Atzinums

Projekta ID
22-TA-593
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
28.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd 9.2.1. punkts pēc būtības neatbilst programmas ieviešanas tempam, jo pēc projektu pieteikumu apstiprināšanas būs jāveic digitāla brieduma testi, jāsagatavo ceļa kartes, jāveic apmācību vajadzību precizēšana, jāīsteno valsts atbalsta piešķiršanas procedūra un jāveic apmācību piegādātāju atlase un līgumu slēgšana. Šāds darbību kopums paredz to, ka uzskatīt komersantu skaitu, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, varēs sākot no 2024.gada.

Neveicot būtiskas izmaiņas projekta īstenošanas atbalsta mehānismā, t.sk. attiecināmo izmaksu sadalījumā, projekta termiņā vai rādītāju apjomā, ir nopietns risks, ka prasības pret finansējuma saņēmējiem būs pārmērīgas un projekta pieteikumi no pieredzējušiem pretendentiem netiks iesniegti, kas uzliek risku ANM finansējuma lietderīgai izmantošanai.

LTRK aicina precizēt noteikumu projekta 9.2.1. punktu, izsakot LTRK piedāvātajā redakcijā.
 
Piedāvātā redakcija
“9.2.1. neunikālo komersantu skaits, kuros ir nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve līdz 2024. gada 31. decembrim – 200 komersanti”
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd punkts pēc būtības neatbilst programmas ieviešanas tempam, jo pēc projektu pieteikumu apstiprināšanas būs jāveic digitāla brieduma testi, jāsagatavo ceļa kartes, jāveic apmācību vajadzību precizēšana, jāīsteno valsts atbalsta piešķiršanas procedūra un jāveic apmācību piegādātāju atlase un līgumu slēgšana. Šāds darbību kopums paredz to, ka projektos varētu būs atšķirīga iesaistīto komersantu skaita dinamika. Aicinām noteikt tikai kopējo otrās kārtas projektu kopējo rādītāju. Komersantu skaitu Finansējuma saņēmēji norādīs projekta pieteikumos atbilstoši pieprasītajam projekta finansējuma apjomam, kas starp projektiem var atšķirties.
Neveicot būtiskas izmaiņas projekta īstenošanas atbalsta mehānismā, t.sk. attiecināmo izmaksu sadalījumā, projekta termiņā vai rādītāju apjomā, ir nopietns risks, ka prasības pret finansējuma saņēmējiem būs pārmērīgas un projekta pieteikumi no pieredzējušiem pretendentiem netiks iesniegti, kas uzliek risku ANM finansējuma lietderīgai izmantošanai.

 
Piedāvātā redakcija
LTRK aicina precizēt 9.4.2. punktu, izsakot šādā redakcijā:
“9.4.2. komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, otrās kārtas ietvaros līdz 2024. gada 30. jūnijam – 100
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Aicinām noteikt tikai kopējo otrās kārtas projektu kopējo rādītāju. Komersantu skaitu Finansējuma saņēmēji norādīs projekta pieteikumos atbilstoši pieprasītajam projekta finansējuma apjomam, kas starp projektiem var atšķirties. Turklāt vēršam uzmanību, ka norādītais rādītājs pret plānoto finansējumu un projekta īstenošanas ilgumu ir par augstu. Īpaši ievērojot administratīvo darbību kopumu ar uzņēmumu testēšanām (pirms un pēc apmācībām) un citām darbībām, projekta īstenošanas termiņš ir par īsu šādu rādītāju sasniegšanai. 
Neveicot būtiskas izmaiņas projekta īstenošanas atbalsta mehānismā, t.sk. attiecināmo izmaksu sadalījumā, projekta termiņā vai rādītāju apjomā, ir nopietns risks, ka prasības pret Finansējuma saņēmējiem būs pārmērīgas un projekta pieteikumi no pieredzējušiem pretendentiem netiks iesniegti, kas uzliek risku ANM finansējuma lietderīgai izmantošanai.
 
