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
37.2.1.2. konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas risinājumu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (piemēram, vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un pabeigšanas posmā) skaits;
37.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu (ja attiecināms) un ievēro principus:
37.3.1. klimatdrošināšana;
37.3.2. energoefektivitāte pirmajā vietā;
37.3.3. nenodarīt būtisku kaitējumu;
37.4. sniedz sadarbības iestādei informāciju par šo noteikumu 37.2. apakšpunktā minēto horizontālo principu īstenošanu vienlaikus ar informāciju par šo noteikumu 11. punktā minētā iznākuma rādītāja vērtības sasniegšanu.
6.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 43.punktu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde avansa pieprasījumu apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs, tā pamatojums atbilst spējai to izlietot deviņu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros.
Vienlaikus, lūdzam papildināt noteikumu projekta 43.punkta redakciju, norādot, ka avansu var izmaksāt vairākos maksājumos, un aicinām izvērtēt un sniegt izvērstāku pamatojumu anotācijā par noteikumu projekta 43.punktā noteikto avansa apmēru, ņemot vērā, ka saskaņā ar ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pieredzi, vidēji apstiprinātā avansu summa sasniedza 33,7 % no finansējuma projektiem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projektu ar nosacījumu, ka finansējuma saņēmējs izstrādā nosacījumus, kā tas pārliecinās par interešu konflikta neesamību, tostarp identificē apstākļus, kuri izraisa vai var izraisīt interešu konfliktu, kas rada apdraudējumu vai kaitējumu projekta īstenošanā, nosaka veicamos pasākumus un izstrādā darbības plānu interešu konflikta preventīvai novēršanai un gadījumiem, kad interešu konflikts ir atklāts. Kā arī, ņemot vērā finansējuma saņēmēju specifiku, aicinām noteikumu projektā iekļaut prasību, ka finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris paraksta interešu konflikta neesamības apliecinājumu. Vēršam uzmanību, ka apliecinājumā obligāti ietver atsauci uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) Nr. 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 61. pantu.
 
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam  anotācijas 1.3. sadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" precizēt anotācijas aprakstu par personāla atlīdzības likmes pamatojumu, norādot aktuālās personāla amatu saimes un mēnešalgu grupas, kā arī indikatīvo personāla noslodzi projektā.
Piedāvātā redakcija
-