Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
22-TA-2786
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
2.3. finansējuma saņēmējs - pasākuma ietvaros ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, veicināt biznesa ideju attīstību un uzņēmumu rašanos, zināšanu ietilpīgu preču un pakalpojumu attīstību, komercializāciju un eksportu, veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu, īstenot tūrisma attīstības valsts politiku un valsts politiku inovāciju jomā un veicināt Latvijas pozitīvu starptautisko atpazīstamību;
Iebildums
Norādām, ka saskaņā ar Komerclikuma 18. pantu termins „uzņēmums” apzīmē organizatoriski saimniecisku vienību un nevis komercdarbības vai saimnieciskās darbības subjektu. Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt un nepieciešamības gadījumā precizēt visu noteikumu projektu, termina „uzņēmums” vietā izmantojot terminu „komersants” vai „saimnieciskās darbības veicējs”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
2.17. zināšanu (tehnoloģiju) pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu nodarbināto personu, kas iesaistīti šajās darbībās, mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodēm, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu. Visi ienākumi no šādām darbībām tiek atkal ieguldīti pētniecības organizācijas vai pētniecības infrastruktūras pamatdarbībās;
Iebildums
Norādām, ka noteikumu projekta 2.17. apakšpunkta pēdējais teikums dublē noteikumu projekta 45.6. apakšpunkta regulējumu. Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam svītrot noteikumu projekta 2.17. apakšpunkta pēdējo teikumu.
 
Piedāvātā redakcija

2.17. zināšanu (tehnoloģiju) pārnese – jebkurš process, kura mērķis ir iegūt, apkopot un izplatīt zināšanas, tostarp prasmes un kompetenci gan saimnieciskās darbībās, gan ar tām nesaistītās darbībās, piemēram, pētniecības sadarbībā, konsultācijās, licencēšanā, jaunu uzņēmumu veidošanā, publikācijās un pētnieku un citu nodarbināto personu, kas iesaistīti šajās darbībās, mobilitātē. Papildus zinātnes un tehnikas atziņām tā ietver citu veidu zināšanas, piemēram, zināšanas par to, kā lietot standartus un noteikumus, kuros tie iekļauti, un par darbības vides apstākļiem, organizatoriskās inovācijas metodēm, kā arī to zināšanu pārvaldību, kas saistītas ar nemateriālo aktīvu noteikšanu, iegūšanu, aizsardzību, aizstāvību un izmantošanu;
3.
Noteikumu projekts
4. Pasākuma mērķis ir, sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos, vidējos un lielajos komersantos, tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai, sekmēt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, veicinot pētniecību, un inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā – pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī atbalstīt pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, lai palielinātu pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvērstu pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā.
Iebildums
Lūdzam izvērsti skaidrot, vai ir tikusi ņemta vērā iepriekšējā fondu plānošanas perioda tehnoloģiju komercializācijas problemātika praksē, vai jaunajā plānošanas periodā problēmjautājumi, kas saistīti ar atbalstīto tehnoloģiju komercializāciju ir tikuši atrisināti?
Piemēram, (1)vai ir noteikta tehnoloģiju komercializācijas kārtība, (2) vai ir noteikts, kurās valstīs, teritorijās būs jāreģistrē patents, (3) vai pētniecības organizācijas, saņemot noteikumu projektā noteikto atbakstu, ir informētas, tiks apmācītas par nosacījumiem, kādi ir jāizpilda, jāievēro, lai radītās jaunās tehnoloģiskas būtu iespējams komercializēt, (4) vai pētniecības organizācijas radītās tehnoloģijas spēs izpildīt Patentu likuma II nodaļas nosacījumus patentaizsardzības priekšnoteikumi Piemēram, ja jauno tehnoloģiju rada students vai mācībspēks, tad pirms patenta reģistrācijas radīto jauno tehnoloģiju nevar publicēt vietējās vai starptautiskās izstādēs, zinātniskās publikācijās, tajā skaita bakalaura, maģistra darbos u.c. studiju darbos (šādas situācija iepriekšējā plānošanas periodā liedza patentēt par fondu un valsts atbalsta līdzekļiem radītās tehnoloģijas, tādējādi nelietderīgi un neefektīvi izmatojot atbalstu, kas tika piešķirs ar mērķi radīt komercializējamu tehnoloģiju), vai jaunās tehnoloģijas radīšanas un vērtēšanas procesā iesaistītās un piesaistītās personas ievēro nepieciešamo konfidencialitāti attiecībā uz radītās tehnoloģijas būtību (piemēram, tiks slēgtas vienošanās par informācijas neizpaušanu), vai ir skaidri noteikts, ka atbalsta ietvaros radītas jaunās tehnoloģijas, kas radītas darba tiesisko attiecību ietvaros vai mācību procesā pieder pētniecības organizācijai utt.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
10.1. atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaits - 30;
Iebildums
 Lūdzam skaidrot, pamatot noteikumu projekta 10.1. apakšpunktā norādīto atbalstīto pētniecības rezultātu komercializācijas projektu skaitu. Izsakām bažas, ka attiecībā pret noteikumu 9.2. apakšpunktā norādīto atbalstīto uzņēmumu skaita komercializācijas projektu skaits  10.1. apakšpunktā ir noteiks salīdzinoši zems (aptuveni 16%).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
18.8. pētniecības organizācijas īpašumā esošo pētījumu rezultātu analīze, lai identificētu komercializācijas iespējas, tai skaitā pētījumu rezultātu komercializācijas potenciāla sākotnējā izvērtēšana;
Iebildums
Lūdzam noteikumu projektā skaidrot terminu “komercializācijas potenciāls” atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 3.4. nodaļai.
 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
45.4. pētniecības organizācija, komercializējot pētniecības rezultātus, par visām licenciātam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem tādu atlīdzību, kas ir līdzvērtīga tirgus cenai par intelektuālā īpašuma tiesībām. Atlīdzība ir uzskatāma par līdzvērtīgu tirgus cenai, ja to dokumentēti var pierādīt vienā no šādiem veidiem:
Iebildums
Pētniecības rezultātu komercializācijas atlīdzības noteikšanas kartība ir ārpus deleģējuma. Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.
Attiecīgi, lai iekļautu noteikumu projektā regulējumu, kurā tiek noteikta pētniecības rezultātu komercializācijas atlīdzības noteikšanas kartība, ir jāpapildina noteikumu projekta pilnvarojošais likums vai no noteikumu projekta jāsvītro  iekļautā pētniecības rezultātu komercializācijas atlīdzības kartība.
 