Piedāvātā redakcija
LTRK aicina precizēt 9.4.4. punktu, izsakot šādā redakcijā:
“9.4.4. komersantu skaits, kam nodrošināta digitālo pamatprasmju apguve, otrās kārtas ietvaros līdz 2026. gada 30. jūnijam – 500.”
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK aicina precizēt 12. punktu, nosakot finansējuma piešķiršanas kārtību otrās kārtas finansējuma saņēmējiem.
Papildināt informāciju par atbalsta saņemšanu komersantiem (gala labuma guvējiem) caur nozaru asociācijām un atbalsta finansējuma saņemšanas kārtību, jo apmācību izmaksu segšanai ir paredzēts arī privātais finansējums, kas nozīmētu, ka komersanti projekta īstenošanas laikā 100% apmērā finansē savu darbinieku apmācības un pēc attiecināmo izmaksu apstiprināšanas no CFLA puses, nozaru asociācija (kā finansējuma saņēmējs) izmaksā komersantam atbilstošo atbalsta finansējuma daļu (atkarībā no piešķirtās atbalsta intensitātes).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK aicina precizēt 37. punktu, izsakot LTRK piedāvātajā redakcijā
Piedāvātā redakcija
“37. Apmācību kursi var būt saistīti ar jaunu iekārtu vai procesu ieviešanu saimnieciskās darbības attīstībai.”
 
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Šobrīd 42.2. punkts pēc satura neatbilst 34.5. punktam, jo 42.2. punktā aprakstītās darbības ir saistītas ar tiešo apmācību nodrošināšanas procesu. LTRK aicina precizēt 42.1. punktu, pārceļot informāciju no 42.2. punkta un izsakot piedāvātajā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
42.1. apmācību kursu izmaksas, kas tieši saistītas ar investīcijas otrās kārtas projektu:
42.1.1. kopējā pasniedzēju darba samaksa par darba stundām, kas nepārsniedz apmācību kursu ilgumu (tai skaitā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas);
42.1.2. pasniedzēju un nodarbināto ceļa (transporta) izmaksas;
42.1.3. pasniedzēju izmitināšanas izmaksas;
42.1.4. ar apmācībām saistīto konsultāciju pakalpojumu izmaksas;
42.1.5. gala labuma guvēja darbinieku izmitināšanas izmaksas, ja apmācības norisinās ārvalstīs;
42.1.6. maksa par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem:
42.1.6.1. apmācībām izmantojamo mācību materiālu izmaksas (drukāti vai audiovizuāli materiāli, kuri pēc apmācību beigām paliek projektā apmācīto nodarbināto īpašumā);
42.1.6.2. apmācībām izmantojamo telpu un iekārtu nomas izmaksas par mācību laiku;
42.1.7. mācību maksa gala labuma guvēju darbiniekiem, tai skaitā sertifikācijas vai eksaminācijas izmaksas;
42.1.8. tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas;
42.1.9. tiešsaistes platformu abonementu izmaksas;
42.1.10. konferences organizēšanas izmaksas.
 
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK aicina precizēt MKN 42.2. punktu, izsakot piedāvātajā redakcijā.
 
Piedāvātā redakcija
42.2. informatīvo pasākumu izmaksas, lai motivētu komersantus attīstīt prasmes;
42.2.1. aktuālo ziņu sagatavošana un publicēšana;
42.2.2. orģinālrakstu sagatavošana un publicēšana;
42.2.3. informatīvo pasākumu vizuālo materiālu sagatavošana;
42.2.4. publikācijas kanālu pielāgošana, informācijas uzturēšana, informācijas publicēšana un aktivizēšana sociālajos tīklos.
42.2.5. ar projektu saistītu tematiku publisku informatīvo pasākumu organizēšana klātienē vai attālināti.
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
LTRK aicina precizēt 44.2. punktu, jo ir pretruna ar 46.2. punktu, kurā tādas pašas darbības ir atbalstāmas.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
Iebildums
Projekta vadības darbību paplašināšana ir tiešā veidā saistīta ar projekta īstenošanas rādītāju pieauguma sasniegšanu. Pie 9. punktā noteiktajiem rādītājiem, kuri ir jāsasniedz ļoti ierobežotā laika periodā (vērtējot esošo komersantu nodarbināto apmācību programmu rādītāju pieauguma dinamiku un tam piešķirto projekta vadības budžetu), nepieciešams veikt papildus darbības, lai vairāk iesaistītu komersantus atbalsta saņemšanai. 

