Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-3540
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 53. panta 2. punktam, darbības vai projekti, kas ir daļa no darbības, kuri saņem atbalstu no KF, ERAF vai ESF+ un kuru kopējās izmaksas nepārsniedz EUR 200 000 (ieskaitot) visas izmaksas tiek segtas ar vienu vienību, fiksētās summas maksājumu vai vienoto likmju veidā, izņemot darbības, kurām atbalsts kvalificējams kā komercdarbības (izņemot de minimis) atbalsts. Līdz ar to rosinām MK noteikumu projektā veikt redakcionālus precizējumus, piemēram, norādot, "nav mazāks par 200 000 euro ieskaitot".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta  40.2. apakšpunktu, to izsakot, piemēram, šādā redakcijā, t.sk. precizējot anotāciju, ja nepieciešams: 
40.2. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu rādītājiem (ja attiecināms) un ievēro principus:
40.2.1. vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana:
40.2.1.1. objektu skaitu, kuros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumiem ir nodrošināta vides un informācijas pieejamība;
40.2.1.2. veiktā vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējuma rezultātu, atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai metodikai un pašnovērtējumā iegūt punktu skaits;
40.2.1.3. konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides piekļūstamību personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (piemēram, vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas būvprojekta izstrādes un pabeigšanas posmā) skaits.
40.3. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālo principu īstenošanu (ja attiecināms) un ievēro principus:
40.3.1. klimatdrošināšana;
40.3.2. energoefektivitāte pirmajā vietā;
40.3.3. nenodarīt būtisku kaitējumu;
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt noteikumu projekta 43.punktu, nosakot, ka finansējuma saņēmējs avansa pieprasījumu sagatavo un sadarbības iestāde avansa pieprasījumu apstiprina, ņemot vērā nosacījumu, ka plānotā avansa apmērs, tā pamatojums atbilst spējai to izlietot deviņu mēnešu laikā saimnieciskā gada ietvaros.
Vienlaikus aicinām izvērtēt un sniegt izvērstāku pamatojumu anotācijā par noteikumu projekta 43.punktā noteikto avansa apmēru, ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda pieredzi vidēji apstiprinātā avansu summa sasniedza 33,7 % no finansējuma projektiem.
Piedāvātā redakcija
-