Piedāvātā redakcija
-
7.
Noteikumu projekts
45.9. ja pētniecības rezultātu komercializēšanai pētniecības organizācija dibina komersantu, tai skaitā meitas uzņēmumu vai jaunuzņēmumu, pētniecības organizācija par šim komersantam nodotajām ekonomiskajām priekšrocībām saņem atlīdzību atbilstoši šo noteikumu 45.4. apakšpunktam un visus ienākumus no tehnoloģiju tiesību komercializācijas atkal iegulda pētniecības organizācijas pamatdarbībās. Pētniecības organizācija komersanta dibināšanā iegulda tikai tādus līdzekļus, kas gūti no tās saimnieciskās darbības.
Iebildums
Lūdzu ņemt vērā Tieslietu ministrijas iebildumu par 45.4. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
49.1. dalībai starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs (ja individuālo vizīti paredz komercializācijas stratēģija) un dalībai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās to izstrādāto tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos;
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka attiecībā uz patenta iegūšanu ļoti svarīga ir konfidencialitāte - līdz patenta publiskošanai izgudrojums nevar būt publiski pieejams, pretējā gadījumā pastāv risks, ka izgudrojumam nebūs novitātes, ja vēlēsies iegūt patentu arī ārvalstīs. Ņemot vērā, ka noteikumu projekta 49.1. apakšpunkts paredz finansējumu dalībai izstādēs, konferencēs u.c. intelektuālā īpašuma komercializācijas nolūkos, ierosinām noteikumu projektā vai anotācijā precizēt, ka attiecībā uz izgudrojumiem, kas vēl nav saņēmuši patentu, informācija nevar tikt izplatīta publiski. 
Piedāvātā redakcija
-
9.
Noteikumu projekts
49.2. rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim;
Iebildums
Noteikumu projekta 49.2. apakšpunkts nosaka, ka finansējums piešķirams rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim. Savukārt noteikumu projekta 50. punkts nosaka attiecināmās izmaksas šo noteikumu 49. punkta darbībām, tomēr 50.7., 50.8., 50.9. apakšpunktos ir minētas izmaksas par patentu pieteikumu sagatavošanu, patentu pieteikumu un patentu spēkā uzturēšanu un reģistrāciju, taču nav minētas izmaksas saistībā ar dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem. Ievērojot minēto, lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu projektu, vai arī skaidrot, kāpēc uz šiem objektiem nav attiecināmas izmaksas, lai gan tie minēti noteikumu projekta 49.2. apakšpunktā.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Noteikumu projekts
88. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma par atbalsta sniegšanu jebkurā no šādiem gadījumiem:
Iebildums

Norādām, ka noteikumu projektā iekļautā vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) vienpusēja uzteikuma nosacījumu kārtība neietilpst Vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu noteiktajos pienākumos Ministru kabinetam. Ministru kabineta noteikumos nevar būt iekļautas tādas materiālās tiesību normas, kas veidotu no pilnvarojošā likuma būtiski atšķirīgas tiesiskās attiecības.
Iekļaujot noteikumu projektā regulējumu, kurā tiek noteikta vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi, ir ārpus Vadības likuma 19. panta 6. un 13. punktu noteiktā deleģējuma.
Attiecīgi, lai iekļautu noteikumu projektā regulējumu, kurā tiek noteikti vienošanās vienpusēja uzteikuma nosacījumi, ir jāpapildina noteikumu projekta pilnvarojošais likums vai no noteikumu projekta jāsvītro iekļautā vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumu kārtība.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta anotācijas V sadaļas 1. tabulu norādot visas noteikumu projekta vienības ar kurām tiek ieviestas regulas.
 