Pie šobrīd noteikumu projektā noteiktā limita 17%, kas pie plānotā viena projekta apjoma 600 000 EUR sastāda 102 000 EUR uz 3 gadiem (34 000 EUR/gadā vai 2833 EUR/mēnesī) ir neiespējami sasniegt augstākus komersantu iesaistes rādītājus kā līdz šim īstenotajos nozaru asociāciju apmācību projektos, kur ikmēneša projekta vadības likme ir noteikta 3000 EUR/mēn apmērā.

LTRK aicina precizēt 46.punktu, izsakot piedāvātajā redakcijā.
 
Piedāvātā redakcija
“46. Pirmās un otrās kārtas ietvaros projekta vadības izmaksas, t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas nepārsniedz 25 % no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām:”
 
10.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
LTRK aicina papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par “informatīvajiem pasākumiem” redakcijā, kas bija jau iepriekš iekļauta MKN Nr. 617 grozījumu (MKN nr. 301 no 13.05.2021.) anotācijā, proti:
 
“Informatīvie pasākumi ietver, piemēram, seminārus, konferences (klātienē/tiešsaistē), informatīvas kampaņas (tai skaitā ietverot praktiskus piemērus Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanā caur digitālās transformācijas un digitālo rīku sniegtajām iespējām), u.c. darbības, kas veicina efektīvu prasmju pilnveides pasākumu īstenošanu nozaru konkurētspējas stiprināšanai un ātrākai ekonomiskās krīzes pārvarēšanai nozarē kopumā un individuālajam komersantam;”

Lai veicinātu plašāku komersantu iesaisti uzņēmumu digitālo prasmju attīstībā ir nepieciešams īstenot regulāru informatīvo pasākumu kopumu, kas nodrošinātu plašāku informācijas apriti dažādās nozarēs par “apmācību kultūru” komersantos, aktuālajām digitālo apmācību iespējām, konkurētspējīgām digitālo apmācību tendencēm Latvijā un pasaulē, atbalsta programmu sniegtajām iespējām un citām aktualitātēm apmācību tirgū. Informatīvie pasākumi būtu jāīsteno ar populāriem mārketinga rīkiem (e-vidē, e-pastos, sociālajos tīklos, vebināriem, e-konferencēm, u.tml.).
 
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
LTRK aicina papildināt noteikumu projektu ar jaunu 47. punktu, izsakot šādā redakcijā:
“47. informatīvo pasākumu izmaksas, lai motivētu komersantus attīstīt prasmes, kas nepārsniedz 15% no kopējām projekta iesniegumā apstiprinātajām izmaksām:”

Šobrīd noteikumu projektā nav paredzētas šādas izmaksas, kuras rodas atsevišķi no Projekta vadības izmaksām un ir saistītas ar komersantu informētības palielināšanu par atbalsta programmu un veicinātu rādītāju sasniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
LTRK aicina papildināt noteikumu projekta anotāciju ar informāciju par atbalsta saņemšanu komersantiem (gala labuma guvējiem) caur nozaru asociācijām un atbalsta finansējuma saņemšanas kārtību, jo apmācību izmaksu segšanai ir paredzēts arī privātais finansējums, kas nozīmētu, ka komersanti projekta īstenošanas laikā 100% apmērā finansē savu darbinieku apmācības un pēc attiecināmo izmaksu apstiprināšanas no CFLA puses, nozaru asociācija (kā finansējuma saņēmējs) izmaksā komersantam atbilstošo atbalsta finansējuma daļu (atkarībā no piešķirtās atbalsta intensitātes).
Piedāvātā redakcija
-
13.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka šobrīd noteikumu projekta anotācijā minētās darbības ir saistītas ar tiešo apmācību nodrošināšanas procesu, un nav saistītas ar “Informatīvajiem pasākumiem”, kuriem ir cita veida darbības, kas norādītas citā LTRK priekšlikumā, LTRK aicina dzēst no noteikumu projekta anotācijas šo rindkopu:
 
“maksa par materiāliem un pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar apmācību kursiem, sertifikācijas un eksaminācijas izmaksas, tulku un tulkotāju pakalpojumu izmaksas, tiešsaistes platformu abonementu izmaksas;” 
 
Piedāvātā redakcija
-