Atzinums

Projekta ID
23-TA-3329
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Finanšu ministrija konceptuāli neiebilst konceptuālā informatīvā ziņojuma “Par veselības nozares Digitālo kompetenču centra izveidi” projekta izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Norādām, ka saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju, budžeta nefinansētu iestāžu un pašvaldību, kā arī kapitālsabiedrību, kurās ieguldīta valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem. Ņemot vērā, ka atbilstoši MK 13.04.2004. noteikumiem Nr.286 “Veselības ministrijas nolikums” Veselības ministrija (turpmāk - VM) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē, uzskatām, ka VM ir atbildīga par Latvijas valsts budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā MK sēdes protokollēmuma projekta 4.1.apakšpunktā norādīto, nepieciešams precizēt konceptuālā ziņojuma projekta 54.punktu, t.i. vārdu “Papildu nepieciešamais” vietā lietojot vārdu “Pārdalāmais”. Vienlaikus, ņemot vērā, ka atbilstoši konceptuālā ziņojuma projekta 54.punktā norādītajam finansējums tiks prasīts kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas, minētais punkts papildināms, nosakot, ka jautājums par papildu valsts budžeta finansējumu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
Piedāvātā redakcija
-