Piedāvātā redakcija
-
12.
Noteikumu projekts
2.13. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana paredzēta šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kā arī papildu aizsardzības sertifikāts zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem;
Priekšlikums
Atbilstoši Patentu likuma noteikumiem izgudrojums ir aizsargājams ar patentu, taču ne visos gadījumos patents tiks piešķirts. Tāpat vēršam uzmanību, ka "komercializējams" ne vienmēr nozīmē patentējams izgudrojums, tāpēc saistība ar Patentu likumu būs tajos (retajos) gadījumos, kad tiešām būs jauns izgudrojums. Attiecīgi ierosinām precizēt terminu "izgudrojuma patents" atkarībā no tā, uz kādiem objektiem un kādām darbībām noteikumi attiecināmi.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Noteikumu projekts
2.13. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu. Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana paredzēta šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, kā arī papildu aizsardzības sertifikāts zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem;
Priekšlikums
Atbilstoši Patentu likuma noteikumiem izgudrojums ir aizsargājams ar patentu, taču ne visos gadījumos patents tiks piešķirts. Tāpat jāņem vērā, ka "komercializējams" ne vienmēr nozīmē patentējams izgudrojums, tāpēc saistība ar Patentu likumu būs tajos (retajos) gadījumos, kad tiešām būs jauns izgudrojums. Ierosinām precizēt terminu "izgudrojuma patents" atkarībā no tā, uz kādiem objektiem un kādām darbībām noteikumi attiecināmi.
Piedāvātā redakcija
-
14.
Noteikumu projekts
49.2. rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim;
Priekšlikums
Lūdzam noteikumu projekta 49.2. apakšpunktā iekļaut arī darbības, kas saistītas ar potenciālā rūpnieciskā īpašuma objekta izvērtējuma veikšanu, tādējādi jau projekta sākumā būtu iespēja izvērtēt, vai izstrādātais produkts būtu patentējams, reģistrējams kā dizainparaugs vai cits. Alternatīvi lūdzam noteikumu projekta anotācijā skaidrot, kādēļ tas nav nepieciešams.
 
Piedāvātā redakcija
-
15.
Noteikumu projekts
49.2. rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim;
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un noteikumu projektā un tā anotācijā skaidrot, vai noteikumu projekts attiecas tikai uz nacionāliem patenta pieteikumiem, vai arī uz Eiropas un starptautiskiem patentu pieteikumiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
16.
Noteikumu projekts
49.2. rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai – izgudrojuma patentu, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu sagatavošanai, papildu aizsardzības sertifikātu sagatavošanai zālēm un augu aizsardzības līdzekļiem, kā arī to reģistrācijai un uzturēšanai spēkā līdz četriem gadiem pēc tiesību piešķiršanas, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 31. decembrim;
Priekšlikums
Lūdzam precizēt terminu "rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšanai" atbilstoši noteikumu projekta  2.13. apakšpunktā lietotajai terminoloģijai.
Piedāvātā redakcija
49.2. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana (..)
17.
Noteikumu projekts
49.6. ekspertu piesaistei licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka intelektuālais īpašums ir cilvēka radošo spēju rezultāts, kam ir nemateriāla vērtība un kuru aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības. Intelektuālā īpašuma tiesības iedalās rūpnieciskā īpašuma tiesībā un autortiesībās un blakustiesībās. 
Ņemot vērā minēto, ierosinām precizēt noteikumu projekta 49.6. apakšpunktu, nosakot, ka tas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu, nevis pašu objektu, kā arī precizēt, kas tiek saprasts ar "citu" intelektuālo īpašumu.

 
Piedāvātā redakcija
49.6. ekspertu piesaistei licences līgumu un intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas līgumu sagatavošanai.
18.
Noteikumu projekts
50.7. profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā iekļauto patentpilnvarnieku izmaksas izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai;
Priekšlikums
Ierosinām precizēt punktu atbilstoši Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 119.panta pirmajai daļai, kas nosaka, ka profesionālais patentpilnvarnieks ir persona, kas šajā likumā noteiktajā kārtībā iekļauta Patentu valdes profesionālo patentpilnvarnieku sarakstā un sniedz pakalpojumus rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jomā.
Piedāvātā redakcija

50.7. profesionālo patentpilnvarnieku izmaksas izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošanai;