Atzinums

Projekta ID
23-TA-337
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 3.punktā izteikto Finanšu ministrijas iebildumu un lūdzam papildināt anotācijas 1.3.sadaļas 4.punktu “Cita informācija” ar pasākuma plānoto ietekmi uz attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu, piemēram, norādot atsauci uz Latvijas nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam un citiem nacionāla līmeņa plānošanas dokumentiem, kur ir noteikta portfeļgarantiju atbalsta nepieciešamība.
Vienlaikus lūdzam precizēt sniegto informāciju par ietekmi uz IKP, norādot šī pasākuma ieguldījumu privāto investīciju piesaistē, proti, par cik procentiem palielināsies privāto investīciju apmērs.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumi Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai" tiek īstenoti saskaņā ar ES fondu uzraudzība komitejā 2015.gada 30.aprīlī saskaņoto ex-ante novērtējumu, tad atbalsts mazām vidējās kapitalizācijas sabiedrībām un vidējām kapitalizācijas sabiedrībām šobrīd nav paredzēts minētajā ex-ante novērtējumā. Attiecīgi lūdzam skaidri noteikt, ka atbalsts mazām vidējās kapitalizācijas sabiedrībām un vidējām kapitalizācijas sabiedrībām ir attiecināms tikai uz 1.2.3.4.pasākumu.
Atbilstoši lūdzam precizēt arī šo noteikumu 10.1.apakšpunktu, vienlaikus tajā nosakot, ka atbalsts pieejams arī mazām vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, jo šobrīd minētajā apakšpunktā ir noteikts atbalsts tikai vidējās kapitalizācijas sabiedrībām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Joprojām uzturam izziņas 9.punktā ietverto Finanšu ministrijas iebildumu un lūdzam veikt precizējumu attiecībā uz vārdiem "kā arī šī finansējuma atmaksas", nosakot konkrētu atbalsta summu, ko var izmantot šī atbalsta pasākuma ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 6.punktā ir norādīts, ka provizoriskais ES fondu 21-27 finansējuma izlietojums 2026.gadā ir 1 644 913 euro, attiecīgi lūdzam precizēt sadaļas 8.ailē atspoguļotās izmaiņas 2026.gadā, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru, jo šobrīd tās ir norādītās 3 289 826 euro apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt programmas rādītāju novērtējuma projekta 3.2.1. un 3.2.2. punktu ar atsauci uz pilnu ES kapitāla pietiekamības direktīvas (un regulas) nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam nodrošināt programmas rādītāju novērtējuma projekta 2. punktā iekļautās informācijas attiecībā uz programmas ietekmi sasaisti ar noteikumu projektā “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi” 1.2.3.4. pasākumam “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai” noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un pēc nepieciešamības precizēt programmas rādītāju novērtējuma projekta 2. punktā norādīto garantiju apjomu, proti, gan skaitliski (78 000 tūkst. EUR?), gan norādot, vai summa attiecas uz kopējo izsniegto garantiju apjomu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam nodrošināt programmas rādītāju novērtējuma projekta 2. punktā norādītās programmas ietekmes sasaisti ar 1. punktu, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam pamatot un rast sasaisti programmas rādītāju novērtējuma projekta 1. punktā norādītajam programmas finansējumam un tā avotiem, tai skaita atmaksām, ar MK noteikumos Nr. 537 un noteikumu projektā “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi” 1.2.3.4. pasākumam “Garantijas, portfeļgarantijas pilna cikla uzņēmējdarbībai” paredzēto finansējumu, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā izziņas 10.punktā sniegto skaidrojumu, lūdzam noteikt, ka šo noteikumu 6.punkts nav attiecināms uz 1.2.3.4.pasākumu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Komisijas regulas Nr.1407/2013 1.panta 1.punkta a), b) un c) apakšpunktos ir uzskaitītas nozares, savukārt d) un e) apakšpunktos ir uzskaitītas darbības, kurām atbalsts netiek piešķirts attiecīgās regulas ietvaros, lūdzam atbilstoši precizēt MK noteikumu projekta 13.3. apakšpunktu, piemēram, šādā redakcijā: “saimnieciskās darbības veicējiem, kuri darbojas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b", "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, vai arī veic darbības, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "d" un "e" apakšpunktos.  
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam sniegt skaidrojumu, kāpēc nebūtu jāsniedz atbalsts jaunu saistību dzēšanai.
Piedāvātā redakcija
-